28 KASAS

 • 28:1

  Ta. Sin. Mim.

 • 28:2

  To su znaci Kitaba jasnog.

 • 28:3

  Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonu s Istinom, za ljude koji vjeruju.

 • 28:4

  Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i učinio stanovnike njene sektama, tlačeći skupinu njih, koljući sinove njihove, a dajući da žive žene njihove. Uistinu, on je bio od mufsida.

 • 28:5

  I željeli smo da obdarimo one koji su učinjeni slabima na Zemlji, i učinimo ih imamima, i učinimo ih nasljednicima,

 • 28:6

  I da ih učvrstimo na Zemlji, i pokažemo faraonu i Hamanu i vojskama njih dvojice - ono čega su se od njih pribojavali.

 • 28:7

  I objavismo majci Musaovoj: "Zadoji ga, pa kad se za njega uplašiš, tad ga baci u rijeku, i ne plaši se, niti tuguj. Uistinu, Mi ćemo ti ga vratiti i učiniti ga (jednim) od izaslanika."

 • 28:8

  Pa je pokupila njega porodica faraonova, da bi im bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman i vojske njihove bili su oni koji čine greške.

 • 28:9

  I reče žena faraonova: "Osvježenje oka je meni i tebi. Ne ubijte ga! Možda će nam koristiti ili da ga uzmemo djetetom" - i oni ne zapaziše.

 • 28:10

  I posta srce majke Musaove prazno; skoro bi ga sigurno pokazala, da nismo učvrstili srce njeno, da bude od vjernika.

 • 28:11

  I reče sestri njegovoj: "Slijedi ga!" Pa je gledala njega izdaleka, a oni ne opaziše.

 • 28:12

  I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa (ona) reče: "Hoćete li da vam ukažem na čeljad kuće (koja) će se brinuti o njemu za vas, i oni će mu biti savjetnici?"

 • 28:13

  Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se oko osvježi i ne žalosti, i da zna da je obećanje Allahovo Istina. Ali većina njih ne zna.

 • 28:14

  I pošto je dostigao snagu svoju i dozrio, dadosmo mu sud i znanje; a tako plaćamo dobročinitelje.

 • 28:15

  I uđe u grad za vrijeme nehajnosti stanovnika njegovih, i nađe u njemu dva čovjeka (kako) se biju, ovaj iz sekte njegove, a ovaj od neprijatelja njegovog. Tad od njega zatraži pomoć onaj iz sekte njegove, protiv onog od neprijatelja njegovog. Tad ga udari Musa šakom, te ga dokrajči. Reče: "Ovo je od posla šejtanovog." Uistinu, on je neprijatelj, zavodnik očiti.

 • 28:16

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam učinio zulm duši svojoj, pa oprosti mi!" Pa mu je oprostio. Uistinu! On, On je Oprosnik, Milosrdni.

 • 28:17

  Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me obdario, zato neću biti pomagač prestupnika."

 • 28:18

  Pa osvanu u gradu prestrašen, iščekujući, tad gle! onaj koji ga je zvao u pomoć jučer, zove ga. Musa mu reče: "Uistinu, ti si očito onaj koji je zabludio."

 • 28:19

  Pa pošto je želio da dograbi onog koji je neprijatelj njima dvojici, (taj) reče: "O Musa! Zar želiš da me ubiješ, kao što si ubio dušu jučer? Samo želiš da budeš tiranin na Zemlji, a ne želiš da budeš od onih koji popravljaju."

 • 28:20

  I dođe čovjek s najdaljeg kraja grada trčeći. Reče: "O Musa! Uistinu, velikani o tebi odlučuju da te ubiju, zato izlazi (iz grada). Uistinu, ja sam ti od savjetnika."

 • 28:21

  Tad izađe iz njega prestrašen, iščekujući. Reče: "Gospodaru moj! Spasi me od naroda zalima."

 • 28:22

  Pa pošto se zaputio prema Medjenu, reče: "Možda će Gospodar moj da me uputi pravom putu."

 • 28:23

  Pa pošto stiže vodi Medjena, nađe na njoj zajednicu ljudi napajaju (stoku); i nađe pored njih dvije žene - odbijaju. Reče: "Šta je s vama dvjema?" Rekoše: "Ne napajamo dok ne odu čobani, a naš otac je starac uveliko."

 • 28:24

  Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenu sjenci, pa reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam - šta god mi spustiš od dobra - onaj kojem treba."

 • 28:25

  Tad mu dođe jedna od njih dvije, idući stidljivo. Reče: "Uistinu, moj otac te poziva da ti isplati nagradu što si napojio za nas." Pa pošto mu je došao i ispričao priču, reče: "Ne boj se! Spasio si se od naroda zalima."

 • 28:26

  Jedna od njih reče: "O oče moj! Unajmi ga! Uistinu je najbolji taj kojeg bi unajmio, snažan, pouzdan."

 • 28:27

  Reče: "Uistinu, ja želim da te oženim jednom od mojih kćeri, ovih dviju, da se unajmiš meni osam godina. Pa ako ispuniš deset, pa od tebe je; i ne želim da ti otežam. Naći ćeš - inšaAllah - da sam od pravednih."

 • 28:28

  (Musa) reče: "To je između mene i između tebe. Koji god od dva roka ispunim, pa neće biti neprijateljstva protiv mene; a Allah je nad onim šta govorimo Jamac."

 • 28:29

  Pa pošto Musa ispuni rok i pođe s porodicom svojom, opazi na obronku brda vatru. Reče porodici svojoj: "Sačekajte! Uistinu ja sam spazio vatru; možda ću vam ja od nje donijeti vijest, ili glavnju vatre, da biste se vi ogrijali."

 • 28:30

  Pa pošto joj priđe, bi pozvan s desne strane doline, u kraju blagoslovljenom, iz drveta: "O Musa! Uistinu! Ja, Ja sam Allah, Gospodar svjetova;

 • 28:31

  I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje da se brzo kreće kao da je on džinn, okrenu se bježeći i ne vraćajući se. "O Musa! Priđi i ne plaši se. Uistinu, ti si od sigurnih.

 • 28:32

  Zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći će bijela, bez ozljede. I saberi si krilo svoje od straha. Pa to će biti dva dokaza od Gospodara tvog faraonu i uglednicima njegovim: uistinu, oni su narod grješnika."

 • 28:33

  Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam ubio od njih dušu, zato se bojim da će me ubiti.

 • 28:34

  A brat moj Harun, on je rječitiji od mene jezikom, pa pošalji ga sa mnom (kao) potporu, potvrđujući mene. Uistinu, ja se plašim da će me poreći."

 • 28:35

  Reče: "Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim i dati vama dvojici moć, pa vam neće doseći. Sa znacima Našim, vas dvojica i ko vas bude slijedio, bićete pobjednici."

 • 28:36

  Pa pošto im dođe Musa sa znakovima Našim jasnim, rekoše: "Ovo je samo sihr izmišljeni, i nismo mi ovo čuli u očeva naših ranijih."

 • 28:37

  I reče Musa: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog ko je došao s Uputom od Njega, i ko će za kraj imati dom. Uistinu, to neće uspjeti zalimi."

 • 28:38

  I reče faraon: "O uglednici! Ne znam da vi imate drugog boga osim mene, zato mi zapali o Hamane, na ilovači, te mi načini toranj, da bih se ja uspeo bogu Musaovom; a uistinu, ja ga smatram (jednim) od lažova."

 • 28:39

  I uzoholi se on i vojske njegove na zemlji bez prava, i misliše da se oni Nama neće vratiti.

 • 28:40

  Pa smo dograbili njega i vojske njegove, te ih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio kraj zalima.

 • 28:41

  I učinili smo ih imamima (koji) pozivaju vatri, a na Dan kijameta neće biti pomognuti.

 • 28:42

  I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom, a na Dan kijameta oni će biti od odvratnih.

 • 28:43

  I doista smo dali Musau Knjigu - nakon što smo uništili pokoljenja ranija - jasne uvide ljudima, i uputu i milost, da bi se oni poučili.

 • 28:44

  I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musau izdali naredbu, i nisi bio od svjedoka.

 • 28:45

  Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im se život odužio. I nisi bio stanovnik među stanovnicima Medjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo bili ti koji su slali (poslanike).

 • 28:46

  I nisi bio na obronku planine kad smo pozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog da opominješ narod kojem nije došao nijedan opominjač prije tebe - da bi se oni poučili.

 • 28:47

  I da ih ne snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove, pa reknu: "Gospodaru naš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimo ajete Tvoje i budemo od vjernika?"

 • 28:48

  Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše: "Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?" Zar nisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije? Rekoše: "Sihra dva, međusobno pomažuća", i rekoše: "Uistinu, mi smo u svako nevjernici."

 • 28:49

  Reci: "Pa donesite od Allaha Knjigu koja je bolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, ako istinu govorite."

 • 28:50

  Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijede strasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog ko slijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha? Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

 • 28:51

  I doista smo im dopremili Riječ, da bi se oni poučili.

 • 28:52

  Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni u njega vjeruju.

 • 28:53

  I kad im se uči, govore: "Vjerujemo u njega. Uistinu, on je Istina od Gospodara našeg, uistinu, mi smo prije njega bili muslimani."

 • 28:54

  Takvima će se dati nagrada njihova dva puta, što su se strpili i dobrim djelom odbijali zlo, i iz onog čim smo ih opskrbili, udjeljivali;

 • 28:55

  I kad čuju besmislicu, okrenu se od nje i reknu: "Nama djela naša, a vama djela vaša. Selamun alejkum! Ne tražimo neznalice."

 • 28:56

  Uistinu, ti ne upućuješ koga voliš, nego Allah upućuje koga hoće, a On je Najbolji znalac upućenih.

 • 28:57

  I rekoše: "Ako s tobom budemo slijedili Uputu, bićemo izbačeni iz naše zemlje." A zar nismo za njih Harem učinili sigurnim?, skupljaju se njemu plodovi svake vrste - opskrba od Nas. Međutim, većina njih ne zna.

 • 28:58

  A koliko smo uništili naselja nezadovoljnih svojim sredstvima za život! Pa to su nastambe njihove, nisu nastanjivane poslije njih, izuzev malo, i bili smo Mi nasljednici.

 • 28:59

  I nije bio Gospodar tvoj uništilac gradova, dok ne bi podigao u prijestonici njihovoj poslanika, da im uči ajete Naše. I nismo bili Uništioci gradova, izuzev kad bi stanovnici njihovi bili zalimi.

 • 28:60

  A šta vam je dato od stvari, pa uživanje je života Dunjaa i ukras njegov; a što je kod Allaha, bolje je i trajnije. Pa zar ne razumijete?

 • 28:61

  Pa da li je onaj kome smo dali obećanje lijepo - ta on će ga susresti - kao onaj koga naslađujemo užitkom života Dunjaa, zatim će on na Dan kijameta biti od privedenih?

 • 28:62

  A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje su ortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?"

 • 28:63

  Reći će oni na kojima se obistinila Riječ: "Gospodaru naš! Ovo su ti koje smo zaveli. Zaveli smo njih, kao što smo sebe zaveli. Opravdavamo se Tebi: nisu nas obožavali."

 • 28:64

  I biće rečeno: "Pozovite ortake svoje!" Tad će ih pozvati, pa im neće odgovoriti, a vidjeće kaznu. Ah, da su se oni upućivali!

 • 28:65

  A na Dan kad ih pozove pa rekne: "Šta ste odgovorili poslanicima?"

 • 28:66

  Pa nejasne će im biti vijesti Toga dana, te se oni neće raspitivati.

 • 28:67

  Pa što se tiče onog ko se pokaje i bude vjerovao i radio dobro, pa možda da bude od uspjelih.

 • 28:68

  A Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire! Nema za njih izbora! Slava Allahu, i Uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

 • 28:69

  A Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove, i šta (oni) objelodanjuju.

 • 28:70

  I On je Allah - nema boga osim Njega! Njemu hvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemu se vraćate.

 • 28:71

  Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini noć trajnom do Dana kijameta - koji će vam bog pored Allaha donijeti svjetlost? Pa zar ne čujete?"

 • 28:72

  Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini dan trajnim do Dana kijameta - koji će vam bog pored Allaha donijeti noć, da se smirite u njoj? Pa zar ne vidite?"

 • 28:73

  I iz milosti Svoje, načinio je za vas noć i dan, da se odmarate u njoj, i da tražite od blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

 • 28:74

  A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje su ortaci Moji, za koje ste tvrdili?"

 • 28:75

  I iz svake zajednice ćemo istrgnuti svjedoka, pa ćemo reći: "Donesite dokaz vaš!" Tad će znati da je Istina Allahova, a nestaće od njih šta su izmišljali.

 • 28:76

  Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, pa ih je tlačio. A dali smo mu od blaga toliko, da bi uistinu ključevi njegovi oborili skupinu snažnih. Kad mu reče narod njegov: "Ne likuj! Uistinu, Allah ne voli one koji likuju.

 • 28:77

  I traži u onom šta ti je dao Allah kuću Ahireta, i ne zaboravi udio svoj od Dunjaa, i čini dobro kao što tebi Allah čini dobro, i ne traži fesad na Zemlji. Uistinu! Allah ne voli mufside."

 • 28:78

  Reče: "To mi je dato samo zbog mog znanja." Zar nije znao da je Allah već uništio prije njega od pokoljenja (onog) ko je od njega bio moćniji silom i veći skupom? A prestupnici neće biti pitani za svoje grijehe.

 • 28:79

  Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Oni koji žele život Dunjaa govorili su: "O da nam je slično šta je dato Karunu! Uistinu, on je posjednik sreće goleme."

 • 28:80

  A oni kojima je dato znanje rekoše: "Teško vama! Allahova nagrada je bolja za onog ko vjeruje i radi dobro, a ona neće biti data, izuzev strpljivima."

 • 28:81

  Pa smo dali da njega i kuću njegovu proguta zemlja. Tad on nije imao nikakvu skupinu (da) ga pomognu mimo Allaha, i nije bio od onih koji se mogu odbraniti.

 • 28:82

  I osvanuše oni koji su željeli njegovo mjesto jučer, govoreći: "Ah, Allah pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih i uskraćuje. Da nam nije Allah dobar bio, sigurno bi dao da nas proguta. Ah, ne uspijevaju nezahvalnici."

 • 28:83

  Ta kuća Ahireta - načinili smo je za one koji ne žele visinu na Zemlji, niti fesad. A ishod je za bogobojazne.

 • 28:84

  Ko dođe s dobrim djelom, pa imaće on bolje od njega; a ko dođe sa zlim djelom - pa oni koji su činili zlodjela biće plaćeni jedino (prema) onom šta su radili.

 • 28:85

  Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kur'anom, sigurno će te vratiti povratištu. Reci: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog ko donosi Uputu i onog ko je u zabludi očitoj."

 • 28:86

  I nisi se nadao da će se tebi dati Knjiga, izuzev kao milost od Gospodara tvog. Zato nikako ne budi pomagač nevjernicima;

 • 28:87

  I neka te nikako ne odvrate od ajeta Allahovih, nakon što su ti objavljeni; i pozivaj Gospodaru svom, i ne budi nikako od mušrika;

 • 28:88

  I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo je On Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev lica Njegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni!

Paylaş
Tweet'le