39 ZÜMER

 • 39:1

  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

 • 39:2

  Низпослахме на теб Книгата с истината. На Аллах служи, предан Нему в религията!

 • 39:3

  Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъ

 • 39:4

  Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избере от Своите творения което пожелае. Пречист е! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!

 • 39:5

  Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.

 • 39:6

  Той ви сътвори от един човек. После от него създаде съпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка. И ви сътворява Той в утробите на майките ви - творение подир творение в три тъмнини. Това е Аллах, вашият Господ! Негово е владението. Няма друг Бог освен

 • 39:7

  Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приема Той неверието у Своите раби. А да сте признателни, това приема Той за вас. Никой прегрешил не ще понесе греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Т

 • 39:8

  А когато беда сполети човек, той зове своя Господ, покайвайки се пред Него. А когато го дари от Своята благодат, забравя той за какво Го е зовял по-рано и сторва на Аллах подобия, за да отклонява от Неговия път. Кажи: “Понаслаждавай се малко на своето нев

 • 39:9

  Нима [такъв е като] онзи, който се моли в часовете на нощта изправен и свеждащ чело до земята в суджуд, и се опасява за отвъдния живот, и се надява на милост от своя Господ? Кажи: “Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Поучават се сам

 • 39:10

  Кажи [о, Мухаммад]: “О, Мои вярващи раби, бойте се от своя Господ! За онези, които вършат добро в този живот, ще има добрина. Земята на Аллах е обширна. Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.”

 • 39:11

  Кажи: “Повелено ми бе да служа на Аллах, предан Нему във вярата.

 • 39:12

  И ми бе повелено да бъда първият Нему отдаден.”

 • 39:13

  Кажи: “Страх ме е, ако се възпротивя на моя Господ, от мъчение във великия Ден.”

 • 39:14

  Кажи: “На Аллах служа, предан Нему в моята религия.

 • 39:15

  А вие служете на каквото желаете вместо на Него!” Кажи: “Губещите са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня на възкресението. Да, това е явната загуба!”

 • 39:16

  Над себе си ще имат слоеве от Огъня, и под себе си - слоеве. С това Аллах заплашва Своите раби: “О, раби Мои, бойте се от Мен!”

 • 39:17

  А които отказват да служат на идолите и се разкайват пред Аллах, за тях е благата вест. И благовести Моите раби,

 • 39:18

  които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.

 • 39:19

  Нима [ти можеш да напътиш] онзи, спрямо когото се сбъдне Словото за мъчението? И нима ти [о, Мухаммад] ще спасиш онзи, който е в Огъня?

 • 39:20

  А онези, които се боят от своя Господ, ще имат въздигнати обиталища, изградени върху други обиталища, реки сред тях ще текат. Обещано е от Аллах! Аллах не нарушава обещанието.

 • 39:21

  Нима не виждаш [о, човеко], че Аллах изсипва вода от небето и я влива в потоци под земята, после чрез нея вади посеви от различни видове. После те изсъхват и ги виждаш пожълтели, после ги превръща в съчки. В това има напомняне за разумните хора.

 • 39:22

  И нима [коравосърдечният е като] онзи, чиято гръд Аллах е разтворил за Исляма и е получил светлина от своя Господ? Горко на коравосърдечните за напомнянето на Аллах! Тези са в явна заблуда.

 • 39:23

  Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни, повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват от своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах. Това е напътствието на Аллах. Напътва с н

 • 39:24

  А нима онзи, който с лице се брани от най-лошото мъчение в Деня на възкресението, [е като онзи в Рая]? И ще се каже на угнетителите: “Вкусете онова, което сте придобили!”

 • 39:25

  И онези преди тях отричаха, и мъчението ги връхлетя, откъдето не им е хрумвало.

 • 39:26

  И Аллах ги накара да вкусят позора в земния живот, а мъчението в отвъдния е още по-голямо, ако знаят.

 • 39:27

  И дадохме в този Коран всякакви примери на хората, за да се поучат -

 • 39:28

  Коран на арабски без изопачавания в него, за да се побоят!

 • 39:29

  Аллах дава пример за човек с [много] господари, каращи се помежду си, и човек, подчинен само на един мъж. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.

 • 39:30

  И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.

 • 39:31

  После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще се оспорвате.

 • 39:32

  А кой е по-голям угнетител от онзи, който лъже за Аллах и взима за лъжа истината, щом тя дойде при него? Нима в Ада няма място за неверниците?

 • 39:33

  А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите.

 • 39:34

  Те ще имат при своя Господ, каквото пожелаят. Такава е наградата за добротворстващите,

 • 39:35

  за да ги избави Аллах и от най-лошите им деяния, и да им въздаде тяхната награда според най-добрите им дела.

 • 39:36

  Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб? И заплашват теб с други освен Него. Но когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти.

 • 39:37

  И когото Аллах напътва, никой не ще го заблуди. Нима Аллах не е всемогъщ, въздаващ отмъщение?

 • 39:38

  И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи: “Видяхте ли? Ако Аллах поиска да ми причини беда, нима онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат Неговата беда? Или ако поиска Той да ми дари милост, нима те

 • 39:39

  Кажи: “О, народе мой, работете според своите възможности, и аз ще работя, и скоро ще узнаете

 • 39:40

  при кого ще дойде позорящо го мъчение и кого ще сполети постоянно мъчение!”

 • 39:41

  Низпослахме Ние на теб [о, Мухаммад] Книгата с истината за хората. И който се напъти, то е за самия него, а който се заблуди, само в свой ущърб се заблуждава. Ти не си над тях покровител.

 • 39:42

  Аллах прибира душите по време на смъртта, а на онези, които все още не са мъртви - в съня им. Задържа Той душата на онзи, комуто е отсъдил да умре и връща другата до определен срок. В това има знамения за хора мислещи.

 • 39:43

  Или [неверниците] се сдобиха със застъпници вместо Аллах? Кажи: “Нима дори ако не владеят нищо и не проумяват?”

 • 39:44

  Кажи: “На Аллах принадлежи застъпничеството изцяло. Негово е владението на небесата и на земята. После при Него ще бъдете върнати.”

 • 39:45

  И щом бива споменаван единствено Аллах, сърцата на онези, които не вярват в отвъдния живот, се отвращават, а щом биват споменавани други [богове] освен Него, те се радват.

 • 39:46

  Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, знаещ и скритото, и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били в разногласие.”

 • 39:47

  И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толкова отгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня на възкресението. И Аллах ще им покаже, каквото не са допускали.

 • 39:48

  И ще им се явят лошите последствия на онова, което са придобили, и ще ги обгради онова, което са подигравали.

 • 39:49

  И щом беда сполети човек, той Нас зове. После, щом му дарим от Нашата благодат, казва: “Това ми бе дарено само заради моето знание.” Ала не, то е изпитание. Но повечето от тях не знаят.

 • 39:50

  Казваха го вече и онези преди тях. И не ги избави онова, което са придобили.

 • 39:51

  И ги поразиха лошите последствия на онова, което са придобили. И угнетителите сред тези ще ги поразят лошите последствия на онова, което са придобили, и не ще могат нищо да предотвратят.

 • 39:52

  Нима не знаят, че Аллах увеличава препитанието комуто пожелае, и Той го намалява. В това има знамения за хора вярващи.

 • 39:53

  Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

 • 39:54

  И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.

 • 39:55

  И следвайте Най-прекрасното, което ви бе низпослано от вашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”

 • 39:56

  Някой ще каже: “О, горко ми, че нехаех за подчинението пред Аллах и че бях от присмиващите се!”

 • 39:57

  Или ще каже: “Ако ме бе напътил Аллах, щях да съм от богобоязливите.”

 • 39:58

  Или ще каже, когато види мъчението: “Ако можех да се върна [на земята], щях да съм от добротворстващите.”

 • 39:59

  Не, вече дойдоха при теб Моите знамения, а ти ги взе за лъжа и се възгордя, и бе от неверниците.

 • 39:60

  В Деня на възкресението ще видиш онези, които лъжеха за Аллах, с почернели лица. Нима в Ада няма място за горделивите?

 • 39:61

  И ще спаси Аллах богобоязливите с тяхното избавление [в Рая]. Не ще ги докосне злото и не ще скърбят.

 • 39:62

  Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за всяко нещо.

 • 39:63

  Негови са ключовете на небесата и на земята. А които отричат знаменията на Аллах, те са губещите.

 • 39:64

  Кажи: “Нима на друг, а не на Аллах, ми повелявате да служа, о, невежи?”

 • 39:65

  И вече се разкри на теб и на онези преди теб: “Ако съдружиш с Аллах, твоето дело пропада и ще бъдеш от губещите.

 • 39:66

  Служи единствено на Аллах и бъди от признателните!”

 • 39:67

  И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. Земята - цялата - ще бъде в Неговата Длан в Деня на възкресението, а небесата ще са сгънати в Десницата Му. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!

 • 39:68

  И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби и ето ги - станали - чакат!

 • 39:69

  И ще засияе земята със светлината на нейния Господ. И ще бъде положена книгата [на делата], и ще бъдат доведени пророците и свидетелите, и ще се отсъди между хората справедливо, и не ще бъдат угнетени.

 • 39:70

  И напълно ще се въздаде на всеки за онова, което е вършил. Най-добре Той знае техните дела.

 • 39:71

  И на тълпи ще бъдат подкарани към Ада неверниците. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще им кажат: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашата срещ

 • 39:72

  Ще бъде казано: “Влезте през вратите на Ада, тук ще пребивавате вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!

 • 39:73

  А богобоязливите ще бъдат поведени към Рая на групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще кажат: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще пребивавете вечно!”

 • 39:74

  А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тази земя, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за дейните!

 • 39:75

  И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи с възхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже: “Слава на Аллах, Господа на световете!”

Paylaş
Tweet'le