29 ANKEBUT

 • 29:1

  Alif. Lam. Mim.

 • 29:2

  Misle li ljudi da će biti ostavljeni, ako kažu: "Vjerujemo", i da neće biti iskušavani?

 • 29:3

  A doista smo iskušavali one prije njih. Pa sigurno će Allah znati one koji su istiniti i sigurno znati lašce.

 • 29:4

  Zar misle oni koji rade zlodjela, da će Nas preduhitriti? Zlo je to što prosuđuju!

 • 29:5

  Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rok Allahov je sigurno nastupajući, a On je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 29:6

  A ko se bori, pa samo se bori za dušu svoju. Uistinu! Allah je Neovisan od svjetova.

 • 29:7

  A oni koji vjeruju i čine dobra djela, - sigurno ćemo im pokriti zla djela njihova, i sigurno ćemo ih nagraditi (prema) najboljem šta su radili.

 • 29:8

  I naredili smo čovjeku prema roditeljima njegovim dobro. A ako se budu s tobom borili, da bi ti Meni pridružio ono o čemu ti nemaš znanje, tad ih ne poslušaj. Meni je povratak vaš, pa ću vas obavijestiti o onom šta ste radili.

 • 29:9

  A oni koji vjeruju i čine dobra djela, sigurno ćemo ih uvesti među pravedne.

 • 29:10

  I od ljudi je ko kaže: "Vjerujemo u Allaha" - pa kad bude paćen radi Allaha, smatra kušnju ljudi kao kaznu Allahovu; a ako dođe pomoć od Gospodara tvog, sigurno će reći: "Uistinu, mi smo bili s vama." Zar nije Allah Najbolji znalac o onom što je u grudima svjetova?

 • 29:11

  A sigurno Allah zna one koji vjeruju i sigurno zna munafike.

 • 29:12

  I govore oni koji ne vjeruju, onima koji vjeruju: "Slijedite put naš i ponijećemo greške vaše!" A neće oni biti nosioci grešaka njihovih nimalo. Uistinu, oni su lažljivci.

 • 29:13

  A sigurno će nositi terete svoje i terete uz terete svoje, i sigurno će biti pitani na Dan kijameta o onom šta su izmišljali.

 • 29:14

  I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pa je ostao među njima hiljadu, izuzev pedeset godina, pa ih je zadesio potop, a oni su bili zalimi.

 • 29:15

  Pa smo spasili njega i saputnike na lađi i učinili je znakom svjetovima.

 • 29:16

  I Ibrahima, kad reče narodu svom: "Obožavajte Allaha i bojte se Njega; to je bolje za vas, kad biste znali.

 • 29:17

  Obožavate mimo Allaha jedino idole i izmišljate laž. Uistinu, oni koje obožavate mimo Allaha, ne vladaju vašom opskrbom. Zato kod Allaha tražite opskrbu i obožavajte Njega i zahvaljujte Mu. Njemu ćete biti vraćeni."

 • 29:18

  A ako budete poricali, pa doista su poricale zajednice prije vas. A na Poslaniku je jedino dostava jasna.

 • 29:19

  Zar ne vide kako Allah počinje stvaranje, potom ga ponavlja? Uistinu! To je Allahu lahko.

 • 29:20

  Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kako je počeo stvaranje, zatim će Allah stvoriti stvaranjem drugim. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 29:21

  Kažnjava koga hoće, a smiluje se kome hoće, a Njemu ćete biti vraćeni."

 • 29:22

  I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, niti u nebesima. A nemate vi mimo Allaha nikakva zaštitnika, niti pomagača.

 • 29:23

  A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove i susret s Njim, takvi se u očaju spram milosti Moje, a ti takvi će imati kaznu bolnu.

 • 29:24

  Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino što su rekli: "Ubijte ga", ili "Spalite ga." Tad ga je Allah spasio od vatre. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju.

 • 29:25

  I reče: "Mimo Allaha ste uzeli jedino idole ljubavlju među vama u životu Dunjaa, potom ćete na Dan kijameta poricati jedni druge i proklinjati jedni druge, a sklonište vaše biće vatra, i nećete vi imati nikakvih pomagača."

 • 29:26

  Tad njemu povjerova Lut, i reče: "Uistinu! Ja sam muhadžir Gospodaru svom. Uistinu, On, On je Moćni, Mudri."

 • 29:27

  I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dali potomstvu njegovom poslanstvo i Knjigu, i dali mu nagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.

 • 29:28

  I Luta, kad reče narodu svom: "Uistinu, vi činite razvrat u kojem vas nije pretekao niko od svjetova.

 • 29:29

  Zar vi uistinu pristupate ljudima i presjecate put, i činite u sastajalištu svom ružno? Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su rekli: "Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!"

 • 29:30

  Reče: "Gospodaru moj! Pomozi me protiv naroda mufsida."

 • 29:31

  I pošto Naši izaslanici dođoše Ibrahimu s radosnom viješću, rekoše: "Uistinu, Mi ćemo uništiti stanovnike ovog grada, uistinu su stanovnici njegovi zalimi."

 • 29:32

  (Ibrahim) reče: "Uistinu, u njemu je Lut." Rekoše: "Mi smo Najbolji znalac onog ko je u njemu. Sigurno ćemo spasiti njega i porodicu njegovu, izuzev žene njegove, biće od onih koji ostaju."

 • 29:33

  I pošto poslanici Naši dođoše Lutu, sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih, nemoćan, i rekoše: "Ne boj se i ne žalosti se! Uistinu, Mi smo Spasitelji tvoji i porodice tvoje, izuzev žene tvoje, biće od onih koji ostaju.

 • 29:34

  Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti na stanovnike ovog grada kaznu s neba, zbog toga što su griješili."

 • 29:35

  I doista smo od njega ostavili znak jasan za ljude koji razmišljaju.

 • 29:36

  A Medjenu, brata njihovog Šuajba, pa reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha i nadajte se Danu posljednjem, i ne pravite zlo na Zemlji, čineći fesad."

 • 29:37

  Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres, i osvanuše u kući svojoj povaljani.

 • 29:38

  I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iz nastamba njihovih. I uljepšao im je šejtan djela njihova, te ih odvratio s puta, a bili su pronicljivi.

 • 29:39

  I Karuna i faraona i Hamana! A doista im je donio Musa dokaze jasne, pa su se uzoholili na Zemlji, a nisu (Nas) mogli preteći.

 • 29:40

  Tad smo svakog dograbili zbog grijeha njegovog. Pa od njih je onaj na koga smo poslali pješčanu oluju, i od njih je onaj kojeg je pogodio krik, i od njih je onaj kojeg smo dali da zemlja proguta, i od njih je onaj kojeg smo potopili. A nije im Allah učinio zulm, nego su dušama svojim zulm činili.

 • 29:41

  Primjer onih koji uzimaju mimo Allaha zaštitnike, je kao primjer pauka koji isplete kuću. A uistinu - od najslabijih kuća je kuća paukova - kad bi znali!

 • 29:42

  Uistinu! Allah zna šta prizivaju mimo Njega od stvari. A On je Moćni, Mudri.

 • 29:43

  A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i ne shvataju ih, izuzev učeni.

 • 29:44

  Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom. Uistinu, u tome je znak za vjernike.

 • 29:45

  Recitiraj šta ti se objavljuje od Knjige i obavljaj salat. Uistinu, salat odvraća od razvrata i ružnog, a sigurno je spominjanje Allaha najveće; a Allah zna šta radite.

 • 29:46

  I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjige osim s onim šta je najbolje, izuzev onih od njih koji čine zulm, i recite: "Vjerujemo u ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno vama; a Bog naš i Bog vaš je Jedini, i mi smo Njemu predani."

 • 29:47

  I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojima smo dali Knjigu, vjeruju u nju; i od ovih je ko u nju vjeruje. A negiraju ajete Naše samo nevjernici.

 • 29:48

  I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu, niti si je pisao desnicom svojom. Tad bi posumnjali lažovi.

 • 29:49

  Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onih kojima je dato znanje, a negiraju ajete Naše samo zalimi.

 • 29:50

  I govore: "Zašto mu se ne spuste znaci od Gospodara njegovog?" Reci: "Jedino su znaci kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni."

 • 29:51

  Zar im nije dovoljno što smo ti Mi objavili Knjigu - uči im se? Uistinu, u tome je milost i opomena za narod koji vjeruje.

 • 29:52

  Reci: "Dovoljan je Allah između mene i između vas Svjedok. Zna šta je u nebesima i Zemlji. A oni koji vjeruju u neistinu, a ne vjeruju u Allaha, ti takvi su gubitnici."

 • 29:53

  I požuruju te s kaznom; a da nije roka određenog, sigurno bi im došla kazna. I sigurno će im doći iznenadno, a oni neće opaziti.

 • 29:54

  Požuruju te s kaznom, a uistinu, Džehennem će biti okružilac nevjernika,

 • 29:55

  Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih i ispod nogu njihovih i bude rečeno: "Kušajte ono šta ste radili!"

 • 29:56

  O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, Zemlja Moja je prostrana, zato Mene - ta Mene obožavajte!

 • 29:57

  Svaka duša će iskusiti smrt, zatim ćete Nama biti povraćeni.

 • 29:58

  A oni koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo ih smjestiti u džennetske odaje ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna je nagrada radnika,

 • 29:59

  Onih koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju!

 • 29:60

  A koliko je živine koja opskrbu ne snosi? Allah opskrbljuje nju i vas. A On je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 29:61

  A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju i potčinio Sunce i Mjesec?" - sigurno će reći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju?

 • 29:62

  Allah pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih, i uskraćuje mu. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

 • 29:63

  I ako ih upitaš: "Ko spušta s neba vodu, pa oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog?" - sigurno će reći: "Allah!" Reci: "Hvala Allahu!" Naprotiv, većina njih ne razumije.

 • 29:64

  A ovaj život Dunjaa je samo igra i zabava. A uistinu, kuća Ahireta - ona je život, kad bi znali!

 • 29:65

  Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivaju Allaha, odani Njegovom dinu. Pa pošto ih izbavi na kopno, gle! oni (Mu) pridružuju,

 • 29:66

  Da bi nezahvalni bili na onom šta smo im dali, i da bi uživali; pa saznaće!

 • 29:67

  Zar nisu vidjeli da smo Mi učinili Harem sigurnim, a kidnapuju se ljudi oko njih? Pa zar u neistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne vjeruju?

 • 29:68

  A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja laž protiv Allaha ili poriče Istinu, pošto mu dođe? Zar nije u Džehennemu boravište za nevjernike!

 • 29:69

  A oni koji se bore za Nas, sigurno ćemo ih uputiti putevima Našim. A uistinu, Allah je sa dobročiniteljima.

Paylaş
Tweet'le