44 DUHAN

 • 44:1

  Ha. Mim.

 • 44:2

  And olsun bu aydın Kitaba!

 • 44:3

  Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq.

 • 44:4

  Hər bir hikmətli iş o gecədə ayırd edilir –

 • 44:5

  dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri Biz göndəririk –

 • 44:6

  sənin Rəbbindən mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir.

 • 44:7

  Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, Allah göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir.

 • 44:8

  Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir.

 • 44:9

  Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər.

 • 44:10

  Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə.

 • 44:11

  O tüstü ki, insanları bürüyəcəkdir. Bu, ağrılı-acılı bir əzabdır.

 • 44:12

  Onlar: “Ey Rəbbimiz! Bizi bu əzabdan qurtar, biz də iman gətirək”– deyəcəklər.

 • 44:13

  Onlar necə öyüd-nəsihət eşidə bilərlər ki, artıq onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlsə də,

 • 44:14

  onlar ondan üz çevirib: “Öyrədilmiş bir dəlidir!”– dedilər.

 • 44:15

  Biz əzabı bir az sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız.

 • 44:16

  Kafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün, Biz onlardan intiqam alacağıq.

 • 44:17

  Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.

 • 44:18

  O dedi: “Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən, mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm.

 • 44:19

  Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən, mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm.

 • 44:20

  Mən sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram.

 • 44:21

  Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun!”

 • 44:22

  Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi: “Həqiqətən, bunlar günahkar adamlardır!”

 • 44:23

  Allah dedi: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız.

 • 44:24

  Dənizi də sakit burax! Onlar suda batırılacaq əsgərlərdir!”

 • 44:25

  Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər;

 • 44:26

  Habelə əkinlər, möhtəşəm yerlər

 • 44:27

  və içində həzz aldıqları nemətləri də qoyub getdilər.

 • 44:28

  Bax belə! Biz o nemətlərə başqalarını varis etdik.

 • 44:29

  Nə göy, nə də yer onlardan ötrü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi.

 • 44:30

  Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq –

 • 44:31

  Firondan. Həqiqətən, o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi.

 • 44:32

  Biz onları (İsrail oğullarını) Öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq.

 • 44:33

  Onlara içində açıq-aydın imtahan olan dəlillər verdik.

 • 44:34

  Bunlar mütləq deyəcəklər:

 • 44:35

  “Bizim ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik.

 • 44:36

  Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin!”

 • 44:37

  Bunlar yaxşıdır, yoxsa Tubba tayfası və onlardan əvvəlkilər? Biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi.

 • 44:38

  Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün və əbəs yerə yaratmadıq.

 • 44:39

  Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq, lakin çoxları bunu bilmir.

 • 44:40

  Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır.

 • 44:41

  O gün dost dosta heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək, onlara kömək də edilməyəcəkdir.

 • 44:42

  Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa! Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Rəhmlidir.

 • 44:43

  Həqiqətən, zəqqum ağacı

 • 44:44

  günahkar adamın yeməyidir.

 • 44:45

  Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar –

 • 44:46

  qaynar su qaynayan kimi.

 • 44:47

  Onu tutub Cəhənnəmin ortasına sürüyün!

 • 44:48

  Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su tökün!

 • 44:49

  Dad bu əzabı! Sən ki qüdrətli və şərəfli idin.

 • 44:50

  Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur!

 • 44:51

  Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə –

 • 44:52

  bağçalarda və çeşmələr başında olacaqlar!

 • 44:53

  Taftadan və atlazdan libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

 • 44:54

  Bax belə! Üstəlik onları iri qaragözlü hurilərlə də evləndirəcəyik.

 • 44:55

  Onlar orada əmin-amanlıq içində hər meyvədən istəyəcəklər.

 • 44:56

  Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları Cəhənnəm əzabından qorumuşdur –

 • 44:57

  sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində. Məhz bu, böyük uğurdur.

 • 44:58

  Biz Quranı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd-nəsihət ala bilsinlər.

 • 44:59

  Sən gözlə! Şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.

Paylaş
Tweet'le