32 SECDE

 • 32:1

  Алиф. Лам. Мим.

 • 32:2

  Низпославането на Книгата - без съмнение в нея - е от Господа на световете.

 • 32:3

  А [неверниците] казват: “Той я е измислил!” Не, тя е истината от твоя Господ, за да предупредиш народ, при който дотогава не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.

 • 32:4

  Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях в шест дни. После се въздигна [безподобен] Той на Трона. Нямате освен Него друг покровител, нито застъпник. Не ще ли се поучите?

 • 32:5

  Той управлява делата от небето до земята, после те се въздигат към Него в един Ден, колкото хиляда години, според вашето броене.

 • 32:6

  Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,

 • 32:7

  Който сътвори със съвършенство всяко нещо и начена сътворяването на човека от глина.

 • 32:8

  После Той сътвори потомството му от капка нищожна вода.

 • 32:9

  После го осъразмери и му вдъхна от Своя дух. И стори за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!

 • 32:10

  И рекоха: “Нима след като изчезнем в земята, наистина ще бъдем сътворени отново?” Да, в срещата със своя Господ те не вярват.

 • 32:11

  Кажи: “Ще ви прибере душите Ангелът на смъртта, комуто сте възложени. После към вашия Господ ще бъдете върнати.”

 • 32:12

  Ако видиш как престъпниците свеждат глави пред своя Господ: “Господи наш, видяхме и чухме! Върни ни, за да сторим праведни дела! Ние вече сме убедени.”

 • 32:13

  Ако пожелаехме, щяхме да дадем на всекиго неговото напътствие. Но ще се потвърди Словото Ми - ще напълня Ада с джинове и хора заедно.

 • 32:14

  “Вкусете, защото забравихте срещата в този ваш Ден! Забравяме ви и Ние. Вкусете вечното мъчение заради онова, което сте извършили!”

 • 32:15

  Вярват в Нашите знамения само онези, които щом им се спомене за тях, падат, свеждайки чела до земята в суджуд и прославят с възхвала своя Господ, и не се възгордяват.

 • 32:16

  И напускат постелите си, и със страх и копнеж зоват своя Господ, и от онова, което сме им дали, раздават.

 • 32:17

  Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях - въздаяние за онова, което са вършили.

 • 32:18

  Нима онзи, който вярва, е като онзи, който е нечестивец? Не са равни те.

 • 32:19

  Които вярват и вършат праведни дела, техни са Градините на обителта - гостоприемство за онова, което са вършили.

 • 32:20

  А които са нечестивци, мястото им е Огънят. Всякога, щом поискат да излязат от него, ще бъдат връщани там. И ще им се казва: “Вкусете мъчението на Огъня, който взимахте за лъжа!”

 • 32:21

  И им даваме да вкусят от най-близкото мъчение преди най-голямото мъчение, за да се покаят.

 • 32:22

  И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто се напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на престъпниците.

 • 32:23

  И дадохме на Муса Писанието: “Не се съмнявай в срещата с Него!” И го сторихме напътствие за синовете на Исраил.

 • 32:24

  И когато бяха търпеливи, и в Нашите знамения се бяха убедили, сторихме от тях водители, напътващи според Нашата повеля.

 • 32:25

  В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие.

 • 32:26

  И нима на неверниците не им бе посочено колко поколения преди тях погубихме? [Сега] тези се движат в техните жилища. В това има знамения. Не ще ли се вслушат?

 • 32:27

  И нима не виждат, че Ние насочваме водата към сухата земя, и сторваме с нея да поникнат насаждения, от които ядат те и техният добитък. Не ще ли прозрат?

 • 32:28

  И казват: “Кога ще бъде това отсъждане, ако говорите истината?”

 • 32:29

  Кажи: “За неверниците в Деня на отсъждането не ще е от полза, ако тогава повярват. И не ще им се даде отсрочка.”

 • 32:30

  Отдръпни се от тях и чакай! И те ще чакат.

Paylaş
Tweet'le