21 ENBİYA

 • 21:1

  Наближава за хората тяхната равносметка, а те нехайни се отдръпват.

 • 21:2

  Всякога, щом получат ново напомняне от своя Господ, те го слушат, подигравайки се,

 • 21:3

  с нехайни сърца. И скришом си шепнеха угнетителите: “Този [Мухаммад] не е ли само човек като вас? Нима ще последвате магията, когато ясно я виждате?”

 • 21:4

  Рече [Мухаммад]: “Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”

 • 21:5

  А те рекоха: “Объркани сънища. Той само си го е измислил. Той е само поет. И нека ни донесе знамение, както предишните бяха изпращани!”

 • 21:6

  Нито едно селище, което погубихме преди тях, не повярва, че те ли ще повярват?

 • 21:7

  И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

 • 21:8

  И [пратениците] не ги сторвахме с тела, които не се хранят, и не бяха безсмъртни.

 • 21:9

  Сетне им изпълнявахме обещаното и спасявахме тях и когото пожелаем, и погубвахме престъпващите.

 • 21:10

  Вече ви низпослахме Книга, в която има прослава за вас. Нима не проумявате?

 • 21:11

  И колко селища, които угнетяваваха, Ние разрушихме и създадохме след тях други народи!

 • 21:12

  И щом усетеха Нашето мъчение, ето ги - бягат от него!

 • 21:13

  Не бягайте и се върнете там, където бяхте свикнали на разкош, и към своите жилища, за да бъдете питани!

 • 21:14

  Казваха: “О, горко ни, наистина бяхме угнетители.”

 • 21:15

  И продължаваха така да викат, докато не ги покосихме и изпепелихме.

 • 21:16

  Не сътворихме Ние небесата и земята, и всичко помежду им на шега.

 • 21:17

  Ако търсехме забава - а не ще го сторим - щяхме да си я набавим от това, което е при Нас.

 • 21:18

  Истината Ние хвърляме срещу лъжата и я поразява, и ето я - погива! Горко ви заради онова, което приписвате [на Аллах]!

 • 21:19

  Негови са всички на небесата и на земята. А онези, които са при Него, не се големеят да Му служат и не се изморяват.

 • 21:20

  Прославят Го нощем и денем, и не престават.

 • 21:21

  Или [неверниците] се сдобиха от земята с божества, които възкресяват?

 • 21:22

  Небесата и земята щяха да се разрушат, ако имаше на тях други богове освен Аллах. Пречист е Аллах, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!

 • 21:23

  Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани.

 • 21:24

  Или приеха вместо Него други богове? Кажи [о, Мухаммад]: “Дайте своя довод! Това е послание за онези, които са с мен, и послание за онези преди мен.” Но повечето от тях не знаят истината и се отдръпват.

 • 21:25

  И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, дадохме откровението: “Няма друг бог освен Мен! Служете [единствено] на Мен!”

 • 21:26

  И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби с рожба!” Пречист е Той! Ала не, те [ангелите] са само удостоени раби.

 • 21:27

  Не Го изпреварват със слово и по Неговата повеля действат.

 • 21:28

  Знае Той какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. И се застъпват само за онзи, от когото Той е доволен. И от страх пред Него тръпнат.

 • 21:29

  А който от тях каже: “Аз съм бог освен Него!”, този ще накажем с Ада. Така наказваме угнетителите.

 • 21:30

  Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват?

 • 21:31

  И направихме по земята непоклатими планини, за да не се люлее с хората. И направихме в тях клисури за пътища, за да се насочват!

 • 21:32

  И сторихме небето пазен свод. А те от Неговите знамения се отвръщат.

 • 21:33

  Той е, Който сътвори нощта и деня, и слънцето, и луната. Всички по орбита плават.

 • 21:34

  И за никой човек преди теб [о, Мухаммад] не отредихме да е безсмъртен. Щом и ти ще умреш, нима те ще бъдат безсмъртни?

 • 21:35

  Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.

 • 21:36

  И видят ли те неверниците, подиграват ти се: “Този ли приказва за вашите богове?” Те Напомнянето на Всемилостивия отричат.

 • 21:37

  Човек бе създаден припрян. Аз ще ви покажа Моите знамения, ала не искайте от Мен да прибързвам!

 • 21:38

  И казват [неверниците]: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

 • 21:39

  Само ако знаеха неверниците времето, когато не ще могат да защитят от Огъня нито лицата, нито гърбовете си, и не ще им се помогне!...

 • 21:40

  А Огънят ще ги връхлети внезапно и ще ги слиса, и нито ще могат да го избегнат, нито ще бъдат изчакани.

 • 21:41

  Бяха подигравани пратеници и преди теб, но онези, които им се присмиваха, ги обграждаше онова, на което са се подигравали.

 • 21:42

  Кажи: “Кой друг ще ви закриля и денем, и нощем освен Всемилостивия?” Ала те от напомнянето на своя Господ се отвръщат.

 • 21:43

  Или освен Нас имат богове, които да ги бранят? Те нито могат на себе си да помогнат, нито от Нас ще бъдат избавени.

 • 21:44

  Но Ние оставяме тези и бащите им да се понасладят, докато възрастта им напредне. Нима не виждат, че Ние стесняваме [за неверниците] земята по нейните краища? Нима те ще надделеят?

 • 21:45

  Кажи [о, Мухаммад]: “Аз ви предупреждавам само чрез онова, което ми се разкрива.” Но не чуват глухите зова, когато ги предупреждават.

 • 21:46

  И щом ги докосне и полъх от мъчението на твоя Господ, непременно казват: “О, горко ни! Наистина бяхме угнетители.”

 • 21:47

  Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня на възкресението, и никой не ще бъде угнетен с нищо. И [всяко дело] Ние ще прибавим, дори да е с тежест на синапено зърно. Достатъчни сме Ние за съдник.

 • 21:48

  И вече дадохме на Муса и Харун Разграничението, и светлина, и напомняне за богобоязливите,

 • 21:49

  които и в уединение се боят от своя Господ, и се страхуват от Часа.

 • 21:50

  Този [Коран] е благословено напомняне, низпослано от Нас. Нима ще го отречете?

 • 21:51

  И още отрано насочихме Ибрахим по правия път. Познавахме го Ние.

 • 21:52

  Рече на своя баща и на своя народ: “Какви са тези изваяния, пред които се кланяте?”

 • 21:53

  Рекоха: “Заварихме предците си на тях да служат.”

 • 21:54

  Рече: “Вие и предците ви сте в явна заблуда.”

 • 21:55

  Рекоха: “Нима ти ни носиш истината, или се шегуваш?”

 • 21:56

  Рече: “Не, вашият Господ е Господът на небесата и на земята, Който ги е сътворил, и аз свидетелствам за това.

 • 21:57

  Кълна се в Аллах, ще се разправя с вашите идоли, след като си идете.”

 • 21:58

  И ги стори на отломки, освен най-големия от тях, за да се обърнат към него.

 • 21:59

  Рекоха: “Кой стори това с нашите божества? Той е угнетител.”

 • 21:60

  Рекоха: “Чухме един младеж да приказва за тях. Викат му Ибрахим.”

 • 21:61

  Рекоха: “Доведете го пред хората да засвидетелстват!”

 • 21:62

  Рекоха: “Ти ли стори това с нашите божества, о, Ибрахим?”

 • 21:63

  Рече: “Не, направи го това - най-голямото от тях. Попитайте ги, ако могат да говорят!”

 • 21:64

  Тогава те, като дойдоха на себе си, рекоха: “Наистина вие сте угнетителите.”

 • 21:65

  После пак обърнаха глави назад [и рекоха]: “Ти знаеш - тези не говорят.”

 • 21:66

  Рече: “Нима вместо на Аллах ще служите на онова, което нито може да ви помогне, нито да ви навреди?

 • 21:67

  Уф и на вас, и на онова, на което служите вместо на Аллах! Нима не проумявате?”

 • 21:68

  Рекоха: “Изгорете го и подкрепете своите божества, ако ще действате!”

 • 21:69

  Рекохме Ние: “О, огън, бъди студен и безопасен за Ибрахим!”

 • 21:70

  И желаеха неговата гибел, а Ние сторихме да са най-губещите.

 • 21:71

  И спасихме него и Лут [и ги насочихме] към земята, която благословихме за световете.

 • 21:72

  И му дарихме Исхак, и освен него - Якуб, и всичките сторихме праведници.

 • 21:73

  И ги сторихме водители, напътващи според Нашата повеля. И им разкрихме да вършат добрини и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Те служеха [единствено] на Нас.

 • 21:74

  И на Лут дадохме мъдрост и знание, и го спасихме от селището, което вършеше скверности. То бе от хора на злото, нечестивци.

 • 21:75

  И го въведохме в Нашата милост. Той бе от праведниците.

 • 21:76

  По-рано спасихме и Нух, когато призова и Ние му откликнахме, и спасихме него и семейството му от огромната горест.

 • 21:77

  И го защитихме от хората, които взимаха за лъжа Нашите знамения. Те бяха хора на злото, затова издавихме всичките.

 • 21:78

  И [спомени] Дауд, и Сулайман, които отсъдиха за нивата, в която се разпръснаха през нощта овцете на хората. И свидетелствахме Ние за присъдата им.

 • 21:79

  Ние сторихме Сулайман да проумее това. И на двамата дадохме мъдрост и знание. И накарахме планините и птиците да Ни прославят заедно с Дауд. Ние направихме това.

 • 21:80

  И го научихме да изработва доспехи за вас, да ви пазят в битка. Не ще ли бъдете признателни?

 • 21:81

  И подчинихме на Сулайман бурния вятър, който духаше по волята му към земята, която Ние благословихме. Ние всяко нещо знаем.

 • 21:82

  И му подчинихме от сатаните някои, които се гмуркаха за него и вършеха и друго освен това. И тях Ние надзиравахме.

 • 21:83

  И [спомени] Айюб, който призова своя Господ: “Засегна ме беда, а Ти си Най-милосърдният от милосърдните.”

 • 21:84

  И му откликнахме Ние, и премахнахме бедата му, и възстановихме семейството му, и го удвоихме - милост от Нас и напомняне за покланящите се.

 • 21:85

  И [спомени] Исмаил, и Идрис, и Зу-л-Кифл. Всички бяха от търпеливите.

 • 21:86

  И ги въведохме в Нашата милост. Те бяха от праведниците.

 • 21:87

  И [спомени Юнус-] човека в кита, който отиде разгневен и мислеше, че Ние не ще го притесним. И извика в тъмнините [в корема на кита]: “Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.”

 • 21:88

  И му откликнахме Ние, и го спасихме от скръбта. Така спасяваме вярващите.

 • 21:89

  И спомени [Закария], който призова своя Господ: “Господи, не ме оставяй сам! Ти си Най-добрият наследник.”

 • 21:90

  И му откликнахме Ние, и му дарихме Яхя, и за него поправихме съпругата му. И те се надпреварваха в добрините, и Ни зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред Нас.

 • 21:91

  И [спомени Мариам -] онази, която се опази девствена и в която вдъхнахме от Нашия дух, и сторихме нея и сина й знамение за световете.

 • 21:92

  Това е вашата вяра - единствената вяра, а Аз съм вашият Господ. Затова единствено на Мен служете!

 • 21:93

  Но [общностите] изпаднаха в разногласие помежду си, ала всички при Нас ще се върнат.

 • 21:94

  Който върши праведни дела и е вярващ, не ще се отхвърли неговото старание. Ние му го записваме.

 • 21:95

  И възбранено е на всяко селище, което сме погубили, да се завърне [на земята].

 • 21:96

  Когато бъдат пуснати [племената] Яджудж и Маджудж, които от всеки склон ще се втурнат,

 • 21:97

  тогава ще е наближило истинното обещание. И с втрещени погледи неверниците ще рекат: “О, горко ни, бяхме нехайни към това! Наистина бяхме угнетители.”

 • 21:98

  [О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете.

 • 21:99

  Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.

 • 21:100

  В него ще стенат и не ще чуват.

 • 21:101

  А тези, които са получили най-доброто обещание от Нас, те оттам ще бъдат отдалечени.

 • 21:102

  Не ще чуват от него дори шумолене. В това, което са желали, те ще пребивават вечно.

 • 21:103

  И най-големият ужас не ще ги наскърби. И ангелите ще ги посрещат: “Това е вашият Ден, който ви е обещан.”

 • 21:104

  Денят, в който ще навием небето като свитък за писане. Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го повторим - обещание от Нас. Ние непременно ще го направим.

 • 21:105

  Написахме Ние в псалмите подир Напомнянето, че Моите праведни раби ще наследят земята.

 • 21:106

  В този [Коран] има послание за хората, служещи на Аллах.

 • 21:107

  И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.

 • 21:108

  Кажи: “Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Няма ли да Му се отдадете?”

 • 21:109

  А отвърнат ли се, кажи: “Всички ви еднакво известих. И не знам дали е близко или далечно това, което ви е обещано.

 • 21:110

  Наистина Той знае явното слово и знае какво спотайвате.

 • 21:111

  И не знам дали това не е изпитание за вас и наслаждение до време.”

 • 21:112

  Каза [Мухаммад]: “Господи, отсъди с правдата! Нашият Господ е Всемилостивия, Моления за помощ против това, което Му приписвате.”

Paylaş
Tweet'le