25 FURKAN

 • 25:1

  Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете -

 • 25:2

  Онзи, Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. И не се е сдобивал със син, и няма съдружник във владението, и е сътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.

 • 25:3

  А вместо Него [неверниците] приеха божества, които нищо не творят, а те са сътворени, и не владеят за себе си нито вреда, нито полза, и не владеят нито смърт, нито живот, нито възкресение.

 • 25:4

  И казват неверниците: “Това е само лъжа, която той си е измислил. И са му помогнали за нея други хора.” Така угнетяват и мамят.

 • 25:5

  И казват: “Легенди на предците! Накарал е да му ги препишат и му се диктуват сутрин и вечер.”

 • 25:6

  Кажи [о, Мухаммад]: “Низпосла го Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е опрощаващ, милосърден.”

 • 25:7

  И казват: “Що за пратеник е този? Яде храна и ходи по пазарите. Защо не му бе изпратен ангел, за да бъде с него предупредител?

 • 25:8

  Или не му бъде спуснато съкровище, или не му се даде градина, от която да яде?” И казват угнетителите: “Вие следвате само един омагьосан човек.”

 • 25:9

  Погледни как скалъпват за теб притчите и така се заблуждават, и не могат да намерят пътя.

 • 25:10

  Благословен е Онзи, Който ако пожелае, ти отрежда по-доброто от това - Градините, сред които реки текат, и дворци ти отрежда.

 • 25:11

  Но те взимат за лъжа Часа, а Ние приготвихме пламъци за онези, които взимат за лъжа Часа.

 • 25:12

  И когато те ги зърнат отдалеч, ще доловят тяхната ярост и вой.

 • 25:13

  И когато бъдат хвърлени там на  тясно място - завързани, ще зоват за погибел.

 • 25:14

  [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

 • 25:15

  Кажи [о, Мухаммад]: “Това ли е по-доброто, или Градината на вечността, обещана за богобоязливите? Тя за тях ще бъде въздаяние и място за пребивание.”

 • 25:16

  Там ще пребивават вечно и ще имат, каквото пожелаят. Това е обещание, измолено от твоя Господ.

 • 25:17

  В Деня, когато Той ще събере тях и онова, на което служат вместо на Аллах, ще каже: “Вие ли заблудихте тези Мои раби, или сами се заблудиха по пътя?”

 • 25:18

  Ще кажат: “Пречист си Ти! Не ни подобава да приемаме други покровители освен Теб. Ала Ти им даде, на тях и на техните бащи, да се понасладят, докато забравиха споменаването и станаха хора погубени.”

 • 25:19

  Изобличиха ви в лъжа за онова, което казвате [о, съдружаващи] и не можете нито да се защитите, нито да се спасите. И който от вас угнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение.

 • 25:20

  И преди теб изпращахме само пратеници, които ядат храна и ходят по пазарите. И сторихме едни от вас изпитание за други. Ще изтърпите ли? Твоят Господ е всезрящ.

 • 25:21

  И казват онези, които не се надяват да Ни срещнат: “Защо не ни бяха изпратени ангели или не видим нашия Господ?” Възгордяват се и прекаляват в дързостта си.

 • 25:22

  В Деня, когато те ще видят ангелите, не ще има в този Ден радостна вест за престъпниците и [ангелите] ще кажат: “Възбранена преграда!”

 • 25:23

  И ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще го превърнем в разпиляна прах.

 • 25:24

  Обитателите на Рая в този Ден ще имат най-добрата обител и най-хубавото място за отдих.

 • 25:25

  В Деня, когато ще се разцепи небето с облаците и ще бъдат изпратени ангелите,

 • 25:26

  истинската власт в този Ден ще принадлежи на Всемилостивия. Ще бъде тежък Ден за неверниците.

 • 25:27

  В Деня, когато угнетителят ще хапе ръцете си, казвайки: “Ах, да бях поел път с Пратеника!

 • 25:28

  Ах, горко ми, да не бях взимал такъв за приятел!

 • 25:29

  Той ме отклони от споменаването, след като бе дошло при мен. Сатаната за човека е предател.”

 • 25:30

  И рече Пратеника: “О, Господи, моят народ пренебрегва този Коран.”

 • 25:31

  И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците. Достатъчен е твоят Господ за водител и закрилник.

 • 25:32

  И рекоха неверниците: “Защо Коранът не му бе низпослан наведнъж?” Така е, за да укрепим с него твоето сърце. И го четохме отмерено.

 • 25:33

  И не ще дойдат при теб с пример, без да сме ти донесли истината [за него] и още по-добро тълкуване.

 • 25:34

  Тези, които бъдат подкарани към Ада по очи, ще са на най-лошото място и на най-заблудения път.

 • 25:35

  Вече дадохме на Муса Писанието и за негов помощник определихме брат му Харун.

 • 25:36

  И рекохме: “Отидете двамата при народа, който взе за лъжа Нашите знамения!” И го унищожихме напълно.

 • 25:37

  И народа на Нух издавихме, когато взе за лъжа пратениците, и го сторихме знамение за хората. И приготвихме болезнено мъчение за потисниците.

 • 25:38

  И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и много поколения между тях.

 • 25:39

  И на всеки от тях давахме примери, и всички напълно погубихме.

 • 25:40

  И минават [неверниците] край селището, над което бе изсипан бедственият дъжд. Нима не го виждат? Да, ала те не се страхуват от възкресението.

 • 25:41

  И щом те видят, взимат те само на присмех: “Този ли е, когото Аллах е проводил за пратеник?

 • 25:42

  Той щеше да ни отклони от божествата ни, ако не постоянствахме за тях.” А когато видят мъчението, ще узнаят кой е най-заблуден за пътя.

 • 25:43

  Не виждаш ли онзи, който приема страстта си за божество? Нима над него си покровител?

 • 25:44

  Или смяташ, че повечето от тях чуват или проумяват? Те са като добитъка, дори са още по-заблудени.

 • 25:45

  Не виждаш ли как твоят Господ разпростира сянката? А ако пожелаеше, Той би я сторил неподвижна. После сторваме слънцето неин водител.

 • 25:46

  После малко по малко я скъсяваме.

 • 25:47

  Той е, Който стори за вас нощта да е одеяние, и съня да е за отдих, и стори деня да е за препитание.

 • 25:48

  Той е, Който праща ветровете като благовестители преди Своята милост. И изсипваме чиста вода от небето,

 • 25:49

  за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък.

 • 25:50

  И я пръскаме между тях, за да се поучат. Ала повечето хора се противят, освен за неверието.

 • 25:51

  И ако желаехме, щяхме да изпратим във всяко селище предупредител.

 • 25:52

  И не се покорявай на неверниците, и чрез него [-Корана] води срещу тях велика борба!

 • 25:53

  Той е, Който разположи в съседство двете морета, едното - сладко, утоляващо жаждата, а другото - солено, горчиво. И стори между тях граница и възбранена преграда.

 • 25:54

  Той е, Който сътвори човека от вода и му отреди кръвно и брачно родство. Твоят Господ е всемогъщ.

 • 25:55

  И вместо на Аллах служат на онова, което нито им помага, нито им вреди. Неверникът е помощник [на сатаната] срещу своя Господ.

 • 25:56

  Ние те изпратихме [о, Мухаммад] само като благовестител и предупредител.

 • 25:57

  Кажи: “Не търся от вас друга отплата за това, освен желанието на някого да поеме пътя към своя Господ.”

 • 25:58

  И се уповавай на Вечноживия, Който не умира, и Го прославяй с възхвала! Достатъчно е сведущ Той за греховете на Своите раби -

 • 25:59

  Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помежду им в шест дни, после се въздигна [безподобен] на Трона. Всемилостивия - питай за Него знаещите!

 • 25:60

  И когато им се рече: “Сведете чела до земята в суджуд пред Всемилостивия!”, казват: “А какво е Всемилостивия? Нима ще се поклоним на онова, за което ни повеляваш ти?” И това им надбавя омраза.

 • 25:61

  Благословен е Онзи, Който стори съзвездия на небето и стори там светило и сияйна луна!

 • 25:62

  Той е, Който стори нощта и денят да се следват за желаещия да се поучи или желаещия да е признателен.

 • 25:63

  Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават];

 • 25:64

  и които прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и се възправят пред своя Господ;

 • 25:65

  и които казват: “Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Неотменимо е неговото мъчение.”

 • 25:66

  И колко лош е той за обиталище и пребивание!

 • 25:67

  И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, а са по средата на това.

 • 25:68

  И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот - Аллах е възбранил това, освен по право, - и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.

 • 25:69

  В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно,

 • 25:70

  освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден.

 • 25:71

  А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние.

 • 25:72

  И които не свидетелстват с измама, и ако минат край празнословие, отминават достойно;

 • 25:73

  и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и слепи;

 • 25:74

  и които казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци - радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!”

 • 25:75

  на тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защото са търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.

 • 25:76

  В него ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то за обиталище и пребиваване!

 • 25:77

  Кажи: “Не би ви обърнал внимание моят Господ, освен ако сте го призовавали. Но вие взимахте това за лъжа [о, неверници] и мъчението е неизбежно.”

Paylaş
Tweet'le