26 ŞUARA

 • 26:1

  Та. Син. Мим.

 • 26:2

  Тези са знаменията на ясната Книга.

 • 26:3

  Не погубвай себе си, задето не искат да повярват!

 • 26:4

  Ако Ние пожелаем, ще им спуснем знамение от небето и ще сведат глави пред него.

 • 26:5

  И не идва при тях ново напомняне от Всемилостивия, без да се отвърнат от него.

 • 26:6

  Те го взимаха за лъжа, но ще дойдат при тях вестите за онова, на което се подиграваха.

 • 26:7

  И нима не поглеждат към земята, колко полезни видове накарахме да поникнат от нея?

 • 26:8

  В това има знамение, но повечето от тях не са вярващи.

 • 26:9

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:10

  И когато твоят Господ призова Муса: “Иди при хората-угнетители,

 • 26:11

  хората на Фараона! Нима не ще се побоят?”, -

 • 26:12

  каза: “Господи мой, страхувам се да не ме вземат за лъжец

 • 26:13

  и сърцето ми ще се свие, и езикът ми не ще се развърже. Дай [пророчеството] и на Харун!

 • 26:14

  И имам грях пред тях, затова ме е страх да не ме убият.”

 • 26:15

  Каза: “Не [няма да те убият]! Двамата вървете с Нашите знамения! Ние сме с вас - чуващи.

 • 26:16

  Идете при Фараона и кажете: “Ние сме пратени от Господа на световете.

 • 26:17

  Пусни с нас синовете на Исраил!”

 • 26:18

  Каза [Фараонът]: “Не те ли отгледахме сред нас от дете? И не прекара ли сред нас години от живота си?

 • 26:19

  И направи, каквото направи. Ти си от неблагодарните.”

 • 26:20

  Каза: “Направих го тогава, когато бях от заблудените.

 • 26:21

  И избягах от вас, когато ме уплашихте, а моят Господ ме дари с мъдрост и ме стори от пратениците.

 • 26:22

  И каква е тази благодат, за която ме упрекваш, щом ти си поробил синовете на Исраил?”

 • 26:23

  Рече Фараонът: “А какво е Господът на световете?”

 • 26:24

  Каза: “Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.”

 • 26:25

  Рече [Фараонът] на онези около него: “Чувате ли?”

 • 26:26

  Каза [Муса]: “Вашият Господ и Господът на древните ви предци...”

 • 26:27

  Рече [Фараонът]: “Вашият пратеник, изпратен при вас, е луд.”

 • 26:28

  Каза [Муса]: “Господът на изтока и на запада, и на всичко между тях, ако проумявате.”

 • 26:29

  Рече [Фараонът]: “Ако приемеш друг бог освен мен, ще те тикна при затворниците.”

 • 26:30

  Каза: “А ако ти донеса нещо очевидно?”

 • 26:31

  Рече [Фараонът]: “Дай го, ако казваш истината!”

 • 26:32

  И метна Муса тоягата си, и ето я - явна змия!

 • 26:33

  И извади ръката си, и ето я - сияйнобяла за гледащите!

 • 26:34

  Каза [Фараонът] на знатните около него: “Този е вещ магьосник.

 • 26:35

  Иска да ви прогони с магията си от вашата земя. Какво ще посъветвате?”

 • 26:36

  Казаха: “Дай отсрочка на него и брат му, и прати по градовете събирачи,

 • 26:37

  да ти доведат всички вещи магьосници!”

 • 26:38

  И магьосниците бяха насъбрани в часа на определения ден.

 • 26:39

  И се рече на хората: “Събрахте ли се?”

 • 26:40

  [Хората казаха:] “Ще последваме магьосниците, ако победят!”

 • 26:41

  И когато магьосниците дойдоха, рекоха на Фараона: “Ще има ли за нас награда, ако ние победим?”

 • 26:42

  Рече: “Да, и тогава ще бъдете от приближените.”

 • 26:43

  Муса им рече: “Мятайте, каквото ще мятате!”

 • 26:44

  И метнаха те своите въжета и тояги, и рекоха: “С могъществото на Фараона ние ще победим.”

 • 26:45

  И Муса метна своята тояга, и ето я - поглъща онова, с което измамват!

 • 26:46

  Тогава магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд.

 • 26:47

  Рекоха: “Повярвахме в Господа на световете,

 • 26:48

  Господа на Муса и Харун!”

 • 26:49

  Рече [Фараонът]: “Нима му повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Той ви е старейшината, който ви е научил на магия. И ще разберете! Ще ви отсека ръцете и краката кръстом, и всички ви ще разпъна.”

 • 26:50

  Рекоха: “Не е беда! Наистина при нашия Господ ще се завърнем.

 • 26:51

  Надяваме се да ни опрости нашият Господ прегрешенията, защото първи повярвахме.”

 • 26:52

  И дадохме на Муса откровение: “Отпътувай с Моите раби нощем! Вас ще ви преследват.”

 • 26:53

  И изпрати Фараонът събирачи в градовете:

 • 26:54

  “Тези [синове на Исраил] са малко хора.

 • 26:55

  Те ни разгневяват,

 • 26:56

  но ние всички сме бдителни.”

 • 26:57

  И така Ние ги пропъдихме от градини и извори,

 • 26:58

  и от съкровища, и от знатно място.

 • 26:59

  Така е. И оставихме това в наследство на синовете на Исраил.

 • 26:60

  И тръгнаха да ги преследват по изгрев [хората на Фараона].

 • 26:61

  И когато двете множества се съгледаха, спътниците на Муса рекоха: “Ние сме настигнати.”

 • 26:62

  Рече: “Не! Моят Господ е с мен и Той ще ме напъти!”

 • 26:63

  И разкрихме на Муса: “Удари с тоягата си по морето!” И то се разцепи. И всеки къс бе като огромна планина.

 • 26:64

  И сторихме там другите да се приближат.

 • 26:65

  И спасихме Муса и всички, които бяха с него.

 • 26:66

  После издавихме другите.

 • 26:67

  В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:68

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:69

  Прочети им вестта за Ибрахим!

 • 26:70

  Когато рече на баща си и народа си: “На какво служите?”,

 • 26:71

  рекоха: “Служим на идоли и ще продължим да им се кланяме.”

 • 26:72

  Рече: “Чуват ли ви, когато ги зовете,

 • 26:73

  или ви помагат, или вредят?”

 • 26:74

  Рекоха: “Не, но заварихме бащите ни така да правят.”

 • 26:75

  Рече: “Виждате ли онези [идоли], на които сте служили,

 • 26:76

  вие и древните ви предци?

 • 26:77

  Те са мои врагове, а не Господът на световете,

 • 26:78

  Който ме е сътворил и ме напътва,

 • 26:79

  и Който ме храни, и ми дава да пия,

 • 26:80

  и ако се разболея, Той ме изцелява,

 • 26:81

  и Който ще ме умъртви, а после ще ме съживи,

 • 26:82

  и на Когото се надявам да ми опрости греха в Съдния ден.

 • 26:83

  Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи към праведните!

 • 26:84

  И стори достойно споменаването ми пред идните [поколения],

 • 26:85

  и ме стори да бъда от наследниците на блажения Рай!

 • 26:86

  И опрости баща ми! Той наистина е от заблудените.

 • 26:87

  И не ме опозорявай в Деня, когато [тварите] ще бъдат възкресени,

 • 26:88

  в Деня, когато нито богатство, нито синове ще помогнат,

 • 26:89

  освен който дойде при Аллах с чисто сърце.”

 • 26:90

  И Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

 • 26:91

  И Адът ще бъде показан на заблудените.

 • 26:92

  И ще им се рече: “Къде са онези, на които сте служили

 • 26:93

  вместо на Аллах? Дали ще ви помогнат, или на себе си ще помогнат?

 • 26:94

  Там ще бъдат хвърлени и те, и заблудените,

 • 26:95

  и войските на Иблис - всичките.

 • 26:96

  Ще рекат, карайки се там:

 • 26:97

  “Кълнем се в Аллах, наистина бяхме в явна заблуда,

 • 26:98

  когато вас приравнявахме с Господа на световете.

 • 26:99

  И ни заблудиха не други, а престъпниците.

 • 26:100

  Сега нямаме нито застъпници,

 • 26:101

  нито близък приятел.

 • 26:102

  Да имаше за нас завръщане, щяхме да сме от вярващите.”

 • 26:103

  В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:104

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:105

  Народът на Нух взе пратениците за лъжци.

 • 26:106

  Когато техният брат Нух им каза: “Не се ли боите?

 • 26:107

  Аз съм доверен пратеник за вас,

 • 26:108

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:109

  И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете,

 • 26:110

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!”, -

 • 26:111

  казаха: “Нима ще ти повярваме, щом те следват най-презрените?”

 • 26:112

  Каза: “Но знам ли аз какво са вършили?

 • 26:113

  Равносметката им е единствено при моя Господ, ако осъзнавате.

 • 26:114

  Аз не ще прогонвам вярващите.

 • 26:115

  Аз съм само явен предупредител.”

 • 26:116

  Казаха: “Ако не престанеш, о, Нух, ще бъдеш пребит с камъни.”

 • 26:117

  Каза: “Господи, моят народ ме взе за лъжец.

 • 26:118

  Затова отсъди между нас и спаси мен и вярващите, които са заедно с мен!”

 • 26:119

  И спасихме него и онези, които бяха заедно с него в натоварения Ковчег.

 • 26:120

  Сетне издавихме останалите.

 • 26:121

  В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:122

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:123

  И адитите взеха пратениците за лъжци.

 • 26:124

  Техният брат Худ им каза: “Не се ли боите?

 • 26:125

  Аз съм доверен пратеник за вас,

 • 26:126

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:127

  И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете.

 • 26:128

  Нима градите паметник на всяко възвишение за забавление?

 • 26:129

  И правите дворци, сякаш ще векувате.

 • 26:130

  И ако прилагате сила, прилагате я като тирани.

 • 26:131

  Затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:132

  И бойте се от Онзи, Който ви е дал вашето знание,

 • 26:133

  и ви е дал добитък и синове,

 • 26:134

  и градини, и извори!

 • 26:135

  Страхувам се за вас от мъчение във великия Ден.”

 • 26:136

  Казаха: “Все ни е едно дали проповядваш, или не си от проповедниците.

 • 26:137

  Това са само обичаите на предците.

 • 26:138

  И не ще бъдем измъчвани.”

 • 26:139

  И го взеха за лъжец, и ги погубихме. В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:140

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:141

  И самудяните взеха пратениците за лъжци.

 • 26:142

  Техният брат Салих им каза: “Не се ли боите?

 • 26:143

  Аз съм доверен пратеник за вас,

 • 26:144

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:145

  И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете.

 • 26:146

  Нима ще бъдете оставени тук в сигурност -

 • 26:147

  сред градини и извори,

 • 26:148

  и насаждения, и палми с узрял плод,

 • 26:149

  и да изсичате умело в планините домове?

 • 26:150

  Затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:151

  И не слушайте повелята на престъпващите,

 • 26:152

  които рушат по земята и не поправят!”

 • 26:153

  Казаха: “Ти си само омагьосан.

 • 26:154

  Ти си само човек като нас. Донеси знамение, ако говориш истината!”

 • 26:155

  Каза: “Това е камила. Тя да пие в определен ден и вие да пиете в друг.

 • 26:156

  И не я докосвайте със зло, да не ви сполети мъчение във великия Ден!”

 • 26:157

  Но я заклаха, после съжаляваха.

 • 26:158

  И ги сполетя мъчението. В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:159

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:160

  И народът на Лут взе пратениците за лъжци.

 • 26:161

  Техният брат Лут им каза: “Не се ли боите?

 • 26:162

  Аз съм доверен пратеник за вас,

 • 26:163

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:164

  И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете.

 • 26:165

  Нима ходите при мъжете от хората,

 • 26:166

  а оставяте съпругите си, които вашият Господ е сътворил за вас? Да, вие сте престъпващи хора.”

 • 26:167

  Казаха: “Ако не престанеш, о, Лут, ще бъдеш прокуден!”

 • 26:168

  Каза: “Аз мразя вашето деяние.

 • 26:169

  Господи, спаси мен и моето семейство от това, което вършат!”

 • 26:170

  И спасихме него и семейството му - всички,

 • 26:171

  освен една старица сред останалите.

 • 26:172

  После унищожихме другите.

 • 26:173

  И изсипахме върху им дъжд [от нажежени камъни].

 • 26:174

  И колко лош бе дъждът за предупредените!

 • 26:175

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:176

  И обитателите на Горичката взеха пратениците за лъжци.

 • 26:177

  Шуайб им каза: “Не се ли боите?

 • 26:178

  Аз съм доверен пратеник за вас,

 • 26:179

  затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!

 • 26:180

  И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете.

 • 26:181

  И изпълвайте мярката, и не бъдете от ощетяващите!

 • 26:182

  И претегляйте с точни везни!

 • 26:183

  И не смалявайте от нещата на хората, и не сейте развала по земята, рушейки!

 • 26:184

  И бойте се от Онзи, Който сътвори вас и предните поколения!”

 • 26:185

  Казаха: “Ти си само омагьосан.

 • 26:186

  Ти си само човек като нас. И мислим, че си лъжец.

 • 26:187

  Спусни върху нас късове от небето, ако говориш истината!”

 • 26:188

  Каза: “Моят Господ най-добре знае какво правите.”

 • 26:189

  И го взеха за лъжец, и ги сполетя мъчението на облачния ден. Наистина бе мъчение във великия ден.

 • 26:190

  В това има знамение, но повечето от тях не вярват.

 • 26:191

  Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.

 • 26:192

  Този [Коран] е низпослан от Господа на световете.

 • 26:193

  Спусна го довереният Дух [Джибрил]

 • 26:194

  в твоето сърце, за да бъдеш от предупредителите

 • 26:195

  на ясен арабски език.

 • 26:196

  Той е [споменат] в писанията на предците.

 • 26:197

  Не е ли знамение за тях, че го знаят учените сред синовете на Исраил?

 • 26:198

  И дори да го бяхме низпослали на някой чужденец,

 • 26:199

  и той им го четеше, пак нямаше да му повярват.

 • 26:200

  Така вложихме това [неверие] в сърцата на престъпниците.

 • 26:201

  Не ще повярват в него, докато не видят болезненото мъчение.

 • 26:202

  А то ще ги сполети внезапно, без да усетят.

 • 26:203

  Тогава ще кажат: “Дали ще ни се даде отсрочка?”

 • 26:204

  А нима за Нашето мъчение бързат?

 • 26:205

  Виждаш ли? Ако им дам още години да се наслаждават,

 • 26:206

  а после ги сполети онова, с което бяха заплашвани,

 • 26:207

  с какво ще ги избави даденото им за наслада?

 • 26:208

  Не погубихме никое селище, без [да му изпратим] предупредители

 • 26:209

  с напомняне. И не сме Ние угнетители.

 • 26:210

  И не сатаните го спуснаха.

 • 26:211

  Не им е отредено и не могат да го сторят.

 • 26:212

  Недостъпно е за тях да го чуят.

 • 26:213

  И не зови друг бог заедно с Аллах, за да не бъдеш от измъчваните!

 • 26:214

  Предупреди най-близките си роднини

 • 26:215

  и спусни крилото си над вярващите, които те последват!

 • 26:216

  А ако ти се противят, кажи: “Далеч съм от онова, което вършите.”

 • 26:217

  И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния,

 • 26:218

  Който те вижда, като се изправяш [за молитва сам],

 • 26:219

  и [вижда] твоите движения сред покланящите се в суджуд.

 • 26:220

  Той наистина е Всечуващия, Всезнаещия.

 • 26:221

  Да ви известя ли при кого слизат сатаните?

 • 26:222

  Слизат при всеки клеветник, грешник,

 • 26:223

  който надава ухо, и повечето от тях са лъжци.

 • 26:224

  Поетите ги следват заблудените.

 • 26:225

  Не виждаш ли, че бродят те из всяка долина?

 • 26:226

  И говорят, каквото не правят,

 • 26:227

  освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и споменават често Аллах, и се бранят, когато бъдат угнетени. Ще узнаят угнетителите към какво място ще се завърнат.

Paylaş
Tweet'le