70 MEARİC

 • 70:1

  İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi –

 • 70:2

  bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq.

 • 70:3

  O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır.

 • 70:4

  Mələklər və Ruh (Cəbrail) Ona doğru sayı əlli min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar.

 • 70:5

  Sən təmkinlə səbir et!

 • 70:6

  Doğrusu, kafirlər o əzabın uzaq olduğunu güman edirlər.

 • 70:7

  Biz isə onun yaxın olduğunu görürük.

 • 70:8

  O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır.

 • 70:9

  Dağlar da didilmiş yuna bənzəyəcəklər.

 • 70:10

  Dost dostunun halını xəbər almayacaq.

 • 70:11

  Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər – öz oğullarını,

 • 70:12

  həyat yoldaşını və qardaşını,

 • 70:13

  ona sığınacaq vermiş nəslini

 • 70:14

  və yer üzündə olanların hamısını – təki bu onu xilas etsin.

 • 70:15

  Xeyr! Bu, alovu şölələnən Oddur –

 • 70:16

  başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od.

 • 70:17

  O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni

 • 70:18

  və mal-dövlət yığıb saxlayanı.

 • 70:19

  Həqiqətən, insan kəmhövsələ yaradılmışdır.

 • 70:20

  Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır,

 • 70:21

  bir xeyir nəsib olduqda isə xəsislik edir.

 • 70:22

  Namaz qılanlar istisnadır.

 • 70:23

  O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar.

 • 70:24

  O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq vardır-

 • 70:25

  dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün.

 • 70:26

  O kəslər ki, Haqq-hesab gününü təsdiq edirlər.

 • 70:27

  O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar.

 • 70:28

  Axı Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil.

 • 70:29

  O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar –

 • 70:30

  zövcələrindən və sahib olduqları cariyələrdən başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar.

 • 70:31

  Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır.

 • 70:32

  O kəslər ki, əmanəti danmır və əhdlərini pozmurlar.

 • 70:33

  O kəslər ki, şahidliklərində mətindirlər.

 • 70:34

  Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar.

 • 70:35

  Cənnət bağlarında hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır.

 • 70:36

  Sənə doğru tələsən kafirlərə nə olub belə –

 • 70:37

  sağdan-soldan dəstələrlə ətrafına yığışırlar?

 • 70:38

  Deyəsən onların hamısı Nəim cənnətinə bir təhər girə biləcəklərini düşünürlər?

 • 70:39

  Xeyr! Bu mümkün deyil! Biz onları bildikləri şeydən xəlq etmişik.

 • 70:40

  And içirəm məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə! Biz doğrudan da, elə bir qüdrətə malikik ki, –

 • 70:41

  onları daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz.

 • 70:42

  Vədə verilmiş günə çatanadək onlarla daha işin olmasın, qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər.

 • 70:43

  O gün, məbudlarına ibadətə can atırmışlar kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar.

 • 70:44

  O gün onların baxışları yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri Gün!

Paylaş
Tweet'le