38 SAD

 • 38:1

  Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне!

 • 38:2

  Ала неверниците тънат в надменност и противене.

 • 38:3

  Колко поколения погубихме преди тях! И стенеха те, но вече не бе време за спасение.

 • 38:4

  И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник.

 • 38:5

  Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително.”

 • 38:6

  И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява.

 • 38:7

  Не сме чували за това в последната религия. То е само измислица.

 • 38:8

  Нима на него измежду нас е низпослано Напомнянето?” Да, съмняват се в Моето Напомняне. Но те все още не са вкусили Моето мъчение.

 • 38:9

  И нима при тях са съкровищниците с милостта на твоя Господ - Всемогъщия, Даряващия?

 • 38:10

  Или е тяхно владението на небесата и на земята, и на всичко между тях? Тогава да се възкачат по пътищата към небесата!

 • 38:11

  Те са някакво там разгромено войнство от съюзници.

 • 38:12

  Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът - владетелят на войските,

 • 38:13

  и народът на Лут, и самудяните, и обитателите на Горичката. Те бяха съюзени.

 • 38:14

  Всеки отричаше пратениците и затова се изпълни Моето наказание.

 • 38:15

  И тези ги очаква само един Вик, за който няма отсрочка.

 • 38:16

  И казват: “Господи, ускори нашия дял преди Деня на равносметката!”

 • 38:17

  [О, Мухаммад] търпи онова, което изричат! И си спомни за нашия раб Дауд - притежателя на силата! Той винаги се обръщаше към Нас.

 • 38:18

  Накарахме Ние планините да прославят с него вечер и в зори.

 • 38:19

  И птиците насъбрани - всички му се подчиниха.

 • 38:20

  И укрепихме неговото царство, и му дадохме мъдростта, и точното отсъждане.

 • 38:21

  А стигна ли до теб вестта за спорещите, когато се покатериха в светилището?

 • 38:22

  Те влязоха при Дауд и той се уплаши от тях. Рекоха: “Не се страхувай! Ние сме двама спорещи, единият от които ощети другия. Отсъди между нас с истината и не бъди угнетител, и ни насочи по правия път!”

 • 38:23

  [Единият рече:] “Това е моят брат. Той има деветдесет и девет овци, а пък аз имам само една овца. И рече: “Повери ми я!” И ме надви в спора.”

 • 38:24

  Рече [Дауд]: “Угнетил те е, като е добавил твоята овца към своите овци. Мнозина от съдружниците се потискат един друг, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ала малцина са те.” И разбра Дауд, че Ние само го изпитвахме, и помоли своя Господ за

 • 38:25

  И му опростихме това. При Нас той е приближен и има прекрасна обител.

 • 38:26

  О, Дауд, Ние наистина те сторихме наместник на земята, затова отсъждай между хората с истината и не следвай страстта, та да не те отклони от пътя на Аллах! За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово мъчение, защото са забравили Деня на рав

 • 38:27

  И не сътворихме Ние небето и земята, и всичко между тях напразно, както си мислят неверниците. Горко на неверниците от Огъня!

 • 38:28

  Нима ще сторим онези, които вярват и вършат праведни дела, да са като сеещите развала по земята? И нима ще сторим богобоязливите да са като разпътните?

 • 38:29

  Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммад] - благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора...

 • 38:30

  И на Дауд дарихме Сулайман. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.

 • 38:31

  Един следобед му бяха показани бързоноги коне, чаткащи с копита.

 • 38:32

  И рече: “Заради любовта към благата пренебрегнах споменаването на моя Господ, докато [слънцето] се скри зад покривалото [на нощта].

 • 38:33

  Върнете ги при мен!” И започна да сече краката и шиите им.

 • 38:34

  Вече изпитахме Сулайман. И на неговия престол сложихме [чуждо] тяло. После той се разкая.

 • 38:35

  Рече: “Господи мой, опрости ме и ми дай власт, с която да не бъде удостоен никой след мен! Наистина Ти си Даряващия.”

 • 38:36

  И му подчинихме вятъра леко да духа според неговата повеля, където поиска.

 • 38:37

  И сатаните - едни да строят, други да се гмуркат,

 • 38:38

  а трети - вързани в окови...

 • 38:39

  Това е Нашият дар [за теб, о, Сулайман], облагодетелствай, или се въздържай безмерно!

 • 38:40

  И той при Нас е от приближените, и има прекрасна обител.

 • 38:41

  И спомни си Нашия раб Айюб. Той позова своя Господ: “Сатаната ми причини беда и мъчение.”

 • 38:42

  [Аллах рече:] “Тропни с крак! И ще имаш [вода] за миене, студена за пиене.”

 • 38:43

  И му дарихме [отново] неговото семейство, и още толкова заедно с тях - милост от Нас и поука за разумните хора.

 • 38:44

  “И вземи в длан снопче сламки, и удари с него, и не нарушавай клетвата си!” И наистина го намерихме търпелив. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас.

 • 38:45

  И спомни си Нашите раби Ибрахим и Исхак, и Якуб - притежатели на сила и прозорливост!

 • 38:46

  И ги пречистихме, за да си спомнят винаги Дома [на отвъдното].

 • 38:47

  И те са при Нас сред добрите избраници.

 • 38:48

  И спомни си Исмаил и ал-Ясаа, и Зу-л-Кифл! И те са сред добрите.

 • 38:49

  Това е напомняне. За богобоязливите има прекрасна обител -

 • 38:50

  градините на Адн с разтворени за тях врати.

 • 38:51

  Облегнати там, пожелават разни плодове и питиета.

 • 38:52

  И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед.

 • 38:53

  “Това ви е обещано за Деня на равносметката.

 • 38:54

  Това е Нашата награда. Няма тя изчерпване.”

 • 38:55

  Така е! А за престъпилите има злощастно завръщане -

 • 38:56

  Адът, в който ще горят. И колко лош е за постеля той!

 • 38:57

  Така е! И нека вкусят това - вряща вода и гной!

 • 38:58

  И други [мъчения] от същия вид.

 • 38:59

  “Това е тълпа, нахълтала заедно с вас. Няма поздрав за тях. Те ще горят в Огъня.”

 • 38:60

  Ще отвърнат: “Не, за вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това. И колко лошо е то за обиталище!”

 • 38:61

  Ще рекат: “Господи наш, за онзи, който ни навлече това, надбави двойно мъчение в Огъня!”

 • 38:62

  И ще рекат [за вярващите]: “Защо не виждаме [сред нас] хора, които смятахме за злосторници?

 • 38:63

  Тогава им се подигравахме или не ги забелязвахме.”

 • 38:64

  Такава е истината за свадата между обитателите на Огъня.

 • 38:65

  Кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само предупредител. Няма друг бог освен Аллах, Единосъщия, Покоряващия,

 • 38:66

  Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемогъщия, Многоопрощаващия!”

 • 38:67

  Кажи: “[Коранът -] това е велико известие,

 • 38:68

  от което вие се отвръщате.

 • 38:69

  Нямах знание за най-върховните на небесата [ангели] как спорят.

 • 38:70

  Разкрива ми се само, че съм явен предупредител.”

 • 38:71

  Твоят Господ рече на ангелите: “Ще сътворя Аз човек от глина.

 • 38:72

  И когато го завърша, и му вдъхна от Своя дух, сведете чела до земята пред него!”

 • 38:73

  И се поклониха ангелите всички вкупом,

 • 38:74

  освен Иблис. Той се възгордя и стана от неверниците.

 • 38:75

  Рече [Аллах]: “О, Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със Своите Ръце? Възгордя ли се, или си високопоставен?”

 • 38:76

  Рече: “Аз съм по-добър от него. Мен Ти сътвори от огън, а него сътвори от глина.”

 • 38:77

  Рече: “Тогава излез от Рая! Ти си прокуден.

 • 38:78

  И над теб ще тегне Моето проклятие до Съдния ден.”

 • 38:79

  Рече: “Господи, дай ми отсрочка до Деня, когато ще бъдат възкресени!”

 • 38:80

  Рече: “Ще си сред отсрочените

 • 38:81

  до определения Ден.”

 • 38:82

  Рече [Иблис]: “Кълна се в Твоята мощ, аз непременно ще ги изкушавам всички,

 • 38:83

  освен Твоите предани раби сред тях.”

 • 38:84

  Рече [Аллах]: “Истина е, само истината казвам -

 • 38:85

  непременно ще напълня Ада с теб и всички от тях, които те последват.”

 • 38:86

  Кажи [о, Мухаммад]: “Не моля от вас отплата за това и не съм от онези, които добавят от себе си.”

 • 38:87

  Това е само Напомняне за световете.

 • 38:88

  След време ще узнаете вестите в него.

Paylaş
Tweet'le