51 ZARİYAT

 • 51:1

  And olsun toz-torpağı ətrafa səpələyənlərə!

 • 51:2

  And olsun yağmur yükü daşıyanlara!

 • 51:3

  And olsun asanlıqla üzüb gedənlərə!

 • 51:4

  And olsun işləri paylaşdıranlara!

 • 51:5

  Sizə vəd olunanlar həqiqətdir.

 • 51:6

  Haqq-hesab da mütləq çəkiləcəkdir.

 • 51:7

  And olsun gözəl görünüşü olan səmaya!

 • 51:8

  Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir.

 • 51:9

  Ondan (Qurandan və Peyğəmbərdən) dönən kimsə döndərilər.

 • 51:10

  Məhv olsun yalançılar!

 • 51:11

  O kəslər ki, cəhalət içində olan qafillərdir.

 • 51:12

  Onlar Haqq-hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar.

 • 51:13

  O gün onlara odda əzab veriləcəkdir.

 • 51:14

  Onlara deyiləcək: “Dadın əzabınızı! Sizin tez-tələsik gəlməsini istədiyiniz şey budur!”

 • 51:15

  Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və bulaqlar başında olacaqlar,

 • 51:16

  öz Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Həqiqətən, onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar olmuşdular.

 • 51:17

  Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar.

 • 51:18

  Sübh çağı isə bağışlanma diləyirdilər.

 • 51:19

  Onların mal-dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır.

 • 51:20

  Qəti inananlar üçün yer üzündə dəlillər vardır.

 • 51:21

  Sizin özünüzdə də dəlillər vardır. Məgər görmürsünüz?

 • 51:22

  Sizin ruziniz və sizə vəd olunan şeylər göydədir.

 • 51:23

  Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir.

 • 51:24

  İbrahimin möhtərəm qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdımı?

 • 51:25

  Onlar onun yanına daxil olub: “Sənə salam olsun!”– dedilər. İbrahim: “Sizə də salam olsun! Siz yad adamlara oxşayırsınız!”– dedi.

 • 51:26

  O, təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi.

 • 51:27

  Onu qabaqlarına qoyub: “Yemək yeməyəcəksinizmi?”– dedi.

 • 51:28

  O, qonaqların yemədiklərini görüb onlardan qorxuya düşdü. Onlar: “Qorxma!”– dedilər və ona elmli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər.

 • 51:29

  Zövcəsi qışqırıb üz-gözünə vura-vura dedi: “Axı mən sonsuz qoca qarıyam!”

 • 51:30

  Onlar dedilər: “Sənin Rəbbin belə demişdir. Həqiqətən, O, Müdrikdir, Biləndir!”

 • 51:31

  İbrahim dedi: “Sizin işiniz nədir, ey elçilər?”

 • 51:32

  Onlar dedilər: “Biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki,

 • 51:33

  onların üstünə gildən daşlar yağdıraq –

 • 51:34

  həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar!”

 • 51:35

  Biz orada olan möminləri o kənddən çıxartdıq.

 • 51:36

  Amma orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq.

 • 51:37

  Ağrılı-acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoyduq.

 • 51:38

  Musanın əhvalatında da ibrət vardır. O zaman Biz onu Fironun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik.

 • 51:39

  O, öz camaatı ilə birlikdə üz çevirib: “Bu sehrbazdır, ya da dəlidir!”– dedi.

 • 51:40

  Biz Fironu və əsgərlərini yaxalayıb dənizə atdıq. O, qınanmağa layiq idi.

 • 51:41

  Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman Biz onların üstünə xeyir-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik.

 • 51:42

  O külək üstündən keçdiyi hər bir şeyi sovurub külə döndərirdi.

 • 51:43

  Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara: “Müəyyən vaxtadək dolanıb-keçinin!”– deyilmişdi.

 • 51:44

  Onlar öz Rəbbinin əmrindən çıxdılar və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurdu.

 • 51:45

  Onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kömək edən də olmadı.

 • 51:46

  Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdik. Çünki onlar fasiq adamlar idilər.

 • 51:47

  Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və Biz onu genişləndiririk.

 • 51:48

  Yeri də Biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik Biz!

 • 51:49

  Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız.

 • 51:50

  De: “Allaha tərəf qaçın! Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm!

 • 51:51

  Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi Onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm!”

 • 51:52

  Beləcə, onlardan əvvəlkilərə də elə bir elçi gəlmədi ki, onun barəsində: “Sehrbazdır, ya da dəlidir!”– deməsinlər.

 • 51:53

  Onlar bunu bir-birinə vəsiyyətmi etmişlər? Xeyr, onlar həddi aşan adamlardır.

 • 51:54

  Artıq onlardan üz döndər! Sən buna görə qınanmazsan.

 • 51:55

  Sən xatırlat! Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir.

 • 51:56

  Mən cinləri və insanları ancaq Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.

 • 51:57

  Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan Məni yedirtmələrini də istəmirəm.

 • 51:58

  Həqiqətən, Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətindir.

 • 51:59

  Şübhəsiz ki, zülm edənləri həmtaylarının qisməti kimi bir qismət gözləyir. Qoy onlar Məni tələsdirməsinlər!

 • 51:60

  Onlara vəd olunmuş Gündən ötrü vay kafirlərin halına!

Paylaş
Tweet'le