11 HUD

 • 11:1

  Alif. Lam. Ra. Knjiga - učinjeni su presudnim ajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog, Obaviještenog:

 • 11:2

  "Obožavajte samo Allaha. Uistinu! Ja sam vam od Njega opominjač i donosilac radosnih vijesti",

 • 11:3

  I: "Tražite oprost od Gospodara vašeg, potom Mu se pokajte, daće vam da uživate uživanjem lijepim do roka određenog, i daće svakom posjedniku dobrote, dobrotu Svoju. A ako se okrenete, pa uistinu, ja se bojim nad vama kazne Dana velikog.

 • 11:4

  Allahu je povratak vaš, a On nad svakom stvari ima moć."

 • 11:5

  Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje da se sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivaju odjećom svojom - zna šta skrivaju i šta obznanjuju. Uistinu! On je Znalac grudi.

 • 11:6

  I nema ni jedne životinje na Zemlji, a da nije na Allahu opskrba njena, i zna boravište njeno i mjesto odlaganja njeno; svakoje je u Knjizi jasnoj.

 • 11:7

  I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana - a bio je Arš Njegov nad vodom - da bi vas iskušao, koji je od vas bolji djelom. A ako kažeš: "Uistinu, vi ćete biti podignuti poslije smrti!", sigurno će reći oni koji ne vjeruju: "Ovo je samo sihr očiti."

 • 11:8

  A ako im odložimo kaznu do vremena odbrojanog, sigurno će reći: "Šta je zadržava?" Doista, na Dan kad im dođe - neće biti okrenuta od njih, i spopast će ih ono čemu su se izrugivali.

 • 11:9

  I ako damo da čovjek okusi od Nas milost, zatim mu je istrgnemo, uistinu, on je očajan, nezahvalan.

 • 11:10

  A ako damo da on iskusi blagonaklonost, nakon što ga je nevolja dotakla, sigurno će reći: "Zla su otišla od mene." Uistinu, on je veseo, hvalisav,

 • 11:11

  Izuzev onih koji pokažu strpljivost i budu radili dobra djela, ti takvi će imati oprost i nagradu veliku.

 • 11:12

  Pa možda bi ti izostavio dio onog šta ti se objavljuje, i stijesnile time grudi tvoje, što govore: "Zašto mu se ne spusti riznica ili ne dođe s njim melek?" Ti si samo opominjač, a Allah je nad svakom stvari Zaštitnik.

 • 11:13

  Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesite deset sura sličnih njemu, izmišljenih, i pozovite koga možete mimo Allaha, ako istinu govorite!"

 • 11:14

  Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da je objavljen znanjem Allahovim, i da nema boga sem Njega. Pa jeste li vi muslimani?

 • 11:15

  Ko želi život Dunjaa i ukras njegov, isplatićemo im djela njihova u njemu i oni u njemu neće biti oštećeni.

 • 11:16

  To su oni koji će na Ahiretu imati samo vatru, a propast će šta su činili na njemu, a zaludno je šta su radili.

 • 11:17

  Pa da li je, ko je na dokazu jasnom od Gospodara njegovog - a uči ga svjedok od Njega, i prije njega Knjiga Musaova - vodič i milost? Takvi vjeruju u njega. A ko od stranaka ne vjeruje u njega - pa vatra će biti mjesto njegovo. Zato ne budi u sumnji o tome. Uistinu, on je Istina od Gospodara tvog; međutim, većina ljudi ne vjeruje.

 • 11:18

  A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž? Takvi će biti dovedeni pred Gospodara njihovog, i reći će svjedoci: "To su oni koji su lagali protiv Gospodara svog." Besumnje, prokletsvo Allahovo je na zalimima,

 • 11:19

  Onima koji odvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost u njemu, a oni su u Ahiret nevjernici.

 • 11:20

  Takvi neće biti ti koji će umaći na Zemlji i neće oni imati mimo Allaha nikakvih zaštitnika! Udvostručiće im se kazna! Neće se moći (koristiti) sluhom, niti će vidjeti.

 • 11:21

  Takvi će biti oni koji izgube duše svoje, a nestaće od njih šta su izmišljali.

 • 11:22

  Nema sumnje da će oni, (baš) oni na Ahiretu biti najveći gubitnici.

 • 11:23

  Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela, i budu skrušeni Gospodaru svom - takvi će biti stanovnici Dženneta. Oni će u njemu biti vječito.

 • 11:24

  Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepca i gluhog, i onog koji vidi i onog koji čuje. Jesu li isti primjerom? Pa zar nećete razmisliti?

 • 11:25

  I doista smo poslali Nuha narodu njegovom: "Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni,

 • 11:26

  Da obožavate samo Allaha. Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Dana bolnog.

 • 11:27

  Tad rekoše uglednici koji nisu vjerovali iz naroda njegovog: "Vidimo te samo kao smrtnika sličnog nama, i vidimo te - slijede te samo oni koji su najniži naši, bez razmišljanja, i ne vidimo nikakve vaše zasluge nad nama; naprotiv, smatramo vas lažovima."

 • 11:28

  Reče: "O narode moj! Da li vidite, ako sam ja na jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je od Sebe milost - a vi slijepi na to, zar ćemo učiniti da prionete uz to, a vi njegovi mrzitelji?"

 • 11:29

  "I o narode moj! Ne tražim od vas za to imetak. Nagrada moja je jedino do Allaha; a nisam ja progonitelj onih koji vjeruju. Uistinu, oni su ti koji će sresti Gospodara svog. Međutim, ja vas vidim narodom koji ne zna."

 • 11:30

  "I o narode moj! Ko će mi pomoći protiv Allaha, ako ih otjeram? Pa zar se nećete opametiti?

 • 11:31

  I ne kažem vam: 'Kod mene su riznice Allahove', niti 'Znam nevidljivo', i ne kažem: 'Uistinu, ja sam melek.' I ne govorim onima koje preziru oči vaše (da) im Allah neće dati dobro. Allah je Najbolji znalac onog šta je u dušama njihovim. Uistinu, ja bih tad bio od zalima."

 • 11:32

  Rekoše: "O Nuhu! Već si raspravljao s nama, pa si umnožio raspravljanje naše; zato nam daj to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš."

 • 11:33

  Reče: "Samo će vam Allah to dati, ako hoće, a niste vi ti koji će umaći.

 • 11:34

  I neće vam koristiti savjet moj, ako budem želio da vas posavjetujem, ako Allah bude želio da vas zavede. On je Gospodar vaš i Njemu ćete se vratiti."

 • 11:35

  Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Ako ga izmišljam - pa na meni je krivica moja, a ja sam slobodan od tog što ste skrivili."

 • 11:36

  I bi objavljeno Nuhu: "Niko neće vjerovati iz naroda tvog, izuzev ko je već vjerovao. Zato se ne sekiraj zbog onog šta čine,

 • 11:37

  I gradi lađu pod očima Našim i objavom Našom i ne obraćaj Mi se zbog onih koji su činili zulm. Uistinu! Oni će biti potopljeni."

 • 11:38

  I gradio je lađu; i kad god bi kraj njega prošli uglednici iz naroda njegovog, rugali bi mu se. Reče: "Ako nam se rugate, pa uistinu, mi ćemo se rugati vama, kao što se rugate.

 • 11:39

  Pa znaćete onog kome će doći kazna, sramoteći ga, i na koga će se sručiti kazna trajna."

 • 11:40

  Dok, kad dođe naredba Naša i šiknu peć, rekosmo: "Ukrcaj u nju od svake vrste dvoje; i porodicu svoju - izuzev onog kome je prethodila Riječ - i ko je vjerovao." A nije vjerovao s njim (niko), izuzev malo (njih).

 • 11:41

  I reče (Nuh): "Ukrcajte se u nju! U ime Allaha je plovidba njena i pristanak njen. Uistinu, Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni."

 • 11:42

  I ona je plovila s njima na talasu kao brda. I zovnu Nuh sina svog - a bio je odvojen: "O sinčiću moj! Ukrcaj se s nama i ne budi s kafirima!"

 • 11:43

  (Sin) reče: "Pribjeći ću planini, zaštitiće me od vode." (Nuh) reče: "Nema zaštitnika danas od naredbe Allahove, izuzev kome se smilovao." I nadođe između njih dvojice talas i bi od potopljenih.

 • 11:44

  I bi rečeno: "O Zemljo! Progutaj vodu svoju!" I: "O nebo! Prestani!" I opade voda, i naredba bi izvršena i nasuka se na Džudijj, i bi rečeno: "Daleko bio narod zalima!"

 • 11:45

  I zovnu Nuh Gospodara svog, pa reče: "Gospodaru moj! Uistinu, sin moj je iz porodice moje, a uistinu, obećanje Tvoje je Istina, a Ti si Najpravedniji od sudaca!"

 • 11:46

  Reče: "O Nuhu! Uistinu, on nije od porodice tvoje; uistinu, on je posla drugačijeg od dobrog, zato Me ne pitaj o onom o čemu ti nemaš znanje. Uistinu, Ja te savjetujem da ne budeš od džahila."

 • 11:47

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja tražim zaštitu u Tebe da Te ne upitam ono o čemu ja nemam znanje. I ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću od gubitnika."

 • 11:48

  Bi rečeno: "O Nuhu! Siđi sa selamom od Nas i blagoslovima tebi i narodima od onog ko je s tobom. A narodi - daćemo da oni uživaju, zatim će ih od Nas dotaći kazna bolna."

 • 11:49

  To su neke vijesti nevidljivog koje ti objavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prije ovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je za bogobojazne.

 • 11:50

  I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega! Vi ste samo oni koji izmišljaju.

 • 11:51

  O narode moj! Ne tražim od vas za to nagradu, nagrada moja je jedino od Onog koji me je stvorio. Pa zar ne shvatate?"

 • 11:52

  "I o narode moj! Tražite oprost Gospodara vašeg, zatim Mu se pokajte, poslaće na vas nebo obilno i dodati vam snagu snazi vašoj, i ne okrećite se (kao) prestupnici!"

 • 11:53

  Rekoše: "O Hude! Nisi nam donio jasan dokaz, i nismo mi ti koji će napustiti bogove svoje zbog riječi tvoje, i nismo mi tebi vjernici.

 • 11:54

  Kažemo da te je samo pogodio zlom neki od bogova naših." Reče: "Uistinu, ja pozivam za svjedoka Allaha, i svjedočite da sam ja slobodan od onog šta pridružujete,

 • 11:55

  Mimo Njega. Pa prevarite me svi, zatim mi ne odgađajte.

 • 11:56

  Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodara svog i Gospodara vašeg. Nema nijedne životinje, a da On nije Držalac za kiku njenu! Uistinu, Gospodar moj je na putu pravom.

 • 11:57

  Pa ako se okrenete, pa doista sam vam dostavio ono s čim sam vam poslat, a daće Gospodar moj da (vas) naslijedi narod drugačiji od vas, a nećete Njemu štetiti nimalo. Uistinu, Gospodar moj je nad svakom stvari ^uvar."

 • 11:58

  I pošto dođe naredba Naša, spasismo Huda i one koji su s njim vjerovali, milošću od Nas, i izbavismo ih od kazne grube.

 • 11:59

  A to je bio Ad. Nijekali su ajete Gospodara svog i suprotstavljali se poslanicima Njegovim, i slijedili naredbu svakog tiranina svojeglavog.

 • 11:60

  I bili su slijeđeni na ovom Dunjau prokletstvom, i (biće) na Dan kijameta. Besumnje! Uistinu! Ad - (oni) nisu vjerovali u Gospodara njihovog. Daleko neka je Ad, narod Hudov!

 • 11:61

  I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega. On vas je sazdao od zemlje i nastanio vas na njoj, zato tražite oprost od Njega, potom Mu se pokajte. Uistinu, Gospodar moj je Bliski, Onaj koji se odaziva."

 • 11:62

  Rekoše: "O Salih! Doista si među nama bio (kao) onaj od kojeg se nada, prije ovog. Zar ćeš nam zabraniti da obožavamo ono šta su obožavali očevi naši, a uistinu, mi smo u ozbiljnoj sumnji prema onom čemu nas pozivaš."

 • 11:63

  Reče: "O narode moj! Da li vidite? - Ako sam na jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je od Sebe milost - pa ko će me pomoći protiv Allaha, ako Ga ne poslušam? Ta povećali biste mi samo gubitak.

 • 11:64

  I o narode moj! Ova deva Allahova za vas je znak. Zato je pustite da se hrani po zemlji Allahovoj, i ne dotičite je zlom, pa da vas ne spopane kazna bliska."

 • 11:65

  Tad je raniše, pa (on) reče: "Uživajte u domu vašem tri dana! To je prijetnja drugačija od lažne."

 • 11:66

  Pa pošto dođe naredba Naša, spasismo Saliha i one s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, i od poniženja tog dana. Uistinu! Gospodar tvoj, On je Silni, Moćni.

 • 11:67

  I spopade one koji su činili zulm, krik, pa osvanuše u domovima njihovim povaljani,

 • 11:68

  Kao da nisu boravili u njima. Besumnje! Uistinu! Semud - (oni) nisu vjerovali u Gospodara njihovog. Daleko neka je Semud!

 • 11:69

  A doista su izaslanici Naši došli Ibrahimu sa radosnom viješću, rekoše: "Selam!" Reče: "Selam!" Tad nije oklijevao da donese tele pečeno.

 • 11:70

  Pa pošto vidje (da) ga ruke njihove ne dosežu, ne pozna ih i osjeti od njih strah. Rekoše: "Ne boj se! Uistinu, Mi smo poslati narodu Lutovu."

 • 11:71

  A žena njegova je stajala, pa se nasmija. Tad je obradovasmo Ishakom, a iza Ishaka, Jakubom.

 • 11:72

  Reče: "O teško meni! Zar da rodim, a ja sam starica i ovaj moj muž je starac? Uistinu, ovo je stvar čudna!"

 • 11:73

  Rekoše: "Zar se čudiš zbog odredbe Allahove? Milost Allahova i blagoslovi Njegovi su na vama, stanovnici kuće. Uistinu! On je Hvaljeni, Slavni."

 • 11:74

  Pa pošto Ibrahima napusti strah i dođe mu radosna vijest, raspravlaljao je s Nama o narodu Lutovom.

 • 11:75

  Uistinu, Ibrahim je bio blag, osjećajan, onaj koji se obraćao.

 • 11:76

  O Ibrahime! Okani se ovog. Uistinu, to je već došla naredba Gospodara tvog. A uistinu oni - njima će stići kazna neotklonjiva.

 • 11:77

  I pošto izaslanici Naši dođoše Lutu, sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih, nemoćan, i reče: "Ovo je dan mučan."

 • 11:78

  I dođe mu narod njegov žureći mu, a otprije su radili zla djela. Reče: "O narode moj! Ove kćeri moje, one su čišće za vas, zato se bojte Allaha i ne sramotite me (pred) gostima mojim. Zar (niko) od vas nije čovjek ispravan?"

 • 11:79

  Rekoše: "Doista znaš, nemamo mi na kćeri tvoje nikakvo pravo, a uistinu, ti znaš šta želimo."

 • 11:80

  Reče: "Kad bih ja imao protiv vas silu ili imao potporu žestoku."

 • 11:81

  Rekoše: "O Lute! Uistinu, mi smo izaslanici Gospodara tvog; neće te doseći. Zato kreni s porodicom svojom u dijelu noći i neka se niko od vas ne okreće, izuzev žene tvoje. Uistinu, to što će pogoditi nju, je ono što će pogoditi njih. Uistinu, rok njihov je jutro; zar jutro nije blisko?"

 • 11:82

  Pa pošto dođe naredba Naša, učinismo visoko njihovo niskim njihovim, i izlismo na njih kamenje glineno u slojevima,

 • 11:83

  Obilježeno kod Gospodara tvog; a nije to od zalima daleko.

 • 11:84

  I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga sem Njega! I ne umanjujte mjeru i vagu. Uistinu! Ja vas vidim u dobru i uistinu se ja bojim nad vama kazne Dana sveobuhvatnog."

 • 11:85

  "I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagu pravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I ne činite zlo na Zemlji, praveći fesad.

 • 11:86

  Ono što je Allah ostavio bolje je za vas, ako ste vjernici; a nisam ja nad vama čuvar."

 • 11:87

  Rekoše: "O Šuajbe! Da li ti salat tvoj naređuje da mi napustimo ono šta su obožavali očevi naši, ili da s imecima našim činimo šta hoćemo? Uistinu, ti, ti si blag, ispravan."

 • 11:88

  Reče: "O narode moj! Da li vidite? Ako sam na dokazu jasnom od Gospodara svog, a opskrbio me je od Sebe opskrbom dobrom? A ne želim da vam se suprotstavljam, izuzev onim šta vam zabranjujem. Želim samo da popravim šta mogu, a povoljnost moja je samo od Allaha; u Njega se pouzdavam i Njemu se obraćam."

 • 11:89

  "I o narode moj! Ne skrivite vi nikako (zbog) neslaganja sa mnom, da vas ne pogodi slično šta je pogodilo narod Nuhov ili narod Hudov ili narod Salihov, a nije narod Lutov od vas daleko.

 • 11:90

  I tražite oprost od Gospodara vašeg, zatim Mu se pokajte. Uistinu, Gospodar moj je Milosrdni, Onaj koji voli."

 • 11:91

  Rekoše: "O Šuajbe! Ne razumijemo mnogo od tog šta govoriš, a uistinu, mi te među nama vidimo slabim. A da nije porodice tvoje, sigurno bismo te kamenovali, i nemaš ti nad nama moć."

 • 11:92

  Reče: "O narode moj! Zar vam je porodica moja uglednija od Allaha? A zabacili ste Ga iza sebe zanemarenog. Uistinu, Gospodar moj je Taj koji obuhvata to što radite."

 • 11:93

  "I o narode moj! Radite prema moći svojoj, uistinu, ja sam radnik. Saznaćete kome će stići kazna koja će ga poniziti i ko je lažac. I očekujte! Uistinu! Ja sam sa vama čekalac."

 • 11:94

  I pošto dođe naredba Naša, spasismo Šuajba i one s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, a one koji su činili zulm pogodi krik, te osvanuše u domovima njihovim povaljani,

 • 11:95

  Kao da nisu boravili u njima. Pa daleko neka je Medjen, kao što je udaljen Semud!

 • 11:96

  A doista, poslali smo Musaa sa znacima Našim i autoritetom očitim,

 • 11:97

  Faraonu i uglednicima njegovim, pa su slijedili naredbu faraonovu, a nije naredba faraonova bila ispravna.

 • 11:98

  Predvodiće narod svoj na Dan kijameta, pa će ih dovesti vatri. A loše je mjesto dolaska!

 • 11:99

  I slijeđeni su na ovom (svijetu) prokletstvom, i na Dan kijameta; a loš je dar poklonjeni.

 • 11:100

  To je iz vijesti gradova koje kazujemo tebi. Neki od njih stoje, a (neki) su pokošeni.

 • 11:101

  I nismo im učinili zulm, nego su zulm učinili dušama svojim. Tad im nisu koristili bogovi njihovi koje su prizivali mimo Allaha, nimalo, pošto je došla naredba Gospodara tvog; a povećali su im samo propast.

 • 11:102

  A takvo je grabljenje Gospodara tvog, kad dograbi (stanovništvo) gradova, a oni budu zulumčarski. Uistinu! Grabljenje Njegovo je bolno, žestoko.

 • 11:103

  Uistinu, u tome je znak za onog ko se boji kazne Ahireta. To je Dan kojem će se sabrati ljudi i to je Dan svjedočeni;

 • 11:104

  A odgađamo ga samo do roka odbrojanog.

 • 11:105

  Na dan kad dođe, neće govoriti duša, osim s dopuštenjem Njegovim. Tad će (neko) od njih biti nesretnik, a (neko) sretnik.

 • 11:106

  Pa što se tiče onih koji su nesretni, pa biće u vatri; imaće oni u njoj uzdisanje i hroptanje.

 • 11:107

  Vječno će biti u njoj dok traju nebesa i Zemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj. Uistinu, Gospodar tvoj je Onaj koji čini šta želi.

 • 11:108

  A što se tiče onih koji će imati sreću, pa biće u Džennetu, vječno u njemu dok traju nebesa i Zemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj: dar neprekidan.

 • 11:109

  Zato ne budi u sumnji zbog onog šta ovi obožavaju. Obožavaju samo kao što su obožavali očevi njihovi prije. A uistinu! Mi ćemo im isplatiti dio njihov neumanjen.

 • 11:110

  I doista, dali smo Musau Knjigu, pa je došlo do razilaženja o njoj; a da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog, sigurno bi bilo presuđeno među njima. A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.

 • 11:111

  I doista će svakom od njih isplatiti Gospodar tvoj djela njihova. Uistinu! On je o onom šta rade Obaviješteni.

 • 11:112

  Zato budi prav kao što ti je naređeno i onaj ko se pokajao s tobom, i ne prevršujte. Uistinu! On je onog šta radite Vidilac.

 • 11:113

  I ne oslanjajte se na one koji čine zulm, pa da vas dotakne vatra; a nemate vi mimo Allaha nikakvih zaštitnika, zatim nećete biti pomognuti.

 • 11:114

  I obavljaj salat na dva kraja dana i dolaskom noći. Uistinu dobra djela otklanjaju zla djela. To je opomena za one koji se podsjećaju.

 • 11:115

  I strpi se. Pa uistinu, Allah neće dati da propane nagrada dobročinitelja.

 • 11:116

  Pa zašto nije bilo nekih pokoljenja prije vas, posjednika ostataka (uputa), koji su zabranjivali fesad na Zemlji, izuzev malo koga od njih (kog) smo spasili? A slijedili su oni koji su činili zulm, ono u čemu su uživali, i bili su krivci.

 • 11:117

  A neće Gospodar tvoj uništavati gradove zulmom, budu li stanovnici njihovi dobročinitelji.

 • 11:118

  A da je htio Gospodar tvoj, sigurno bi učinio ljude ummom jednom, a ne prestaju biti različiti,

 • 11:119

  Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a radi toga ih je stvorio. I ispuniće se Riječ Gospodara tvog: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudima zajedno."

 • 11:120

  I sve (šta) ti kazujemo od vijesti poslanika je ono čim jačamo srce tvoje. A došla ti je u ovome Istina i savjet, i pouka vjernicima.

 • 11:121

  I reci onima koji ne vjeruju: "Radite prema moći svojoj! Uistinu, mi smo radnici.

 • 11:122

  I očekujte! Uistinu, mi smo čekatelji."

 • 11:123

  A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje i Njemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega i uzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za ono šta radite.

Paylaş
Tweet'le