30 RUM

 • 30:1

  Алиф. Лам. Мим.

 • 30:2

  Ромеите бяха победени

 • 30:3

  на най-близката земя. Но след поражението им те ще победят

 • 30:4

  след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. В този ден вярващите ще ликуват

 • 30:5

  с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 • 30:6

  Обещано е от Аллах. Аллах не нарушава Своето обещание, ала повечето хора не разбират.

 • 30:7

  Те добре познават земния живот, ала нехаят за отвъдния.

 • 30:8

  Нима не размишляват за себе си? Аллах сътвори небесата и земята, и всичко между тях с мъдрост и за определен срок. А повечето хора не вярват в срещата със своя Господ.

 • 30:9

  И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята, и я населяваха по-дълго, отколкото я населяват те. И Нашите пратеници дойдоха при тях с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.

 • 30:10

  После лош ще бъде краят за онези, които злосторстват, защото взимат за лъжа знаменията на Аллах и им се подиграват.

 • 30:11

  Аллах начева творението, после Той ще го повтори, после при Него ще бъдете върнати.

 • 30:12

  В Деня, когато настане Часът, отчаянието ще обхване престъпниците.

 • 30:13

  И не ще имат застъпници сред онези, които те са съдружавали, и от съдружаваните ще се отрекат.

 • 30:14

  В Деня, когато настане Часът, в този Ден ще се разделят.

 • 30:15

  Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат възрадвани в Градината.

 • 30:16

  А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения и срещата с Нас в отвъдния живот, те ще бъдат въведени в мъчението.

 • 30:17

  Прославяйте Аллах, когато замръквате и когато осъмвате!

 • 30:18

  За Него е прославата на небесата и на земята, и по мрак, и по пладне!

 • 30:19

  Той изважда живото от мъртвото и изважда мъртвото от живото, и съживява земята след нейната смърт. Така и вие ще бъдете извадени [от гробовете].

 • 30:20

  И от Неговите знамения е, че ви сътвори от пръст, после - ето ви - хора, които се множат!

 • 30:21

  И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милост. В това има знамения за хора мислещи.

 • 30:22

  И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това има знамения за знаещите.

 • 30:23

  И от Неговите знамения е сънят ви нощем и денем и стремежът ви към Неговата благодат. В това има знамения за хора чуващи.

 • 30:24

  И от Неговите знамения Той ви показва мълнията за страх и надежда. И изсипва от небето вода, с която съживява земята след нейната смърт. В това има знамения за хора проумяващи.

 • 30:25

  И от Неговите знамения е, че небето и земята стоят по Негова повеля. После, когато ви призове, ето ви - от земята излизате.

 • 30:26

  Негови са всички на небесата и на земята. Всички на Него се подчиняват.

 • 30:27

  Той е, Който начева творението, после ще го повтори, а това е още по-лесно за Него. Негово е върховенството на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 • 30:28

  Той ви дава пример от самите вас. Нима имате сред владените от вашите десници съдружници в препитанието, което ви даваме, та в него да сте равни, и да се страхувате от тях, както се страхувате от самите себе си? Така обясняваме знаменията за хора проумяващи.

 • 30:29

  Да, онези, които угнетяват, следват своите страсти в неведение. А кой може да напъти онзи, когото Аллах оставя в заблуда? Няма за тях закрилници.

 • 30:30

  И обърни своето лице към религията - правоверен, - към природата, според която Аллах е създал хората! Религията на Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не разбират.

 • 30:31

  Върнете се към Него с покаяние! И бойте се от Него, и отслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите -

 • 30:32

  от онези, които разделиха своята религия и станаха на части! Всяка група ликува с онова, което е у нея.

 • 30:33

  И щом беда засегне хората, те зоват своя Господ, връщайки се към Него с покаяние. А когато Той им даде да вкусят милост от Него, ето - част от тях съдружават със своя Господ,

 • 30:34

  за да отрекат онова, което Ние сме им дали. Наслаждавайте се - ще узнаете!

 • 30:35

  Или им низпослахме довод и той им казва да Го съдружават?

 • 30:36

  И ако дадем на хората да вкусят милост, радват й се. А щом ги сполети злина заради онова, което ръцете им са сторили преди, ето ги - отчайват се.

 • 30:37

  Не виждат ли, че Аллах увеличава препитанието комуто пожелае, и Той го намалява? В това има знамения за хора вярващи.

 • 30:38

  И отдавай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника [в неволя]! Това е най-доброто за онези, които искат да видят Лика на Аллах. Те са сполучилите.

 • 30:39

  Не очаквайте при Аллах богатство за онова, което давате с лихва, за да се обогатите от имотите на хората, а за онова, което давате като милостиня закат, искайки да видите Лика на Аллах. На тези ще се умножи.

 • 30:40

  Аллах е, Който ви сътворява, после ви дава препитание, после ви прибира душите, после ще ви съживи. Има ли сред съдружаваните от вас някой способен да направи нещо такова? Пречист е Той, превисоко е над това, с което Го съдружават!

 • 30:41

  Разрухата по сушата и в морето се появи заради онова, което ръцете на хората сториха, за да ги накара Той да вкусят част от онова, което са извършили, и за да се покаят.

 • 30:42

  Кажи: “Ходете по земята и вижте какъв бе краят на предишните хора! Повечето от тях бяха съдружаващи.”

 • 30:43

  И обърни лицето си към правата вяра, преди да дойде неизбежният Ден от Аллах! В този Ден ще бъдат разделени:

 • 30:44

  който е неверник, против него е неверието му, а които вършат праведни дела, за себе си готвят,

 • 30:45

  за да възнагради Той от Своята благодат онези, които вярват и вършат праведни дела. Той не обича неверниците.

 • 30:46

  И от Неговите знамения е, че изпраща ветровете като благовестници, и за да ви даде да вкусите от милостта Му, и за да плават корабите според Неговата воля, и за да търсите от Неговата благодат. И за да сте признателни!

 • 30:47

  И преди теб изпращахме Ние пратеници при техните народи и им донасяха ясните знаци, и отмъстихме на онези, които престъпваха, и Наш дълг бе да подкрепим вярващите.

 • 30:48

  Аллах е, Който праща ветровете, та надигат облаци, и ги разстила по небето, както пожелае, и ги натрупва, и виждаш как дъждът излиза от тях. И щом ги изсипе над когото пожелае от Своите раби, ето ги - радват се,

 • 30:49

  въпреки че бяха отчаяни, преди да им бъде изпратен.

 • 30:50

  И виж следите от милостта на Аллах! Как съживява земята след нейната смърт! Той е, Който ще съживи мъртвите. Той над всяко нещо има сила.

 • 30:51

  А ако им пратим вятър и видят посева пожълтял, те ще останат неверници и след това.

 • 30:52

  Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.

 • 30:53

  И не можеш изведеш слепите от заблудата им. Ще те чуят само тези, които вярват в Нашите знамения. Тези са отдадените на Аллах.

 • 30:54

  Аллах е, Който ви сътвори немощни, после след немощ ви даде сила, после след силата - немощ и посивяване. Сътворява Той каквото пожелае. Той е Всезнаещия, Всемогъщия.

 • 30:55

  В Деня, когато настане Часът, престъпниците ще се кълнат, че са пребивавали [на земята] не повече от час. Така са били подлъгани.

 • 30:56

  А дарените със знанието и с вярата ще кажат: “Пребивавахте според предписанието на Аллах до Деня на възкресението. Това е Денят на възкресението, ала вие не съзнавахте.”

 • 30:57

  В този Ден не ще помогне на угнетителите тяхното извинение и не ще им бъде позволено покаяние.

 • 30:58

  Дадохме вече на хората всякакви примери в този Коран. И ако им донесеш знамение, неверниците ще рекат: “Вие сте само празнодумци.”

 • 30:59

  Така Аллах запечатва сърцата на онези, които не съзнават.

 • 30:60

  И търпи! Обещанието на Аллах е истинно. И да не те разколебават онези, които не са убедени!

Paylaş
Tweet'le