89 FECR

 • 89:1

  Кълна се в зората

 • 89:2

  и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],

 • 89:3

  и в четното, и в нечетното,

 • 89:4

  и в нощта, когато отминава!

 • 89:5

  Нима в това няма клетва за разумния?

 • 89:6

  Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите

 • 89:7

  и с ирамитите, имащи високи постройки,

 • 89:8

  подобни на които не бяха сътворени по земите,

 • 89:9

  и със самудяните, които изсичаха скалите в долината,

 • 89:10

  и с Фараона, владетеля на войските,

 • 89:11

  които безчинстваха из селищата

 • 89:12

  и множаха в тях развалата?

 • 89:13

  Тогава твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.

 • 89:14

  Твоят Господ надзирава.

 • 89:15

  И ако неговият Господ го подложи на изпитание, като го почете и облагодетелства, човекът казва: “Моят Господ ме почете.”

 • 89:16

  А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”

 • 89:17

  Ала не! Вие не почитате сирака

 • 89:18

  и не подканвате да бъде нахранен нуждаещият се,

 • 89:19

  и изяждате наследството [дори ако е чуждо] с лакомия.

 • 89:20

  И обичате богатството с голяма любов.

 • 89:21

  Ала не! Когато земята бъде стрита на прах

 • 89:22

  и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели,

 • 89:23

  и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето?

 • 89:24

  Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради моя [отвъден] живот!”

 • 89:25

  В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва,

 • 89:26

  и никой друг не ще оковава, както Той оковава.

 • 89:27

  О, душа успокоена,

 • 89:28

  завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила благосклонност!

 • 89:29

  Влез сред Моите раби,

 • 89:30

  влез в Моя Рай!

Paylaş
Tweet'le