37 SAFFAT

 • 37:1

  Кълна се в строените в редици

 • 37:2

  и в гонещите с решимост,

 • 37:3

  и в четящите Напомнянето [ангели]

 • 37:4

  вашият Бог е единственият -

 • 37:5

  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господът на изгревите.

 • 37:6

  Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди

 • 37:7

  и го опазваме от всички непокорни сатани,

 • 37:8

  за да не могат да чуят нищо от върховните небеса, и са замеряни от всички страни

 • 37:9

  за пропъждане, и за тях има постоянно мъчение,

 • 37:10

  освен който долови слово [от ангелите] и тогава го последва изгарящ пламък.

 • 37:11

  И ги попитай [неверниците] какво мислят - те ли са по-трудни за сътворяване, или другите, които сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина.

 • 37:12

  Да, ти се удиви, а те се подиграват.

 • 37:13

  И когато ги поучават, те не се поучават.

 • 37:14

  И когато видят знамение, те се присмиват.

 • 37:15

  И казват: “Това е само явна магия.

 • 37:16

  Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

 • 37:17

  А нима и древните ни предци?”

 • 37:18

  Кажи: “Да! И ще бъдете унизени.”

 • 37:19

  То ще е само един Вик и ето ги - проглеждат!

 • 37:20

  И ще кажат: “О, горко ни! Това е Съдният ден.”

 • 37:21

  Това е Денят на разграничението, който вие отричахте.

 • 37:22

  [Аллах ще повели на ангелите:] “Съберете онези, които угнетяваха, техните спътници и онова, на което са служили

 • 37:23

  вместо на Аллах, и ги подкарайте по пътя към Ада!

 • 37:24

  И ги задръжте!” Те непременно ще бъдат питани:

 • 37:25

  “Какво ви е, та не си помагате един другиму?”

 • 37:26

  Да, в този Ден ще са покорни.

 • 37:27

  Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се обвиняват.

 • 37:28

  И ще кажат [на съдружаваните от тях]: “Вие ни се представяхте като праведни.”

 • 37:29

  Ще кажат [съдружаваните]: “Не, вие не вярвахте.

 • 37:30

  А ние нямахме власт над вас. Да, вие бяхте престъпващи хора.

 • 37:31

  И се изпълни спрямо нас Словото на нашия Господ. И наистина ще вкусим [мъчението].

 • 37:32

  И ви заблудихме, и ние самите бяхме заблудени.”

 • 37:33

  В този Ден ще бъдат съучастници в мъчението.

 • 37:34

  Да, така Ние постъпваме с престъпниците.

 • 37:35

  Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха.

 • 37:36

  И казваха: “Нима ще изоставим боговете си заради един луд поет?”

 • 37:37

  Да, той донесе истината и потвърди пратениците.

 • 37:38

  Непременно ще вкусите болезненото мъчение -

 • 37:39

  ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

 • 37:40

  Но не и за преданите раби на Аллах.

 • 37:41

  За тях ще има знайно препитание -

 • 37:42

  плодове. И ще са удостоени

 • 37:43

  в Градините на блаженството,

 • 37:44

  на престоли един срещу друг.

 • 37:45

  Ще им поднасят чаши от извор

 • 37:46

  кристален, приятен за пиещите.

 • 37:47

  От него нито боли глава, нито се опияняват.

 • 37:48

  При тях ще има жени с целомъдрен поглед, с прелестни очи,

 • 37:49

  сякаш са скрити бисери.

 • 37:50

  Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват.

 • 37:51

  Ще рече един от тях: “Аз имах приятел,

 • 37:52

  който казваше: “Нима наистина си от повярвалите?

 • 37:53

  Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще има за нас възмездие?”

 • 37:54

  Рече: “Ще надзърнете ли?”

 • 37:55

  И надзърна, и го видя в средата на Ада.

 • 37:56

  Рече: “Кълна се в Аллах, ти едва не ме погуби.

 • 37:57

  И ако не бе благодатта на моя Господ, щях да съм доведен [с теб].

 • 37:58

  А нали ние [вярващите] не ще умрем

 • 37:59

  освен първата ни смърт, и не ще бъдем наказани?”

 • 37:60

  Това е великото спасение.

 • 37:61

  За такова дейните да действат!

 • 37:62

  Дали това е по-добро за пребивание, или при дървото Зокум?

 • 37:63

  Сторихме го изпитание за угнетителите.

 • 37:64

  То е дърво, изникващо от дъното на Ада.

 • 37:65

  Плодовете му са като главите на сатаните.

 • 37:66

  А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите.

 • 37:67

  После към това ще им се примесва питие от вряща вода.

 • 37:68

  После тяхното завръщане е към Ада.

 • 37:69

  Те завариха бащите си заблудени

 • 37:70

  и въпреки това се впуснаха по техните следи.

 • 37:71

  А преди тях повечето от древните бяха в заблуда.

 • 37:72

  И изпращахме сред тях предупредители.

 • 37:73

  И виж какъв бе краят на предупреждаваните,

 • 37:74

  но не и за преданите раби на Аллах!

 • 37:75

  И Нух Ни призова. И как прекрасно откликваме!

 • 37:76

  И спасихме него и семейството му от огромното бедствие.

 • 37:77

  И сторихме неговите потомци да просъществуват.

 • 37:78

  И оставихме за него спомен сред сетните.

 • 37:79

  Мир за Нух сред народите!

 • 37:80

  Така награждаваме Ние благодетелните.

 • 37:81

  Той бе един от Нашите вярващи раби.

 • 37:82

  После издавихме другите.

 • 37:83

  И сред неговите последователи бе Ибрахим.

 • 37:84

  Как се яви пред своя Господ с чисто сърце.

 • 37:85

  Рече той на своя баща и на своя народ: “На какво служите?

 • 37:86

  Нима искате лъжливи богове вместо Аллах?

 • 37:87

  И какво мислите за Господа на световете?”

 • 37:88

  И отправи поглед към звездите.

 • 37:89

  И рече: “Аз съм болен.”

 • 37:90

  А те му обърнаха гръб и си отидоха.

 • 37:91

  И се прокрадна при боговете им, и рече: “Няма ли да похапнете?

 • 37:92

  Какво ви е, та не говорите?”

 • 37:93

  И се наведе над тях, и ги удари с десница.

 • 37:94

  [И щом видяха боговете си потрошени,] отидоха при него забързани.

 • 37:95

  Рече: “Нима служите на онова, което вие сте издялали?

 • 37:96

  А Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.”

 • 37:97

  Рекоха: “Издигнете за него клада и го хвърлете в пламъците!”

 • 37:98

  Замислиха коварство спрямо него, но Ние сторихме те да са унизените.

 • 37:99

  И рече [Ибрахим]: “Отивам при моя Господ. Той ще ме напъти.

 • 37:100

  Господи мой, дари ме с праведни потомци!”

 • 37:101

  И го благовестихме за смирен син.

 • 37:102

  И когато порасна, и започна да ходи с него, той рече: “О, синко мой, сънувах, че трябва да те заколя. Какво ще кажеш?” Рече: “О, татко мой, прави, каквото ти е повелено! Ще откриеш, ако Аллах е пожелал, че съм от търпеливите.”

 • 37:103

  И когато двамата се подчиниха, и той го положи по лице,

 • 37:104

  Ние му извикахме: “О, Ибрахим,

 • 37:105

  ти изпълни съня.” Така награждаваме Ние благодетелните.

 • 37:106

  Това е явното изпитание.

 • 37:107

  И за него дадохме в замяна голямо жертвено животно.

 • 37:108

  И оставихме за него спомен сред сетните.

 • 37:109

  Мир за Ибрахим!

 • 37:110

  Така награждаваме Ние благодетелните.

 • 37:111

  Той бе от Нашите вярващи раби.

 • 37:112

  И го възрадвахме за Исхак - пророк от праведниците.

 • 37:113

  И благословихме него и Исхак. А сред техните потомци имаше и благодетелни, и явни угнетители на себе си.

 • 37:114

  И въздарихме Муса и Харун [с пророчеството].

 • 37:115

  И спасихме и тях, и народа им от огромното бедствие.

 • 37:116

  И им помогнахме, и те бяха победителите.

 • 37:117

  И дадохме на двамата разясняващото Писание.

 • 37:118

  И ги насочихме по правия път.

 • 37:119

  И оставихме за тях спомен сред сетните.

 • 37:120

  Мир за Муса и Харун!

 • 37:121

  Така награждаваме Ние благодетелните.

 • 37:122

  Двамата бяха от Нашите вярващи раби.

 • 37:123

  И Илйас бе от пратениците.

 • 37:124

  Рече той на своя народ: “Не се ли боите?

 • 37:125

  Нима призовавате Баал, а изоставяте Най-прекрасния Творец -

 • 37:126

  Аллах, вашия Господ и Господа на древните ви предци?”

 • 37:127

  Но го взеха за лъжец и затова те ще бъдат доведени [в Ада],

 • 37:128

  но не и преданите раби на Аллах.

 • 37:129

  И оставихме за него спомен сред сетните.

 • 37:130

  Мир за рода на Иляс!

 • 37:131

  Така награждаваме Ние благодетелните.

 • 37:132

  Той бе от Нашите вярващи раби.

 • 37:133

  И Лут бе от пратениците.

 • 37:134

  Спасихме него и семейството му - всички

 • 37:135

  освен [жена му -] една старица, която бе сред оставащите.

 • 37:136

  После изтребихме другите.

 • 37:137

  А вие минавате покрай тях сутрин

 • 37:138

  и вечер. Не ще ли проумеете?

 • 37:139

  И Юнус бе от пратениците.

 • 37:140

  Избяга той на натоварен кораб.

 • 37:141

  И жребий хвърлиха, и той бе от губещите.

 • 37:142

  И го глътна китът, и заслужи порицание.

 • 37:143

  И ако не бе от възхваляващите,

 • 37:144

  щеше да прекара в корема му до Деня, когато ще бъдат те възкресени.

 • 37:145

  Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг.

 • 37:146

  И сторихме над него да израсте дърво [с широки листа] като тиква.

 • 37:147

  И го изпратихме при сто хиляди души, дори повече.

 • 37:148

  И повярваха те, и ги оставихме да се наслаждават до време.

 • 37:149

  И ги питай [о, Мухаммад] какво мислят - нима за твоя Господ са дъщерите, а за тях - синовете?

 • 37:150

  Или Ние в тяхно присъствие сътворихме ангелите от женски пол?

 • 37:151

  Ала не! Те изричат своя измислица:

 • 37:152

  “Аллах роди.” Те наистина са лъжци.

 • 37:153

  Нима Той предпочете дъщерите пред синовете?

 • 37:154

  Какво ви е, та така отсъждате?

 • 37:155

  Не ще ли се поучите?

 • 37:156

  Или имате явен довод?

 • 37:157

  Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината!

 • 37:158

  И измислиха родство между Него и джиновете. А джиновете знаят, че ще бъдат доведени [за равносметка].

 • 37:159

  Пречист е Аллах от онова, което Му приписват тези,

 • 37:160

  но не и преданите раби на Аллах!

 • 37:161

  И вие [о, неверници], и онова, на което служите,

 • 37:162

  никого не можете да изкусите срещу Него

 • 37:163

  освен онези, които ще горят в Ада.

 • 37:164

  [Ангелите казват:] “Всеки от нас има свое определено място.

 • 37:165

  Наистина ние сме строените в редици

 • 37:166

  и ние сме прославящите.”

 • 37:167

  И [преди теб, о, Мухаммад, неверниците] казваха:

 • 37:168

  “Ако имахме и ние писание като предците,

 • 37:169

  щяхме да сме предани раби на Аллах.”

 • 37:170

  [А когато дойде при тях,] не повярваха в него, но ще узнаят.

 • 37:171

  Още преди казахме на нашите раби-пратеници,

 • 37:172

  че именно те ще са подкрепените

 • 37:173

  и че именно Нашето войнство ще победи.

 • 37:174

  И се отвърни от тях за определен срок!

 • 37:175

  И ги наблюдавай, скоро и те ще видят!

 • 37:176

  Нима за Нашето мъчение бързат?

 • 37:177

  Ала спусне ли се то над домовете им, ще е лош денят за увещаваните.

 • 37:178

  И се отвърни от тях за определен срок!

 • 37:179

  И ги наблюдавай, скоро и те ще видят!

 • 37:180

  Пречист е твоят Господ, Господът на мощта, от онова, което Му приписват!

 • 37:181

  Мир за пратениците!

 • 37:182

  И слава на Аллах, Господа на световете!

Paylaş
Tweet'le