52 TUR

 • 52:1

  And olsun dağa!

 • 52:2

  And olsun yazılmış Kitaba –

 • 52:3

  nazik dəri üzərində olan Kitaba!

 • 52:4

  And olsun Beytulməmura!

 • 52:5

  And olsun yüksək tavana!

 • 52:6

  And olsun alovlanan dənizə!

 • 52:7

  Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır.

 • 52:8

  Heç nə onun qarşısını ala bilməz.

 • 52:9

  O gün göy şiddətlə sarsılacaq,

 • 52:10

  dağlar da hərəkətə gələcəkdir.

 • 52:11

  O gün vay halına haqqı yalan sayanların!

 • 52:12

  O kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər.

 • 52:13

  O gün onlar amansızcasına sürüdülərək Cəhənnəm oduna atılacaqlar.

 • 52:14

  Onlara deyiləcək: “Bu sizin yalan saydığınız Cəhənnəm odudur!

 • 52:15

  Bəlkə bu da sehrdir, siz görmürsünüz?

 • 52:16

  Yanın orada! Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir”.

 • 52:17

  Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar.

 • 52:18

  Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları Cəhənnəm əzabından xilas etmişdir.

 • 52:19

  Onlara deyiləcək: “Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuşcanlıqla yeyin, için!”

 • 52:20

  Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qaragözlü hurilərlə evləndirəcəyik.

 • 52:21

  Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də Cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının girovudur.

 • 52:22

  Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik.

 • 52:23

  Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik etməz.

 • 52:24

  Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar.

 • 52:25

  Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.

 • 52:26

  Onlar deyəcəklər: “Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq.

 • 52:27

  Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu.

 • 52:28

  Biz əvvəllər Ona dua edirdik. Həqiqətən, O, yaxşılıq edəndir, Rəhmlidir!”

 • 52:29

  Onlara xatırlat! Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli!

 • 52:30

  Yoxsa onlar: “O bir şairdir. Biz onun ölümünü gözləyirik!”– deyirlər.

 • 52:31

  De: “Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm!”

 • 52:32

  Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir? Yaxud onlar azğın adamlardır?

 • 52:33

  Yoxsa onlar: “Bunu özündən uydurdun!”– deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər.

 • 52:34

  Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona (Qurana) bənzər bir kəlam gətirsinlər.

 • 52:35

  Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar? Yaxud onlar yaradanlardır?

 • 52:36

  Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar.

 • 52:37

  Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibidirlər?

 • 52:38

  Yoxsa onların, üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər!

 • 52:39

  Yoxsa qızlar Onun, oğlanlar isə sizindir?

 • 52:40

  Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadırlar?

 • 52:41

  Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar?

 • 52:42

  Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar.

 • 52:43

  Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır.

 • 52:44

  Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr: “Bulud topasıdır!”– deyərlər.

 • 52:45

  Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et!

 • 52:46

  O gün hiylələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir.

 • 52:47

  Həqiqətən, zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir.

 • 52:48

  Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et! Həqiqətən, sən Bizim Gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmd ilə zikr et!

 • 52:49

  Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra Onun şəninə təriflər de!

Paylaş
Tweet'le