40 MÜMİN

 • 40:1

  Ха. Мим.

 • 40:2

  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всезнаещия,

 • 40:3

  Опрощаващия греха и Приемащия покаянието, Строгия в наказанието, Владетеля на благодатта. Няма друг Бог освен Него. При Него е завръщането.

 • 40:4

  Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да не те мами оживлението им по земята!

 • 40:5

  Преди тях и народът на Нух, и общностите след него отричаха, и всяка общност кроеше да премахне своя пратеник, и спореха чрез лъжа, за да унищожат с нея истината. Затова Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание!

 • 40:6

  Така се изпълни словото на твоя Господ спрямо неверниците. Те са обитателите на Огъня.

 • 40:7

  Онези [ангели], които носят Трона, и онези, които са около него, прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости онези, които се покаят и следват Твоя

 • 40:8

  Господи наш, и въведи ги в Градините на Адн, които си обещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! Ти си Всемогъщия, Премъдрия.

 • 40:9

  И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Това е великото спасение.”

 • 40:10

  На неверниците ще се прогласи: “Гневът на Аллах към вас е по-голям от вашия гняв към самите вас, защото бяхте позовани към вярата, а вие я отхвърлихте.”

 • 40:11

  Ще рекат: “Господи наш, Ти ни умъртви два пъти и ни съживи два пъти. И признаваме своите грехове. Няма ли път за спасение?”

 • 40:12

  Това е, защото като бе позоваван единствено Аллах, вие не повярвахте, а като се съдружаваше с Него, повярвахте. А отсъждането е на Аллах, Всевишния, Превеликия.

 • 40:13

  Той е, Който ви показва Своите знамения и спуска за вас препитание от небето. Но се поучава само онзи, който се покайва.

 • 40:14

  Зовете Аллах, предани Нему в религията, дори неверниците да възненавиждат това.

 • 40:15

  Най-въздигнатия, Владетеля на Трона! По Своя повеля Той праща Духа [Джибрил] на когото пожелае от Своите раби, за да предупреди за Деня на срещата -

 • 40:16

  Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъде скрито от Аллах. На кого е Днес владението? - На Аллах, Единосъщия, Покоряващия.

 • 40:17

  Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е придобила. Няма Днес угнетяване. Аллах бързо прави равносметка.

 • 40:18

  И предупреди ги ти за наближаващия Ден, когато, спотаили ужас, сърцата ще са в гърлата! За угнетителите не ще има нито приятел, нито застъпник, който да бъде послушан.

 • 40:19

  Знае Той скришните погледи и онова, което гърдите потайват.

 • 40:20

  Аллах отсъжда справедливо, а онези, които призовават те вместо Него, нищо не отсъждат. Аллах е Всечуващия, Всезрящия.

 • 40:21

  И не ходят ли по земята, та да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и с повече следи по земята. Но Аллах ги сграбчи заради греховете им и нямаше кой да ги защити от Аллах.

 • 40:22

  Това е, защото техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те не повярваха и затова Аллах ги сграбчи. Той е всесилен, строг в наказанието.

 • 40:23

  И Муса изпратихме с Нашите знамения и с явен довод

 • 40:24

  при Фараона и Хаман, и Карун, и рекоха те: “Магьосник-измамник!”

 • 40:25

  И когато им донесе той истината от Нас, рекоха: “Убийте синовете на онези, които му повярваха, и пощадете жените им!” Но коварството на неверниците винаги е напразно.

 • 40:26

  И рече Фараонът: “Оставете ме да убия Муса и нека зове своя Господ! Страхувам се да не промени вашата вяра или да не посее развала по земята.”

 • 40:27

  И рече Муса: “Опазил ме моят Господ и вашият Господ от всеки горделивец, който не вярва в Деня на равносметката.”

 • 40:28

  Един вярващ мъж от рода на Фараона, който скриваше своята вяра, каза: “Нима ще убиете човек, защото казва: “Моят Господ е Аллах”, а той ви е донесъл ясните знаци от вашия Господ? Ако е лъжец, в негов ущърб е лъжата му. Но ако казва истината, ще ви сполети

 • 40:29

  О, народе мой, днес властта е ваша, господствате по земята, но кой ще ни защити от наказанието на Аллах, ако то ни връхлети?” Рече Фараонът: “Аз ви показвам само каквото виждам. И ви насочвам само по правия път.”

 • 40:30

  И рече онзи, който повярва: “О, народе мой, страхувам се за вас от ден като деня на общностите -

 • 40:31

  като обичая спрямо народа на Нух и адитите, и самудяните, и онези след тях. А Аллах не желае гнет за рабите.

 • 40:32

  О, народе мой, страхувам се за вас от Деня на призива -

 • 40:33

  Деня, в който ще обърнете гръб в бягство и никой не ще ви защити от Аллах. А когото Аллах остави в заблуда, няма за него водител.”

 • 40:34

  И Юсуф преди ви донесе ясните знаци, но продължихте да се съмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: “Аллах не ще проводи след него пратеник.” Така Аллах оставя в заблуда всеки престъпващ, съмняващ се -

 • 40:35

  които оспорват знаменията на Аллах, без да са получили довод - огромен е гневът [към тях] на Аллах и на вярващите. Така Аллах запечатва сърцето на всеки горделив, надменен.

 • 40:36

  И рече Фараонът: “О, Хаман, построй ми кула, за да достигна пътищата -

 • 40:37

  пътищата на небесата, дано зърна бога на Муса! Но аз мисля, че е лъжец.” Така бе разкрасено за Фараона лошото му деяние и бе отклонен от пътя. Коварството на Фараона винаги бе напразно.

 • 40:38

  И рече онзи, който повярва: “О, народе мой, следвайте ме, аз ще ви насоча по правия път!

 • 40:39

  О, народе мой, този, земният живот, е само [кратко] наслаждение, а отвъдният е Домът на вечността!

 • 40:40

  Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. А който върши праведно дело, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и ще бъдат наградени там безмерно.

 • 40:41

  И о, народе мой, как аз ви зова към спасението, а вие ме зовете към Огъня?

 • 40:42

  Вие ме зовете да не вярвам в Аллах и да съдружавам с Него онова, за което нямам знание, а аз ви зова към Всемогъщия, Многоопрощаващия.

 • 40:43

  Без съмнение, за онова, към което ме зовете, няма зов нито в земния живот, нито в отвъдния, и нашето завръщане е към Аллах, и престъпващите са обитателите на Огъня.

 • 40:44

  И ще си припомните какво ви казвам. Аз поверявам своето дело на Аллах. Аллах е всезрящ за рабите.”

 • 40:45

  И го опази Аллах от злините, които те замисляха. И злото мъчение обгради рода на Фараона.

 • 40:46

  В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”

 • 40:47

  И тогава ще се препират в Огъня, и слабите ще рекат на онези, които се големееха: “Ние ви следвахме. Ще отмахнете ли от нас поне част от Огъня?”

 • 40:48

  Онези, които се големееха, ще рекат: “Ние всички сме в него. Аллах отсъди вече между рабите.”

 • 40:49

  И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!”

 • 40:50

  Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно.

 • 40:51

  Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите в земния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят,

 • 40:52

  в Деня, когато на угнетителите не ще помогне оправданието им. Над тях е проклятието и за тях е Лошото обиталище.

 • 40:53

  И дадохме на Муса напътствието. И оставихме в наследство на синовете на Исраил Писанието -

 • 40:54

  напътствие и напомняне за разумните хора.

 • 40:55

  Затова бъди търпелив и ти [о, Мухаммад]! Обещанието на Аллах е истинно. Моли опрощение за своя грях! И прославяй с възхвала своя Господ привечер и в зори!

 • 40:56

  Онези, които спорят за знаменията на Аллах, без да са получили довод, имат в сърцата си само величие, което не ще достигнат. Затова при Аллах търси убежище! Той е Всечуващия, Всезрящия.

 • 40:57

  Сътворяването на небесата и на земята е по-велико от сътворяването на хората. Ала повечето хора не знаят.

 • 40:58

  И не са равни слепецът и зрящият, нито онези, които вярват и вършат праведни дела - със злосторника. Малко се поучавате.

 • 40:59

  Часът непременно ще дойде. Няма съмнение в него. Ала повечето хора не вярват.

 • 40:60

  И рече вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не Ми служат, ще влязат в Ада унизени!”

 • 40:61

  Аллах е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, и деня - светъл. Аллах е владетел на благодат за хората. Ала повечето хора са непризнателни.

 • 40:62

  Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Няма друг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!

 • 40:63

  Така се подлъгват онези, които отхвърлят знаменията на Аллах.

 • 40:64

  Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище и от небето - свод, и ви даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви дава препитание от благата. Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господът на световете!

 • 40:65

  Той е Вечноживия. Няма друг Бог освен Него, затова Него зовете, предани Нему в религията! Слава на Аллах, Господа на световете!

 • 40:66

  Кажи: “Забранено ми бе да служа на онези, които вие зовете вместо Аллах, след като при мен дойдоха ясните знаци от моя Господ. И ми бе повелено да се отдам на Господа на световете.”

 • 40:67

  Той е, Който ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после ви изважда - деца, после [ви оставя] да стигнете зрелостта си, после - да остареете, но някои от вас умират преди това. И [ви оставя Той] да стигнете определен срок, за д

 • 40:68

  Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди нещо, му казва само: “Бъди!” И то става.

 • 40:69

  Нима не виждаш онези, които спорят за знаменията на Аллах? Как биват отклонявани!

 • 40:70

  Онези, които взимат за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници... Но ще узнаят,

 • 40:71

  когато оковите и веригите ще са на врата им. Ще бъдат влачени

 • 40:72

  към врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.

 • 40:73

  После ще им се каже: “Къде са онези, на които служехте

 • 40:74

  вместо на Аллах?” Ще кажат: “Те ни напуснаха. Да, онова, което зовяхме преди, бе нищо.” Така Аллах оставя неверниците в заблуда.

 • 40:75

  Това е, защото на земята сте се радвали незаслужено и защото сте ликували.

 • 40:76

  Влезте през вратите на Ада - там ще пребивавате вечно! И колко лошо е обиталището на горделивите!

 • 40:77

  Затова бъди търпелив [о, Мухаммад]! Обещанието на Аллах е истинно. И да ти покажем част от онова, което им обещаваме, или да те приберем, те при Нас ще бъдат върнати.

 • 40:78

  Преди теб изпратихме и други пратеници - за някои ти разказахме, а за други не сме ти разказали. Никой пратеник не идва със знамение без позволението на Аллах. А щом дойде повелята на Аллах, ще се отсъди с истината и тогава измамниците ще понесат загуба.

 • 40:79

  Аллах е, Който създаде за вас добитъка - някои да яздите, други да ядете,

 • 40:80

  и за да имате полза от тях, и за да удовлетворявате желания в гърдите си. Върху тях и върху корабите бивате пренасяни.

 • 40:81

  И ви показва Той Своите знамения. Кои от знаменията на Аллах ще отречете?

 • 40:82

  Не ходят ли по земята, да видят какъв бе краят на онези преди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече следи по земята. Ала не ги избави онова, което са придобили.

 • 40:83

  И когато пратениците им донасяха ясните знаци, те ликуваха със своето знание и тогава ги обграждаше онова, на което се присмиваха.

 • 40:84

  И когато виждаха Нашето наказание, казваха: “Повярвахме в Аллах, единствено в Него, и отхвърляме онова, с което Го съдружавахме.”

 • 40:85

  Но не им бе от полза вярата им, когато виждаха Нашето наказание. Такъв бе обичаят на Аллах спрямо Неговите раби и преди. Неверниците губят.

Paylaş
Tweet'le