69 HAKKA

 • 69:1

  Haqq olan Qiyamət!

 • 69:2

  Nədir haqq olan Qiyamət?

 • 69:3

  Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan Qiyamət?

 • 69:4

  Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan Qiyaməti yalan saydılar.

 • 69:5

  Səmud tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi.

 • 69:6

  Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi.

 • 69:7

  Allah onu yeddi gecə, səkkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin.

 • 69:8

  Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi?

 • 69:9

  Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər (Lut qövmü) də günah işlətmişdilər.

 • 69:10

  Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular, O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı.

 • 69:11

  Su aşıb-daşdıqda Biz sizi üzən gəmidə daşıdıq.

 • 69:12

  Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik.

 • 69:13

  Sur bircə dəfə üfürüləcəyi,

 • 69:14

  yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman –

 • 69:15

  həmin gün Vaqiə qopacaq.

 • 69:16

  Göy yarılacaq və həmin gün o, süst olacaqdır.

 • 69:17

  Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin Ərşini səkkiz mələk daşıyacaqdır.

 • 69:18

  O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir.

 • 69:19

  Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: “Budur, oxuyun kitabımı!

 • 69:20

  Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam”.

 • 69:21

  O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir –

 • 69:22

  uca bir Cənnətdə –

 • 69:23

  elə bir Cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır.

 • 69:24

  Onlara: “Keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”– deyiləcəkdir

 • 69:25

  Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: “Kaş kitabım mənə verilməyəydi!

 • 69:26

  Hesabımdan da xəbərim olmayaydı!

 • 69:27

  Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı!

 • 69:28

  Var-dövlətim məni əzabdan qurtarmadı.

 • 69:29

  Hökmranlığım da məhv olub getdi”.

 • 69:30

  Mələklərə deyiləcək: “Onu yaxalayıb zəncirləyin!

 • 69:31

  Sonra da Cəhənnəmə atın!

 • 69:32

  Onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun!

 • 69:33

  Çünki o, Böyük Allaha iman gətirmirdi,

 • 69:34

  və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.

 • 69:35

  Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz.

 • 69:36

  Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur.

 • 69:37

  Onu ancaq günahkarlar yeyər”.

 • 69:38

  And içirəm həm gördüklərinizə

 • 69:39

  və həm də görmədiklərinizə!

 • 69:40

  Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür.

 • 69:41

  O, şair sözü deyildir! Necə də az inanırsınız!

 • 69:42

  O, kahin sözü də deyildir! Necə də az düşünürsünüz!

 • 69:43

  O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir!

 • 69:44

  Əgər Muhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi,

 • 69:45

  Biz onu sağ əlindən yaxalayar,

 • 69:46

  sonra da şah damarını kəsərdik.

 • 69:47

  İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi.

 • 69:48

  Həqiqətən, bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir.

 • 69:49

  Aranızdan Quranı yalan sayanlar olduğunu da bilirik!

 • 69:50

  Həqiqətən, bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır.

 • 69:51

  Sözsüz ki, bu Quran əsl həqiqətdir.

 • 69:52

  Elə isə Böyük Rəbbinin adına təriflər de!

Paylaş
Tweet'le