27 NEML

 • 27:1

  Та. Син. Тези са знаменията на Корана - ясната Книга -

 • 27:2

  напътствие и блага вест за вярващите,

 • 27:3

  които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.

 • 27:4

  На онези, които не вярват в отвъдния живот, разкрасихме делата им и те се лутат.

 • 27:5

  За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот са най-губещите.

 • 27:6

  Наистина Коранът ти се дава [о, Мухаммад] от премъдър, всезнаещ.

 • 27:7

  Муса рече на семейството си: “Забелязах огън. Ще ви донеса оттам вест или ще ви донеса главня, за да се сгреете!”

 • 27:8

  И когато стигна там, бе призован: “Благословен да бъде този при огъня и тези край него! Пречист е Аллах, Господът на световете!

 • 27:9

  О, Муса, Аз съм Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

 • 27:10

  Хвърли тоягата си!” И когато я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад. “О, Муса, не се страхувай! Не се страхуват при Мен пратениците,

 • 27:11

  а ако някой е угнетил, после е заменил злото с добро - Аз съм опрощаващ, милосърден.

 • 27:12

  И пъхни ръката си в джоба, ще я извадиш сияйнобяла, без да я е засегнала болест - от деветте знамения за Фараона и неговите хора. Те са нечестиви хора.”

 • 27:13

  И когато Нашите знамения дойдоха при тях очевидни, рекоха: “Това е явна магия.”

 • 27:14

  И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите им се убедиха в тях. Виж какъв е краят на сеещите развала!

 • 27:15

  И дадохме на Дауд и Сулайман знание, и рекоха: “Слава на Аллах, Който ни предпочете пред мнозина от Своите вярващи раби!”

 • 27:16

  И Сулайман наследи [пророчеството от] Дауд, и рече: “О, хора, бяхме научени на говора на птиците и ни се даде от всяко нещо. Това е явната благодат.”

 • 27:17

  И бяха събрани за Сулайман воините му от джинове, хора и птици под строй.

 • 27:18

  Когато пристигнаха в Долината на мравките, една мравка рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воините му, без да усетят!”

 • 27:19

  Той се засмя на словата й, рече: “Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведните Си раби!”

 • 27:20

  И направи той преглед на птиците, и рече: “Защо не виждам папуняка, или го няма?

 • 27:21

  Ще го мъча със сурово мъчение или ще го заколя, ако не ми донесе явен довод.”

 • 27:22

  Но [папунякът] не се забави дълго и рече: “Узнах нещо, което ти не си узнал. Донесох ти от Саба сигурна вест.

 • 27:23

  Намерих една жена, която ги управлява. Всичко й е дадено и има велик трон.

 • 27:24

  Заварих нея и народа й да се покланят на слънцето, а не на Аллах, и сатаната е разкрасил за тях делата им, и така ги е заблудил, и те не са напътени

 • 27:25

  да се покланят на Аллах, Който изважда скритото на небесата и на земята, и знае какво спотайвате и какво разкривате.

 • 27:26

  Аллах! Няма друг бог освен Него - Господа на великия Трон!”

 • 27:27

  Рече [Сулайман]: “Ще видим истина ли говориш или си лъжец.

 • 27:28

  Върви с това мое послание и им го спусни, после се отдръпни от тях и виж какво ще отговорят!”

 • 27:29

  Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтено послание.

 • 27:30

  То е от Сулайман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 • 27:31

  Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!”

 • 27:32

  Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съм решила никое дело без ваше присъствие.”

 • 27:33

  Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя, ти реши какво ще повелиш!”

 • 27:34

  Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, го разрушават и унизяват най-благородните му обитатели. И те така ще постъпят.

 • 27:35

  Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнат пратениците.”

 • 27:36

  И когато дойдоха при Сулайман, той рече: “Нима ще ми помогнете с имот? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което на вас е дал. А вие с вашия подарък ликувате.

 • 27:37

  Върни се [водачо] при тях! И ще отидем там с войски, за които нямат сили, и ще ги прогоним оттам унизени и жалки.”

 • 27:38

  И рече: “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон, преди да дойдат при мен отдадени на Аллах?”

 • 27:39

  Исполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си. Имам сила за това и съм достоен за доверие.”

 • 27:40

  Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен. Който е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.”

 • 27:41

  Рече: “Преобразете за нея трона й, да видим дали тя ще го познае, или не!”

 • 27:42

  И когато тя дойде, бе казано: “Такъв ли е твоят трон?” Рече тя: “Прилича на него.” [Сулайман си каза:] “Знанието ни бе дарено преди нея и бяхме отдадени на Аллах.”

 • 27:43

  А тя бе отклонена от онова, на което служеше вместо на Аллах. Тя наистина бе от хора-неверници.

 • 27:44

  Рече й се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.”

 • 27:45

  При самудяните пратихме брат им Салих: “Служете на Аллах!” И ето ги - две групи, които враждуват!

 • 27:46

  Рече: “О, народе мой, защо избързвате със злината преди добрината? Защо не помолите Аллах за опрощение, та да бъдете помилвани?”

 • 27:47

  Рекоха: “Предчувстваме злочестие от теб и от онези, които са с теб.” Рече: “Вашето злочестие е при Аллах. Да, вие сте хора изпитвани.”

 • 27:48

  И имаше в града деветима, които сееха развала по земята и не се поправяха.

 • 27:49

  Рекоха: “Да се закълнем в Аллах, че през нощта ще нападнем Салих и неговите хора, после ще речем на ближните му: “Не присъствахме при гибелта на хората му. Ние говорим истината.”

 • 27:50

  И лукавстваха те с умисъл, но провалихме Ние тяхното лукавство, без да усетят.

 • 27:51

  И виж какъв бе краят на лукавството им - унищожихме тях и техния народ - всички!

 • 27:52

  Ето домовете им - в руини, защото угнетяваха. В това има знамение за хора знаещи.

 • 27:53

  И спасихме онези, които вярваха и се бояха.

 • 27:54

  И рече Лут на своя народ: “Нима вършите скверността, въпреки че се виждате?

 • 27:55

  Нима ходите със страст при мъжете вместо при жените? Да, вие сте хора невежи.”

 • 27:56

  А отговорът на народа му бе само да кажат: “Прогонете рода на Лут от нашето селище. Те били хора, които се пазят чисти.”

 • 27:57

  И спасихме него и неговото семейство освен жена му. Отредихме тя да бъде от оставащите.

 • 27:58

  И изсипахме отгоре им дъжд [от нажежени камъни]. И колко лош е дъждът за предупредените!

 • 27:59

  Кажи [о, Мухаммад]: “Слава на Аллах и мир за Неговите раби, които Той е избрал! Аллах ли е по-добър, или онези, с които Го съдружават?

 • 27:60

  Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипва за вас вода от небето, и чрез нея сторваме да израстват прелестни градини? Вие не бихте сторили дърветата им да израстат. И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала те са хора отклонени.

 • 27:61

  Или Онзи, Който направи земята устойчива и прокара през нея реки, и направи там непоклатими планини, и направи между двете морета преграда? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала повечето от тях не знаят.

 • 27:62

  Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, и премахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Ала вие рядко се поучавате!

 • 27:63

  Или Онзи, Който ви напътва в тъмнините на сушата и на морето, и Който изпраща ветровете като блага вест преди Своята милост? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Превисоко е Аллах над онова, с което Го съдружават!”

 • 27:64

  Или Онзи, Който начева творението, после го повтаря, и Който ви дава препитание от небето и от земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”

 • 27:65

  Кажи: “Никой на небесата и на земята не знае неведомото, освен Аллах. И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.

 • 27:66

  Да, липсва им знание за отвъдния живот. Да, те се съмняват в него и за него са слепи.

 • 27:67

  И казват неверниците: “Нима след като станем пръст, ние и бащите ни, нима наистина ще бъдем извадени [от гробовете]?

 • 27:68

  Вече ни бе обещано това, на нас и на бащите ни, по-рано. Това са само легенди на предците.”

 • 27:69

  Кажи: “Вървете по земята и вижте какъв е краят на престъпниците!”

 • 27:70

  И не скърби заради тях, и не се притеснявай от тяхното коварство!

 • 27:71

  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

 • 27:72

  Кажи: “Възможно е вече да е след вас нещо от онова [мъчение], за което избързвате.”

 • 27:73

  Твоят Господ е владетел на благодат за хората, ала повечето от тях са непризнателни.

 • 27:74

  Твоят Господ знае какво потулват сърцата им и какво разкриват.

 • 27:75

  И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е в ясна книга.

 • 27:76

  Този Коран разказва на синовете на Исраил за повечето от онова, по което са в разногласие.

 • 27:77

  Той е напътствие и милост за вярващите.

 • 27:78

  Твоят Господ ще отсъди помежду им със Своето решение. Той е Всемогъщия, Всезнаещия.

 • 27:79

  И се уповавай на Аллах! Ти имаш явната истина.

 • 27:80

  Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.

 • 27:81

  И не можеш да изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуят само тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

 • 27:82

  И когато се сбъдне за тях словото, ще им извадим Ние от земята едно животно да им проговори, че хората не са се убедили в Нашите знамения.

 • 27:83

  И един Ден ще съберем от всяка общност група от онези, които взимат за лъжа Нашите знамения, и ще бъдат водени вкупом.

 • 27:84

  Щом пристигнат, Той ще каже: “Нима взехте за лъжа Моите знамения, въпреки че не ги проумявахте?” Или: “Какво сте извършили?”

 • 27:85

  И ще се сбъдне срещу тях словото, защото угнетяваха, а те не ще проговорят.

 • 27:86

  Не виждат ли, че Ние сторихме нощта, за да си почиват в нея, и деня - светъл? В това има знамения за хора вярващи.

 • 27:87

  И един Ден ще се протръби с Рога, и ще се ужасят всички на небесата и всички на земята, освен онези, за които Аллах пожелае. И всички ще дойдат при Него покорни.

 • 27:88

  И ще видиш планините - мислиш ги неподвижни, а те отминават, както облаците отминават. Сторено е от Аллах, Който всяко нещо прави съвършено... Той е сведущ за делата ви.

 • 27:89

  Които дойдат с добрина, ще имат по-голяма от нея. И пред ужаса на този Ден ще имат сигурност.

 • 27:90

  А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени. “Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”

 • 27:91

  Повелено ми бе да служа единствено на Господа на този град [Мека], който Той обяви за свещен и Негово е всяко нещо, и бе ми повелено да съм от отдадените на Аллах,

 • 27:92

  и да чета Корана. Който се напътва, за себе си се напътва. А на когото се заблуждава, кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само предупредител.”

 • 27:93

  И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”

Paylaş
Tweet'le