72 CİN

 • 72:1

  Кажи [о, Мухаммад]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран.

 • 72:2

  Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с нашия Господ.

 • 72:3

  Той - превисоко е величието на нашия Господ! - не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.

 • 72:4

  Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах.

 • 72:5

  А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах.

 • 72:6

  Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им надбавиха безразсъдство.

 • 72:7

  И [хората] предполагаха, както и вие предполагахте, че Аллах не ще възкреси никого.

 • 72:8

  И досегнахме небето, и открихме, че е пълно със силна стража и с изгарящи звезди.

 • 72:9

  А преди седяхме там на места, за да подслушваме. А който подслушва сега, дебне го изгаряща звезда.

 • 72:10

  И не знаем дали зло е поискано за онези, които са на земята, или техният Господ е поискал добро за тях.

 • 72:11

  Сред нас има правдиви, сред нас има и други освен това. Следваме различни пътища.

 • 72:12

  Вече сме убедени, че никога не ще обезсилим Аллах на земята и никога не ще Го обезсилим, дори да бягаме.

 • 72:13

  И когато чухме Напътствието, повярвахме в него. А който вярва в своя Господ, да не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване.

 • 72:14

  Сред нас има отдали се на Аллах [мюсюлмани], но сред нас има и отклонили се [неверници]. Онези, които са се отдали на Аллах - те са избрали правия път.

 • 72:15

  А отклонилите се - те са горивото за Ада.”

 • 72:16

  И ако се бяха придържали към правия път, Ние щяхме да им дадем вода в изобилие,

 • 72:17

  за да ги изпитаме с това. А който се отдръпва от споменаването на своя Господ, Той ще го въведе в тежко мъчение.

 • 72:18

  Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг заедно с Аллах!

 • 72:19

  Когато рабът на Аллах [Мухаммад] се изправи да Го позове, те едва не се струпаха около него на пълчища.

 • 72:20

  Кажи: “Зова единствено моя Господ и никого не съдружавам с Него.”

 • 72:21

  Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито да ви бъда от полза.”

 • 72:22

  Кажи: “Никой не може да ме защити от Аллах и не ще намеря убежище освен при Него.

 • 72:23

  Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще пребивават вечно.”

 • 72:24

  Когато видят обещаното им, ще научат кой има по-слаби и по-малобройни помощници.

 • 72:25

  Кажи: “Не знам близо ли е това, което ви е обещано, или е сторил за него предел моят Господ -

 • 72:26

  Знаещия неведомото. Той на никого не разкрива Своите тайни,

 • 72:27

  освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Той пред него и зад него да има [ангели] пазители,

 • 72:28

  за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ. Обгръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”

Paylaş
Tweet'le