23 MÜMİNUN

 • 23:1

  Сполуката е за вярващите,

 • 23:2

  които в своята молитва са смирени

 • 23:3

  и които от празнословието странят,

 • 23:4

  и които милостинята закат дават,

 • 23:5

  и които целомъдрието си пазят,

 • 23:6

  освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани -

 • 23:7

  а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите,

 • 23:8

  и които повереното им и обетите си съблюдават,

 • 23:9

  и които своите молитви редовно отслужват,

 • 23:10

  тези са наследниците,

 • 23:11

  които ще наследят Градините на Фирдаус, там ще пребивават вечно.

 • 23:12

  Сътворихме Ние човека от подбрана глина,

 • 23:13

  после го оставяме - частица сперма - на сигурно място,

 • 23:14

  после от частицата сперма създаваме съсирек и създаваме късче като надъвкано месо, и от късчето създаваме кости, и покриваме костите с плът, после го оформяме в друго творение. Благословен е Аллах, Най-прекрасният Творец!

 • 23:15

  После подир това ще умрете.

 • 23:16

  После в Съдния ден ще бъдете възкресени.

 • 23:17

  И сътворихме седем небеса над вас, и не сме нехайни към творението.

 • 23:18

  И изсипваме от небето вода с мяра, и я съхраняваме в земята, и несъмнено можем да я отнесем.

 • 23:19

  С нея сътворяваме за вас градини с палми и грозде - там има за вас много плодове и от тях ядете -

 • 23:20

  и [маслиново] дърво, което никне в Синайската планина. То дава мазнина и препитание за хранещите се.

 • 23:21

  И в добитъка има за вас поука. Даваме ви да пиете от онова, което е в стомаха им. Имате от тях много облаги и от тях ядете.

 • 23:22

  И с тях, и с корабите се превозвате.

 • 23:23

  Когато изпратихме Нух при неговия народ, рече: “О, народе мой, на Аллах служете! Нямате друг бог освен Него. Нима не се боите от Него?”

 • 23:24

  Знатните от неговия народ, които отричаха, казаха: “Този е само един човек като вас. Той иска да ви превъзхожда. А ако Аллах бе пожелал, Той щеше да изпрати ангели. [Но да е човек] не сме чували такова нещо дори от древните ни предци.

 • 23:25

  Той е само един луд. Изтърпете го известно време!”

 • 23:26

  Рече: “Господи мой, помогни ми, защото ме взеха за лъжец!”

 • 23:27

  И му разкрихме: “Направи Ковчега пред Нашите Очи и с Нашето откровение! И щом дойде Нашата повеля и кипне пещта, натовари в него от всичко по чифт, и своето семейство, освен онези от тях, за които имаше слово отпреди! И не Ми споменавай за угнетителите! Те ще бъдат издавени.

 • 23:28

  И когато се настаниш, ти и онези с теб, в Ковчега, кажи: “Слава на Аллах, Който ни спаси от хората-угнетители!”

 • 23:29

  И кажи: “Господи мой, посели ме на благословено място! Най-добре Ти поселяваш.”

 • 23:30

  В това има знамения. Ние непременно изпитваме [рабите].

 • 23:31

  И създадохме след тях друго поколение.

 • 23:32

  И им изпратихме пратеник измежду тях, [който рече]: “На Аллах служете! Нямате друг бог освен Него! Нима не се боите от Него?”

 • 23:33

  Знатните от неговия народ, които отрекоха и взеха за лъжа срещата в отвъдния живот - а бяхме ги отрупали с разкош в земния - рекоха: “Този е само един човек като вас. Яде, каквото и вие ядете, и пие, каквото пиете.

 • 23:34

  И ако се покорите на човек като вас, тогава ще сте губещи.

 • 23:35

  Нима ви обещава, че след като умрете и станете пръст и кости, [отново] ще бъдете извадени?

 • 23:36

  Далеч, много надалеч е онова, което ви се обещава!

 • 23:37

  Съществува само земният ни живот. Умираме и живеем, и никога не ще бъдем възкресени.

 • 23:38

  Този е само един мъж, който измисля лъжа за Аллах, и никога не ще му повярваме.”

 • 23:39

  Рече: “Господи мой, помогни ми, защото ме взеха за лъжец!”

 • 23:40

  Рече [Аллах]: “Скоро непременно ще съжаляват.”

 • 23:41

  И с право ги обхвана Викът, и ги превърнахме в съчки. Гибел за хората-угнетители!

 • 23:42

  После създадохме подир тях други поколения.

 • 23:43

  Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.

 • 23:44

  После изпратихме Нашите пратеници поред. Всякога, щом при някоя общност идваше нейният пратеник, те го взимаха за лъжец. И така ги накарахме една друга да се последват. И ги превърнахме в предания. Гибел за хората-неверници!

 • 23:45

  После изпратихме Муса и брат му Харун с Нашите знамения и с явен довод

 • 23:46

  при Фараона и знатните му хора. А те се възгордяха и бяха хора надменни.

 • 23:47

  И рекоха: “Нима да повярваме на двама като нас, щом хората им са наши слуги?”

 • 23:48

  И ги взеха за лъжци, и бяха от погубените.

 • 23:49

  И дадохме на Муса Писанието, за да се напътят.

 • 23:50

  И сторихме [Иса] сина на Мариам и майка му знамение, и ги приютихме на хълм, където имаше покой и извор.

 • 23:51

  О, пратеници, яжте от благата и вършете праведни дела! Каквото и да сторите, Аз го знам.

 • 23:52

  Това е вашата вяра - единствената вяра, а Аз съм вашият Господ. Затова единствено от Мен се бойте!

 • 23:53

  Но [общностите] се разделиха на групи и всяка от тях ликува с това, което е у нея.

 • 23:54

  Остави ги [о, Мухаммад] в бездната на заблуждението им до време!

 • 23:55

  Нима смятат, че с имотите и синовете, които им набавяме,

 • 23:56

  Ние се надпреварваме да им сторим добро? Не, ала те не забелязват.

 • 23:57

  Онези, които в страхопочитание от своя Господ се боят

 • 23:58

  и които в знаменията на своя Господ вярват,

 • 23:59

  и които със своя Господ не съдружават,

 • 23:60

  и които дават, каквото дават, с боязливи сърца, защото при своя Господ ще се завърнат,

 • 23:61

  те се надпреварват в добрините и те първи ги извършват.

 • 23:62

  И на всяка душа Ние възлагаме само по силите й. При Нас има Книга, която казва истината и те не ще бъдат онеправдани.

 • 23:63

  Но сърцата им са в бездна [от заблуда] относно това. За тях [-неверниците] има и други деяния, които непременно ще извършат.

 • 23:64

  А когато сграбчим с мъчение свикналите на разкош сред тях, ето ги - роптаят!

 • 23:65

  “Не роптайте Днес! Не ще получите помощ от Нас.

 • 23:66

  Вече ви бяха четени Моите знамения, ала вие се отвръщахте -

 • 23:67

  високомерни към него, празнословещи по вечерни събирания.”

 • 23:68

  Няма ли да размислят над Словото или при тях дойде нещо, което не е идвало при древните им предци?

 • 23:69

  Или не узнаха своя пратеник, та го отричат?

 • 23:70

  Или казват: “Луд е.” Ала не, той им донесе истината, но повечето от тях ненавиждат истината.

 • 23:71

  А ако истината следваше техните страсти, непременно щяха да се разрушат и небесата, и земята, и всички, които са по тях. Въпреки че им дадохме [Корана-] тяхното напомняне, те от своето напомняне се отдръпват.

 • 23:72

  Или искаш от тях награда [о, Мухаммад]? Но наградата на твоя Господ е най-доброто и Той е Най-добрият от даващите препитание.

 • 23:73

  Ти ги зовеш към правия път.

 • 23:74

  А онези, които не вярват в отвъдния живот, от пътя се отклоняват.

 • 23:75

  И да ги пощадяхме и избавехме от бедата, която ги е сполетяла, пак щяха да упорстват, в своята престъпност да се лутат.

 • 23:76

  И ги сграбчихме с мъчението, ала те нито се покориха на своя Господ, нито Го умоляваха.

 • 23:77

  А щом им отворихме врата към сурово мъчение, ето ги там - отчаяни!

 • 23:78

  Той е Онзи, Който създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!

 • 23:79

  Той е, Който ви размножи по земята и при Него ще бъдете събрани.

 • 23:80

  Той е, Който съживява и умъртвява, и от Него е промяната на нощта и деня. Нима не проумявате?

 • 23:81

  А те изричат същото, което изричаха и предците.

 • 23:82

  Казват: “След като умрем и станем пръст и кости, дали наистина ще бъдем възкресени?

 • 23:83

  Това вече ни бе обещано, на нас и на предците ни, от по-рано. Това са само легенди на предците.”

 • 23:84

  Кажи: “Чия е земята и тези по нея, ако знаете?”

 • 23:85

  Ще кажат: “На Аллах!” Кажи: “Не ще ли се поучите?”

 • 23:86

  Кажи: “Кой е Господът на седемте небеса и Господът на великия Трон?”

 • 23:87

  Ще кажат: “Аллах!” Кажи: “Не ще ли се побоите?”

 • 23:88

  Кажи: “В чии ръце е владението на всичко, щом Той покровителства, а не е покровителстван, ако знаете?”

 • 23:89

  Ще кажат: “На Аллах!” Кажи: “Как тогава сте омагьосвани?”

 • 23:90

  Да, Ние им дадохме истината, а те са лъжци.

 • 23:91

  Аллах не се сдоби със син и няма друг бог заедно с Него. Иначе всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил, и едни от тях щяха да надделеят над други. Пречист е Аллах над онова, което описват -

 • 23:92

  Знаещият и скритото, и явното, - превисоко е над онова, което съдружават с Него!

 • 23:93

  Кажи [о, Мухаммад]: “Господи мой, ако ми покажеш онова, което им е обещано,

 • 23:94

  Господи мой, не ме поставяй сред хората-угнетители!”

 • 23:95

  Способни сме Ние да ти покажем онова, което им обещаваме.

 • 23:96

  Отвърни на злината с добрина! Ние повече знаем какво описват.

 • 23:97

  И кажи: “Господи мой, пази ме от подстрекателствата на сатаните!

 • 23:98

  И ме пази, Господи мой, да не ме спохождат!”

 • 23:99

  А когато се яви при някого от тях смъртта, той казва: “Господи мой, върни ме,

 • 23:100

  за да сторя праведно дело в живота, който оставих!” Ала не! Това си е негово слово. Но зад тях има преграда до Деня, когато ще бъдат възкресени.

 • 23:101

  И когато се протръби с Рога, тогава не ще има родство между тях и не ще питат един за друг.

 • 23:102

  Чиито везни натежат, тези са сполучилите.

 • 23:103

  А чиито везни олекнат, тези са се погубили - в Ада ще пребивават вечно.

 • 23:104

  Огънят ще обгаря лицата им и в него ще се гърчат.

 • 23:105

  “Не ви ли бяха четени Моите знамения, та ги взехте за лъжа?”

 • 23:106

  Ще рекат: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и бяхме хора заблудени.

 • 23:107

  Господи наш, извади ни оттук, а ако пак повторим, тогава наистина ще сме угнетители!”

 • 23:108

  Ще рече: “Бъдете там презрени и не говорете с Мен!

 • 23:109

  Имаше група от Моите раби, казващи: “Господи наш, ние повярвахме. Опрости ни и помилвай! Ти си Най-милосърдният.”

 • 23:110

  А им се подигравахте, докато сториха да забравите Моето споменаване в присмеха си над тях.

 • 23:111

  Днес Аз ги възнаграждавам, защото бяха търпеливи. Те са спечелилите.”

 • 23:112

  Ще рече [Аллах]: “Колко години престояхте в земята?”

 • 23:113

  Ще рекат: “Престояхме ден или част от деня. Питай отброяващите [ангели].”

 • 23:114

  Ще рече: “Престояхте само малко, ако знаете.

 • 23:115

  Нима смятахте, че ви сътворихме напразно и че при Нас не ще бъдете върнати?”

 • 23:116

  Всевишен е Аллах, истинският Владетел! Няма друг бог освен Него, Господа на прекрасния Трон!

 • 23:117

  А който призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката му е при неговия Господ. Неверниците не ще сполучат.

 • 23:118

  И кажи [о, Мухаммад]: “Господи, опрости и помилвай! Ти си Най-милосърдният.”

Paylaş
Tweet'le