13 RAD

 • 13:1

  Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog, Istina je, međutim, većina ljudi ne vjeruje.

 • 13:2

  Allah je Taj koji je podigao nebesa bez stubova koje vidite, zatim se postavio na Arš. I potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do roka određenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da biste vi u susret Gospodara svog bili sigurni.

 • 13:3

  I On je Taj koji je rasprostro Zemlju i načinio na njoj planine stabilne i rijeke, i od svakog od plodova na njoj načinio je par, dvoje. Prekriva dan noću. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razmišljaju.

 • 13:4

  I na Zemlji su predjeli susjedni, i bašče grožđa i usjevi i palme u parovima i koje nisu parnjaci, a napajane vodom jednom. I istakli smo ih jedne nad drugima po ukusu. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju.

 • 13:5

  A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove: "Zar ćemo kad budemo prašina, uistinu mi u stvaranje novo?" Takvi su oni koji ne vjeruju u Gospodara svog, a to su oni na čijim vratovima su okovi i takvi će stanovnici vatre biti. U njoj će vječno biti.

 • 13:6

  I požuruju te zlu prije dobra, a već su prije njih prošli primjeri (kazne). A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik oprosta prema ljudima, uprkos zulma njihovog; a uistinu, Gospodar tvoj je žestok kaznom.

 • 13:7

  I govore oni koji ne vjeruju: "Zašto mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?" Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je vodiča.

 • 13:8

  Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjuju materice i šta uvećavaju; a svaka stvar kod Njega je po mjeri.

 • 13:9

  Znalac nevidljivog i vidljivog, Veliki, Preuzvišeni!

 • 13:10

  Isti je od vas onaj ko skriva govor i ko ga oglašava, i onaj ko je skriven noću i onaj ko hodi danju.

 • 13:11

  Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i iza sebe, čuvaju ga po naredbi Allahovoj. Uistinu! Allah ne mijenja šta je u narodu, dok ne promijenu šta je u dušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tad tome nema odbijanja, a nemaju oni mimo Njega nikakva zaštitnika.

 • 13:12

  On je Taj koji vam pokazuje munju, strah i nadu, i stvara oblake teške.

 • 13:13

  I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, i meleci iz strahopoštovanja Njegovog; i šalje gromove, te pogađa njima koga hoće, a oni se prepiru o Allahu, a On je žestoke sile.

 • 13:14

  Njemu je priziv istinski. A oni koje prizivaju mimo Njega, ne odgovaraju im ništa, (oni) su samo kao onaj ko ispruži svoj dlan prema vodi da bi stigla ustima njegovim - a neće mu ona stići; a dowa nevjernika je samo zabluda.

 • 13:15

  I Allahu pada na sedždu ko je na nebesima i Zemlji, milom i silom, i sjenke njihove, ranim jutrima i predvečerjima.

 • 13:16

  Reci: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" Reci: "Allah!" Reci: "Pa zar uzimate mimo Njega zaštitnike, (koji) neće vladati za duše svoje korišću, niti štetom?" Reci: "Da li je jednak slijepac i onaj koji vidi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost?" Zar su načinili Allahu ortake (koji) stvaraju slično stvaranju Njegovom, pa im stvaranje izgleda nalik?" Reci: "Allah je Stvoritelj svake stvari, a On je Jedini, Onaj koji pokorava."

 • 13:17

  Spušta s neba vodu pa teče koritima s mjerom njihovom, te bujica nosi pjenu narastajuću - a od onog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili izrađevine - troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjer Istinu i laž. Pa što se tiče troske, tad odlazi (kao) naplavina; a što se tiče onog što koristi ljudima, pa ostaje u Zemlji; tako Allah navodi primjere.

 • 13:18

  Onima koji se odazovu Gospodaru svom, biće najbolje. A koji Mu se ne odazovu, da je njihovo sve što je na Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se time iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun i njihovo sklonište biće Džehennem, a loše je odmorište!

 • 13:19

  Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog Istina, kao onaj ko je slijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma;

 • 13:20

  Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne krše ugovor;

 • 13:21

  I oni koji sastavljaju ono šta je Allah naredio da se sjedini, i plaše se Gospodara svog i boje zlog obračuna;

 • 13:22

  I oni koji trpe tražeći lice Gospodara svog, i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, tajno i javno, i uzvraćaju zlo dobrim. Ti takvi će (kao) ishod imati dom,

 • 13:23

  Bašče Adna u koje će ući, i onaj ko je činio dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih; a meleci će im ulaziti sa svake kapije,

 • 13:24

  "Selamun alejkum, zato što ste se strpili. Pa divna je kuća (Ahireta kao) rezultat."

 • 13:25

  A oni koji krše zavjet Allahu nakon ugovaranja njegovog i kidaju šta je Allah naredio da se sjedini, i čine fesad na Zemlji - ti takvi će imati prokletstvo i imaće oni zao dom.

 • 13:26

  Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje; i raduju se u životu Dunjaa, a život Dunjaa je samo užitak u (odnosu) na Ahiret.

 • 13:27

  A oni koji ne vjeruju, govore: "Što mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?" Reci: "Uistinu! Allah zabluđuje koga hoće, a Sebi upućuje onog ko se obrati,

 • 13:28

  One koji vjeruju, i one čija se srca spomenom Allaha smiruju. Besumnje! Spomenom Allaha srca se smiruju! -

 • 13:29

  Oni koji vjeruju i čine dobra djela: ugodnost će oni imati i lijepo povratište."

 • 13:30

  Tako smo tebe poslali u zajednicu prije koje su već prošle zajednice, da im učiš ono šta ti objavljujemo, a oni ne vjeruju u Milostivog. Reci: "On je Gospodar moj; nema boga osim Njega; u Njega se pouzdavam i Njemu je povratak moj."

 • 13:31

  A da je da se Kur'anom pokrenu planine ili njime rasječe Zemlja ili njime progovore mrtvi! Naprotiv, Allahova je odredba svaka! Pa zar nije očajno (jasno) onima koji vjeruju - da hoće Allah - sigurno bi sve ljude uputio? I neće prestati da pogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog šta rade, ili padati blizu boravišta njihovog, dok ne dođe obećanje Allahovo. Uistinu! Allah ne krši obećanje.

 • 13:32

  I doista su poslanici prije tebe bili ismijavani, pa sam puštao one koji nisu vjerovali, zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!

 • 13:33

  Pa da li je On Taj koji stoji nad svakom dušom - onim šta zaradi? I načinili su Allahu ortake. Reci: "Imenujte ih." Zar ćete Njega obavijestiti o onom šta ne zna na Zemlji, ili je (to) vanjština govora? Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjeruju spletka njihova i odvraćaju od puta. A koga Allah zabludi, tad za njega nema nikakva upućivača.

 • 13:34

  Imaće oni kaznu u životu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta mučnija, i neće oni imati od Allaha nikakva spasitelja.

 • 13:35

  Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: teku ispod njega rijeke; plodovi njegovi su stalni i hladovina njegova; to je rezultat onih koji se boje (Allaha), a rezultat nevjernika je vatra.

 • 13:36

  A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onom šta ti je objavljeno, a od stranaka je onaj ko poriče dio toga. Reci: "Samo mi je naređeno da obožavam Allaha i da Mu ne pridružujem. Njemu pozivam i Njemu je povratak moj."

 • 13:37

  I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom; a ako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, niti spasitelja.

 • 13:38

  I doista, slali smo poslanike prije tebe i davali im žene i potomstvo. I nije bilo za poslanika da donese znak, izuzev s dopuštanjem Allahovim. Za svaki rok ima Knjiga.

 • 13:39

  Briše Allah šta hoće i utvrđuje, a kod Njega je Majka knjiga.

 • 13:40

  I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimo ili te uzmemo, pa samo je na tebi dostava, a na Nama je obračun.

 • 13:41

  Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih? A Allah presuđuje - nema tog ko će suzbiti presudu Njegovu; a On je brz obračunom.

 • 13:42

  I doista su spletkarili oni prije njih; pa Allahovo je svo planiranje. Zna šta svaka duša zarađuje, a saznaće nevjernici ko će za rezultat imati kuću (Ahireta).

 • 13:43

  I govore oni koji ne vjeruju: "Nisi izaslanik!" Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas i onaj kod kog je znanje Knjige."

Paylaş
Tweet'le