14 İBRAHİM

 • 14:1

  Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je da izvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolom Gospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog,

 • 14:2

  Allaha, Čije je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. A teško nevjernicima od kazne žestoke!,

 • 14:3

  Onima koji više vole život Dunjaa od Ahireta i odvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost u njemu; takvi su u zabludi dalekoj.

 • 14:4

  I slali smo svakog poslanika samo s jezikom naroda njegovog, da im objasni, pa Allah zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće; a On je Moćni, Mudri!

 • 14:5

  I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim: "Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlost i opomeni ih danima Allahovim." Uistinu, u tome su znaci svakom strpljivom, zahvalnom.

 • 14:6

  I kad reče Musa narodu svom: "Sjetite se blagodati Allahove nad vama, kad vas je izbavio od ljudstva faraovnovog, mučili su vas zlom kaznom i klali sinove vaše, a davali da žive žene vaše; a u tome je bilo strašno iskušenje od Gospodara vašeg."

 • 14:7

  I kad najavi Gospodar vaš: "Ako budete zahvaljivali, sigurno ću vam uvećati; a ako ne budete zahvaljivali, uistinu, kazna Moja je žestoka."

 • 14:8

  I reče Musa: "Ako budete nezahvalni vi i onaj ko je na Zemlji, svi, pa uistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni."

 • 14:9

  Zar vam nije stigla vijest onih prije vas: naroda Nuhovog i Ada, i Semuda i onih poslije njih? Zna ih samo Allah. Dolazili su im poslanici njihovi sa jasnim znacima, pa su stavljali ruke svoje u usta svoja, i govorili: "Uistinu, mi ne vjerujemo u ono s čim ste poslani, i uistinu, mi smo prema onom čemu nas pozivate u sumnji ozbiljnoj."

 • 14:10

  Rekli bi poslanici njihovi: "Zar je u Allaha sumnja, Stvoritelja nebesa i Zemlje? Poziva vas da vam oprosti grijehe vaše i ostavi vas do roka određenog." Rekli bi: "Vi ste samo smrtnici slični nama! Želite da nas odvratite od onog šta obožavaju očevi naši, zato nam dajte dokaz jasan."

 • 14:11

  Poslanici njihovi bi im rekli: "Mi smo samo smrtnici slični vama, međutim Allah obdaruje koga hoće od robova Svojih. I nije za nas da vam donosimo dokaz, izuzev s dozvolom Allahovom. I u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici!

 • 14:12

  A zašto da se ne pouzdamo u Allaha, a već nas je uputio putevima našim. I sigurno ćemo se strpiti nad onim čim nas uznemiravate; a u Allaha zato neka se pouzdaju oni koji se pouzdavaju."

 • 14:13

  A oni koji nisu vjerovali rekli bi, poslanicima svojim: "Sigurno ćemo vas protjerati iz zemlje naše, ili ćete se sigurno vratiti u millet naš." Tad bi im objavljivao Gospodar njihov: "Sigurno ćemo uništiti zalime,

 • 14:14

  I sigurno ćemo Zemlju nastaniti vama, poslije njih. To je za onog ko se boji stajanja preda Mnom i boji prijetnje Moje."

 • 14:15

  I tražili su presudu (pobjedu), i ne bi uspio niti jedan buntovni, svojeglavi.

 • 14:16

  Ispred njega je Džehennem, a biće napajan vodom gnojavom,

 • 14:17

  Žderaće je, a jedva da će je progutati, i dolaziće mu smrt sa svakog mjesta, a neće on biti mrtav, i ispred njega će biti kazna gruba.

 • 14:18

  Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodara svog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetar u danu olujnom. Neće upravljati ni nad čim od onog šta su zaradili. To je ta zabluda daleka.

 • 14:19

  Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa i Zemlju s Istinom? Ako hoće, odstraniće vas, a dovešće stvorenje novo;

 • 14:20

  A nije to za Allaha teško.

 • 14:21

  I izaći će Allahu svi, pa će slabi reći onima koji su se oholili: "Uistinu, mi smo bili vaše pristalice, pa hoćete li vi biti ti koji će nam imalo koristiti protiv kazne Allahove?" Reći će: "Da je nas uputio Allah, sigurno bismo (mi) vas uputili. Isto nam je uzrujavali se ili trpili; nema za nas nikakva pribježišta."

 • 14:22

  I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena: "Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, i obećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nad vama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, pa ste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a korite duše svoje. Nisam ja pomagač vaš, niti ste vi pomagači moji. Uistinu, ja sam poricao to što ste me pridruživali ranije." Uistinu, zalimi - imaće oni kaznu bolnu.

 • 14:23

  I biće dato da oni koji vjeruju i čine dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima s dozvolom Gospodara njihovog. Pozdrav njihov u njima će biti: "Selam!"

 • 14:24

  Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer riječi dobre kao drveta dobrog: korijen njegov je čvrst, a njegova grana u nebu,

 • 14:25

  Daje plodove svoje svake sezone s dozvolom Gospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, da bi se oni podsjetili.

 • 14:26

  A primjer loše riječi je kao loše drvo iščupano nad zemljom, nema ono nikakve stabilnosti.

 • 14:27

  Allah ojačava one koji vjeruju rječju čvrstom u životu Dunjaa i na Ahiretu, a zabluđuje Allah zalime; a Allah čini šta hoće.

 • 14:28

  Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovu zamijenili kufrom i učinili da se narod njihov spusti u kuću propasti,

 • 14:29

  Džehennemu, pržiće se njime, a loše je stanište.

 • 14:30

  I načinili su Allahu suparnike da zavode s puta Njegovog. Reci: "Uživajte! Pa uistinu, dolazište vaše je vatri."

 • 14:31

  Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da) obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, tajno i javno, prije no dođe Dan u kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva.

 • 14:32

  Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju, i spušta s neba vodu, pa izvodi njome voće, (kao) opskrbu za vas; i potčinio vam je plovilo, da plovi morem po naredbi Njegovoj, i potčinio je za vas rijeke;

 • 14:33

  I potčinio je za vas Sunce i Mjesec - oboje (us)trajno, i potčinio je za vas noć i dan,

 • 14:34

  I daje vam od svačeg što od Njega tražite; a ako biste brojali blagodati Allahove, ne biste ih izračunali. Uistinu, čovjek je uveliko zalim, nezahvalnik!

 • 14:35

  I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim, i sačuvaj mene i sinove moje od obožavanja idola.

 • 14:36

  Gospodaru moj! Uistinu, oni su zaveli mnoge od ljudi. Pa ko mene slijedi, pa uistinu on je od mene, a ko me ne posluša - pa uistinu, Ti si Oprosnik, Milosrdni.

 • 14:37

  Gospodaru naš! Uistinu! Ja sam naselio neke od potomaka svojih u dolini neobradivoj, kod Kuće Tvoje Svete, Gospodaru naš, da bi obavljali salat; zato učini da srca ljudi žude ka njima, i opskrbi ih (nekim) od plodova, da bi oni zahvaljivali.

 • 14:38

  Gospodaru naš! Uistinu, Ti znaš šta krijemo i šta obznanjujemo. A neće se sakriti od Allaha nikakva stvar na Zemlji, niti u nebu.

 • 14:39

  Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka! Uistinu, Gospodar moj je Onaj koji čuje dowu.

 • 14:40

  Gospodaru moj! Učini me ustrajnim u salatu i (isto) od potomaka mojih, Gospodaru naš, i primi dowu moju.

 • 14:41

  Gospodaru naš! Oprosti meni i roditeljima mojim i vjernicima na Dan kad krene obračun."

 • 14:42

  I nikako ne misli da je Allah nemaran prema onom šta rade zalimi; samo im odgađa do Dana u kojem će se ukočiti pogledi.

 • 14:43

  Biće trkači uzdignutih glava njihovih, neće im se vraćati treptaj njihov, a srca njihova (kao) vazduh će biti.

 • 14:44

  I upozori ljude Danom (kad) će im doći kazna, pa će reći oni koji su činili zulm: "Gospodaru naš! Ostavi nas do roka bliskog. Odazvaćemo se pozivu Tvom, i slijedićemo poslanike." Zar se niste kleli prije da vam nema nikakva nestanka?

 • 14:45

  A stanovali ste u nastambama onih koji su činili zulm dušama svojim, i bilo vam je jasno kako smo s njima postupili, a naveli smo vam primjere.

 • 14:46

  I doista su pleli spletku svoju, a kod Allaha je spletka njihova, makar spletka njihova bila (takva) da njome brda nestanu

 • 14:47

  Zato nikako ne misli da je Allah prekršilac obećanja Svog poslanicima Svojim. Uistinu! Allah je Moćni, Vlasnik osvete.

 • 14:48

  Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja drugačijom Zemljom i nebesa, i kad se pojave Allahu Jedinom, Onom koji pokorava:

 • 14:49

  I vidiš prestupnike Tog dana povezane u lance,

 • 14:50

  Odjeća njihova bit će od katrana, a lica njihova pokrivaće vatra,

 • 14:51

  Da bi isplatio Allah svakoj duši šta je zaradila. Uistinu! Allah je brz obračunom.

 • 14:52

  Ovo je Poruka ljudima - i da se opomenu njome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se pouče posjednici razuma.

Paylaş
Tweet'le