43 ZÜHRUF

 • 43:1

  Ха. Мим.

 • 43:2

  Кълна се в ясната Книга.

 • 43:3

  Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете.

 • 43:4

  Той е в Книгата-майка при Нас - възвисен, мъдър.

 • 43:5

  Нима ще ви лишим от Напомнянето, защото сте хора престъпващи?

 • 43:6

  И колко пророци изпратихме сред предците!

 • 43:7

  И не е идвал при тях пророк, без да му се подиграят.

 • 43:8

  И погубихме по-силни от тях. Отминаха много примери с предците.

 • 43:9

  И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия,

 • 43:10

  Който стори земята постеля за вас и прокара там пътища, за да се напътите.

 • 43:11

  И Който изсипва от небето вода с мярка, и съживява с нея мъртвата земя. Така ще бъдете извадени [от гробовете].

 • 43:12

  И Който сътвори всички видове, и направи за вас от корабите и от добитъка онова, с което пътувате,

 • 43:13

  за да се настанявате на гърбовете им и да споменавате благодатта на вашия Господ, щом се настаните върху тях, и да казвате: “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме неспособни за това.

 • 43:14

  При нашия Господ ще се завърнем.”

 • 43:15

  И Му приписаха [неверниците] част от Неговите раби. Човекът е явен неблагодарник.

 • 43:16

  Нима от онова, което е сътворил, Той си взе дъщери, а на вас дари синовете?

 • 43:17

  И когато известят някого от тях за раждането на онова, което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал.

 • 43:18

  Нима [Му приписват] онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни?

 • 43:19

  Те сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.

 • 43:20

  И казват: “Ако Всемилостивия пожелаеше, нямаше да им служим [на идолите].”   Те нямат знание за това, а само съчиняват.

 • 43:21

  Или им дадохме друга книга преди това, та към нея се придържат?

 • 43:22

  Не! Рекоха: “Заварихме предците си с религия. И ние по техните стъпки вървим.”

 • 43:23

  И така, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с религия и ние техните стъпки следваме.

 • 43:24

  Рече: “Нима и ако съм дошъл при вас с по-добро напътване от това, с което заварихте предците си?” Рекоха: “Не вярваме в това, с което сте изпратени.”

 • 43:25

  И им отмъстихме. И виж какъв бе краят на отричащите!

 • 43:26

  Ибрахим рече на своя баща и на своя народ: “Аз отхвърлям това, на което служите,

 • 43:27

  а [служа] само на Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти.”

 • 43:28

  И стори Той това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат [към него].

 • 43:29

  Да, на тези [неверници] и на техните предци дадох да се насладят, докато при тях дойде истината и явен пратеник.

 • 43:30

  И щом истината дойде при тях, рекоха: “Това е магия. Ние не вярваме в нея.”

 • 43:31

  И рекоха: “Защо този Коран не бе низпослан на някой големец от двете селища?”

 • 43:32

  Нима те разпределят милостта на твоя Господ? Ние разпределяме помежду им тяхното препитание в земния живот и въздигаме едни от тях над други, та едните да се възползват от другите. А милостта на твоя Господ е по-добро от онова, което те трупат.

 • 43:33

  Ако не бе [опасността] хората да станат общност от [неверници], щяхме да направим за онези, които не вярват във Всемилостивия - за домовете им - от сребро покриви и стълбища, по които да се изкачват,

 • 43:34

  и [сребърни] врати за домовете им, и престоли, на които да се облягат,

 • 43:35

  и украса. Но всичко това е само насладата на земния живот. А отвъдният при твоя Господ е за богобоязливите.

 • 43:36

  А за онзи, който се отдръпва от напомнянето на Всемилостивия, определяме един сатана, той да му е приятел.

 • 43:37

  Тези [сатани] ги възпират от пътя, а те мислят, че са напътени.

 • 43:38

  А когато се яви той пред Нас, казва [на сатаната]: “Ах, да имаше между мен и теб разстояние, колкото от изток до запад! Колко лош приятел си бил!”

 • 43:39

  И не ще ви е от полза Днес съучастието в мъчението, щом бяхте угнетители.

 • 43:40

  Нима ти [о, Мухаммад] ще накараш глухия да чуе или ще напътиш слепия и онзи, който е в явна заблуда?

 • 43:41

  И да те приберем, Ние ще им отмъстим.

 • 43:42

  Или ще ти покажем онова, с което ги заплашвахме. Ние имаме надмощие.

 • 43:43

  И се придържай към откровението, което ти бе разкрито! Ти си на правия път.

 • 43:44

  То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани.

 • 43:45

  И питай онези от Нашите пратеници, които изпратихме преди теб, дали сме сторвали Ние други богове, на които да се служи, вместо на Всемилостивия!

 • 43:46

  И Муса изпратихме с Нашите знамения при Фараона и знатните му хора, и той рече: “Аз съм пратеник от Господа на световете.”

 • 43:47

  И когато им донесе Нашите знамения, те им се подиграха.

 • 43:48

  И всяко знамение, което им показвахме, бе по-голямо от предишното. И ги сграбчвахме с мъчението, за да се завърнат [към правия път].

 • 43:49

  И рекоха: “О, вълшебнико, позови за нас своя Господ за онова, което ти е обещал! И непременно ще се напътим.”

 • 43:50

  И когато отмахнахме от тях мъчението, ето ги - нарушиха обещанието!

 • 43:51

  И призова Фараонът своя народ, и рече: “О, народе мой, нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки, течащи край мен? Нима не виждате?

 • 43:52

  Нима не съм по-добър от този, който е слаб и едвам обяснява?

 • 43:53

  И защо не му бяха дарени гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за подкрепа?”

 • 43:54

  И така подведе той своя народ, и те му се покориха. Наистина бяха нечестиви хора.

 • 43:55

  И когато Ни разгневиха, им отмъстихме и ги издавихме всичките.

 • 43:56

  И ги сторихме поука и пример за идните.

 • 43:57

  И когато синът на Мариам бе даден за пример, ето - твоят народ му се подигра!

 • 43:58

  И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той [Иса]?” Дадоха ти го само за спор. Да, те са заядлив народ.

 • 43:59

  Той е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Исраил.

 • 43:60

  И ако пожелаехме, щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.

 • 43:61

  Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път.

 • 43:62

  И сатаната да не ви отклони! Той е ваш явен враг.

 • 43:63

  И когато Иса донесе ясните знаци, рече: “Дойдох при вас с мъдростта и за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова бойте се от Аллах и ми се покорете!

 • 43:64

  Аллах е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено на Него служете! Това е правият път.”

 • 43:65

  Но групите сред тях изпаднаха в разногласие [относно Иса]. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!

 • 43:66

  Нима очакват друго освен Часът да дойде при тях внезапно, без да усетят?

 • 43:67

  В този Ден приятелите ще са врагове един на друг освен богобоязливите.

 • 43:68

  “О, раби Мои, Днес няма страх за вас и не ще скърбите!

 • 43:69

  Вие, които повярвахте в Нашите знамения и бяхте мюсюлмани -

 • 43:70

  влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”

 • 43:71

  Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно

 • 43:72

  Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела!

 • 43:73

  Има там за вас много плодове, от които ще ядете.

 • 43:74

  Престъпниците ще пребивават вечно в мъчението на Ада.

 • 43:75

  То не ще бъде облекчено и ще ги обземе отчаяние.

 • 43:76

  Не ги угнетихме Ние, а те себе си угнетяваха.

 • 43:77

  И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще рече: “Тук ще останете!”

 • 43:78

  Донесохме ви истината, ала повечето от вас мразят истината.

 • 43:79

  Нима [неверниците] нещо друго са решили? Но Ние също сме решили.

 • 43:80

  Или смятат, че не чуваме техните тайни и скришните им беседи? Да, и Нашите пратеници [-ангели] при тях [всичко] записват.

 • 43:81

  Кажи [о, Мухаммад]: “Ако Всемилостивия имаше син, Аз щях да съм първият от поклонниците.

 • 43:82

  Пречист е Господът на небесата и на земята, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!”

 • 43:83

  Остави ги да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

 • 43:84

  Той е Богът на небето и Богът на земята. Той е Премъдрия, Всезнаещия.

 • 43:85

  Да бъде благословен Онзи, Чието е владението на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.

 • 43:86

  А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.

 • 43:87

  И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: “Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?

 • 43:88

  И словата му: “О, Господи мой, тези са хора невярващи!...”

 • 43:89

  Отдръпни се от тях [о, Мухаммад] и кажи: “Мир!” Те ще узнаят.

Paylaş
Tweet'le