16 NAHL

 • 16:1

  Повелята на Аллах непременно ще дойде, но не прибързвайте с това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!

 • 16:2

  Той низпослава ангелите, разкривайки Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И да се боят от Мен!”

 • 16:3

  Той сътвори небесата и земята с мъдрост. Превисоко е над онова, с което Го съдружават!

 • 16:4

  Той сътвори човека от частица сперма и ето го - явен противник!

 • 16:5

  И сътвори Той добитъка. В него има топлина за вас и ползи, и от него ядете.

 • 16:6

  В него има и хубост за вас, когато го прибирате вечер и когато го подкарвате на паша.

 • 16:7

  И носи вашите товари към страни, които не бихте стигнали освен с тежък труд. Вашият Господ е състрадателен, милосърден.

 • 16:8

  [Сътвори] и конете, и мулетата, и магаретата - за да ги яздите и за украса. И сътвори Той каквото не знаете.

 • 16:9

  Аллах насочва по Правия път, а другите [пътища] отклоняват. И ако Той пожелаеше, би ви напътил всички.

 • 16:10

  Той е, Който изсипва вода от небето. За вас от нея има за пиене и от нея [израстват] храсти, откъдето пасете [добитъка].

 • 16:11

  С нея Той за вас изважда посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове. В това има знамение за хора премислящи.

 • 16:12

  И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите са подчинени на Неговата повеля. В това има знамения за хора проумяващи.

 • 16:13

  И това, което създаде за вас по земята в различни цветове... В това има знамение за хора поучаващи се.

 • 16:14

  Той е, Който подчини морето, за да ядете оттам прясно месо и да извличате оттам украшения, които носите. И виждаш корабите да го браздят, и за да търсите от Него благодат, и за да сте признателни.

 • 16:15

  И положи на земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас; и реки, и пътища, за да се напътите;

 • 16:16

  и други знаци; и по звездите се насочват.

 • 16:17

  И нима Онзи, Който сътворява, е като онзи, който не може да сътворява? Не ще ли се поучите?;

 • 16:18

  И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.

 • 16:19

  Аллах знае какво спотайвате и какво разкривате.

 • 16:20

  Онези, които [неверниците] ги зоват вместо Аллах, нищо не могат да сътворят, а и самите те са сътворени

 • 16:21

  безжизнени мъртъвци. И не ще усетят кога ще бъдат възкресени.

 • 16:22

  Вашият Бог е единственият Бог. А онези, които не вярват в отвъдния живот, сърцата им [Го] отричат и надменни са те.

 • 16:23

  Без съмнение, Аллах знае какво спотайват и какво разкриват. Той не обича надменните.

 • 16:24

  И когато им се казва: “Какво е низпослал вашият Господ?”, казват: “Легенди на предците!”,

 • 16:25

  за да понесат в Деня на възкресението всички свои товари и някои товари на заблудените от тях хора в неведение. И колко лошо е онова, което ще понесат!

 • 16:26

  И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхното здание из основи и рухна отгоре им таванът. И мъчението им дойде оттам, откъдето не им е хрумвало.

 • 16:27

  После, в Деня на възкресението, Той ще ги опозори и ще каже: “Къде са Моите съдружници, заради които враждувахте?” Дарените със знанието ще кажат: “Позорът и злото Днес са за неверниците,

 • 16:28

  на които - угнетили себе си - ангелите прибират душите.” Тогава ще се смирят: “Не сме вършили зло.” Да, Аллах знае какво сте вършили.

 • 16:29

  Влезте през вратите на Ада, там ще пребивавате вечно! Колко лошо е обиталището на надменните!

 • 16:30

  И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашият Господ?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, а отвъдният дом е най-доброто. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите!

 • 16:31

  градините на Адн, в които ще влязат  - сред тях реки текат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите

 • 16:32

  на които - пречисти - ангелите прибират душите. Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!”

 • 16:33

  Нима [неверниците] чакат друго освен да им се явят ангелите или да им се яви повелята на твоя Господ? Така постъпиха и онези преди тях. И не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.

 • 16:34

  И ги сполетяха злините на онова, което извършиха. И ги обгради онова, на което се присмиваха.

 • 16:35

  И рекоха съдружаващите: “Ако Аллах желаеше, нямаше да служим на нищо освен на Него, нито ние, нито бащите ни, и нямаше да възбраним без Него нищо. Така постъпваха и онези преди тях. А нима пратениците имат друг дълг освен ясното послание?

 • 16:36

  И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!

 • 16:37

  Дори ако ти копнееш да ги напътиш [о Мухаммад], Аллах не напътва онзи, който избира заблудата. Те нямат помощници.

 • 16:38

  И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви: “Аллах не ще възкреси онзи, който умре.” Да, истинно е Неговото обещание. Ала повечето хора не знаят.

 • 16:39

  [Аллах ще ги възкреси], за да им обясни онова, по което бяха в разногласие, и за да узнаят неверниците, че са лъжци.

 • 16:40

  Нашето Слово към нещо, когато го пожелаем, е само да му кажем: “Бъди!”. И то става.

 • 16:41

  А които се преселиха заради Аллах, след като бяха угнетени, ще ги настаним на добро място в земния живот, а наградата на отвъдния е още по-голяма, ако знаят

 • 16:42

  онези, които търпят и на своя Господ се уповават.

 • 16:43

  И преди теб изпращахме само мъже, на които давахме откровение - питайте хората на Писанието, ако вие не сте узнали -

 • 16:44

  с ясните знаци и писанията... И низпослахме на теб [о, Мухамад] Напомнянето, за да обясниш на хората какво им е низпослано и за да размислят.

 • 16:45

  Нима онези, които кроят злините, имат сигурност, че Аллах не ще накара земята да ги погълне или че мъчението не ще дойде при тях, откъдето не им хрумва?

 • 16:46

  Или че Той не ще ги накаже при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат?

 • 16:47

  Или че Той не ще ги сграбчи в уплах? Вашият Господ е състрадателен, милосърден.

 • 16:48

  Нима не видяха всяко нещо, което Аллах е сътворил? Свеждат се сенките му надясно и наляво, кланяйки се на Аллах със смирение.

 • 16:49

  На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всяка твар по земята, и ангелите - без да се големеят.

 • 16:50

  Страхуват се от своя Господ, Който е над тях, и вършат, каквото им се повелява.

 • 16:51

  И отреди Аллах: “Не приемайте два бога! Един е Бог. От Мен се бойте, само от Мен!”

 • 16:52

  И Негово е всичко на небесата и на земята, и неизменно за Него е служенето. И нима се боите от друг освен от Аллах?

 • 16:53

  И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах. После, щом ви засегне беда, Него умолявате.

 • 16:54

  После, щом Той ви отмахне бедата, ето - някои от вас съдружават своя Господ,

 • 16:55

  за да отрекат онова, което сме им дали. Наслаждавайте се и ще узнаете!

 • 16:56

  И отреждат за онова, което не познават, дял от препитанието, което Ние сме им дали. Кълна се в Аллах, непременно ще бъдете питани за онова, което сте измисляли.

 • 16:57

  И отреждат за Аллах дъщерите - пречист е Той!, - а за себе си - онова, което възжелават.

 • 16:58

  И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето му помрачнява и спотайва той печал.

 • 16:59

  Скрива се от хората заради лошото, което са му съобщили - дали да я пощади за унижение, или [жива] да я зарови в пръстта. Колко лошо отсъждат!

 • 16:60

  Онези, които не вярват в отвъдния живот, имат най-лошите качества, а най-съвършените принадлежат на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 • 16:61

  И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.

 • 16:62

  И отреждат за Аллах онова, което мразят. И езиците им описват лъжата - че за тях е най-хубавото. Без съмнение, за тях е Огънят и там ще бъдат изоставени.

 • 16:63

  Кълна се в Аллах, вече изпращахме пратеници и на общности преди теб [о, Мухаммад]. Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той е техният покровител и за тях има болезнено мъчение.

 • 16:64

  И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие - и с напътствие, и милост за хора вярващи.

 • 16:65

  И изсипва Аллах вода от небето, и съживява с нея земята след нейната смърт. В това има знамение за хора чуващи.

 • 16:66

  И в добитъка има поука за вас. Даваме ви да пиете от онова, което е в стомаха му помежду нечистотии и кръв - чисто мляко, приятно за пиещите.

 • 16:67

  И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняваща напитка и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.

 • 16:68

  И внуши твоят Господ на пчелите: “Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!

 • 16:69

  После яжте от всички плодове и следвайте пътищата на вашия Господ, улеснени [за вас]!” Излиза от стомаха им питие с различен цвят. В него има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи.

 • 16:70

  Аллах ви сътворява, после ви прибира душите. А някой от вас бива довеждан до най-окаяната възраст и тогава не знае нищо, след като е знаел. Аллах е всезнаещ, всесилен.

 • 16:71

  Аллах предпочете едни от вас пред други в препитанието. А онези, които са предпочетени, не споделят своето препитание с владените от техните десници, в него да са равни. Тогава благодатта на Аллах ли отричат?

 • 16:72

  Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци, и ви дава препитание от благата. И нима в лъжата вярват, а щедростта на Аллах отхвърлят?

 • 16:73

  И вместо на Аллах те служат на онези, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята, и са безсилни.

 • 16:74

  И не сторвайте подобия на Аллах! Аллах знае, вие не знаете.

 • 16:75

  Аллах дава пример с един притежаван роб, неспособен на нищо, и човек, на когото дарихме от Нас хубаво препитание, и той раздава от него тайно и явно. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.

 • 16:76

  И дава Аллах пример с двама мъже - единият е ням, неспособен на нищо, и е бреме за своя господар. Където и да го прати, той не донася добро. Нима са равни, той и онзи, който повелява справедливост и е на правия път?

 • 16:77

  На Аллах принадлежи неведомото на небесата и на земята. Повелята за Часа е, само колкото да мигне око, или още по-бързо. Аллах над всяко нещо има сила.

 • 16:78

  И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да имате знание, и Той направи за вас слуха и зрението, и сърцата, за да сте признателни.

 • 16:79

  Не виждат ли те птиците, покорни [да летят] в небесния простор? - Само Аллах ги крепи. В това има знамения за хора вярващи.

 • 16:80

  Аллах стори за вас домовете ви за отдих и стори за вас от кожите на добитъка домове, които са ви леки в дните на вашето пътуване и в дните на вашето отсядане; и от вълната и козината, и косъма им - обзавеждане и ползване до време.

 • 16:81

  И стори Аллах за вас сенки от онова, което е сътворил, и стори за вас в планините убежища, и стори за вас одежди, които ви пазят от жегата, и одежди, които ви пазят в битка. Така изпълнява Той Своята благодат за вас, за да се отдадете Нему.

 • 16:82

  А отметнат ли се [о, Мухаммад], твой дълг е само ясното послание.

 • 16:83

  Те узнават благодатта на Аллах, после я отричат. Повечето от тях са неверници.

 • 16:84

  Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетел. Тогава неверниците не ще бъдат чути и не ще бъде позволено покаяние.

 • 16:85

  И когато угнетителите видят мъчението, не ще им се облекчи то и не ще бъдат изчакани.

 • 16:86

  И когато съдружаващите видят онези, които те са съдружавали с Аллах, ще кажат: “Господи, те са нашите идоли, които зовяхме освен Теб.” А те ще им отвърнат с думите: “Вие наистина сте лъжци.”

 • 16:87

  И ще се отдадат на Аллах в този Ден със смирение, и ще изчезне от тях онова, което са измисляли.

 • 16:88

  На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, надбавяме мъчение върху мъчението, задето сеят развала.

 • 16:89

  Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетел за тях измежду техните редици. И теб [о, Мухаммад] ще доведем като свидетел за тези. И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо и с напътствие и милост, и с радостна вест за мюсюлманите.

 • 16:90

  Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.

 • 16:91

  И изпълнявайте обета към Аллах, щом сте обещали, и не нарушавайте клетвите, след като сте ги потвърдили и вече сте приели Аллах за ваш Свидетел! Аллах знае вашите дела.

 • 16:92

  И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела - да превръщате своите клетви в измама помежду ви, задето една общност е по-многобройна от друга. С това Аллах ви изпитва и в Деня на възкресението непременно ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

 • 16:93

  И ако Аллах пожелаеше, Той щеше да ви стори една общност. Ала оставя Той в заблуда когото пожелае и напътва Той когото пожелае. И непременно ще бъдете питани за делата ви.

 • 16:94

  И не превръщайте своите клетви в измама помежду ви, та да се подхлъзне крак, след като е бил устойчив, и да вкусите злото, задето сте възпирали от пътя на Аллах, и за вас да има огромно мъчение.

 • 16:95

  И не продавайте обета на Аллах на никаква цена! Онова, което е при Аллах, е най-доброто за вас, ако знаете.

 • 16:96

  Това, което е при вас, секва, а което е при Аллах, е вечно. Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което са вършили.

 • 16:97

  На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.

 • 16:98

  И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана!

 • 16:99

  Няма той власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават.

 • 16:100

  Властта му е само над онези, които се сближават с него и които съдружават с Аллах.

 • 16:101

  И когато подменяхме едно знамение с друго - а Аллах най-добре знае какво низпослава, - рекоха: “Ти само си измисляш.” Но повечето от тях не знаят.

 • 16:102

  Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите.”

 • 16:103

  И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен, арабски език.

 • 16:104

  Които не вярват в знаменията на Аллах, не ще ги напъти Аллах и за тях има болезнено мъчение.

 • 16:105

  Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията на Аллах. Те са лъжците.

 • 16:106

  Който отрече Аллах, след като е повярвал - освен който е бил принуден, но сърцето му е спокойно с вярата... Ала които разтворят гръд за неверието, над тях е гневът на Аллах и за тях има огромно мъчение.

 • 16:107

  Това е, защото възлюбиха земния живот повече от отвъдния и защото Аллах не напътва невярващите хора.

 • 16:108

  Тези са, на които Аллах запечата сърцата и слуха, и зрението, тези са нехайните.

 • 16:109

  Без съмнение, в отвъдния живот те са губещите.

 • 16:110

  После твоят Господ... - за онези, които се преселят след своето изпитание, после се борят по пътя на Аллах и търпят - твоят Господ след това е опрощаващ, милосърден.

 • 16:111

  Един Ден всеки ще дойде да защити себе си и на всеки докрай ще се изплати за онова, което е вършил. И не ще бъдат угнетени.

 • 16:112

  И дава Аллах пример с едно селище. То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което [жителите му] са сторили.

 • 16:113

  Вече дойде при тях Пратеника измежду им, но го взеха за лъжец. Тогава ги обзе мъчението, както угнетяват.

 • 16:114

  Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание - разрешено, приятно - и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако само на Него служите!

 • 16:115

  Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото за друг, а не за Аллах. А който е бил принуден, без да е потисник, нито престъпващ - Аллах е опрощаващ, милосърден.

 • 16:116

  И не изричайте лъжата, която езиците ви описват: “Това е позволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах. Които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат.

 • 16:117

  Кратко наслаждение - и за тях има болезнено мъчение.

 • 16:118

  А на юдеите възбранихме онова, за което ти разказахме преди. И не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха.

 • 16:119

  А твоят Господ... - за онези, които вършат зло в неведение и след това се разкаят, и поправят - твоят Господ е опрощаващ, милосърден.

 • 16:120

  Наистина Ибрахим бе водител, покорен на Аллах, правоверен, и не бе от съдружаващите -

 • 16:121

  признателен бе за Неговите блага. Избра го Той и го насочи по правия път.

 • 16:122

  И му отредихме добрина в земния живот, и в отвъдния е сред праведниците.

 • 16:123

  После ти разкрихме [о, Мухаммад]: “Следвай религията на Ибрахим правоверния!” Той не бе от съдружаващите.

 • 16:124

  Съботата бе сторена само за онези, които бяха в разногласие за нея. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие.

 • 16:125

  Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените.

 • 16:126

  И ако наказвате [о, вярващи], накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите.

 • 16:127

  И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах. И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!

 • 16:128

  Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.

Paylaş
Tweet'le