31 LOKMAN

 • 31:1

  Alif. Lam. Mim.

 • 31:2

  To su znaci Kitaba mudrog,

 • 31:3

  Upute i milosti za dobročinitelje,

 • 31:4

  One koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su u Ahiret, oni uvjereni.

 • 31:5

  Takvi su na Uputi Gospodara svog, a ti takvi su uspješni.

 • 31:6

  I od ljudi je ko kupuje priču za zabavu, da bi zavodio s puta Allahovog bez ikakva znanja i uzimao ga ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu.

 • 31:7

  A kad mu se uče ajeti Naši, okrene se oholo kao da ih nije čuo, kao da je u oba njegova uha gluhoća. Zato ga obraduj kaznom bolnom.

 • 31:8

  Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni bašče uživanja,

 • 31:9

  Vječno će biti u njima. Obećanje Allahovo je istinito; a On je Moćni, Mudri.

 • 31:10

  Stvorio je nebesa bez stubova koje vidite, i postavio po Zemlji planine stabilne da vas ne trese, i razasuo po njoj svakovrsne životinje. I spustili smo s neba vodu, pa učinili da na njoj iznikne (bilje) svake vrste plemenite.

 • 31:11

  Ovo je stvaranje Allahovo. Pa pokažite Mi šta su to stvorili oni mimo Njega! Naprotiv, zalimi su u zabludi očitoj.

 • 31:12

  I doista, dali smo Lukmanu mudrost: "Zahvaljuj Allahu! A ko zahvaljuje - pa samo zahvaljuje za dušu svoju. A ko ne zahvaljuje - pa uistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni."

 • 31:13

  I kad reče Lukman sinu svom - a on ga je savjetovao: "O sinčiću moj! Ne pridružuj Allahu. Uistinu, širk je zulm strašan!"

 • 31:14

  I wassijetili smo čovjeku za roditelje njegove - nosila ga je majka njegova slabošću nad slabosti, a odbijanje njegovo je u dvije godine - "Zahvaljuj Meni i roditeljima svojim, Meni je dolazište!"

 • 31:15

  A ako se bore s tobom da Mi pridružiš ono o čemu ti nemaš znanje, tad ne poslušaj njih dvoje. I druži se s njima na Dunjau uljudno, i slijedi put onog ko Mi se obraća. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću vas obavijestiti o onom šta ste radili.

 • 31:16

  "O sinčiću moj! Uistinu! Bilo to težine zrna gorušice, u stijeni ili u nebesima ili u Zemlji, iznijeće ga Allah. Uistinu! On je Fini, Obaviješteni.

 • 31:17

  O sinčiću moj! Obavljaj salat i naređuj dobro, a zabranjuj nevaljalo, i strpi se nad onim šta te zadesi. Uistinu, to su odlučujuće stvari.

 • 31:18

  I ne iskrivljuj obraz svoj ljudima, i ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu! Allah ne voli nijednog varalicu, hvalisavca.

 • 31:19

  I budi umjeren u hodu svom i spusti glas svoj. Uistinu, najružniji glasovi su njakanje magaraca."

 • 31:20

  Zar ne vidite da vam je Allah potčinio šta je na nebesima i šta je na Zemlji, i upotpunio vam blagodati Svoje svana i iznutra? A od ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute, i bez Knjige osvjetljavajuće.

 • 31:21

  A kad im se kaže: "Slijedite ono šta je objavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimo ono na čemu smo našli očeve naše." Zar i kad ih šejtan poziva kazni seira?

 • 31:22

  A ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa doista se uhvatio za hvatište najčvršće. A Allahov je konac stvari.

 • 31:23

  A ko ne vjeruje, pa nek te ne žalosti nevjerovanje njegovo. Nama je povratak njihov, pa ćemo ih obavijestiti o onom šta su radili. Uistinu! Allah je Znalac grudi.

 • 31:24

  Dajemo im da uživaju malo, zatim ćemo ih natjerati kazni gruboj.

 • 31:25

  A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Hvala neka je Allahu!" Naprotiv, većina njih ne zna.

 • 31:26

  Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji. Uistinu! Allah! On je Neovisni, Hvaljeni.

 • 31:27

  A da je svako drvo na Zemlji (pretvoreno u) pera, a more - da se ono produži nakon (iscrpljenja) njegovog za sedam mora - ne bi se iscrpile Riječi Allahove. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

 • 31:28

  Stvaranje vaše i podizanje vaše (iz mrtvih) je samo - kao duše jedne. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 31:29

  Zar ne vidiš da Allah daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, a potčinio je Sunce i Mjesec, svakoje plovi roku određenom - i da je Allah o onom šta radite Obaviješteni?

 • 31:30

  To zato što je Allah - On Istina, i što je ono što prizivaju mimo Njega, neistina, i što je Allah, On Uzvišeni, Veliki.

 • 31:31

  Zar ne vidiš da plovilo plovi morem s blagodati Allahovom? - da bi vam pokazao neke znakove Svoje. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog.

 • 31:32

  I kad ih prekrije talas kao nadstrešice, prizivaju Allaha odani njegovoj vjeri. Pa pošto ih izbavi na kopno, tad je neki od njih osrednji. A negira znakove Naše jedino svaki podmukli, nezahvalni.

 • 31:33

  O ljudi! Bojte se Gospodara svog i plašite se Dana kad neće (moći) platiti roditelj za dijete svoje, niti dijete - ono neće biti onaj koji plaća za roditelja svog nimalo. Uistinu, obećanje Allahovo je Istina. Zato, neka vas nikako ne obmane život Dunjaa, i neka vas nikako o Allahu ne obmane garur.

 • 31:34

  Uistinu! Allah! Kod Njega je znanje ^asa. A spušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna duša šta će zaraditi sutra, i ne zna duša u kojoj zemlji će umrijeti. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni!

Paylaş
Tweet'le