36 YA-SİN

 • 36:1

  Йа. Син.

 • 36:2

  Кълна се в мъдрия Коран!

 • 36:3

  [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците

 • 36:4

  по правия път -

 • 36:5

  низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

 • 36:6

  за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

 • 36:7

  Сбъдна се словото за повечето от тях - те не са вярващи,

 • 36:8

  и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.

 • 36:9

  И сложихме пред тях ограда, и зад тях - ограда, и ги затулихме, та не виждат.

 • 36:10

  И е все едно дали ги предупреждаваш или не ги предупреждаваш, те не вярват.

 • 36:11

  Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и в уединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедра награда!

 • 36:12

  Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.

 • 36:13

  И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!

 • 36:14

  Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”

 • 36:15

  Рекоха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”

 • 36:16

  Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.

 • 36:17

  Наш дълг е само ясното послание.”

 • 36:18

  Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

 • 36:19

  Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

 • 36:20

  И дойде мъж от другия край на града - устремен. Рече: “О, народе мой, последвайте пратениците!

 • 36:21

  Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!

 • 36:22

  И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?

 • 36:23

  Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.

 • 36:24

  Тогава ще съм в явна заблуда.

 • 36:25

  Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”

 • 36:26

  Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ

 • 36:27

  как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”

 • 36:28

  И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.

 • 36:29

  Бе само един Вик и ето ги - изпепелени!

 • 36:30

  О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.

 • 36:31

  Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.

 • 36:32

  А всички при Нас ще бъдат доведени.

 • 36:33

  И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.

 • 36:34

  И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,

 • 36:35

  за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

 • 36:36

  Пречист е Онзи, Който сътвори  по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

 • 36:37

  И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги - в мрак!

 • 36:38

  И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

 • 36:39

  И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.

 • 36:40

  Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.

 • 36:41

  И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег.

 • 36:42

  И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

 • 36:43

  И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,

 • 36:44

  освен по милост от Нас и за временна наслада.

 • 36:45

  И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е било преди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,

 • 36:46

  и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.

 • 36:47

  И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

 • 36:48

  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

 • 36:49

  Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.

 • 36:50

  И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.

 • 36:51

  И ще се протръби с Рога, и ето ги - от гробовете към своя Господ се втурват!

 • 36:52

  Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”

 • 36:53

  Ще е само един Вик и ето ги - всички при Нас доведени!

 • 36:54

  Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

 • 36:55

  Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

 • 36:56

  Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

 • 36:57

  Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

 • 36:58

  [И ще им се каже:] “Мир!” - Слово от милосърдния Господ.

 • 36:59

  Отделете се Днес, о, престъпници!

 • 36:60

  Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.

 • 36:61

  А на Мен да служите! Това е правият път.

 • 36:62

  Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

 • 36:63

  Това е Адът, който ви бе обещан.

 • 36:64

  Горете Днес в него, защото бяхте неверници!

 • 36:65

  Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.

 • 36:66

  И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

 • 36:67

  И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

 • 36:68

  И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?

 • 36:69

  [Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

 • 36:70

  за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците.

 • 36:71

  Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме за тях, създадохме добитък, а те го владеят?

 • 36:72

  И им го подчинихме - от него са ездитните им животни и от него ядат.

 • 36:73

  И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?

 • 36:74

  И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

 • 36:75

  Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].

 • 36:76

  И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.

 • 36:77

  Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го - явен противник!

 • 36:78

  И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

 • 36:79

  Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.

 • 36:80

  Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви - от него палите!”

 • 36:81

  А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

 • 36:82

  Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.

 • 36:83

  Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо и при Когото ще бъдете върнати!

Paylaş
Tweet'le