19 MERYEM

 • 19:1

  Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

 • 19:2

  [Това е] споменаване за милостта на твоя Господ към Неговия раб Закария.

 • 19:3

  Когато призова той своя Господ с таен зов,

 • 19:4

  рече: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, и никога не останах без отговор в своя зов към Теб, Господи.

 • 19:5

  И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с приемник от Теб,

 • 19:6

  който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”

 • 19:7

  “О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му е Яхя. Не сме сторвали негов съименник преди.”

 • 19:8

  Рече: “Господи мой, как ще имам момче, когато жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”

 • 19:9

  Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”

 • 19:10

  Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е три нощи  да не говориш с хората, без [да имаш] недостатък.”

 • 19:11

  И излезе при своя народ от светилището, и посочи към тях да възславят Аллах и в зори, и вечер.

 • 19:12

  “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта още като дете,

 • 19:13

  и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,

 • 19:14

  и нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.

 • 19:15

  Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!

 • 19:16

  И спомени [о, Мухаммад] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.

 • 19:17

  И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Нашия Дух, който й се представи като съвършен човек.

 • 19:18

  Рече тя: “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...”

 • 19:19

  Рече [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”

 • 19:20

  Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”

 • 19:21

  Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”

 • 19:22

  И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.

 • 19:23

  И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”

 • 19:24

  И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.

 • 19:25

  И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!

 • 19:26

  И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”

 • 19:27

  И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.

 • 19:28

  О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.”

 • 19:29

  И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка?”

 • 19:30

  Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.

 • 19:31

  И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.

 • 19:32

  И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.

 • 19:33

  И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”

 • 19:34

  Това е Иса, синът на Мариам - словото на истината, в която се съмняват.

 • 19:35

  Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.

 • 19:36

  [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е правият път.”

 • 19:37

  Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези, които не вярват, от зрелище във великия Ден!

 • 19:38

  Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Ала угнетителите днес са в явна заблуда.

 • 19:39

  И предупреди ги ти [о, Мухаммад] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!

 • 19:40

  Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.

 • 19:41

  И спомени в Книгата Ибрахим. Той бе всеправдив, пророк.

 • 19:42

  Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?

 • 19:43

  О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!

 • 19:44

  О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокорен пред Всемилостивия.

 • 19:45

  О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”

 • 19:46

  Рече [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И ме напусни завинаги!”

 • 19:47

  Рече: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.

 • 19:48

  Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”

 • 19:49

  И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.

 • 19:50

  И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голяма прослава.

 • 19:51

  И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бе пратеник-пророк.

 • 19:52

  И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.

 • 19:53

  И му дарихме от Своята милост брат му Харун да стане пророк.

 • 19:54

  И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието и бе пратеник-пророк.

 • 19:55

  И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.

 • 19:56

  И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.

 • 19:57

  И го въздигнахме Ние на извисено място.

 • 19:58

  Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд, плачейки.

 • 19:59

  Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,

 • 19:60

  освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени,

 • 19:61

  в Градините на Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.

 • 19:62

  Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.

 • 19:63

  Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.

 • 19:64

  [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя

 • 19:65

  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него служи и търпелив бъди в служенето на Него! Нима знаеш подобен Нему?”

 • 19:66

  И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”

 • 19:67

  А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?

 • 19:68

  Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.

 • 19:69

  После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.

 • 19:70

  Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

 • 19:71

  И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ.

 • 19:72

  После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.

 • 19:73

  И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

 • 19:74

  И колко поколения преди тях Ние погубихме - по-богати и по-хубави наглед!

 • 19:75

  Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано - мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

 • 19:76

  И надбавя Аллах напътствие за напътените. Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.

 • 19:77

  Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и рече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”

 • 19:78

  Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?

 • 19:79

  Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.

 • 19:80

  И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде той при Нас сам-самичък.

 • 19:81

  И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.

 • 19:82

  Ала не! Ще отрекат служенето на тях и ще им станат противници.

 • 19:83

  Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците, за да ги подстрекават непрестанно?

 • 19:84

  И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

 • 19:85

  В Деня, когато съберем богобоязливите на групи при Всемилостивия

 • 19:86

  и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

 • 19:87

  за никого не ще има застъпничество, освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.

 • 19:88

  И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби със син.”

 • 19:89

  Вие изрекохте нещо ужасно,

 • 19:90

  от което небесата биха се разкъсали и земята - разцепила, и планините - сгромолясали в руини

 • 19:91

  да приписват син на Всемилостивия!

 • 19:92

  Не подобава на Всемилостивия да има син.

 • 19:93

  Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.

 • 19:94

  Той добре ги знае и всички ги отброява.

 • 19:95

  И всеки от тях сам-самичък ще се яви при Него в Деня на възкресението.

 • 19:96

  На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов.

 • 19:97

  Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о, Мухаммад], само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с него непокорни хора.

 • 19:98

  И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някого от тях или чуваш от тях дори шумолене?

Paylaş
Tweet'le