56 VAKIA

 • 56:1

  Vaqiə qopacağı zaman

 • 56:2

  onun qopduğunu heç kəs dana bilməz.

 • 56:3

  O, bəzilərini alçaldacaq, bəzilərini də ucaldacaqdır.

 • 56:4

  Yer şiddətlə titrədiyi zaman,

 • 56:5

  Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

 • 56:6

  və ətrafa səpələnmiş toz-torpağa döndüyü zaman,

 • 56:7

  siz üç dəstəyə ayrılacaqsınız.

 • 56:8

  Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!

 • 56:9

  Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!

 • 56:10

  Xeyirxah işlərdə öndə gedənlər, Cənnətdə də öndədirlər!

 • 56:11

  Onlar Allaha yaxın olanlar,

 • 56:12

  Nəim bağlarında qalacaq kimsələrdir.

 • 56:13

  Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,

 • 56:14

  az bir qismi də axırıncılardandır.

 • 56:15

  Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə

 • 56:16

  qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər.

 • 56:17

  Onların ətrafında həmişəcavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar;

 • 56:18

  çeşmə şərabı ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə –

 • 56:19

  ondan başları ağrımaz və məst olmazlar,

 • 56:20

  bəyənib seçdikləri meyvələr

 • 56:21

  və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər.

 • 56:22

  Onları iri qaragözlü hurilər gözləyir –

 • 56:23

  sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər.

 • 56:24

  Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq.

 • 56:25

  Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər.

 • 56:26

  Ancaq: “Salam! Salam!”– sözləri eşidəcəklər.

 • 56:27

  Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!

 • 56:28

  Onlar tikansız sidr ağacları arasında,

 • 56:29

  meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında,

 • 56:30

  uzanmış kölgəliklərdə,

 • 56:31

  daim axan sular kənarında,

 • 56:32

  çoxlu meyvələr,

 • 56:33

  tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində

 • 56:34

  və hündür döşəklər üstündə olacaqlar.

 • 56:35

  Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq.

 • 56:36

  Onları bakirə qızlar edəcəyik –

 • 56:37

  ərlərini sevən, həmyaşıdlar.

 • 56:38

  Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür.

 • 56:39

  Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,

 • 56:40

  bir qismi də axırıncılardandır.

 • 56:41

  Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!

 • 56:42

  Onlar qızmar yel və qaynar su içində,

 • 56:43

  qapqara duman kölgəsində olacaqlar.

 • 56:44

  Bu duman nə sərin, nə də xoşagələndir.

 • 56:45

  Onlar bundan əvvəl cah-calal içində idilər,

 • 56:46

  böyük günah işlətməkdə israr edirdilər

 • 56:47

  və deyirdilər: “Məgər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra yenidənmi dirildiləcəyik?

 • 56:48

  Yaxud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi?”

 • 56:49

  De: “Şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da,

 • 56:50

  bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar.

 • 56:51

  Sonra, siz ey doğru yoldan azanlar, haqqı yalan sayanlar!

 • 56:52

  Siz mütləq zəqqum ağacından yeyəcəksiniz,

 • 56:53

  qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız,

 • 56:54

  üstündən də qaynar su içəcəksiniz.

 • 56:55

  Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz”.

 • 56:56

  Bu onların Haqq-hesab günündəki ziyafətidir.

 • 56:57

  Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?

 • 56:58

  Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü?

 • 56:59

  Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?

 • 56:60

  Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən etdik və heç nə Bizim qarşımızı ala bilməz.

 • 56:61

  Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa Bizə mane olan tapılmaz.

 • 56:62

  Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz?

 • 56:63

  Əkdiyinizi gördünüzmü?

 • 56:64

  Onu siz bitirirsiniz, yoxsa Biz?

 • 56:65

  Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz,

 • 56:66

  və deyərdiniz: “Biz ziyana uğradıq.

 • 56:67

  Daha doğrusu nemətlərdən məhrum olduq!”

 • 56:68

  İçdiyiniz suyu gördünüzmü?

 • 56:69

  Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa Biz?

 • 56:70

  Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz?

 • 56:71

  Yandırdığınız odu gördünüzmü?

 • 56:72

  Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa Biz?

 • 56:73

  Biz onu Cəhənnəmi yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq.

 • 56:74

  Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!

 • 56:75

  Ulduzların batdığı yerlərə and olsun!

 • 56:76

  Kaş bunun, doğrudan da, böyük bir and olduğunu biləydiniz.

 • 56:77

  Həqiqətən, bu, ehtirama layiq Qurandır,

 • 56:78

  qorunub saxlanılan Yazıdadır (Lövhi-məhfuzdadır).

 • 56:79

  Ona yalnız pak olanlar toxunur.

 • 56:80

  O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.

 • 56:81

  Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?

 • 56:82

  Sizə verilən ruziyə şükür etməyi, onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz?

 • 56:83

  Can boğaza yetişdiyi zaman –

 • 56:84

  həmin an siz can verən adama baxırsınız.

 • 56:85

  Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz.

 • 56:86

  Madam ki siz iddianıza görə haqq-hesab olunmayacaqsınız

 • 56:87

  və doğru danışanlarsınız, onda, o canı geri qaytarın?

 • 56:88

  Amma əgər o, Allaha yaxın olanlardandırsa,

 • 56:89

  onda rəhmətə, gözəl ruziyə və Nəim bağına yetişər.

 • 56:90

  Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə,

 • 56:91

  ona: “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!”– deyiləcəkdir.

 • 56:92

  Yox əgər o, haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa,

 • 56:93

  onun ziyafəti qaynar su olacaq,

 • 56:94

  özü də Cəhənnəmdə yanacaqdır.

 • 56:95

  Həqiqətən, bu, şübhə doğurmayan bir həqiqətdir.

 • 56:96

  Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!

Paylaş
Tweet'le