22 HAC

 • 22:1

  O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu, potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita!

 • 22:2

  Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojilja šta je zadojila i pobaciće svaka trudnica plod svoj, i vidjećeš ljude pijane: ali neće oni biti pijani, nego će kazna Allahova biti žestoka.

 • 22:3

  A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.

 • 22:4

  Njemu je propisano - da će onaj ko ga uzme za prijatelja - ta da će ga on zavesti i uputiti ga kazni seira.

 • 22:5

  O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju (mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine, zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim od grude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vam objasnili. A dajemo da u matericama ostane šta hoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao) dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. I između vas je ko bude uzet, i od vas je ko bude vraćen dubokoj starosti, da ne zna - nakon znanja - ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.

 • 22:6

  To zato što je Allah, On Istina, i što On oživljava mrtve i što On nad svakom stvari ima moć;

 • 22:7

  I što će Čas doći - nema sumnje u to - i što će Allah podići onog ko je u kaburima.

 • 22:8

  I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavajuće,

 • 22:9

  Savijajući bok svoj, da zavede s puta Allahovog. Imaće on na Dunjau poniženje, a daćemo da on na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem.

 • 22:10

  To za ono što su unaprijed poslale ruke tvoje i što Allah nije nikako zalim robovima.

 • 22:11

  I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; pa ako ga zadesi dobro, smiri se u njemu, a ako ga zadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi Dunja i Ahiret. To je taj gubitak očiti.

 • 22:12

  Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, niti mu koristi. To je to, zabluda daleka.

 • 22:13

  Priziva onog čija je šteta bliža od koristi njegove. Zaista je loš zaštitnik i zaista loš drug!

 • 22:14

  Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju i rade dobra djela uđu (u) bašče ispod kojih teku rijeke. Uistinu! Allah čini šta želi.

 • 22:15

  Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau i Ahiretu, pa neka rastegne uže ka nebu, zatim neka presječe, pa nek vidi hoće li doista varka njegova otkloniti ono šta (ga) rasrđuje.

 • 22:16

  I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, i da Allah uputi koga želi.

 • 22:17

  Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji su jevreji i Sabijci i kršćani i vatropoklonici i oni koji pridružuju - Uistinu! Allah će presuditi među njima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok.

 • 22:18

  Zar nisi vidio da se Allahu - Njemu potčinjava ko je u nebesima i ko je na Zemlji, i Sunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće i životinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo - obistiniće se na njemu kazna. A koga ponizi Allah, tad mu nema nikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu! Allah čini što hoće!

 • 22:19

  Ovo su dvojica protivnika, spore se o Gospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju - odsjeći će im se odjeća od vatre; izlivaće se nad glavama njihovim ključala voda.

 • 22:20

  Rastapat će se njome ono šta je u trbusima njihovim, i kože;

 • 22:21

  A za njih su maljevi od gvožđa.

 • 22:22

  Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada, biće u nju vraćeni: "Kušajte kaznu gorenjem!"

 • 22:23

  Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju i rade dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, kitiće se u njima narukvicama od zlata i bisera, a odjeća njihova će u njima biti svila.

 • 22:24

  I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni su putu Hvaljenog.

 • 22:25

  Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i Mesdžidul-harama - onog kojeg smo ljudima učinili jednakog, mještaninu u njemu i posjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom - daćemo da on kuša od kazne bolne.

 • 22:26

  I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: "Ne pridružuj Meni ništa, i očisti Kuću Moju za činitelje tawafa i one na kijamu i one koji se pregibaju i čine sedždu;

 • 22:27

  I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće ti pješke i na svakoj mršavoj devi; dolaziće sa svakog širokog puta dubokog,

 • 22:28

  Da svjedoče dobit za sebe, i spominju ime Allahovo u danima poznatim, nad onim čim ih je opskrbio od životinje - stoke. Pa jedite od nje i nahranite jadnu fukaru;

 • 22:29

  Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispune zavjete svoje, i obilaze Kuću drevnu.

 • 22:30

  To; a ko uvećava svetosti Allahove - pa to mu je bolje kod Gospodara njegovog. A dozvoljena vam je stoka, izuzev šta vam je recitirano, zato se klonite prljavštine idola, i klonite se govora lažnog,

 • 22:31

  Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mu pridružuju. A ko pridružuje Allahu - pa kao da je pao s neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao u mjesto daleko.

 • 22:32

  To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu, to je od bogobojaznosti srca.

 • 22:33

  Vi u njima imate koristi do roka određenog; zatim je mjesto njihovo do Kuće drevne.

 • 22:34

  A svakom ummetu smo načinili obrede, da spominju ime Allahovo nad onim čim ih je opskrbio od životinje - stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini, zato se Njemu predajte. I obraduj ponizne,

 • 22:35

  One čija se - kad se Allah spomene - srca uplaše, i strpljive nad onim šta ih zadesi, i one koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbili udjeljuju.

 • 22:36

  I budn: učinili smo vam ih od znakova Allahovih, imate vi u njima dobro. Zato spominjite ime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu bokovi njihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog i prosjaka. Tako smo vam ih potčinili, da biste vi zahvaljivali.

 • 22:37

  Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvi njihove, nego će Mu stići bogobojaznost od vas. Tako vam ih je potčinio, da biste veličali Allaha što vas je uputio; a obraduj dobročinitelje!

 • 22:38

  Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onih koji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

 • 22:39

  Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jer im je učinjen zulm; a uistinu je Allah za pomoć njima kadar;

 • 22:40

  Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bez prava, samo što su govorili: "Gospodar naš je Allah." I da nije Allahovog suzbijanja ljudi - njih jednih drugima - sigurno bi bili porušeni manastiri i crkve i sinagoge i mesdžidi - u kojima se mnogo spominje ime Allahovo. A Allah će sigurno pomoći onog ko Njega pomaže. Uistinu, Allah je Silni, Svemoćni,

 • 22:41

  One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji, obavljaju salat i daju zekat, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari.

 • 22:42

  A ako te poriču - pa doista je prije njih poricao narod Nuhov, i Ad i Semud;

 • 22:43

  I narod Ibrahimov i narod Lutov;

 • 22:44

  I stanovnici Medjena. I porečen je Musa; tad sam puštao nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

 • 22:45

  Pa koliko je gradova koje smo uništili, a oni su bili zulumčarski, pa su bila pusti na krovovima svojim, i bunarom napuštenim i dvorcem podignutim!

 • 22:46

  Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imali srca da njima shvate, ili uši da njima čuju? Pa uistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su slijepa srca koja su u grudima.

 • 22:47

  I požuruju te s kaznom. A neće Allah prekršiti obećanje Svoje. I uistinu, dan je kod Gospodara tvog kao hiljadu godina od onog što računate.

 • 22:48

  A koliko je gradova kojima sam pustio, a oni su bili zulumčarski, zatim bih ih dograbio, a Meni je dolazište!

 • 22:49

  Reci: "O ljudi, ja sam vam samo opominjač jasni."

 • 22:50

  Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće oni oprost i opskrbu plemenitu.

 • 22:51

  A oni koji nastoje da ajete Naše osujete, takvi će biti stanovnici džehima.

 • 22:52

  I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika niti vjerovjesnika, a da nije - kad imadne želju - ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah ukine šta šejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. A Allah je Znalac, Mudri,

 • 22:53

  Da bi ono što je ubacio šejtan učinio iskušenjem za one u srcima čijim je bolest i one čija su srca tvrda. A uistinu, zalimi su u razdoru dalekom,

 • 22:54

  I da znaju oni kojima je dato znanje, da je on Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega, te da mu se skruše srca njihova. A uistinu, Allah je Vodič onih koji vjeruju, putu pravom.

 • 22:55

  A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjom u njega dok im Čas ne dođe iznenada, ili im dođe kazna Dana jalovog.

 • 22:56

  Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit će među njima. Tad će oni koji su vjerovali i radili dobra djela biti u baščama uživanja.

 • 22:57

  A oni koji nisu vjerovali i poricali ajete Naše, pa ti takvi će imati kaznu prezrenu.

 • 22:58

  A oni koji su izbjegli na putu Allahovom, zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno će ih opskrbiti Allah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah, On je Najbolji od opskrbilaca.

 • 22:59

  Sigurno će ih uvesti ulazom kojim će zadovoljni biti; a uistinu, Allah je Znalac, Blagi.

 • 22:60

  To. A ko se osveti sličnim onom čim je kažnjen, zatim se njemu učini nasilje, sigurno će ga Allah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

 • 22:61

  To zato što Allah daje da noć uđe u dan, i daje da dan uđe u noć, i što je Allah Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 22:62

  To zato što je Allah - On Istina, a ono šta prizivaju mimo Njega, to neistina, i što je Allah - On Uzvišeni, Veliki.

 • 22:63

  Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa postane zemlja zelena. Uistinu! Allah je Fini, Obaviješteni.

 • 22:64

  Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. A uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.

 • 22:65

  Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve) što je na Zemlji i plovilo (koje) plovi morem po odredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne padne na Zemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah je ljudima Samilosni, Milosrdni.

 • 22:66

  I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vas umrtviti, potom će vas oživiti. Uistinu, čovjek je nezahvalnik.

 • 22:67

  Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oni obavljaju, zato neka oni nikako ne raspravljaju s tobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom. Uistinu, ti si na Uputi pravoj.

 • 22:68

  A ako se budu s tobom prepirali, tad reci: "Allah je Najbolji znalac onog šta radite."

 • 22:69

  Allah će presuditi među vama na Dan kijameta o onome u čemu se razilazite.

 • 22:70

  Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu i Zemlji? Uistinu, to je u Knjizi. Uistinu, to je Allahu lahko.

 • 22:71

  I obožavaju mimo Allaha ono za što nije objavio autoritet, i ono o čemu oni nemaju znanje; a neće zalimi imati nikakva pomagača.

 • 22:72

  A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćeš na licima onih koji ne vjeruju, negiranje. Skoro da nasrnu na one koji im uče ajete Naše. Reci: "Pa hoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra! Obećao ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše je dolazište!"

 • 22:73

  O ljudi! Navodi se primjer, zato ga poslušajte. Uistinu! Oni koje prizivate mimo Allaha, neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje. A ako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od nje izbavili. Slab je onaj ko traži, i ono šta se traži!

 • 22:74

  Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjem Njegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.

 • 22:75

  Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 22:76

  Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, a Allahu se vraćaju stvari.

 • 22:77

  O vi koji vjerujete! Činite ruku' i padajte na sedždu i obožavajte Gospodara svog i činite dobro, da biste vi uspjeli.

 • 22:78

  I borite se radi Allaha, istinskim džihadom Njegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjeri načinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima. On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bili svjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajite zekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; pa divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!

Paylaş
Tweet'le