42 ŞURA

 • 42:1

  Ха. Мим.

 • 42:2

  Айн. Син. Каф.

 • 42:3

  Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и на онези преди теб [о, Мухаммад].

 • 42:4

  Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Той е Всевишния, Превеликия -

 • 42:5

  небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.

 • 42:6

  А които приемат други покровители вместо Него - Аллах ги наблюдава. Ти не си над тях разпоредител.

 • 42:7

  Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои - в Рая, други - в Пламъците...

 • 42:8

  А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност. Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае. А угнетителите нямат нито покровител, нито избавител.

 • 42:9

  Нима приемат те други покровители вместо Него? Но Аллах, Той е Покровителя. Той съживява мъртвите. Той за всяко нещо има сила.

 • 42:10

  И за всяко нещо, по което сте в разногласие, отсъждането е на Аллах. Това е Аллах, моят Господ! На Него се уповавам и към Него се обръщам -

 • 42:11

  Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас и от добитъка - чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.

 • 42:12

  Негови са ключовете на небесата и на земята. Той увеличава препитанието за когото пожелае и Той намалява. Той всяко нещо знае.

 • 42:13

  Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” За съдружаващите е тежко онова, к

 • 42:14

  И се разединяваха едва след като при тях идваше знанието - от завист помежду им. И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ за отсрочване до определено време, щеше да е отсъдено между тях. А онези, на които бе оставено в наследство Писанието подир тях, с

 • 42:15

  За това зови и правдив бъди, както бе ти повелено! И не следвай страстите им, а кажи: “Повярвах в Писанията, които Аллах низпосла, и бе ми повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е нашият Господ и вашият Господ. За нас са нашите дела, за вас -

 • 42:16

  А онези, които спорят за Аллах, след като Му е било откликнато, спорът им е напразен пред техния Господ. Върху тях тегне гняв и за тях има сурово мъчение.

 • 42:17

  Аллах е, Който низпосла Книгата с истината и справедливостта. И откъде да знаеш, може би скоро Часът ще настъпи.

 • 42:18

  Искат да го ускорят онези, които не вярват в него. А вярващите се страхуват от него и знаят, че той ще се сбъдне. Но спорещите за Часа са в дълбока заблуда.

 • 42:19

  Аллах е жалостив към Своите раби. Дава Той препитание на когото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия.

 • 42:20

  Този, който желае да жъне в отвъдния живот, на него ще увеличим жътвата му, а който желае да жъне в земния живот, ще му дадем от него, ала той не ще има дял в отвъдния.

 • 42:21

  Нима имат съдружници, узаконяващи им в религията онова, което Аллах не им е позволил? И ако не бе словото за отсрочка, щеше да е отсъдено между тях. За угнетителите има болезнено мъчение.

 • 42:22

  Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което са придобили, щом то ги сполети. А които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат в Градините на Рая. Ще имат каквото пожелаят при своя Господ. Това е великата благодат.

 • 42:23

  С това Аллах благовества Своите раби, които вярват и вършат праведни дела. Кажи [о, Мухаммад]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Аллах е опрощаващ, признателен.

 • 42:24

  Или казват: “Съчинил си е лъжа за Аллах.” Но ако Аллах пожелае, ще запечата сърцето ти и ще премахне Аллах лъжата, и ще утвърди истината със Своите Слова. Той знае съкровеното в сърцата.

 • 42:25

  Той е, Който приема покаянието от Своите раби и опрощава лошите дела, и знае какво вършите.

 • 42:26

  И откликва Той на онези, които вярват и вършат праведни дела, и им надбавя от Своята благодат. А за неверниците има сурово мъчение.

 • 42:27

  И ако Аллах дадеше изобилно препитание за всички Свои раби, щяха да престъпват по земята, ала Той го спуска с мяра, както пожелае. За Своите раби Той е сведущ, зрящ.

 • 42:28

  Той е, Който изсипва дъжда, след като се отчаят, и разпростира Своята милост. Той е Покровителя, Всеславния.

 • 42:29

  И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и на тварите, които там е намножил. Той е способен да ги събере, ако пожелае.

 • 42:30

  Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което сами сте извършили. А и много Той извинява.

 • 42:31

  И не можете да Го възпрете на земята. И освен Аллах нямате нито покровител, нито избавител.

 • 42:32

  И от Неговите знамения са носещите се по морето кораби като планини.

 • 42:33

  Ако Той пожелае, спира вятъра и тогава остават неподвижни на повърхността - в това има знамения за всеки многотърпелив, признателен

 • 42:34

  или ги погубва Той заради онова, което [хората] са придобили. А и много Той извинява.

 • 42:35

  За да знаят онези, които спорят за Нашите знамения, че не ще има за тях избавление.

 • 42:36

  Каквото и да ви се даде, то е от насладата на земния живот. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното за онези, които вярват и на своя Господ се уповават,

 • 42:37

  и за онези, които отбягват големите грехове и скверностите, и дори да се гневят, прощават;

 • 42:38

  и за онези, които откликват на своя Господ и отслужват молитвата, и по делата се съвещават помежду си, и от онова, което им дарихме за препитание, раздават;

 • 42:39

  и които, ако ги сполети насилие, се бранят.

 • 42:40

  Възмездието за злина е злина като нея. А който извинява и се помирява, неговата награда е при Аллах. Не обича Той угнетителите.

 • 42:41

  А който се брани, след като го угнетят, за такива няма вина.

 • 42:42

  Вина имат само онези, които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение.

 • 42:43

  А който търпи и прощава, това е от значимите дела.

 • 42:44

  А когото Аллах остави в заблуда, той няма покровител след това. И ще видиш угнетителите, когато съзрат мъчението, да казват: “Няма ли път за връщане [към земята]?”

 • 42:45

  И когато бъдат докарани [пред Огъня], ще ги видиш смирени от унижението, гледащи скришом. А вярващите ще рекат: “Губещите са онези, които погубиха себе си и семействата си в Деня на възкресението.” Да! Угнетителите ще са в постоянно мъчение.

 • 42:46

  Те нямат покровители, които да ги бранят, освен Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда, няма за него спасение.

 • 42:47

  Откликвайте на вашия Господ, преди да е дошъл Денят, който Аллах не ще върне назад! Не ще има за вас убежище в този Ден и не ще отречете [вашите грехове].

 • 42:48

  А ако се отвърнат - Ние не сме те изпратили за техен пазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост от Нас, той ликува с нея. А сполети ли ги злина заради онова, което сами са направили, тогава човекът става неблагодарник.

 • 42:49

  На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае - дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае,

 • 42:50

  или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ.

 • 42:51

  С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е всевишен, премъдър.

 • 42:52

  Така и на теб [о, Мухаммад] разкрихме дух с Нашата повеля. А преди ти не знаеше нито какво е Книгата, нито вярата. Ала Ние го сторихме светлина, с която напътваме когото пожелаем от Нашите раби. Ти насочваш към правия път -

 • 42:53

  пътя на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. Да! При Аллах се връщат делата.

Paylaş
Tweet'le