27 NEML

 • 27:1

  Ta. Sin. To su znaci Kur'ana i Kitaba jasnog,

 • 27:2

  Upute i radosne vijesti vjernicima,

 • 27:3

  Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su u Ahiret uvjereni.

 • 27:4

  Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, uljepšali smo im djela njihova, pa oni lutaju.

 • 27:5

  To su oni koji će imati zlu kaznu i oni će na Ahiretu (baš) oni biti gubitnici.

 • 27:6

  A uistinu, ti primaš Kur'an od Mudrog, Znalca!

 • 27:7

  Kad reče Musa porodici svojoj: "Uistinu, ja sam opazio vatru; donijet ću vam od nje vijest ili ću vam donijeti plamenu baklju, da biste se vi ogrijali."

 • 27:8

  Pa pošto njoj dođe, bi pozvan: "Blagoslovljen je ko je u vatri i ko je oko nje! I neka je slava Allahu, Gospodaru svjetova!

 • 27:9

  O Musa! Uistinu! To sam Ja, Allah, Moćni, Mudri!

 • 27:10

  I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje da vijuga kao da je on džinn, okrenu se bježeći i ne obazirući se: "O Musa! Ne boj se! Uistinu, kod Mene se ne plaše izaslanici,

 • 27:11

  Izuzev ko učini zulm, zatim zamijeni dobrim poslije zla, pa uistinu, Ja sam Oprosnik, Milosrdni!

 • 27:12

  I zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći će bijela, bez ozljede! (Jedan) od devet znakova za faraona i narod njegov. Uistinu, oni su narod grješnika."

 • 27:13

  Pa pošto im dođoše znakovi Naši vidljivi, rekoše: "Ovo je sihr očiti."

 • 27:14

  I zanijekaše ih - a bile su u njih uvjerene duše njihove - nepravedno i oholo. Pa pogledaj kakav je bio kraj mufsida.

 • 27:15

  I doista smo dali Dawudu i Sulejmanu znanje, a govorili su: "Hvala Allahu koji nas je odlikovao nad mnogima od Njegovih robova vjernika."

 • 27:16

  I naslijedi Sulejman Dawuda i reče: "O ljudi! Naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svake stvari. Uistinu, ovo je ta blagodat očita."

 • 27:17

  I skupiše se Sulejmanu vojske njegove od džinna i ljudi, i ptice - a oni raspoređeni;

 • 27:18

  Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav: "O mravi! Uđite u nastambe svoje (da) vas ne zgnječi Sulejman i vojske njegove, a oni ne opaze."

 • 27:19

  Tad se nasmiješi zasmijan govorom njegovim i reče: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem na blagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim, i da radim dobro koje će Te zadovoljiti, i daj mi da uđem milošću Tvojom među robove Tvoje dobre."

 • 27:20

  I pretraži ptice, pa reče: "Šta mi je? Ne vidim pupavca, ili je među odsutnima?

 • 27:21

  Sigurno ću ga kazniti kaznom žestokom, ili ću ga sigurno preklati ili će mi sigurno dati dokaz jasan."

 • 27:22

  Pa se (pupavac) zadrža nedugo, te reče: "Obuhvatio sam ono šta nisi obuhvatio (znanjem), i donio ti iz Sabe vijest sigurnu.

 • 27:23

  Uistinu! Ja sam našao ženu (koja) vlada njima, i (kojoj) je dato od svake stvari, a ona ima prijestolje veličanstveno.

 • 27:24

  Našao sam nju i narod njen padaju na sedždu Suncu mimo Allaha, a uljepšao im je šejtan djela njihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju -

 • 27:25

  Da ne padaju na sedždu Allahu Koji izvodi skriveno u nebesima i Zemlji, i zna šta krijete i šta objelodanjujete.

 • 27:26

  Allah je - nema boga osim Njega - Gospodar Arša veličanstvenog."

 • 27:27

  (Sulejman) reče: "Vidjećemo da li istinu govoriš ili si od lažaca.

 • 27:28

  Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatim se okreni od njih i vidi šta vraćaju."

 • 27:29

  (Bilkis) reče: "O uglednici! Uistinu meni - meni je bačeno pismo plemenito.

 • 27:30

  Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu ono je: 'U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!'

 • 27:31

  Ne uzdižite se nada mnom i dođite mi pokorni."

 • 27:32

  Reče: "O velikani! Izjasnite mi se o stvari mojoj, neću biti donosilac odluke, dok mi ne posvjedočite."

 • 27:33

  Rekoše: "Mi smo posjednici moći i posjednici sile žestoke, a komanda je do tebe; zato gledaj šta ćeš narediti."

 • 27:34

  Reče: "Uistinu, kad kraljevi uđu u grad, unerede ga i učine ugledne stanovnike njegove poniznim, i tako (uvijek) rade.

 • 27:35

  I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ću vidjeti s čim se vraćaju izaslanici."

 • 27:36

  Pa pošto (izaslanik) dođe Sulejmanu, (Sulejman) reče: "Zar da mi pružite bogatstvo? Pa ono što mi je dao Allah bolje je od onog šta je dao vama. Naprotiv, vi s poklonom svojim likujete."

 • 27:37

  "Vrati se njima. Pa sigurno ćemo im doći s vojskama, neće oni imati moći nad njima, i sigurno ćemo ih protjerati iz nje ponižene, i oni će biti prezreni."

 • 27:38

  Reče: "O velikani! Koji od vas će mi donijeti prijesto njen, prije no što mi dođu pokorni?"

 • 27:39

  Reče Ifrit od džinna: "Ja ću ti ga donijeti prije no što ustaneš sa mjesta svog. A uistinu, ja sam za to jak, pouzdan."

 • 27:40

  Onaj kod kojeg je znanje iz Knjige, reče: "Ja ću ti ga donijeti prije no što ti se vrati treptaj tvoj." Pa pošto ga vidje kod sebe postavljenog, (Sulejman) reče: "Ovo je iz blagodati Gospodara mog, da bi me iskušao - zahvaljujem li ili ne zahvaljujem. A ko zahvaljuje, pa samo zahvaljuje za dušu svoju; a ko poriče - pa uistinu! Gospodar moj je Neovisni, Plemeniti."

 • 27:41

  Reče: "Prerušite za nju prijesto njen! Vidjećemo da li će se uputiti ili će biti od onih koji se ne upućuju."

 • 27:42

  Pa pošto ona dođe, bi rečeno: "Je li ovakav prijesto tvoj?" Reče: "Kao da je to on." A nama je dato znanje prije nego njoj i muslimani smo.

 • 27:43

  A spriječilo je nju ono šta je obožavala mimo Allaha. Uistinu, ona je bila iz naroda nevjernika.

 • 27:44

  Bi joj rečeno: "Uđi u dvoranu!" Pa pošto je vidje, pomisli to je pučina, i odgoli potkoljenice svoje. Reče (Sulejman): "Uistinu, to je dvorana staklima popločana." Reče (ona): "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam učinila zulm duši svojoj i predajem se sa Sulejmanom Allahu, Gospodaru svjetova."

 • 27:45

  I doista smo Semudu poslali brata njihovog Saliha: "Obožavajte Allaha!" Tad gle! Oni dvije skupine (koje) se prepiru.

 • 27:46

  Reče: "O narode moj! Zašto požurujete zlo prije dobrog? Zašto ne tražite oprost od Allaha, da bi vam se ukazala milost?"

 • 27:47

  Rekoše: "Slutimo s tobom i s onim ko je s tobom, zlo." Reče: "Zloslutnost vaša je kod Allaha. Naprotiv, vi ste narod koji se iskušava."

 • 27:48

  I bilo je u gradu devet osoba, fesad su činili na Zemlji, a nisu sređivali.

 • 27:49

  Rekoše: "Zakunite se Allahom, (da) ćemo sigurno srediti njega i porodicu njegovu noću, zatim ćemo sigurno reći prijatelju njegovom: 'Nismo prisustvovali uništenju porodice njegove, a uistinu, mi smo istiniti."

 • 27:50

  A pleli su spletku i pleli smo spletku, a oni ne opaziše.

 • 27:51

  Pa pogledaj kakav je bio kraj spletke njihove, da smo Mi uništili njih i narod njihov, sve.

 • 27:52

  Pa to su kuće njihove, puste zbog toga što su činili zulm. Uistinu, u tome je znak za ljude koji znaju.

 • 27:53

  I spasili smo one koji su vjerovali i bojali se,

 • 27:54

  I Luta! Kad reče narodu svom: "Zar ćete činiti razvrat, a vi gledate?

 • 27:55

  Zar vi uistinu ljudima dolazite strašću, mimo žena? Naprotiv, vi ste narod koji ne zna."

 • 27:56

  Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino što rekoše: "Istjerajte porodicu Lutovu iz naselja vašeg! Uistinu, oni su ljudi koji se čiste!"

 • 27:57

  Tad spasismo njega i porodicu njegovu, izuzev žene njegove. Odredili smo za nju da bude od zaostalih -

 • 27:58

  I izlili na njih kišu. Pa zle li kiše opomenutih.

 • 27:59

  Reci: "Hvala Allahu i selam neka je robovima Njegovim koje je odabrao!" Da li je Allah bolji ili ono šta (Mu) pridružuju?

 • 27:60

  Zar (nije bolji) Ko je stvorio nebesa i Zemlju, i spušta vam s neba vodu - pa damo da njome izniknu vrtovi krasni? Nije za vas (moguće) da učinite da izraste drveće njihovo. Ima li bog uz Allaha? Naprotiv, oni su ljudi koji izjednačuju.

 • 27:61

  Zar (nije bolji) Ko je učinio Zemlju staništem, i načinio kroz nju rijeke, i načinio na njoj planine stabilne, i načinio između dva mora barijeru? Ima li bog uz Allaha? Naprotiv, većina njih ne zna!

 • 27:62

  Zar (nije bolji) Ko odgovara nevoljniku kad Ga priziva, i otklanja zlo i čini vas halifama Zemlje? Ima li bog uz Allaha? Malo što se poučavate!

 • 27:63

  Zar (nije bolji) Ko vas vodi u tminama kopna i mora, i Ko šalje vjetrove kao radosne vijesti ispred milosti Njegove? Ima li bog uz Allaha? Uzvišen neka je Allah od onog šta pridružuju!

 • 27:64

  Zar (nije bolji) Ko je počeo stvaranje zatim ga ponavlja, i Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje? Ima li bog uz Allaha? Reci: "Donesite dokaz vaš, ako ste istiniti."

 • 27:65

  Reci: "Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne zna nevidljivo, izuzev Allah, i ne opažaju kad će biti podignuti."

 • 27:66

  Naprotiv! Seže li znanje njihovo u Ahiret? Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su o njemu slijepci!

 • 27:67

  I govore oni koji ne vjeruju: "Hoćemo li kad budemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu biti izvedeni?

 • 27:68

  Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevima našim od ranije. Ovo su samo priče ranijih."

 • 27:69

  Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio kraj prestupnika."

 • 27:70

  I ne žalosti se nad njima, i ne budi u tjeskobi zbog onog šta spletkare.

 • 27:71

  A govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

 • 27:72

  Reci: "Možda vas slijedi dio onog šta požurujete."

 • 27:73

  A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje.

 • 27:74

  I uistinu, Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove, a šta objelodanjuju.

 • 27:75

  I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.

 • 27:76

  Uistinu, ovaj Kur'an kazuje sinovima Israilovim većinom o onom u čemu se oni razilaze.

 • 27:77

  I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima.

 • 27:78

  Uistinu! Gospodar tvoj će presuditi među njima sudom Svojim, a On je Moćni, Znalac:

 • 27:79

  Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti na Istini jasnoj.

 • 27:80

  Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćeš učiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći.

 • 27:81

  I nisi ti vodič slijepcima iz zablude njihove. Pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajete Naše, ta oni su muslimani.

 • 27:82

  I kad padne Riječ na njih, izvešćemo im životinju iz Zemlje, (koja) će im govoriti da ljudi u znakove Naše nisu uvjereni.

 • 27:83

  A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu, od onog ko je poricao ajete Naše, tad će oni biti raspoređeni;

 • 27:84

  Dok, kad dođu, reći će: "Jeste li poricali ajete Moje, a niste ih obuhvatili znanjem? Šta ste to radili?"

 • 27:85

  I past će na njih Riječ što su činili zulm, pa oni neće govoriti.

 • 27:86

  Zar ne vide da smo mi načinili noć da se smire u njoj, a dan (da daje) vidljivost? Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju!

 • 27:87

  A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestraši ko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htjedne (izuzeti) Allah, a svi će doći Njemu ponizni.

 • 27:88

  I vidiš planine, misliš nepokretne su, a one se kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha Koji je usavršio svaku stvar. Uistinu! On je o onom šta činite Obaviješteni.

 • 27:89

  Ko donese dobro djelo, pa on će od njega imati bolje i oni će od straha Tog dana biti sigurni.

 • 27:90

  A ko donese zlodjelo, pa baciće se lica njihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kako ste radili?

 • 27:91

  Samo mi je naređeno da obožavam Gospodara ovog grada, koji ga je posvetio, a Njegova je svaka stvar; i naređeno mi je da budem od muslimana,

 • 27:92

  I da učim Kur'an. Pa ko se uputi, pa samo se upućuje za dušu svoju; a ko zaluta, tad reci: "Ja sam samo od opominjača."

 • 27:93

  I reci: "Hvala Allahu, pokazaće vam znakove Svoje pa ćete ih prepoznati." A nije Gospodar tvoj nehajan prema onom šta radite.

Paylaş
Tweet'le