54 KAMER

 • 54:1

  O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü.

 • 54:2

  Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib: “Bu, tez keçib-gedən bir sehrdir” deyirlər.

 • 54:3

  Onlar Peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır.

 • 54:4

  Onlara küfrdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.

 • 54:5

  Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər?!

 • 54:6

  Sən də onları tərk et! Carçının onları xoşagəlməz bir şeyə çağıracağı gün

 • 54:7

  onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar.

 • 54:8

  Kafirlər carçıya tərəf tələsərək: “Bu nə çətin bir gündür!”– deyəcəklər.

 • 54:9

  Onlardan əvvəl Nuh qövmü elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb: “O, dəlidir!”– dedilər və ona hədə-qorxu gəldilər.

 • 54:10

  O, Rəbbinə yalvarıb: “Məni üstələdilər! Mənə kömək et!”– dedi.

 • 54:11

  Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq.

 • 54:12

  Yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu.

 • 54:13

  Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq.

 • 54:14

  İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi Gözlərimiz önündə üzüb gedirdi.

 • 54:15

  Biz onu (həmin hadisəni) nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı?

 • 54:16

  Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!

 • 54:17

  Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

 • 54:18

  Ad qövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!

 • 54:19

  Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik.

 • 54:20

  O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardıb atırdı.

 • 54:21

  Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!

 • 54:22

  Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

 • 54:23

  Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı.

 • 54:24

  Onlar dedilər: “Özümüzdən olan bir adamamı tabe olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq!

 • 54:25

  Zikr aramızdan təkcə onamı verildi? Xeyr, o, yalançıdır, lovğadır!”

 • 54:26

  Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər.

 • 54:27

  Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Sən isə gözlə və səbir et!

 • 54:28

  Onlara xəbər ver ki, bu su, dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin!”

 • 54:29

  Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi.

 • 54:30

  Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!

 • 54:31

  Həqiqətən, Biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar mal-qara ağılında istifadə edilən quru saman kimi oldular.

 • 54:32

  Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

 • 54:33

  Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı.

 • 54:34

  Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik –

 • 54:35

  Özümüzdən bir mərhəmət olaraq! Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.

 • 54:36

  Lut onları Bizim əzabımızla hədələdi, onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar.

 • 54:37

  Onlar Lutdan qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kor etdik və dedik: “Əzabımı və təhdidlərimi dadın!”

 • 54:38

  Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi.

 • 54:39

  Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın!

 • 54:40

  Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

 • 54:41

  Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi.

 • 54:42

  Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları Qüvvət və Qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq.

 • 54:43

  Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa Kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir?

 • 54:44

  Yoxsa onlar: “Biz qalib gələcək bir dəstəyik!”– deyirlər?

 • 54:45

  Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır.

 • 54:46

  Xeyr! Onlara vəd edilmiş vaxt o Saatdır. O Saat isə daha ağır, daha acıdır.

 • 54:47

  Şübhəsiz ki, günahkarlar azğınlıq və əzab-əziyyət içindədirlər.

 • 54:48

  O gün onlar üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara: “Cəhənnəmin təmasını dadın!”– deyiləcəkdir.

 • 54:49

  Biz, həqiqətən də, hər şeyi qədərincə yaratdıq.

 • 54:50

  Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir.

 • 54:51

  Biz neçə-neçə həmtaylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı?

 • 54:52

  Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır.

 • 54:53

  Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır.

 • 54:54

  Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çaylar kənarında,

 • 54:55

  qadir Hökmdarın hüzurundakı haqq məclisində olacaqlar!

Paylaş
Tweet'le