26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta. Sin. Mim.

 • 26:2

  Bunlar aydın Kitabın ayələridir.

 • 26:3

  Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?

 • 26:4

  Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.

 • 26:5

  Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.

 • 26:6

  Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir.

 • 26:7

  Yoxsa, onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlər?

 • 26:8

  Həqiqətən də, bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı.

 • 26:9

  Bəli, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:10

  Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmün –

 • 26:11

  Firon xalqının yanına! Onlar qorxmurlarmı?”

 • 26:12

  Musa dedi: “Ey Rəbbim! Qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr,

 • 26:13

  belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəhy göndər.

 • 26:14

  Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram”.

 • 26:15

  Allah dedi: “Xeyr, bu mümkün deyil! İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin! Şübhəsiz ki, Biz də sizinləyik, hər şeyi eşidirik.

 • 26:16

  Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik!

 • 26:17

  İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!”

 • 26:18

  Firon dedi: “Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb boya-başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı?

 • 26:19

  Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da, sən bir nankorsan!”

 • 26:20

  Musa dedi: “Mən onu edəndə nadan olmuşam.

 • 26:21

  Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq (peyğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən etdi.

 • 26:22

  Başıma qaxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir”.

 • 26:23

  Firon dedi: “Aləmlərin Rəbbi nədir?”

 • 26:24

  Musa dedi: “Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir!”

 • 26:25

  Firon ətrafındakılara dedi: “Onun nə danışdığını eşitmirsinizmi?”

 • 26:26

  Musa dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir!”

 • 26:27

  Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!”

 • 26:28

  Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”

 • 26:29

  Firon dedi: “Əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram!”

 • 26:30

  Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?”

 • 26:31

  Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”

 • 26:32

  Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi.

 • 26:33

  Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu.

 • 26:34

  Firon ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır!

 • 26:35

  O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?”

 • 26:36

  Onlar dedilər: “Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki,

 • 26:37

  bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”.

 • 26:38

  Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar.

 • 26:39

  Camaata deyildi: “Siz də yığışırsınızmı?

 • 26:40

  Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq”.

 • 26:41

  Sehrbazlar gələn kimi Firona dedilər: “Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi?”

 • 26:42

  Firon dedi: “Bəli! Belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm”.

 • 26:43

  Musa onlara dedi: “Nə atacaqsınızsa, atın!”

 • 26:44

  Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb: “Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.

 • 26:45

  Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu.

 • 26:46

  Sehrbazlar səcdəyə qapandılar

 • 26:47

  və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –

 • 26:48

  Musanın və Harunun Rəbbinə!”

 • 26:49

  Firon dedi: “Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona imanmı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz! Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm”.

 • 26:50

  Onlar dedilər: “Zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq.

 • 26:51

  Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq”.

 • 26:52

  Biz Musaya: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız”– deyə vəhy etdik.

 • 26:53

  Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi.

 • 26:54

  O dedi: “Bunlar kiçik bir dəstədir.

 • 26:55

  Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.

 • 26:56

  Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq”.

 • 26:57

  Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq;

 • 26:58

  xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq.

 • 26:59

  Beləcə, Biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik.

 • 26:60

  Günəş üfüqdən qalxarkən Firon öz əsgərləri ilə onları izləməyə başladılar.

 • 26:61

  İki dəstə bir-birini görüncə Musanın səhabələri: “Biz yaxalanacağıq!”– dedilər.

 • 26:62

  Musa dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir!”

 • 26:63

  Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!”– deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, on iki yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu.

 • 26:64

  O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq.

 • 26:65

  Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik.

 • 26:66

  O birilərini isə suya qərq etdik.

 • 26:67

  Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi.

 • 26:68

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:69

  Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu.

 • 26:70

  Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Nəyə ibadət edirsiniz?”– demişdi.

 • 26:71

  Onlar dedilər: “Biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik”.

 • 26:72

  O dedi: “Onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi?

 • 26:73

  Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmi?”

 • 26:74

  Onlar dedilər: “Xeyr, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük”.

 • 26:75

  O dedi: “Siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü –

 • 26:76

  həm siz, həm də ulu babalarınız?

 • 26:77

  Aləmlərin Rəbbindən başqa, onların hamısı mənim düşmənimdir.

 • 26:78

  O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir;

 • 26:79

  O Rəbb ki, məni yedirdir və içirdir;

 • 26:80

  O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir;

 • 26:81

  O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir;

 • 26:82

  O Rəbb ki, Haqq-hesab günü xətalarımı bağışlayacağını Ondan umuram.

 • 26:83

  Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur!

 • 26:84

  Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə!

 • 26:85

  Məni Nəim bağının varislərindən et!

 • 26:86

  Atamı bağışla! Çünki o, azanlardandır.

 • 26:87

  Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə!

 • 26:88

  O gün ki, nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verməyəcək.

 • 26:89

  Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!”

 • 26:90

  Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar.

 • 26:91

  Cəhənnəm də azğınlara göstərilər.

 • 26:92

  Onlara deyilər: “Hanı sizin sitayiş etdikləriniz –

 • 26:93

  Allahdan başqa pənah apardıqlarınız? Onlar sizə kömək edə bilərlərmi, yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi?”

 • 26:94

  Onlar azğınlarla birlikdə oraya (Cəhənnəmə) atılarlar,

 • 26:95

  İblisin bütün əsgərləri də habelə.

 • 26:96

  Onlar orada höcətləşərək deyərlər:

 • 26:97

  “Allaha and olsun ki, biz açıq-aydın azğınlıq içində idik –

 • 26:98

  o vaxt ki, biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq.

 • 26:99

  Bizi ancaq günahkarlar azdırdı.

 • 26:100

  İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz,

 • 26:101

  nə də bizə canıyanan bir dostumuz var!

 • 26:102

  Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq!”

 • 26:103

  Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.

 • 26:104

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:105

  Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı.

 • 26:106

  O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 26:107

  Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.

 • 26:108

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

 • 26:109

  Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

 • 26:110

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”

 • 26:111

  Onlar dedilər: “Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı?”

 • 26:112

  Nuh dedi: “Mən onların nə etdiklərini bilmirəm!

 • 26:113

  Onların haqq-hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz!

 • 26:114

  Mən iman gətirənləri qovan deyiləm.

 • 26:115

  Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam”.

 • 26:116

  Onlar dedilər: “Ey Nuh! Əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən”.

 • 26:117

  Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Qövmüm məni yalançı hesab etdi.

 • 26:118

  Mənimlə onların arasında qəti hökm ver, məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar!”

 • 26:119

  Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik.

 • 26:120

  Yerdə qalanları isə suya qərq etdik.

 • 26:121

  Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.

 • 26:122

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:123

  Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı.

 • 26:124

  O vaxt qardaşları Hud onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 26:125

  Həqiqətən, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

 • 26:126

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

 • 26:127

  Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

 • 26:128

  Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamətmi qurursunuz (hündür binalarmı tikirsiniz)?

 • 26:129

  Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalarmı tikirsiniz?

 • 26:130

  Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınızmı?

 • 26:131

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

 • 26:132

  Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun.

 • 26:133

  O sizə heyvanat və oğul-uşaq verdi,

 • 26:134

  üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi.

 • 26:135

  Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram”.

 • 26:136

  Onlar dedilər: “Bizə öyüd-nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir.

 • 26:137

  Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir.

 • 26:138

  Biz əzaba düçar olan da deyilik”.

 • 26:139

  Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.

 • 26:140

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:141

  Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı.

 • 26:142

  O vaxt qardaşları Saleh onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 26:143

  Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

 • 26:144

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

 • 26:145

  Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

 • 26:146

  Məgər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız?

 • 26:147

  Bağlar və bulaqlar içində,

 • 26:148

  əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız?

 • 26:149

  Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz?

 • 26:150

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

 • 26:151

  Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın.

 • 26:152

  Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər”.

 • 26:153

  Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.

 • 26:154

  Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər”.

 • 26:155

  Saleh dedi: “Möcüzə bu dişi dəvədir! Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. (Bir gün o, su içməli, bir gün də siz içməlisiniz).

 • 26:156

  Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar”.

 • 26:157

  Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular.

 • 26:158

  Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.

 • 26:159

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:160

  Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı.

 • 26:161

  O vaxt qardaşları Lut onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 26:162

  Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.

 • 26:163

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

 • 26:164

  Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

 • 26:165

  Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir

 • 26:166

  və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz, həqiqətən də, həddi aşan adamlarsınız”.

 • 26:167

  Onlar dedilər: “Ey Lut! Əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan!”

 • 26:168

  O dedi: “Mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm.

 • 26:169

  Ey Rəbbim! Məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et!”

 • 26:170

  Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik.

 • 26:171

  Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa.

 • 26:172

  Sonra da o birilərini darmadağın etdik.

 • 26:173

  Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!

 • 26:174

  Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.

 • 26:175

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:176

  Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı.

 • 26:177

  O vaxt Şueyb onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 26:178

  Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

 • 26:179

  Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

 • 26:180

  Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

 • 26:181

  Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın.

 • 26:182

  Düz tərəzi ilə çəkin.

 • 26:183

  İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin.

 • 26:184

  Sizi və əvvəlki nəsilləri Yaradandan qorxun!”

 • 26:185

  Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.

 • 26:186

  Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik.

 • 26:187

  Əgər doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir”.

 • 26:188

  Şueyb dedi: “Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir”.

 • 26:189

  Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi.

 • 26:190

  Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.

 • 26:191

  Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 26:192

  Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir.

 • 26:193

  Onu sadiq Ruh (Cəbrail) endirdi –

 • 26:194

  sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan.

 • 26:195

  Bu Quran açıq-aydın ərəb dilində nazil edildi.

 • 26:196

  Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır.

 • 26:197

  Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi?

 • 26:198

  Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik,

 • 26:199

  və o, bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər.

 • 26:200

  Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salarıq.

 • 26:201

  Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar.

 • 26:202

  O əzab onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir.

 • 26:203

  Onlar deyəcəklər: “Bizə möhlət veriləcəkmi?”

 • 26:204

  Yenədəmi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər?

 • 26:205

  Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək,

 • 26:206

  sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə,

 • 26:207

  onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz.

 • 26:208

  Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik.

 • 26:209

  Xəbərdar edənləri də öyüd-nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz əsla zalım olmamışıq!

 • 26:210

  Quranı şeytanlar endirmədi.

 • 26:211

  Onlar buna layiq deyildirlər və bunu bacara da bilməzlər.

 • 26:212

  Çünki onlar vəhyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər.

 • 26:213

  Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan.

 • 26:214

  Ən yaxın qohumlarını qorxut!

 • 26:215

  Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvazökar ol)!

 • 26:216

  Əgər onlar sənə asi olsalar, de: “Şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam!”

 • 26:217

  Qüdrətli və Rəhmli olana təvəkkül et!

 • 26:218

  O səni namaza duranda da görür,

 • 26:219

  səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də.

 • 26:220

  Həqiqətən də, O, Eşidəndir, Biləndir!

 • 26:221

  Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi?

 • 26:222

  Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar.

 • 26:223

  Şeytanlar vəhydən eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır!

 • 26:224

  Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar uyar.

 • 26:225

  Məgər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir (hər mövzuda şer uydurur)

 • 26:226

  və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar?

 • 26:227

  Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalımlar isə qayıdacaqları yeri mütləq biləcəklər.

Paylaş
Tweet'le