50 KAF

 • 50:1

  Каф. Кълна се в славния Коран.

 • 50:2

  Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.

 • 50:3

  Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

 • 50:4

  Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

 • 50:5

  Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и са в недоумение.

 • 50:6

  Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

 • 50:7

  И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове -

 • 50:8

  поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

 • 50:9

  И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,

 • 50:10

  и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг -

 • 50:11

  препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.

 • 50:12

  Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,

 • 50:13

  и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

 • 50:14

  и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.

 • 50:15

  Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.

 • 50:16

  Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

 • 50:17

  Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,

 • 50:18

  не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.

 • 50:19

  И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

 • 50:20

  И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

 • 50:21

  И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

 • 50:22

  [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е проницателен.”

 • 50:23

  А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”

 • 50:24

  “Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник,

 • 50:25

  възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

 • 50:26

  който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”

 • 50:27

  Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

 • 50:28

  Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.

 • 50:29

  Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

 • 50:30

  В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

 • 50:31

  И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

 • 50:32

  Това е, което ви бе обещано - за всеки покайващ се, спазващ [повелите],

 • 50:33

  който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.

 • 50:34

  “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

 • 50:35

  Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

 • 50:36

  И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

 • 50:37

  Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или се вслушва и е свидетел.

 • 50:38

  Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.

 • 50:39

  Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

 • 50:40

  И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

 • 50:41

  И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!

 • 50:42

  В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.

 • 50:43

  Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.

 • 50:44

  В този Ден земята ще се разцепи над тях - забързани. Това е събиране, лесно за Нас.

 • 50:45

  Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!

Paylaş
Tweet'le