16 NAHL

 • 16:1

  Doći će naredba Allahova, zato je ne požurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!

 • 16:2

  Spušta meleke s Duhom naredbe Svoje, na koga hoće od robova Svojih: "Upozorite da nema boga osim Mene, zato se Mene bojte."

 • 16:3

  Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

 • 16:4

  Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle! on protivnik otvoreni.

 • 16:5

  I stoku - stvorio je nju; imate vi od nje toplotu i koristi, i od nje jedete,

 • 16:6

  I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kad izgonite na pašu;

 • 16:7

  I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stići samo naporom duša. Uistinu, Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni;

 • 16:8

  I konja i mazge i magarce - da ih jašete i (za) ukras, a stvara šta ne znate.

 • 16:9

  I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a od njih (puteva) ima zastranjujući. A da je htio, sigurno bi vas sve uputio!

 • 16:10

  On je Taj koji spušta s neba vodu - imate vi od nje piće, i od nje drvlje u kojem napasate.

 • 16:11

  Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu i grožđe, i svakovrsne plodove. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razmišljaju.

 • 16:12

  I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce i Mjesec, i zvijezde su potčinjene naredbi Njegovoj. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju.

 • 16:13

  A ono što je stvorio za vas na Zemlji, različitih je boja svojih. Uistinu! U tome je znak za ljude koji pouku primaju.

 • 16:14

  I On je Taj koji je potčinio more: da jedete iz njega meso svježe i vadite iz njega ukras kojeg nosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu - i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

 • 16:15

  I razbacao je po Zemlji stabilne planine, da vas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se vi uputili,

 • 16:16

  I oznake; i po zvijezdi se oni vode.

 • 16:17

  Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara? Pa zar se nećete poučiti?

 • 16:18

  I ako budete brojali blagodati Allahove, nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 16:19

  A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete.

 • 16:20

  A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, ne stvaraju ništa, a oni bivaju stvarani;

 • 16:21

  Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će biti podignuti.

 • 16:22

  Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjeruju u Ahiret - srca njihova su ta koja poriču, i oni su oholi.

 • 16:23

  Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i šta obznanjuju. Uistinu! On ne voli ohole.

 • 16:24

  I kad im se kaže: "Šta to objavljuje Gospodar vaš?" - kažu: "Priče ranijih",

 • 16:25

  Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijameta i nešto od tereta onih koje su zaveli bez znanja. Doista je loše šta će nositi!

 • 16:26

  Doista su spletkarili oni prije njih, pa je došao Allah kućama njihovim od temelja, te je pao na njih krov nad njima, i došla im je kazna otkud nisu zapazili.

 • 16:27

  Zatim će ih na Dan kijameta posramiti i reći: "Gdje su ortaci Moji, oni radi kojih ste uzrokovali rascjep?" Reći će oni kojima je dato znanje: "Uistinu, sramota je Danas i zlo nad nevjernicima,

 • 16:28

  Onima koje su uzimali meleci (dok) su činili zulm dušama svojim." Tad će iskazati pokornost: "Nismo uradili nikakvo zlo." "Svakako! Doista je Allah Znalac onog šta ste radili.

 • 16:29

  Zato uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u njemu. Pa sigurno je loše boravište oholih."

 • 16:30

  I biće rečeno onima koji su se bojali: "Šta je to objavio Gospodar vaš?" Reći će: "Dobro!" Za one koji čine dobro na ovom Dunjau, biće dobro. A sigurno je dom Ahireta bolji. A doista je divan dom bogobojaznih,

 • 16:31

  Bašče Adna u koje će ući, teku ispod njih rijeke, imaće oni u njima šta budu htjeli. Tako nagrađuje Allah bogobojazne,

 • 16:32

  One koje uzimaju meleci - dobre, govoriće: "Selamun 'alejkum! Uđite u Džennet zbog onog šta ste radili."

 • 16:33

  Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođe naredba Gospodara tvog? Isto tako su činili oni prije njih. I nije im Allah učinio zulm, nego su dušama svojim zulm učinili,

 • 16:34

  Pa su ih pogodila zla onog šta su radili, i spopalo ih je ono čemu su se izrugivali.

 • 16:35

  I govore oni koji pridružuju: "Da hoće Allah ne bismo obožavali mimo Njega nijednu stvar, mi, niti očevi naši, i ne bismo mimo Njega zabranjivali nikakvu stvar." Tako su činili oni prije njih. Pa da li je na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna?

 • 16:36

  I doista, podizali smo u svakoj zajednici poslanika: "Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!" Pa je bio od njih onaj koga je uputio Allah i od njih onaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte po Zemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja!

 • 16:37

  Ako želiš njihovu uputu - pa uistinu, Allah ne upućuje onog koga zabluđuje, a neće oni imati nikakvih pomagača.

 • 16:38

  I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvi svojih: "Neće podići Allah onog ko je umro." Svakako! Obećanje Njegovo je istinito, međutim, većina svijeta ne zna -

 • 16:39

  Da bi im objasnio ono o čemu su se razilazili, i da bi znali oni koji nisu vjerovali - da su oni bili lašci.

 • 16:40

  Naša je riječ nečemu - kad to želimo - samo što mu kažemo: "Budi", tad biva.

 • 16:41

  A koji se isele radi Allaha, nakon što im je učinjen zulm, sigurno ćemo ih smjestiti na Dunjau dobro. A sigurno je nagrada Ahireta veća - kad bi znali!

 • 16:42

  (To su) oni koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju.

 • 16:43

  A slali smo prije tebe samo ljude kojima smo objavljivali - ta pitajte sljedbenike Opomene, ako ne znate -

 • 16:44

  Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemo tebi Opomenu, da objasniš ljudima ono šta im se objavljuje, i da bi oni razmišljali.

 • 16:45

  Pa zar su sigurni oni koji planiraju zlodjela, da neće učiniti Allah da ih proguta Zemlja, ili im doći kazna otkud neće opaziti,

 • 16:46

  Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa oni neće umaći?

 • 16:47

  Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu, Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni.

 • 16:48

  Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvorio od stvari baca sjene svoje desno i lijevo, pokorno Allahu, i oni su ponizni?

 • 16:49

  A Allahu čini sedždu (sve) što je u nebesima i šta je na Zemlji od životinje, i meleci, a oni se ne ohole,

 • 16:50

  Boje se Gospodara svog nad sobom i čine šta im se naređuje.

 • 16:51

  A rekao je Allah: "Ne uzimajte dva boga! Samo je On Bog, Jedini! Zato se Mene - Mene se zato bojte."

 • 16:52

  A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, i Njemu pripada vjera trajna. Pa zar ćete se drugog (a ne) Allaha bojati?

 • 16:53

  A ono što je u vas od blagodati - pa, od Allaha je. Zatim, kad vas dotakne nevolja, tad Njega preklinjete.

 • 16:54

  Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle! Skupina vas Gospodaru svom pridružuje,

 • 16:55

  Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pa uživajte, ta saznaćete!

 • 16:56

  I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čim smo ih opskrbili! Tako mi Allaha, sigurno ćete biti pitani za ono što izmišljate.

 • 16:57

  I pripisuju Allahu kćeri - slavljen neka je On - a sebi šta žele!

 • 16:58

  I kad se neko od njih obavijesti o žensku, postane lice njegovo tamno i on bude gnjevan.

 • 16:59

  Skriva se od naroda zbog zla koje je javljeno: hoće li je zadržati s prezirom ili je zakopati u prašinu. Besumnje je loše kako presuđuju!

 • 16:60

  Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer je zla, a Allahov primjer je najuzvišeniji; a On je Moćni, Mudri.

 • 16:61

  A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog, ne bi na njoj ostala nijedna životinja, međutim, ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe rok njihov, neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati.

 • 16:62

  I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezici njihovi laž, da će njihovo biti bolje. Nema sumnje je da će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti.

 • 16:63

  Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike) zajednicama prije tebe, pa im je šejtan uljepšao djela njihova - zato je on danas zaštitnik njihov, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 16:64

  I objavljujemo tebi Knjigu - samo da im objasniš ono o čemu se razilaze - i Uputu i milost, za narod koji vjeruje.

 • 16:65

  A Allah spušta s neba vodu i oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome je znak za ljude koji čuju.

 • 16:66

  I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamo vas od onog šta je u trbusima njenim između probave i krvi, mlijeko čisto, pitko pijačima.

 • 16:67

  I od plodova palmi i grožđa - uzimate iz toga opojno sredstvo i opskrbu lijepu. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razumiju.

 • 16:68

  I objavio je Gospodar tvoj pčeli: "Pravi u brdima kuće i u drveću i u onom šta usprave,

 • 16:69

  Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteve Gospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazi napitak različitih boja njegovih, u njemu je lijek za ljude. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razmišljaju.

 • 16:70

  A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vas je ko biva vraćen najnižem životu, da nakon znanja ne zna ništa. Uistinu! Allah je Znalac, Moćni.

 • 16:71

  I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima u opskrbi. Pa ne povraćaju oni koji su odlikovani, opskrbu svoju, onom šta posjeduju desnice njihove: ta oni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodat Allahovu niječu?

 • 16:72

  I Allah vam je načinio od duša vaših parice, i načinio vam je od parica vaših sinove i unuke, i opskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u neistinu vjeruju, a blagodati Allahove oni niječu?

 • 16:73

  I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vlada opskrbom njihovom iz nebesa i Zemlje nimalo, niti mogu.

 • 16:74

  Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu! Allah zna, a vi ne znate.

 • 16:75

  Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji) ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbili opskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno i javno - jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većina njih ne zna.

 • 16:76

  I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan od njih nijem, ne upravlja ničim i on je zamor gospodaru svom; kud god ga uputi, ne donese dobrog. Da li je on jednak i onaj ko naređuje pravdu, a on je na putu pravom?

 • 16:77

  A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. I stvar Časa je samo kao sijev oka, ili je on bliži. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 16:78

  I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših (kad) ne znate ništa. I načinio vam je sluh i vidove i srca, da biste vi zahvaljivali.

 • 16:79

  Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba? Drži ih samo Allah. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju.

 • 16:80

  I načinio vam je Allah od kuća vaših prebivalište, i načinio vam je od koža stoke kuće lahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg; a od vune njihove i kostrijeti njihove i od krzna njihovih, prostirku i opremu za neko vrijeme.

 • 16:81

  I načinio vam je Allah od onog šta je stvorio, skrovišta, i načinio vam je od brda zaklone, i načinio vam je odijela - čuvaju vas od žege - i odijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Tako upotpunjava blagodat Svoju na vama, da biste se vi predali.

 • 16:82

  Pa ako se okrenu - pa samo je na tebi dostava jasna.

 • 16:83

  Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu, a većina njih su nevjernici.

 • 16:84

  A na Dan kad iz svakog ummeta podignemo svjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisu vjerovali, niti će im se dopustiti da mole za naklonost.

 • 16:85

  I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu, tad im se neće olakšati, niti će im se odložiti.

 • 16:86

  I kad oni koji su pridruživali, vide ortake svoje, reći će: "Gospodaru naš! Ovo su ortaci naši koje smo prizivali mimo Tebe." Tad će im dobaciti riječi: "Uistinu, vi ste lažljivci!"

 • 16:87

  I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, a iščeznuće od njih šta su izmišljali.

 • 16:88

  Oni koji nisu vjerovali i odvraćali od puta Allahovog - dodaćemo im kaznu na kaznu, zbog toga što su pravili fesad.

 • 16:89

  A na Dan kad u svakom ummetu podignemo svjedoka protiv njih, između duša njihovih, i dovedemo tebe svjedokom protiv tih ... I objavili smo ti Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu i milost, i radosnu vijest muslimanima.

 • 16:90

  Uistinu! Allah naređuje pravdu i dobročinstvo i davanje rodbini, a zabranjuje razvrat i ružno i tiraniju; savjetuje vas da biste se vi poučili.

 • 16:91

  I ispunjavajte obavezu Allahu kad se obavežete. I ne kršite zakletve nakon potvrde njihove - a doista ste Allaha učinili nad sobom Jamcem. Uistinu! Allah zna šta činite.

 • 16:92

  I ne budite kao ona koja je rasplela pređu svoju, nakon čvrste ispletenosti, uzimajući zakletve vaše smetnjom među vama - jer je zajednica veća od zajednice. Allah vas samo iskušava time. A sigurno će vam na Dan kijameta objasniti ono o čemu ste se razilazili.

 • 16:93

  A da hoće Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom. Međutim, zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. A sigurno ćete biti pitani za ono šta ste radili.

 • 16:94

  I ne uzimajte zakletve vaše smetnjom među vama, pa da ne poklizne noga nakon čvrstine svoje i iskusite zlo što ste odvraćali od puta Allahovog, i imadnete vi kaznu strahovitu.

 • 16:95

  I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu. Uistinu, šta je kod Allaha, to je bolje za vas, kad biste znali!

 • 16:96

  Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što je kod Allaha, trajno je. A sigurno ćemo platiti onima koji su bili strpljivi - njihova nagrada će biti prema najboljem šta su uradili.

 • 16:97

  Ko uradi dobro - bio muškarac ili žena - a on bude vjernik, pa sigurno ćemo ga poživiti životom dobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom njihovom prema najboljem šta su uradili.

 • 16:98

  Pa kad učiš Kur'an, tad zatraži zaštitu u Allaha od šejtana prokletog.

 • 16:99

  Uistinu, on, nema on vlasti nad onima koji vjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju.

 • 16:100

  Njegova vlast je samo nad onima koji ga uzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridružuju.

 • 16:101

  I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta - a Allah je Najbolji znalac onog šta spušta - kažu: "Samo si ti izmišljač." Naprotiv, većina njih ne zna.

 • 16:102

  Reci: "Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodara tvog s Istinom, da učvrsti one koji vjeruju, i (kao) uputu i radosnu vijest muslimanima."

 • 16:103

  A doista znamo da oni govore: "Samo ga smrtnik uči." Jezik onog kome streme - je strani, a ovo je jezik arapski, jasni.

 • 16:104

  Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajete Allahove - neće ih uputiti Allah, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 16:105

  Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju u ajete Allahove, a ti takvi su lašci.

 • 16:106

  A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanja svog - izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo bude smireno u vjerovanju - međutim, ko otvori nevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba od Allaha, a imaće oni kaznu užasnu.

 • 16:107

  To zato što oni više vole život Dunjaa od Ahireta i što Allah ne upućuje narod nevjernika.

 • 16:108

  Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, i sluh njihov i vidove njihove, a ti takvi su nemarni.

 • 16:109

  Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) oni biti gubitnici.

 • 16:110

  Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su proganjani, potom se bore i budu strpljivi - uistinu, Gospodar tvoj će nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.

 • 16:111

  Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraće samo o sebi, i biće svakoj duši plaćeno šta je radila, a njima se neće učiniti zulm.

 • 16:112

  I navodi Allah primjer naselja bezbjednog i spokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sa svakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatima Allahovim - te je Allah dao da ono iskusi odjeću gladi i straha, zbog onog šta su radili.

 • 16:113

  I doista, došao im je poslanik između njih, pa su ga porekli - tad ih je spopala kazna, a oni su bili zalimi.

 • 16:114

  Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, dozvoljeno, dobro. I zahvaljujte na blagodati Allahovoj, ako Njega obožavate.

 • 16:115

  Samo vam je zabranio lešinu i krv i meso svinje i ono nad čim je zazvano ime drugog, a ne Allaha. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bez pretjerivanja - pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 16:116

  I ne recite za ono šta opisuju jezici vaši lažno: "Ovo je halal, a ovo haram", da biste izmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni koji protiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti.

 • 16:117

  Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 16:118

  A onima koji su jevreji, zabranili smo šta smo ti kazivali ranije. I nismo im učinili zulm, nego su učinili zulm dušama svojim.

 • 16:119

  Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one koji su uradili zlo iz neznanja, potom se pokajali nakon toga i popravili - uistinu će Gospodar tvoj nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.

 • 16:120

  Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoran Allahu, pravovjeran, i nije bio od mušrika.

 • 16:121

  Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim. Odabrao ga je i uputio putu pravom.

 • 16:122

  I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.

 • 16:123

  Zatim smo tebi objavili: "Slijedi millet Ibrahima hanife", a nije bio od mušrika.

 • 16:124

  Sebt je određen samo onima koji su se razilazili o njemu. A uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta o onome u čemu su se razilazili.

 • 16:125

  Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću i savjetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako je najbolje. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on je Najbolji znalac upućenih.

 • 16:126

  A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnim čime ste bili kažnjeni. A ako se strpite, to je sigurno bolje za strpljive.

 • 16:127

  I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s (pomoći) Allaha, i ne žalosti se nad njima, i ne budi u brizi zbog onog šta spletkare.

 • 16:128

  Uistinu! Allah je uz one koji se boje i one koji su dobročinitelji.

Paylaş
Tweet'le