78 NEBE

 • 78:1

  Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar?

 • 78:2

  Böyük bir xəbər barəsində –

 • 78:3

  elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər.

 • 78:4

  Xeyr, onlar Qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər!

 • 78:5

  Bir daha xeyr! Onlar hökmən biləcəklər!

 • 78:6

  Məgər Biz yeri yataq etmədikmi?

 • 78:7

  Dağları da payalar?!

 • 78:8

  Biz sizi cüt yaratdıq.

 • 78:9

  Yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik.

 • 78:10

  Gecəni örtük etdik,

 • 78:11

  gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı.

 • 78:12

  Üstünüzdə yeddi möhkəm göy qurduq

 • 78:13

  və çox parlaq bir çıraq yaratdıq.

 • 78:14

  Biz buludlardan şırıltıyla yağış yağdırdıq ki,

 • 78:15

  onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirək,

 • 78:16

  habelə ağaclarının qol-budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq.

 • 78:17

  Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir!

 • 78:18

  Sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz.

 • 78:19

  O gün göyün qapıları açılacaqdır.

 • 78:20

  Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevriləcək.

 • 78:21

  Həqiqətən, Cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir.

 • 78:22

  O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir.

 • 78:23

  Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar.

 • 78:24

  Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinlədirici içki dadacaqlar.

 • 78:25

  İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq –

 • 78:26

  Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi.

 • 78:27

  Doğrusu, onlar haqq-hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər.

 • 78:28

  Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər.

 • 78:29

  Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq.

 • 78:30

  Elə isə dadın əzabı! Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq!

 • 78:31

  Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır.

 • 78:32

  Həmçinin bağlar və üzümlüklər,

 • 78:33

  dolğun döşlü həmyaşıd qızlar

 • 78:34

  və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır!

 • 78:35

  Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər.

 • 78:36

  Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir.

 • 78:37

  Göylərin, yerin və onların arasında olanların Mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın hüzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar.

 • 78:38

  Ruh (Cəbrail) və mələklər səf-səf duracağı gün, Mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq.

 • 78:39

  O gün, gerçək bir gündür. Kim istəsə öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar!

 • 78:40

  Həqiqətən, Biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir: “Kaş mən torpaq olaydım!”

Paylaş
Tweet'le