15 HİCİR

 • 15:1

  Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir.

 • 15:2

  Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.

 • 15:3

  Qoy onlar bir müddət yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.

 • 15:4

  Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi).

 • 15:5

  Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər.

 • 15:6

  Kafirlər dedilər: “Ey özünə Zikr nazil edilən kəs! Doğrudan da, sən dəlisən.

 • 15:7

  Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən?”

 • 15:8

  Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz.

 • 15:9

  Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq.

 • 15:10

  Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə elçilər göndərmişdik.

 • 15:11

  Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər.

 • 15:12

  Beləcə, Biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik.

 • 15:13

  Onlar hələ də ona (Qurana) inanmırlar. Halbuki əvvəlkilərin başına gələnlər onlara bəllidir.

 • 15:14

  Əgər onlara göydən bir qapı açsaydıq və onlar dayanmadan oraya qalxsaydılar,

 • 15:15

  yenə də inanmayıb: “Gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehrlənmişik”– deyərdilər.

 • 15:16

  Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik.

 • 15:17

  Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq.

 • 15:18

  Ancaq şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xəlvətcə qulaq assa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər.

 • 15:19

  Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik.

 • 15:20

  Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq.

 • 15:21

  Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk.

 • 15:22

  Biz küləkləri dölləndirici (buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə) kimi göndərdik, göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz.

 • 15:23

  Şübhəsiz ki, Biz həm dirildir, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da Bizik.

 • 15:24

  Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.

 • 15:25

  Həqiqətən, Rəbbin onları bir yerə toplayacaq. Çünki O, Müdrikdir, Biləndir.

 • 15:26

  Biz insanı başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq.

 • 15:27

  Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdıq.

 • 15:28

  Bir zaman Rəbbin mələklərə dedi: “Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam!

 • 15:29

  Mən ona biçim verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin!”

 • 15:30

  Mələklərin hamısı ona səcdə etdilər.

 • 15:31

  Yalnız İblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi.

 • 15:32

  Allah dedi: “Ey İblis! Nə üçün sən səcdə edənlər arasında deyilsən?”

 • 15:33

  İblis dedi: “Sənin, başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz!”

 • 15:34

  Allah dedi: “Oradan çıx! Artıq sən qovuldun.

 • 15:35

  Haqq-hesab gününə qədər sənə lənət olacaqdır”.

 • 15:36

  İblis dedi: “Ey Rəbbim! Onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver”.

 • 15:37

  Allah dedi: “Sən möhlət verilənlərdənsən.

 • 15:38

  Ancaq məlum vaxtın gününə qədər”.

 • 15:39

  İblis dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam.

 • 15:40

  Yalnız Sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa”.

 • 15:41

  Allah dedi: “Bu, Mənə tərəf gətirib çıxaran düz yoldur.

 • 15:42

  Şübhəsiz ki, qullarım üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa”.

 • 15:43

  Həqiqətən, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir.

 • 15:44

  Onun yeddi qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur.

 • 15:45

  Sözsüz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar.

 • 15:46

  Onlara deyiləcək: “Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun!”

 • 15:47

  Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar.

 • 15:48

  Onlara orada heç bir yorğunluq toxunmayacaq və onlar oradan çıxarılmayacaqlar.

 • 15:49

  Qullarıma xəbər ver ki, Mən Bağışlayanam, Rəhmliyəm.

 • 15:50

  Əzabım isə ağrılı-acılı əzabdır.

 • 15:51

  Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver.

 • 15:52

  O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub: “Salam!”– dedilər. İbrahim: “Biz sizdən ehtiyat edirik!”– dedi.

 • 15:53

  Mələklər: “Qorxma! Həqiqətən, biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik!”– dedilər.

 • 15:54

  İbrahim dedi: “Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz? Məni nə ilə müjdələyirsiniz?”

 • 15:55

  Onlar dedilər: “Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma!”

 • 15:56

  İbrahim dedi: “Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər?”

 • 15:57

  İbrahim dedi: “Ey elçilər! Vəzifəniz nədir?”

 • 15:58

  Onlar dedilər: “Biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik;

 • 15:59

  yalniz Lutun ailəsindən başqa. Biz onların hamısını xilas edəcəyik.

 • 15:60

  Lutun arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik”.

 • 15:61

  Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə

 • 15:62

  o dedi: “Siz yad adamlarsınız!”

 • 15:63

  Onlar dedilər: “Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik.

 • 15:64

  Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də, biz doğru danışanlarıq.

 • 15:65

  Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın”.

 • 15:66

  Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.

 • 15:67

  Şəhər əhalisi bir-birini muştuluqlayaraq onun yanına gəldilər.

 • 15:68

  Lut dedi: “Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin!

 • 15:69

  Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın!”

 • 15:70

  Onlar dedilər: “Məgər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik?”

 • 15:71

  O dedi: “Bunlar mənim qızlarımdır! Əgər istəyirsinizsə, onlarla evlənin!”

 • 15:72

  (Ey Muhəmməd!) Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər.

 • 15:73

  Günəş doğanda qorxunc səs onları yaxaladı.

 • 15:74

  Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə odda bişmiş gil daşlar yağdırdıq.

 • 15:75

  Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır.

 • 15:76

  Həqiqətən, onlar Məkkədən Şama gedən yolun üstündə yaşayırdılar.

 • 15:77

  Şübhəsiz ki, bunda möminlər üçün dəlillər vardır.

 • 15:78

  Əykə əhli də zalım idi.

 • 15:79

  Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi.

 • 15:80

  Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı.

 • 15:81

  Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər.

 • 15:82

  Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular.

 • 15:83

  Onları sübh çağı qorxunc səs yaxaladı.

 • 15:84

  Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi.

 • 15:85

  Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən onları gözəl tərzdə bağışla.

 • 15:86

  Həqiqətən, Rəbbin Yaradandır, Biləndir.

 • 15:87

  Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Quranı verdik.

 • 15:88

  Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə, onlara görə kədərlənmə, möminlərlə yumşaq davran

 • 15:89

  və de: “Şübhəsiz ki, mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm!”

 • 15:90

  Biz Quranı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik.

 • 15:91

  Onlar Quranı hissələrə böldülər (bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər).

 • 15:92

  Rəbbinə and olsun ki, Biz onların hamısından soruşacağıq –

 • 15:93

  törətdikləri əməllər barəsində.

 • 15:94

  Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üz çevir.

 • 15:95

  Sözsüz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə yetərik.

 • 15:96

  O kəslər ki, Allaha başqa məbudu şərik qoşurlar. Onlar tezliklə biləcəklər.

 • 15:97

  Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik.

 • 15:98

  Sən həmd-səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol!

 • 15:99

  Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.

Paylaş
Tweet'le