20 TA-HA

 • 20:1

  Ta. Ha.

 • 20:2

  Nismo ti objavili Kur'an da se mučiš,

 • 20:3

  Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji (Allaha).

 • 20:4

  Objava je od Onog ko je stvorio Zemlju i nebesa visoka -

 • 20:5

  Milostivog, na Aršu opstojećeg.

 • 20:6

  Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i šta je između njih dvoje, i šta je ispod tla.

 • 20:7

  A ako si glasan u govoru, pa uistinu, On zna tajnu i skrivenije.

 • 20:8

  Allah! Samo je On Bog! Njegova imena su najljepša!

 • 20:9

  A da li ti je stigao hadis o Musau?

 • 20:10

  Kad ugleda vatru pa reče porodici svojoj: "Sačekajte! Uistinu, ja sam opazio vatru; možda ću vam od nje donijeti glavnju, ili ću kod vatre naći uputu."

 • 20:11

  Pa pošto joj stiže, bi pozvan: "O Musa!

 • 20:12

  Uistinu! Ja, Ja sam Gospodar tvoj! Zato izuj obuću svoju. Uistinu si ti u svetoj dolini Tuwa,

 • 20:13

  I Ja sam te odabrao, zato slušaj šta ti se objavljuje.

 • 20:14

  Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osim Mene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat, da Me se sjetiš.

 • 20:15

  Uistinu, Čas je dolazeći, skori je, tajim ga da bi se platilo svakoj duši ono zašto se trudila.

 • 20:16

  Zato neka te nikako od njega ne odvrati onaj ko u njega ne vjeruje i slijedi strast svoju, pa da stradaš.

 • 20:17

  A šta je to u desnici tvojoj, o Musa?"

 • 20:18

  Reče: "Ovo je moj štap, oslanjam se na njega i mlatim (lišće) njime ovcama svojim, a imam ja u njemu (i) druge svrhe."

 • 20:19

  (Allah) reče: "Baci ga, o Musa!"

 • 20:20

  Pa ga baci, tad gle: on zmija, gmiže.

 • 20:21

  Reče: "Uzmi je i ne boj se. Povratićemo je njenom prvom stanju;

 • 20:22

  I stavi ruku svoju pod pazuho svoje, izaći će bijela, bez nedostatka - znak drugi,

 • 20:23

  Da bismo ti pokazali od znakova Naših, veći.

 • 20:24

  Idi faraonu! Uistinu, on je prevršio."

 • 20:25

  (Musa) reče: "Gospodaru moj! Proširi mi grudi moje,

 • 20:26

  I olakšaj mi stvar moju,

 • 20:27

  I razveži čvor jezika mog,

 • 20:28

  (Da) razumiju govor moj,

 • 20:29

  I učini mi wezirom iz porodice moje,

 • 20:30

  Haruna, brata mog;

 • 20:31

  Pojačaj njime snagu moju,

 • 20:32

  I pridruži ga u stvari mojoj,

 • 20:33

  Da slavimo Tebe mnogo,

 • 20:34

  I spominjemo Te mnogo.

 • 20:35

  Uistinu! Ti si Onaj koji nas vidi."

 • 20:36

  (Allah) reče: "Već ti je dato potraživanje tvoje, o Musa",

 • 20:37

  I doista smo te darovali drugi put,

 • 20:38

  Kad smo objavili majci tvojoj šta je objavljeno:

 • 20:39

  "Ubaci ga u tabut i baci ga u rijeku, pa će ga izbaciti rijeka na obalu, uzeće ga neprijatelj Moj i neprijatelj njegov." I bacio sam na te ljubav od Sebe, i da budeš odgajan pod okom Mojim.

 • 20:40

  Kad ode sestra tvoja, pa reče: "Hoćete li da vam ukažem na onog ko će ga odgajati?" Tad smo te vratili majci tvojoj da ohladi oko svoje i ne tuguje. I ubio si dušu, pa smo te oslobodili brige, i iskušavali te kušnjom; pa si boravio godinama među stanovnicima Medjena, zatim si došao po odredbi, o Musa.

 • 20:41

  I odabrao sam te Sebi:

 • 20:42

  "Idi ti i brat tvoj sa znakovima Mojim, i ne popuštajte u Mom spominjanju.

 • 20:43

  Idite faraonu. Uistinu, on je prevršio,

 • 20:44

  Pa mu recite riječ blagu, da bi se on poučio ili pobojao."

 • 20:45

  Rekoše: "Gospodaru naš! Uistinu! Mi se bojimo da će na nas požuriti ili da će prevršiti."

 • 20:46

  (Allah) reče: "Ne bojte se! Uistinu, Ja sam sa vama dvojicom, čujem i vidim.

 • 20:47

  Zato mu idite, pa recite: 'Uistinu mi smo dva poslanika Gospodara tvog, pa pošalji s nama sinove Israilove, i ne muči ih. Doista smo ti donijeli znak od Gospodara tvog, a mir nek' je nad onim ko slijedi Uputu.

 • 20:48

  Uistinu, nama je već objavljeno da će biti kazna nad onim ko porekne i odvrati se."

 • 20:49

  (Faraon) reče: "Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?"

 • 20:50

  (Musa) reče: "Gospodar naš je onaj koji je svakoj stvari dao stvaranje njeno, zatim uputio."

 • 20:51

  (Faraon) reče: "Pa kakvo je stanje pokoljenja ranijih?"

 • 20:52

  (Musa) reče: "Znanje o njima je u Knjizi kod Gospodara mog. Ne griješi Gospodar moj, niti zaboravlja,

 • 20:53

  Onaj koji je za vas učinio Zemlju bešikom, i utro vam po njoj puteve, i spustio s neba vodu" - pa smo izveli njome parove bilja različitog.

 • 20:54

  Jedite i napasajte stoku svoju. Uistinu, u tome su znaci za posjednike razuma.

 • 20:55

  Od nje smo vas stvorili i u nju vas vraćamo, i iz nje ćemo vas izvesti drugi put.

 • 20:56

  I doista smo mu pokazali znakove Naše, svakog od njih, pa je porekao i odbio.

 • 20:57

  (Faraon) reče: "Jesi li nam došao da nas izvedeš iz zemlje naše sa sihrom svojim, o Musa?

 • 20:58

  Pa sigurno ćemo ti donijeti sihr sličan tome; zato utvrdi između nas i tebe rok, nećemo ga prekršiti mi niti ti, na mjestu odgovarajućem."

 • 20:59

  (Musa) reče: "Termin vaš je dan ukrašavanja, i nek se saberu ljudi jutrom."

 • 20:60

  Tad se faraon okrenu, pa skova svoj plan, zatim dođe.

 • 20:61

  Musa im reče: "Teško vama! Ne izmišljajte protiv Allaha laž, pa da vas kaznom iskorijeni. A doista neće uspjeti ko izmišlja."

 • 20:62

  Zatim su se prepirali o stvari svojoj međusobno i krili sašaptavanje.

 • 20:63

  Rekoše: "Uistinu, ova dvojica su dva čarobnjaka, žele da vas izvedu iz zemlje vaše sihrom svojim, i unište tarikat vaš najprimjerniji.

 • 20:64

  Zato skujte plan vaš, zatim dođite u saffu. Pa doista će danas uspjeti ko nadvlada."

 • 20:65

  Rekoše: "O Musa! Ili da baciš, ili da budemo prvi koji baca?"

 • 20:66

  Reče: "Naprotiv, bacite!" Tad gle: konopi njihovi i štapovi njihovi mu se učiniše od sihra njihovog, da oni gmižu.

 • 20:67

  Tad Musa osjeti u svojoj duši strah.

 • 20:68

  Rekosmo: "Ne boj se! Uistinu ti, ti ćeš biti viši.

 • 20:69

  I baci to šta je u desnici tvojoj! Progutaće ono šta su napravili. Uistinu, napravili su lukavstvo čarobnjaka, a čarobnjak neće uspjeti ma gdje došao."

 • 20:70

  Tad se čarobnjaci baciše na sedždu. Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara Harunovog i Musaovog."

 • 20:71

  (Faraon) reče: "Povjerovaste li mu prije nego vam dopustih? Uistinu, on je velikan vaš koji vas je naučio sihru. Zato ću sigurno odsjeći ruke vaše i noge vaše unakrst, i sigurno ću vas raspeti na stabla palmi. A sigurno ćete saznati koji je od nas žešće kazne i trajnije."

 • 20:72

  Rekoše: "Nećemo te odabrati nad onim šta nam je došlo od jasnih dokaza, i Onim ko nas je stvorio, zato sudi šta ćeš ti presuditi. Samo sudiš ovaj život Dunjaa.

 • 20:73

  Uistinu, mi vjerujemo u Gospodara našeg, da nam oprosti greške naše i ono na šta si nas prisilio od sihra. A Allah je Najbolji i Najtrajniji."

 • 20:74

  Uistinu, onaj ko dođe Gospodaru svom kao krivac, pa uistinu, imaće on Džehennem. Neće umrijeti u njemu, niti živjeti.

 • 20:75

  A ko Mu dođe (kao) vjernik, već radio dobra djela, pa ti takvi će imati stepene visoke;

 • 20:76

  Bašče Adna ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima; a to je plaća onog ko se očisti.

 • 20:77

  I doista smo objavili Musau: "Kreni sa robovima Mojim noću, pa udari za njih put suh u moru, ne bojeći se sustizanja, niti se strašeći."

 • 20:78

  Tad ih je slijedio faraon sa vojskama svojim, pa ih je od mora prekrilo ono što ih je prekrilo.

 • 20:79

  I zaveo je faraon narod svoj, a nije uputio.

 • 20:80

  O sinovi Israilovi! Doista smo vas izbavili od vašeg neprijatelja, i sklopili ugovor s vama (na) obronku Tura desnom i spustili na vas mennu i prepelice.

 • 20:81

  Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, i ne pretjerujte u tome pa da na vas padne srdžba Moja. A onaj na koga se spusti srdžba Moja, pa doista je propao.

 • 20:82

  I uistinu, Ja sam Oprosnik onom ko se pokaje i uzvjeruje i radi dobro, zatim se uputi.

 • 20:83

  "A šta te je požurilo od naroda tvog, o Musa?"

 • 20:84

  Reče: "Oni su ti koji su mi na tragu, a požurio sam Tebi Gospodaru moj, da budeš zadovoljan."

 • 20:85

  Reče: "Pa uistinu, Mi smo već iskušavali narod tvoj poslije tebe i zaveo ih je Samirijja."

 • 20:86

  Tad se vrati Musa narodu svom srdit, tužan. Reče: "O narode moj! Zar vam nije dao Gospodar vaš obećanje lijepo? Pa zar vam se odužilo vrijeme, ili želite da vas snađe srdžba Gospodara vašeg, pa ste mi prekršili obećanje?"

 • 20:87

  Rekoše: "Nismo ti prekršili obećanje svojom voljom, nego smo mi bili natovareni teretima nakita narodnog, pa smo ih ubacili, te je isto tako bacio Samirijja.

 • 20:88

  Pa im je izvadio tele - tijelo, imalo je ono (mogućnost) mukanja, te rekoše: "Ovo je bog vaš i bog Musaov - ta zaboravio je."

 • 20:89

  Pa zar ne vide da im ne uzvraća govor, i ne vlada im štetom niti korišću?

 • 20:90

  A doista im je rekao Harun još prije: "O narode moj! Njime ste samo iskušani. A uistinu, Gospodar vaš je Milostivi, zato me slijedite i poslušajte naredbu moju."

 • 20:91

  Rekoše: "Nećemo njemu prestati biti odani dok nam se Musa ne vrati."

 • 20:92

  Reče: "O Harune! Šta te je zadržalo kad si ih vidio (da) lutaju,

 • 20:93

  Da me ne slijediš? Pa zar si se suprotstavio naredbi mojoj?"

 • 20:94

  Reče: "O sine majke moje! Ne grabi me za moju bradu, niti moju glavu! Uistinu, ja sam se bojao da ne kažeš: 'Razjedinio si sinove Israilove i nisi čekao moju riječ."

 • 20:95

  Reče: "Pa šta je stvar tvoja, o Samirijja?"

 • 20:96

  Reče: "Opazio sam ono šta nisu spazili, pa sam zgrabio šaku (prašine) iz traga izaslanika, te je odbacio; a tako me je navela moja duša."

 • 20:97

  Reče: "Onda idi! Pa uistinu, za tebe je da u životu govoriš: 'Nema doticanja.' I uistinu, ti imaš termin, neće ti biti iznevjeren. I gledaj ka bogu svom, onom kojem si stalno privržen: sigurno ćemo ga spaliti, zatim ćemo ga sigurno potpuno u more raspršiti.

 • 20:98

  Vaš Bog je jedino Allah koji - nema boga osim Njega - obuhvata svaku stvar znanjem."

 • 20:99

  Tako tebi kazasmo neke vijesti, ono što je već prethodilo, a doista smo ti dali od Nas Opomenu.

 • 20:100

  Ko se od nje odvrati, pa uistinu će on na Dan kijameta nositi teret.

 • 20:101

  Vječno će biti u njemu. A zlo je opterećenje za njih na Dan kijameta,

 • 20:102

  Dan kad se puhne u sur, i saberemo prestupnike Tog dana modre,

 • 20:103

  Tiho će međusobno govoriti: "Ostali ste samo deset (dana)."

 • 20:104

  Mi smo Najbolji znalac onog šta će govoriti, kad rekne tarikatom najprimjerniji njihov: "Ostali ste samo dan."

 • 20:105

  I pitaju te o planinama, pa reci: "Smrvit će ih Gospodar moj u prašinu drobljenjem,

 • 20:106

  Te ih ostaviti ravnicom, pustopoljinom,

 • 20:107

  Nećeš vidjeti na njoj iskrivljenost, niti neravninu."

 • 20:108

  Tog dana slijedit će pozivača, neće biti njegovog skretanja i stišaće se glasovi Milostivom, pa nećeš čuti, izuzev šapat.

 • 20:109

  Tog dana neće koristiti posredovanje, izuzev kome dozvoli Milostivi, i zadovolji (Ga) njegova riječ.

 • 20:110

  Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, a ne obuhvataju to znanjem.

 • 20:111

  I poniziće se lica Živom, Samoopstojećem. A doista neće uspjeti ko je nosio (teret) zulma.

 • 20:112

  A ko je radio dobra djela, i on bio vjernik, pa neće se bojati zulma, niti zakidanja.

 • 20:113

  I tako smo ga objavili (kao) Kur'an na arapskom, i izložili u njemu neke prijetnje, da bi se oni pobojali, ili da im pobudi opomenu.

 • 20:114

  Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski! I ne žuri s Kur'anom prije no što ti se okonča objavljivanje njegovo, i reci: "Gospodaru moj, uvećaj mi znanje!"

 • 20:115

  I doista smo obavezali Adema ranije, pa je zaboravio i nismo našli u njega odlučnosti.

 • 20:116

  I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedždu Ademu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa; odbio je.

 • 20:117

  Tad rekosmo: "O Ademe! Uistinu je ovo neprijatelj tebi i ženi tvojoj. Zato neka vas nikako ne izvede iz Dženneta, pa da se mučiš.

 • 20:118

  Uistinu, za tebe je da nećeš gladniti u njemu, niti ogoliti,

 • 20:119

  I da ti u njemu nećeš ožedniti, niti suncu izložen biti."

 • 20:120

  Tad mu došapnu šejtan. Reče: "O Ademe! Hoćeš li da ti ukažem na drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?"

 • 20:121

  Pa njih dvoje pojedoše od njega, te im se ukazaše sew'ati njihovi, i počeše po sebi krpiti (šiti) nešto lišća džennetskog. I nije poslušao Adem Gospodara svog, pa je skrenuo.

 • 20:122

  Zatim ga je odabrao Gospodar njegov, pa mu oprostio i uputio.

 • 20:123

  (Allah) reče: "Siđite iz njega oboje - svi! Vi ste jedno drugom neprijatelj." Pa ako vam dođe od Mene Uputa, pa ko bude slijedio Uputu Moju, tad neće zalutati, niti se unesrećiti.

 • 20:124

  A ko se okrene od Moje Opomene, pa uistinu će on imati život tjeskoban, a sakupićemo ga na Dan kijameta slijepog.

 • 20:125

  Reći će: "Gospodaru moj! Zašto si me sakupio slijepog, a već sam bio onaj koji vidi?"

 • 20:126

  (Allah) će reći: "Tako. Dolazili su ti znakovi Naši, pa si ih zaboravio, i isto tako ćeš Danas biti zaboravljen!"

 • 20:127

  A tako ćemo platiti onoga ko pretjera i ne bude vjerovao u ajete Gospodara svog; a sigurno je kazna Ahireta žešća i trajnija.

 • 20:128

  Pa zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njih uništili naraštaja - hodaju po naseljima njihovim? Uistinu, u tome su znaci za posjednike razuma.

 • 20:129

  A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog i roka određenog, sigurno bi bila nužna (kazna).

 • 20:130

  Zato se strpi nad onim šta govore i slavi sa hvalom Gospodara svog prije izlaska Sunca i prije zalaska njegovog, i neko vrijeme noći - pa slavi (Ga) i krajevima dana, da bi ti bio zadovoljan.

 • 20:131

  I nikako ne upravljaj oči svoje prema onom šta smo dali da uživaju parovi od njih - sjaju života Dunjaa - da bismo ih time iskušali. A opskrba Gospodara tvoga je bolja i trajnija.

 • 20:132

  I naređuj porodici svojoj salat, i istraj na tome. Ne pitamo te za opskrbu: Mi te opskrbljujemo; a ishod je za bogobojaznost.

 • 20:133

  I govore: "Zašto nam ne donese znak od Gospodara svog?" Zar im nije došao dokaz onoga šta je u listovima pređašnjim?

 • 20:134

  A da smo ih Mi uništili kaznom prije njega, sigurno bi rekli: "Gospodaru naš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimo ajete Tvoje, prije no što smo poniženi i osramoćeni?"

 • 20:135

  Reci: "Svako je čekalac, zato čekajte! Pa saznaćete ko su sljedbenici ravnog puta i ko se upućuje."

Paylaş
Tweet'le