95 TİN

 • 95:1

  በበለስና በዘይት ወይራ እምላለሁ፡፡

 • 95:2

  በሲኒን ተራራም፤

 • 95:3

  በዚህ በጸጥተኛው አገርም (እምላለሁ)፡፡

 • 95:4

  ሰውን በጣም በአማረ አቋም ላይ ፈጠርነው፡፡

 • 95:5

  ከዚያም (ከፊሉን) ከዝቅተኞች ሁሉ በታች አድርገን መለስነው፡፡

 • 95:6

  ግን እነዚያ ያመኑት መልካሞችንም የሠሩት ለእነርሱ ተቆራጭ ያልኾነ ምንዳ አልላቸው፡፡

 • 95:7

  ታዲያ ከዚህ በኋላ በፍርዱ ምን አስተባባይ አደረገህ?

 • 95:8

  አላህ ከፈራጆች ሁሉ ይበልጥ ፈራጅ አይደለምን? (ነው)፡፡

Paylaş
Tweet'le