71 NUH

 • 71:1

  Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik: “Sən öz qövmünü, onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et!”

 • 71:2

  O dedi: “Ey qövmüm! Şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm!

 • 71:3

  Allaha ibadət edin, Ondan qorxun və mənə itaət edin!

 • 71:4

  Belə etsəniz, O sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxtadək möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz!”

 • 71:5

  O dedi: “Ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim.

 • 71:6

  Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı.

 • 71:7

  Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxayır, paltarlarına bürünür, küfrlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər.

 • 71:8

  Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim.

 • 71:9

  Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib

 • 71:10

  dedim: “Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin! Həqiqətən, O, çox Bağışlayandır!

 • 71:11

  O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər,

 • 71:12

  var-dövlət və oğul-uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar.

 • 71:13

  Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz?

 • 71:14

  Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı.

 • 71:15

  Məgər Allahın yeddi göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz?

 • 71:16

  Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir.

 • 71:17

  Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir.

 • 71:18

  Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır.

 • 71:19

  Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi.

 • 71:20

  Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz”.

 • 71:21

  Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Onlar mənə asi oldular və var-dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabe oldular.

 • 71:22

  Onlar mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər

 • 71:23

  və özlərinə tabe olanlara dedilər: “Öz məbudlarınızı tərk etməyin; Vəddi, Suvaı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri tərk etməyin!”

 • 71:24

  Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalımlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma”.

 • 71:25

  Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar.

 • 71:26

  Nuh dedi: “Ey Rəbbim, kafirlərdən yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoyma!

 • 71:27

  Əgər Sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub-törədəcəklər.

 • 71:28

  Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla! Zülmkarların isə ancaq həlakını artır”.

Paylaş
Tweet'le