88 GAŞİYE

 • 88:1

  የሸፋኝቱ (ትንሣኤ) ወሬ መጣህን?

 • 88:2

  ፊቶች በዚያ ቀን ተዋራጆች ናቸው፡፡

 • 88:3

  ሠሪዎች ለፊዎች ናቸው፡፡

 • 88:4

  ተኳሳን እሳት ይገባሉ፡፡

 • 88:5

  በጣም ከፈላች ምንጭ ይጋታሉ፡፡

 • 88:6

  ለእነርሱ ዶሪዕ ከሚባል (እሾሃም) ዛፍ እንጅ ሌላ ምግብ የላቸውም፡፡

 • 88:7

  የማያሰባ ከረኃብም የማያብቃቃ ከኾነው፡፡

 • 88:8

  ፊቶች በዚያ ቀን ተቀማጣዮች ናቸው፡፡

 • 88:9

  ለሥራቸው ተደሳቾች ናቸው፡፡

 • 88:10

  በከፍተኛ ገነት ውስጥ ናቸው፡፡

 • 88:11

  በውስጧ ውድቅን ነገር አይሰሙም፡፡

 • 88:12

  በውስጧ ፈሳሾች ምንጮች አልሉ፡፡

 • 88:13

  በውስጧ ከፍ የተደረጉ አልጋዎች አልሉ፡፡

 • 88:14

  በተርታ የተኖሩ ብርጭቆዎችም፡፡

 • 88:15

  የተደረደሩ መከዳዎችም፡፡

 • 88:16

  የተነጠፉ ስጋጃዎችም (አልሉ)፡፡

 • 88:17

  (ከሓዲዎች) አይመለከቱምን? ወደ ግመል እንዴት እነደተፈጠረች!

 • 88:18

  ወደ ሰማይም እንዴት ከፍ እንደ ተደረገች!

 • 88:19

  ወደ ተራራዎችም እንዴት እንደ ተቸከሉ!

 • 88:20

  ወደ ምድርም እንዴ እንደተዘረጋች (አይመለከቱምን?)

 • 88:21

  አስታውስም፤ አንተ አስታዋሽ ብቻ ነህና፡፡

 • 88:22

  በእነርሱ ላይ ተሿሚ (አስገዳጅ) አይደለህም፡፡

 • 88:23

  ግን (ከእውነት) የዞረና የካደ ሰው፤

 • 88:24

  አላህ ታላቁን ቅጣት ይቀጣዋል፡፡

 • 88:25

  መመለሻቸው ወደእኛ ብቻ ነው፡፡

 • 88:26

  ከዚያም ምርመራቸው በእኛ ላይ ብቻ ነው፡፡

Paylaş
Tweet'le