3 AL-İ İMRAN

 • 3:1

  Alif. Lam. Mim.

 • 3:2

  Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći!

 • 3:3

  Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat i Indžil,

 • 3:4

  Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajete Allahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete.

 • 3:5

  Uistinu, Allah - nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu -

 • 3:6

  On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog, Mudrog!

 • 3:7

  On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni - oni su majka Knjige, a drugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta je nejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njeno samo Allah. A jaki u nauci govore: "Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg" - a ne shvataju, izuzev posjednici razuma.

 • 3:8

  "Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebe milost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac.

 • 3:9

  Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje." Doista Allah neće prekršiti obećanje.

 • 3:10

  Uistinu, oni koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihova protiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre.

 • 3:11

  Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih je kaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom.

 • 3:12

  Reci onima koji ne vjeruju: "Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše je odmorište."

 • 3:13

  Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila na putu Allahovom, a druga je bila nevjernička - vidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka. A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. Uistinu, u tome je pouka za posjednike opažanja.

 • 3:14

  Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim od zlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah - kod Njega je najbolje povratište!

 • 3:15

  Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazni imaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste i zadovoljstvo od Allaha." A Allah je Vidilac robova,

 • 3:16

  Koji govore: "Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas kazne vatrom",

 • 3:17

  Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u rane zore.

 • 3:18

  Allah svjedoči da On - nema boga osim Njega - i meleci Njegovi i posjednici znanja - postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri.

 • 3:19

  Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu, Allah je brz obračunom.

 • 3:20

  Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: "Predao sam lice svoje Allahu, i onaj ko me slijedi." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Jeste li se predali (Allahu)?" Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvrate - pa samo je na tebi dostava; a Allah je Vidilac robova.

 • 3:21

  Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, i ubijaju one od ljudi koji naređuju pravednost - pa obraduj ih kaznom bolnom.

 • 3:22

  To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvih pomagača.

 • 3:23

  Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudi među njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni.

 • 3:24

  To zato što oni govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." A obmanulo ih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali.

 • 3:25

  Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakoj duši šta je zaradila? - a njima neće biti učinjen zulm.

 • 3:26

  Reci: "O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od koga hoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Ti nad svakom stvari imaš moć.

 • 3:27

  Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodiš mrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa."

 • 3:28

  Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tad nema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozorava vas Allah Sobom, a Allahu je dolazište!

 • 3:29

  Reci: "Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji", a Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 3:30

  Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradila od zla - zaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas Allah Sobom; a Allah je Samilostan robovima.

 • 3:31

  Reci: "Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vam grijehe vaše," a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 3:32

  Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku." Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah ne voli nevjernike.

 • 3:33

  Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu, nad svjetovima.

 • 3:34

  Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 3:35

  Kad reče žena Imranova: "Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobi mojoj posvećeno, zato primi od mene. Uistinu, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac."

 • 3:36

  Pa pošto je rodi, reče: "Gospodaru moj! Uistinu! Ja sam je rodila - žensko" - a Allah je Najbolji znalac onog šta je rodila - "a nije muško kao žensko, i uistinu, ja sam joj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtana prokletog."

 • 3:37

  Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim; i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bi kod nje opskrbu. Reče: "O Merjem! Otkud ti ovo?" Rekla je: "To je od Allaha!" Uistinu, Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.

 • 3:38

  Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: "Gospodaru moj! Podari mi od Sebe potomstvo dobro. Uistinu! Ti si Onaj koji čuje dowu."

 • 3:39

  Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: "Allah raduje tebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom od dobrih."

 • 3:40

  Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena moja je nerotkinja." Reče: "Istovjetno!" Allah čini šta hoće.

 • 3:41

  Reče: "Gospodaru moj! Daj mi znak." Reče: "Znak ti je da nećeš govoriti s ljudima tri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom."

 • 3:42

  I kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, Allah te je odabrao i očistio te, i odabrao te nad ženama svjetova.

 • 3:43

  O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku' sa onima koji čine ruku'."

 • 3:44

  To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kad pobacaše pera svoja - koji od njih će se starati o Merjem - niti si bio kod njih kad su se svađali.

 • 3:45

  Kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovo je Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretu - a od bliskih je -

 • 3:46

  I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti."

 • 3:47

  Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?" Reče: "Istovjetno!" Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi!", tad biva.

 • 3:48

  I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu,

 • 3:49

  I poslanikom sinovima Israilovim: "Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodara vašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te će biti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolom Allahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu u tome je znak za vas, ako ste vjernici -

 • 3:50

  I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog šta vam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allaha i poslušajte mene.

 • 3:51

  Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je put pravi."

 • 3:52

  Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: "Ko su pomagači moji Allahu?" Hawarijjuni rekoše: "Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mi muslimani.

 • 3:53

  Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sa svjedocima."

 • 3:54

  I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.

 • 3:55

  Kad reče Allah: "O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji će te očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nad onima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi među vama o onom u čemu ste se razilazili.

 • 3:56

  Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau i Ahiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača.

 • 3:57

  A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagrade njihove." A Allah ne voli zalime.

 • 3:58

  To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra.

 • 3:59

  Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine, potom mu rekao: "Budi!", pa je bio.

 • 3:60

  Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih.

 • 3:61

  Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tad reci: "Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše i duše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nad lažljivcima."

 • 3:62

  Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. A uistinu Allah - On je Moćni, Mudri!

 • 3:63

  Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.

 • 3:64

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamo samo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimo Allaha." Pa ako se odvrate, tad recite: "Svjedočite da smo mi muslimani."

 • 3:65

  O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljeni jedino poslije njega? Pa zar ne shvatate?

 • 3:66

  Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto se prepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate.

 • 3:67

  Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio od mušrika.

 • 3:68

  Uistinu, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i oni koji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika.

 • 3:69

  Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, a ne opažaju.

 • 3:70

  O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite?

 • 3:71

  O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a vi znate?

 • 3:72

  I govori grupa sljedbenika Knjige: "Vjerujte u ono šta je objavljeno onima koji vjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili.

 • 3:73

  I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu." Reci: "Uistinu, uputa je Uputa Allahova" - da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kod Gospodara vašeg." Reci: "Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj." Daje ju kome hoće; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

 • 3:74

  Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike.

 • 3:75

  I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih je ko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. To zato što oni govore: "Nije nama među neukima put." I govore protiv Allaha laž, a oni znaju.

 • 3:76

  Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah voli bogobojazne.

 • 3:77

  Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, ti takvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dan kijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 3:78

  I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to je iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha", a to nije od Allaha; i govore protiv Allaha laž, a oni znaju.

 • 3:79

  Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekne ljudima: "Budite robovi moji mimo Allaha," nego: "Budite rabbani zato što učite Knjigu i što proučavate."

 • 3:80

  I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredi nevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani?

 • 3:81

  I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: "Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti, zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega i sigurno ćete ga pomoći?" Reče: "Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?" Rekoše: "Slažemo se." Reče: "Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka."

 • 3:82

  Pa ko se odvrati poslije toga - pa ti takvi su grješnici.

 • 3:83

  Pa zar mimo dina Allahovog traže drugi - a Njemu se pokorava ko je na nebesima i Zemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti.

 • 3:84

  Reci: "Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani."

 • 3:85

  A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će na Ahiretu biti od gubitnika.

 • 3:86

  Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili su da je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima.

 • 3:87

  Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih.

 • 3:88

  Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi;

 • 3:89

  Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 3:90

  Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje, neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali.

 • 3:91

  Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila ni od jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznu bolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača.

 • 3:92

  Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite od nečeg - pa uistinu, Allah je o tome Znalac.

 • 3:93

  Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israil duši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: "Pa dajte Tewrat te ga čitajte, ako istinu govorite."

 • 3:94

  Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije toga - pa ti takvi su zalimi.

 • 3:95

  Reci: "Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio od mušrika."

 • 3:96

  Uistinu, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokaz svjetovima;

 • 3:97

  U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. A radi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu, Allah je Neovisan od svjetova.

 • 3:98

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedok nad onim šta radite?"

 • 3:99

  Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, i tražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?" A nije Allah nemaran prema onom šta radite.

 • 3:100

  O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratiće vas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.

 • 3:101

  A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama je Poslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom.

 • 3:102

  O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vi jedino kao muslimani;

 • 3:103

  I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodati Allahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postali blagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili.

 • 3:104

  I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivati što je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti.

 • 3:105

  I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazi jasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu,

 • 3:106

  Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti: "Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali."

 • 3:107

  A što se tiče onih čija će lica pobijeliti - pa biće u milosti Allahovoj, oni će u njoj biti vječito.

 • 3:108

  To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima.

 • 3:109

  I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allahu se vraćaju stvari.

 • 3:110

  Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Naređujete dobro a spriječavate nevaljalo, i vjerujete u Allaha. A kad bi vjerovali sljedbenici Knjige, sigurno bi za njih bilo bolje. (Neki) od njih su vjernici, a većina njih su grješnici.

 • 3:111

  Neće vam nauditi, izuzev vrijeđanja. A ako se budu borili protiv vas, okrenuće vam leđa, zatim neće biti pomognuti.

 • 3:112

  Udariće na njih poniženje gdje god stignu, izuzev (gdje prihvate) uže Allahovo i uže od ljudi - i navući će srdžbu od Allaha i pogodiće ih bijeda. To zato što oni ne vjeruju u ajete Allahove, a ubijali su vjerovjesnike bez prava. To zato što ne slušaju i prevršuju.

 • 3:113

  Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, uče ajete Allahove svu noć i oni padaju na sedždu,

 • 3:114

  Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i naređuju dobro a zabranjuju nevaljalo, i natječu se u dobrim djelima; a takvi su od dobrih.

 • 3:115

  A šta učine od dobrog, pa neće im se to poreći; a Allah je Znalac bogobojaznih.

 • 3:116

  Uistinu, onima koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihova protiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.

 • 3:117

  Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led: pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm, nego zulm čine dušama svojim.

 • 3:118

  O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vas ometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono šta kriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti.

 • 3:119

  Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kad vas sretnu, kažu: "Vjerujemo!", a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci: "Umrite u srdžbi svojoj!" Uistinu, Allah je Znalac grudi.

 • 3:120

  Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako se strpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. Uistinu! Allah ono što rade obuhvata.

 • 3:121

  I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbu - a Allah je Onaj koji čuje, Znalac -

 • 3:122

  Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i u Allaha zato nek se pouzdaju vjernici.

 • 3:123

  I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, da biste vi zahvaljivali.

 • 3:124

  Kad si rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš sa tri hiljade meleka spuštenih?"

 • 3:125

  Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, - ovo će vas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih.

 • 3:126

  I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. A nema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog,

 • 3:127

  Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani.

 • 3:128

  Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jer uistinu, oni su zalimi.

 • 3:129

  A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjava koga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 3:130

  O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli,

 • 3:131

  I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,

 • 3:132

  I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo.

 • 3:133

  I požurite ka oprostu Gospodara vašeg i Džennetu čije je prostranstvo (kao) nebesa i Zemlja: pripremljen je za bogobojazne,

 • 3:134

  Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savlađuju srdžbu i one koji praštaju ljudima - a Allah voli dobročinitelje -

 • 3:135

  I one koji kad počine nepristojnost ili zulm dušama svojim, sjete se Allaha i zatraže oprost za grijehe svoje - a ko oprašta grijehe do Allah? - i (koji) neće ustrajati na onom šta čine, a oni znaju.

 • 3:136

  Takvima je plaća njihova oprost od Gospodara njihovog i bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. A divna je nagrada radnika!

 • 3:137

  Već su prošli prije vas suneni; zato putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio kraj poricatelja.

 • 3:138

  Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne.

 • 3:139

  I ne malaksajte i ne žalostite se, a vi ćete biti gornji, ako ste vjernici.

 • 3:140

  Ako vas dotakne rana, pa već je dotakla narod (nevjernika) rana slična toj. A to su dani koje izmjenjujemo među ljudima, i da zna Allah one koji vjeruju i uzme od vas šehide - a Allah ne voli zalime -

 • 3:141

  I da očisti Allah one koji vjeruju i zbriše nevjernike.

 • 3:142

  Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne zna Allah one koji su se borili između vas i ne zna strpljive?

 • 3:143

  A doista ste željeli smrt prije no što ste je sreli. Pa doista ste je vidjeli, a vi gledate.

 • 3:144

  I Muhammed je samo poslanik; već su prošli prije njega poslanici. Pa zar ćete se, ako umre ili bude ubijen, okrenuti na petama vašim? A ko se okrene na petama svojim, pa neće štetiti Allahu nimalo; a nagradiće Allah zahvalne.

 • 3:145

  I nije za dušu da umre, izuzev s dozvolom Allahovom, u roku (u knjizi) zapisanom. A ko želi nagradu Dunjaa, daćemo mu od nje, i ko želi nagradu Ahireta, daćemo mu od nje. I nagradićemo zahvalne.

 • 3:146

  A koliko vjerovjesnika se borilo (i) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbog onog šta ih je zadesilo na putu Allahovom, i nisu oslabili niti se ponizili; a Allah voli strpljive.

 • 3:147

  I bio je govor njihov jedino što bi rekli: "Gospodaru naš! Oprosti nam grijehe naše i neumjerenost našu u stvari našoj, i ojačaj noge naše i pomozi nas protiv naroda nevjernika."

 • 3:148

  Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah voli dobročinitelje.

 • 3:149

  O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petama vašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike.

 • 3:150

  Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača.

 • 3:151

  Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za što nije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima.

 • 3:152

  I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolom Njegovom, do (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakon što vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želi Ahiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah je Vlasnik blagodati nad vjernicima.

 • 3:153

  Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadini vašoj - zato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, niti šta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 3:154

  Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa - doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta. Govorili su: "Imamo li mi od (ove) stvari išta?" Reci: "Uistinu, svaka stvar je Allahova." Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: "Da je bilo za nas od (ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani." Reci: "Da ste bili u kućama svojim, sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allah ono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim." A Allah je Znalac grudi.

 • 3:155

  Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine, samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostio Allah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Blagi.

 • 3:156

  O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kad putuju po Zemlji ili budu ratnici: "Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni" - da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah je onog šta radite Vidilac.

 • 3:157

  I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha i milost bolji od onog šta zgrću.

 • 3:158

  I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani.

 • 3:159

  Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca, sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njima u poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji se pouzdavaju.

 • 3:160

  Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je taj ko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

 • 3:161

  I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dan kijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm.

 • 3:162

  Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu od Allaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište!

 • 3:163

  Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade.

 • 3:164

  Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih: uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili u zabludi očitoj.

 • 3:165

  Zar, pošto vas je pogodila nesreća - već ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnom njoj - govorite: "Otkud ovo?" Reci: "To je od duša vaših." Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 3:166

  A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovom i da bi znao vjernike,

 • 3:167

  I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: "Dođite, borite se na putu Allahovom ili se branite." Rekli su: "Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili." Oni su nevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nije u srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju,

 • 3:168

  Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: "Da su nas poslušali, ne bi bili ubijeni." Reci: "Pa odbijte od duša svojih smrt, ako istinu govorite!"

 • 3:169

  I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv, živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni;

 • 3:170

  Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji im se još nisu priključili iza njih - što neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.

 • 3:171

  Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadne nagrada vjernika,

 • 3:172

  Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni od njih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu,

 • 3:173

  Oni kojima su rekli ljudi: "Uistinu, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih se bojte", pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: "Dosta nam je Allah, a divan li je Zaštitnik!"

 • 3:174

  Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedili su zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.

 • 3:175

  Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene, ako ste vjernici.

 • 3:176

  I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. Uistinu, oni ne štete Allahu nimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu.

 • 3:177

  Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 3:178

  I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim za duše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu.

 • 3:179

  Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg od dobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. Međutim, Allah odabire od poslanika Svojih koga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se, pa imaćete vi nagradu veličanstvenu.

 • 3:180

  I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodati Svoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim su škrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 • 3:181

  Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: "Uistinu, Allah je fukara, a mi smo bogati." Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo: "Kušajte kaznu gorenjem!"

 • 3:182

  To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalim robovima.

 • 3:183

  (Isti su) oni koji govore: "Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemo Poslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra." Reci: "Već su vam dolazili poslanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, ako istinu govorite?"

 • 3:184

  Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebe - dolazili su sa znakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom.

 • 3:185

  Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dan kijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio; a život Dunjaa je samo užitak obmane.

 • 3:186

  Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti od onih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako se strpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti.

 • 3:187

  I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: "Sigurno ćete je objašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?" - pa su je odbacili za leđa svoja i pribavili njome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju!

 • 3:188

  Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da budu hvaljeni zbog onog šta ne rade - pa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; a imaće oni kaznu bolnu.

 • 3:189

  A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 3:190

  Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednike razuma,

 • 3:191

  One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi! Pa sačuvaj nas kazne vatrom.

 • 3:192

  Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; a neće imati zalimi nikakvih pomagača.

 • 3:193

  Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: "Vjerujte u Gospodara vašeg", pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrij nam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima.

 • 3:194

  Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas na Dan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!"

 • 3:195

  Pa se odazvao njima Gospodar njihov: "Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarca ili žene. Vi ste jedni od drugih." Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih i mučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova i sigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah - kod Njega je najbolja nagrada.

 • 3:196

  Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,

 • 3:197

  Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište!

 • 3:198

  Međutim, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima - ugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je za čestite.

 • 3:199

  A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljeno vama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenu malu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. Uistinu! Allah je brz obračunom.

 • 3:200

  O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte se Allaha, da biste vi uspjeli.

Paylaş
Tweet'le