45 CASİYE

 • 45:1

  Ха. Мим.

 • 45:2

  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

 • 45:3

  На небесата и на земята има знамения за вярващите.

 • 45:4

  И във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати [по земята], има знамения за хора убедени.

 • 45:5

  И промяната на нощта и деня, и онова, което Аллах изсипва от небето за препитание, и съживява с него земята след нейната смърт, и смяната на ветровете, са знамения за хора проумяващи.

 • 45:6

  Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги според истината. Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?

 • 45:7

  Горко на всеки лъжец, грешник!

 • 45:8

  Чува той знаменията на Аллах да му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го за болезнено мъчение!

 • 45:9

  И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. За тези ще има унизително мъчение.

 • 45:10

  Пред тях е Адът. И не ще ги избави с нищо онова, което са придобили, нито онова, което са взели за покровител вместо Аллах. За тях има огромно мъчение.

 • 45:11

  Този [Коран] е напътствие. А за онези, които не вярват в знаменията на своя Господ, за тях има изтезание - болезнено мъчение.

 • 45:12

  Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите според Неговата повеля и за да търсите от Неговото обилие. И за да сте признателни.

 • 45:13

  И подчини Той за вас всичко на небесата и всичко на земята - всичко е от Него. В това има знамения за хора мислещи.

 • 45:14

  Кажи на вярващите да прощават на онези, които не очакват дните на Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили!

 • 45:15

  Който върши праведни дела, то е за самия него, а който върши злини, то е в негов ущърб. После при вашия Господ ще бъдете върнати.

 • 45:16

  И дадохме на синовете на Исраил Писанието и отсъждането, и пророчеството, и им дарихме от благата, и ги предпочетохме над народите [тогава].

 • 45:17

  И им дадохме ясни знаци за [съдбовната] повеля. Но те изпаднаха в разногласие от завист помежду им, щом при тях дойде знанието. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.

 • 45:18

  После ти отредихме [о, Мухаммад] да си на правия път в повелята. Следвай него, а не следвай страстите на онези, които не знаят!

 • 45:19

  Те не могат да те избавят от Аллах с нищо. Угнетителите са покровители един на друг. А Аллах е Покровителят на богобоязливите.

 • 45:20

  Този [Коран] е прозрение за хората и напътствие, и милост за убедените.

 • 45:21

  Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота им и в смъртта им ще ги сторим равни с онези, които вярват и вършат праведни дела? Колко лошо отсъждат!

 • 45:22

  И сътвори Аллах небесата и земята с мъдрост, и за да се въздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат угнетени.

 • 45:23

  Не виждаш ли онзи, който взима за божество своите страсти? И го остави Аллах в заблуда, знаейки, и запечата слуха и сърцето му, и сложи преграда пред погледа му. Кой ще го напъти подир Аллах? Не ще ли се поучите?

 • 45:24

  И казват: “Съществува само земният ни живот. Умираме и живеем, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това и само предполагат.

 • 45:25

  И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, техният довод е само да рекат: “Елате с предците ни, ако говорите истината!”

 • 45:26

  Кажи: “Аллах ви съживява, после ви умъртвява, после ще ви събере в Деня на възкресението, за който няма съмнение. Ала повечето хора не знаят.”

 • 45:27

  На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И в Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.

 • 45:28

  И ще видиш всяка общност на колене. Всяка общност ще бъде призована към своята книга: “Днес ще ви се въздаде за вашите дела.

 • 45:29

  Това е Нашата Книга. Тя говори истината за вас. Ние сме записали вашите дела.”

 • 45:30

  Онези, които вярват и вършат праведни дела, техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Това е явното спасение.

 • 45:31

  А на онези, които не вярват [ще се каже]: “Не ви ли бяха четени Моите знамения? Но се възгордяхте и бяхте хора-престъпници.

 • 45:32

  И когато се каза, че обещанието на Аллах е истинно, и че няма съмнение за Часа, рекохте: “Не знаем какво е Часът - само предполагаме, но не сме убедени.”

 • 45:33

  И ще се появят пред тях злините, които те извършиха, и ще ги обгради онова, на което се подиграваха.

 • 45:34

  И ще се рече: “Днес ще ви забравим, както и вие забравихте срещата в този свой Ден. Мястото ви е Огънят и не ще има за вас закрилници.

 • 45:35

  Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах и ви изкуси земният живот.” А Днес не ще бъдат изведени оттук и не ще им бъде позволено покаяние.

 • 45:36

  Прославата е за Аллах - Господа на небесата и Господа на земята, Господа на световете.

 • 45:37

  Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Paylaş
Tweet'le