37 SAFFAT

 • 37:1

  And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara,

 • 37:2

  imansızları qətiyyətlə qovanlara

 • 37:3

  və Zikri oxuyanlara!

 • 37:4

  Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir!

 • 37:5

  O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir.

 • 37:6

  Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik

 • 37:7

  və onu hər bir asi şeytandan mühafizə etdik.

 • 37:8

  Onlar artıq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırılar

 • 37:9

  və oradan qovularlar. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir.

 • 37:10

  Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb-yaxan parlaq bir alov təqib edər.

 • 37:11

  Kafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa Bizim başqa yaratdıqlarımızı? Biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq.

 • 37:12

  Sən onlara təəccüb edirsən, onlar isə səni ələ salırlar.

 • 37:13

  Onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar.

 • 37:14

  Bir möcüzə gördükdə isə ona istehza edir

 • 37:15

  və deyirlər: “Bu ancaq gözlə görülən bir sehrdir.

 • 37:16

  Məgər biz öldükdən, sür-sümük olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəyikmi?

 • 37:17

  Ya da atalarımızmı dirildiləcəklər?”

 • 37:18

  De: “Bəli, özü də, zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz”.

 • 37:19

  Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar.

 • 37:20

  Günahkarlar deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu ki, Haqq-hesab günüdür!”

 • 37:21

  Onlara deyiləcək: “Bu, yalan saydığınız Fərqləndirmə günüdür!”

 • 37:22

  Mələklərə belə əmr olunacaq: “Toplayın bir yerə zalımları, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini –

 • 37:23

  Allahdan başqa. Onları Cəhənnəm yoluna yönəldin.

 • 37:24

  Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.

 • 37:25

  Günahkarlara deyiləcək: “Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?”

 • 37:26

  Bəli, onlar bu gün baş əyəcəklər!

 • 37:27

  Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.

 • 37:28

  Tabe olanlar deyəcəklər: “Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz”.

 • 37:29

  Başçılar deyəcəklər: “Xeyr! Siz inanan adamlar deyildiniz.

 • 37:30

  Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığımız da yox idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlar idiniz.

 • 37:31

  Rəbbimizin Sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacağıq.

 • 37:32

  Biz sizi azdırdıq. Çünki biz özümüz də azmış adamlar idik”.

 • 37:33

  Şübhəsiz ki, həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar.

 • 37:34

  Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik.

 • 37:35

  Çünki onlara: “Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur!”– deyildikdə təkəbbür göstərir

 • 37:36

  və deyirdilər: “Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik?”

 • 37:37

  Xeyr! O, haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi.

 • 37:38

  Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dadacaqsınız.

 • 37:39

  Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız.

 • 37:40

  Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadırlar.

 • 37:41

  Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi vardır –

 • 37:42

  Cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir –

 • 37:43

  Nəim bağlarında.

 • 37:44

  Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəüz oturacaqlar.

 • 37:45

  Onlar üçün çeşmə şərabı ilə dolu piyalələr dolandırılacaqdır.

 • 37:46

  Özü də ağappaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab.

 • 37:47

  O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar.

 • 37:48

  Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş iri qaragözlü hurilər olacaqdır.

 • 37:49

  Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər.

 • 37:50

  Onlar bir-birilərinə tərəf dönüb soruşacaqlar.

 • 37:51

  Onlardan biri deyəcək: “Mənim bir yoldaşım var idi.

 • 37:52

  O deyirdi: “Sən də inananlardansan?

 • 37:53

  Məgər biz öldükdən, torpağa çevrilib sür-sümük olduqdan sonra haqq-hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq?”

 • 37:54

  O sözünə davam edib deyəcək: “Siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi?”

 • 37:55

  O özü baxıb yoldaşını Cəhənnəmin ortasında görəcək

 • 37:56

  və deyəcəkdir: “Allaha and olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdin.

 • 37:57

  Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də Cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım.

 • 37:58

  Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik –

 • 37:59

  ilk ölümümüzdən başqa? Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düçar olmayacağıq?”

 • 37:60

  Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.

 • 37:61

  Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar!

 • 37:62

  Ziyafət üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı?

 • 37:63

  Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik.

 • 37:64

  O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır.

 • 37:65

  Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir.

 • 37:66

  Günahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar.

 • 37:67

  Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir.

 • 37:68

  Sonra onlar mütləq Cəhənnəmə qaytarılacaqlar.

 • 37:69

  Həqiqətən, onlar ata-babalarını azmış gördülər,

 • 37:70

  özləri də tez-tələsik onların izini tutub getdilər.

 • 37:71

  Həqiqətən, onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü.

 • 37:72

  Biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik.

 • 37:73

  Bax gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu.

 • 37:74

  Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

 • 37:75

  Nuh Bizə yalvarıb yaxardı. Biz çağırışa necə də gözəl cavab verənik!

 • 37:76

  Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq.

 • 37:77

  Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq.

 • 37:78

  Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq;

 • 37:79

  aləmlər içərisində Nuha salam olsun!

 • 37:80

  Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 37:81

  Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.

 • 37:82

  Sonra o birilərini suya qərq etdik.

 • 37:83

  Həqiqətən, İbrahim onun ardıcıllarından idi.

 • 37:84

  Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi.

 • 37:85

  Onda o, öz atasına və qövmünə dedi: “Siz nəyə sitayiş edirsiniz?

 • 37:86

  Allahı qoyub uydurma məbudlarımı diləyirsiniz?

 • 37:87

  Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz?”

 • 37:88

  O, ulduzlara bir nəzər salaraq

 • 37:89

  “Mən xəstəyəm!”– dedi.

 • 37:90

  Onlar ondan üz çevirib çıxıb getdilər.

 • 37:91

  O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib istehza ilə dedi: “Siz bu təamları yemirsiniz?

 • 37:92

  Sizə nə olub ki, danışmırsınız?”

 • 37:93

  Sonra onlara yaxınlaşıb sağ əli ilə bir zərbə endirdi.

 • 37:94

  Bütpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər.

 • 37:95

  O dedi: “Siz yonub düzəltdiklərinizəmi sitayiş edirsiniz?

 • 37:96

  Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır”.

 • 37:97

  Onlar dedilər: “Bundan ötrü bir bina tikin və onu orada odlayın!”

 • 37:98

  Onlar İbrahimə hiylə qurmaq istədilər, Biz də onları rüsvay etdik.

 • 37:99

  O dedi: “Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir”.

 • 37:100

  O dedi: “Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan övlad bəxş et!”

 • 37:101

  Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.

 • 37:102

  O, böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi: “Oğlum! Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə düşünürsən!” O dedi: “Atacan! Sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən”.

 • 37:103

  Hər ikisi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman

 • 37:104

  Biz onu çağırıb dedik: “Ey İbrahim!

 • 37:105

  Artıq sən yuxunu təsdiq etdin!” Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 37:106

  Həqiqətən də bu, açıq-aydın bir imtahandır.

 • 37:107

  Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik.

 • 37:108

  Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.

 • 37:109

  İbrahimə salam olsun!

 • 37:110

  Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 37:111

  Həqiqətən, o, Bizim mömin qullarımızdandır.

 • 37:112

  Ona əməlisalehlərdən olacaq bir peyğəmbər – İshaq ilə müjdə verdik.

 • 37:113

  Biz ona və İshaqa bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq-aydın özünə zülm edənləri də.

 • 37:114

  Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik.

 • 37:115

  Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq.

 • 37:116

  Onlara kömək göstərdik və qalib gəldilər.

 • 37:117

  Hər ikisinə aydın bir Kitab verdik.

 • 37:118

  Hər ikisini də doğru yola yönəltdik.

 • 37:119

  Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq.

 • 37:120

  Musaya və Haruna salam olsun!

 • 37:121

  Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 37:122

  Həqiqətən, onların ikisi də Bizim mömin qullarımızdandır.

 • 37:123

  Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir.

 • 37:124

  Bir zaman o öz qövmünə demişdi: “Məgər qorxmursunuz?

 • 37:125

  Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə Bələ yalvarırsınız –

 • 37:126

  həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahımı tərk edirsiniz?”

 • 37:127

  Onlar onu yalançı saydılar. Ona görə də hamısı Cəhənnəmə gətiriləcəkdir.

 • 37:128

  Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

 • 37:129

  Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.

 • 37:130

  İlyasinə salam olsun!

 • 37:131

  Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 37:132

  Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.

 • 37:133

  Şübhəsiz ki, Lut da elçilərdəndir.

 • 37:134

  Bir zaman Biz onu və bütün ailəsini xilas etdik.

 • 37:135

  Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa.

 • 37:136

  Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.

 • 37:137

  Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz,

 • 37:138

  həm də axşam çağı. Məgər anlamırsınız?

 • 37:139

  Yunus da, həqiqətən, elçilərdəndir.

 • 37:140

  Bir zaman o, yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı.

 • 37:141

  Başqaları ilə birlikdə püşk atdı və uduzanlardan oldu.

 • 37:142

  O, qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu.

 • 37:143

  Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı,

 • 37:144

  balığın qarnında Qiyamət gününə qədər qalardı.

 • 37:145

  O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdıq.

 • 37:146

  Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik.

 • 37:147

  Biz onu yüz mindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik.

 • 37:148

  Onlar ona iman gətirdilər, Biz də onlara müəyyən vaxtadək firavanlıq nəsib etdik.

 • 37:149

  Kafirlərdən soruş: “Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır?”

 • 37:150

  Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar?

 • 37:151

  Həqiqətən, onlar yalan uydurub deyirlər:

 • 37:152

  “Allah doğmuşdur”. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdırlar.

 • 37:153

  Məgər Allah qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur?

 • 37:154

  Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?

 • 37:155

  Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?

 • 37:156

  Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?

 • 37:157

  Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin!

 • 37:158

  Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların Cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər.

 • 37:159

  Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.

 • 37:160

  Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

 • 37:161

  Ey müşriklər! Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız

 • 37:162

  heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz;

 • 37:163

  ancaq Cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa.

 • 37:164

  Mələklər dedi: “Bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır.

 • 37:165

  Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.

 • 37:166

  Həqiqətən, biz Allahın şəninə təriflər deyirik”.

 • 37:167

  Müşriklər deyirdilər:

 • 37:168

  “Əgər bizdə də əvvəlkilərdə olan zikrdən olsaydı,

 • 37:169

  biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi qulları olardıq”.

 • 37:170

  Lakin onlar onu inkar etdilər. Onlar tezliklə biləcəklər.

 • 37:171

  Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:

 • 37:172

  “Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir.

 • 37:173

  Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”.

 • 37:174

  Sən bir müddət onlardan üz çevir!

 • 37:175

  Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.

 • 37:176

  Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsinimi istəyirlər?

 • 37:177

  Əzab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq!

 • 37:178

  Sən bir müddət onlardan üz çevir!

 • 37:179

  Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.

 • 37:180

  Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.

 • 37:181

  Elçilərə salam olsun!

 • 37:182

  Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!

Paylaş
Tweet'le