37 SAFFAT

 • 37:1

  Tako mi u saffove poredanih,

 • 37:2

  Te onih koji gone ukorom,

 • 37:3

  Te onih koji recituju Opomenu,

 • 37:4

  Uistinu! Bog vaš je sigurno Jedini,

 • 37:5

  Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, i Gospodar istoka.

 • 37:6

  Uistinu! Mi smo najniže nebo ukrasili ukrasom - planetama,

 • 37:7

  I zaštitom od svakog šejtana zadrtog.

 • 37:8

  Ne čuju Najviši skup, a bivaju gađani sa svake strane,

 • 37:9

  Prognani, a njihova kazna je trajna.

 • 37:10

  Izuzev ko otrgne grabljenjem - tad ga slijedi svjetlica prodorna.

 • 37:11

  Pa upitaj njih: "Da li su oni jače stvorenje ili onaj koga smo stvorili?" Uistinu! Mi smo ih stvorili od ilovače ljepljive.

 • 37:12

  Naprotiv, zadivio si se, a rugaju se,

 • 37:13

  I kad se opomenu, ne paze,

 • 37:14

  A kad znak vide, rugaju se,

 • 37:15

  I govore: "Ovo je samo sihr očiti!

 • 37:16

  Hoćemo li kad umremo i budemo prah i kosti, uistinu mi biti podignuti,

 • 37:17

  Ili očevi naši raniji?"

 • 37:18

  Reci: "Da, i vi ćete biti poniženi."

 • 37:19

  Pa to će biti samo povik jedan, tad gle! - oni će gledati,

 • 37:20

  I reći: "O teško nama! Ovo je Dan sudnji!"

 • 37:21

  "Ovo je Dan odluke, onaj kojeg ste poricali."

 • 37:22

  Sakupite one koji su činili zulm i drugare njihove, i ono šta su obožavali,

 • 37:23

  Mimo Allaha, pa ih povedite na put džehimu,

 • 37:24

  I zaustavite ih, uistinu, oni će biti pitani.

 • 37:25

  "Šta vam je, ne pomažete se?"

 • 37:26

  Naprotiv, oni su Danas pokorni.

 • 37:27

  I pristupaće oni jedni drugima - raspitivaće se,

 • 37:28

  Govoriće: "Uistinu, vi ste nam dolazili zdesna."

 • 37:29

  Reći će: "Naprotiv, niste bili vjernici,

 • 37:30

  I nismo mi imali nad vama nikakve moći. Naprotiv! Bili ste narod pretjerujućih.

 • 37:31

  Zato se na nama obistinila Riječ Gospodara našeg: uistinu, mi smo ti koji kušamo.

 • 37:32

  Tad smo vas zaveli. Uistinu, mi smo bili zalutali."

 • 37:33

  Pa uistinu, oni će u kazni Tog dana biti sudionici.

 • 37:34

  Uistinu, Mi ćemo tako postupiti sa prestupnicima.

 • 37:35

  Uistinu, oni su se - kad im je rečeno: "Nema boga osim Allaha" - uzoholili,

 • 37:36

  I govorili: "Zar da mi uistinu napustimo bogove naše radi pjesnika ludog?"

 • 37:37

  Naprotiv, došao je s Istinom i potvrdio izaslanike.

 • 37:38

  Uistinu, vi ćete kušati kaznu bolnu -

 • 37:39

  I bićete plaćeni samo kako ste radili -

 • 37:40

  Izuzev robova Allahovih čistih,

 • 37:41

  Ti takvi će imati opskrbu poznatu:

 • 37:42

  Voće; i oni će biti počašćeni,

 • 37:43

  U baščama uživanja,

 • 37:44

  Na sofama će naspramni biti,

 • 37:45

  Obilaziće se oko njih sa čašom izvora,

 • 37:46

  Bijelog, prijatnog za pijače.

 • 37:47

  Neće biti u njemu glavobolje, niti će se oni od njega opiti.

 • 37:48

  A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda, krupnooke,

 • 37:49

  Kao da su one jaja skrivena.

 • 37:50

  Tad će pristupati oni jedni drugima, raspitivaće se.

 • 37:51

  Reći će govornik između njih: "Uistinu, ja sam imao druga,

 • 37:52

  Govorio je: 'Jesi li uistinu ti od onih koji potvrđuju?

 • 37:53

  Zar ćemo kad umremo i budemo prah i kosti, uistinu mi polagati račun?"

 • 37:54

  Reći će: "Da li biste vi pogledali?"

 • 37:55

  Tad će pogledati pa će ga vidjeti usred džehima.

 • 37:56

  Reći će: "Tako mi Allaha, zamalo da me upropastiš.

 • 37:57

  I da nije bilo blagodati Gospodara mog, sigurno bih bio od privedenih."

 • 37:58

  "Pa zar nećemo mi biti mejjiti,

 • 37:59

  Izuzev smrti naše ranije, i nećemo mi biti mučeni?"

 • 37:60

  Uistinu, ovo je to, uspjeh veličanstven.

 • 37:61

  Za slično ovome, ta neka rade radnici!

 • 37:62

  Da li je to bolje ugošćenje ili drvo zekkum?

 • 37:63

  Uistinu, Mi ćemo ga učiniti iskušenjem za zalime.

 • 37:64

  Uistinu, to drvo izlazi iz dna džehima,

 • 37:65

  Plod njegov - kao da su to glave šejtana.

 • 37:66

  Pa uistinu, oni će jesti od njega te puniti njime trbuhe.

 • 37:67

  Zatim će oni uistinu imati na njega mješavinu ključale vode,

 • 37:68

  Potom je uistinu povratište njihovo džehimu.

 • 37:69

  Uistinu, oni su našli očeve svoje zalutale,

 • 37:70

  Pa oni tragovima njihovim hite.

 • 37:71

  A doista je prije njih zalutala većina prijašnjih,

 • 37:72

  I doista smo slali među njih opominjače.

 • 37:73

  Zato pogledaj kakav je bio kraj opominjanih,

 • 37:74

  Izuzev robova Allahovih čistih.

 • 37:75

  A doista Nas je zvao Nuh, pa divni su Oni koji su se odazvali.

 • 37:76

  I spasili smo njega i porodicu njegovu od žala strašnog,

 • 37:77

  I učinili potomstvo njegovo - njih preživjelima,

 • 37:78

  I ostavili nad njim u kasnijim (pokoljenjima):

 • 37:79

  "Selam Nuhu u svjetovima!"

 • 37:80

  Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!

 • 37:81

  Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,

 • 37:82

  Zatim smo potopili druge.

 • 37:83

  A uistinu, od stranke njegove je Ibrahim.

 • 37:84

  Kad dođe Gospodaru svom sa srcem zdravim,

 • 37:85

  Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta to obožavate?

 • 37:86

  Zar lažne bogove mimo Allaha želite?

 • 37:87

  Pa šta je vaše mišljenje o Gospodaru svjetova?"

 • 37:88

  Tad osmotri pogledom zvijezde,

 • 37:89

  Pa reče: "Uistinu, ja sam bolestan!"

 • 37:90

  Tad se okrenuše od njega odlazeći.

 • 37:91

  Pa se prikrade bogovima njihovim, te reče: "Zar ne jedete?,

 • 37:92

  Šta vam je, ne govorite?"

 • 37:93

  Pa im se prikrade udarajući desnicom.

 • 37:94

  Tad mu se približiše, žureći.

 • 37:95

  Reče: "Zar obožavate ono što klešete,

 • 37:96

  A Allah je stvorio vas i ono što pravite?"

 • 37:97

  Rekoše: "Sagradite mu građevinu, pa ga bacite u vatru."

 • 37:98

  Tad mu zaželiše spletku, pa njih učinismo donjima.

 • 37:99

  I reče: "Uistinu, ja sam putnik Gospodaru svom, uputiće me.

 • 37:100

  Gospodaru moj! Daruj mi (potomka) od dobrih."

 • 37:101

  Pa smo ga obradovali dječakom blagim.

 • 37:102

  Pa pošto je dostigao s njim (dobu) privređivanja, reče: "O sinčiću moj! Uistinu sam ja u snu vidio da te ja koljem, pa gledaj, šta vidiš?" Reče: "O oče moj! Učini šta ti se naređuje. Naći ćeš me - ako htjedne Allah - (jednim) od strpljivih."

 • 37:103

  Pa pošto se oba pokoriše, i položi ga na čelo,

 • 37:104

  I pozvasmo ga: "O Ibrahime!

 • 37:105

  Već si ispunio snoviđenje. Uistinu, mi tako nagrađujemo dobročinitelje.

 • 37:106

  Uistinu, ovo je to, kušnja očita."

 • 37:107

  I iskupismo ga žrtvom golemom,

 • 37:108

  I ostavismo mu među kasnijima:

 • 37:109

  "Selam Ibrahimu!"

 • 37:110

  Tako nagrađujemo dobročinitelje!

 • 37:111

  Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,

 • 37:112

  A obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom, od pravednih,

 • 37:113

  I blagoslovili njega i Ishaka; a od potomstva njih dvojice je dobročinitelj i zalim duši svojoj, očiti;

 • 37:114

  I doista smo obdarili Musaa i Haruna,

 • 37:115

  I spasili njih dvojicu i narod njihov od žala strašnog,

 • 37:116

  I pomogli ih, pa su oni bili pobjednici;

 • 37:117

  I dali smo njima dvojici Knjigu jasnih (stvari),

 • 37:118

  I uputili ih putem pravim,

 • 37:119

  I ostavili njima dvojici među kasnijima:

 • 37:120

  "Selam Musau i Harunu!"

 • 37:121

  Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!

 • 37:122

  Uistinu, njih dvojica su bili od robova Naših vjernika.

 • 37:123

  I uistinu, Il'jas je bio od izaslanika.

 • 37:124

  Kad reče narodu svom: "Zar se ne bojite?

 • 37:125

  Zar prizivate Ba'la, a ostavljate Najboljeg od stvoritelja,

 • 37:126

  Allaha, Gospodara vašeg i Gospodara očeva vaših ranijih?"

 • 37:127

  Pa su ga porekli, pa uistinu će oni biti privedeni,

 • 37:128

  Izuzev robova Allahovih čistih.

 • 37:129

  I ostavili smo njemu među kasnijima:

 • 37:130

  "Selam Il'jasu!"

 • 37:131

  Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!

 • 37:132

  Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika.

 • 37:133

  I uistinu, Lut je bio od izaslanika.

 • 37:134

  Kad spasismo njega i porodicu njegovu - sve,

 • 37:135

  Izuzev starice među izostalima,

 • 37:136

  Zatim smo uništili druge.

 • 37:137

  A uistinu, vi prolazite pored njih jutrom,

 • 37:138

  I noću; pa zar ne shvatate?

 • 37:139

  I uistinu, Junus je bio od izaslanika;

 • 37:140

  Kad pobježe k lađi natovarenoj,

 • 37:141

  Pa je bacio kocku, te bio od odbačenih,

 • 37:142

  Tad ga je progutala (velika) riba, i on je prijekora vrijedan:

 • 37:143

  Pa da on nije bio od onih koji slave (Allaha),

 • 37:144

  Sigurno bi ostao u njenoj utrobi do Dana (kad) će biti podignuti.

 • 37:145

  Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, a on je bio bolestan,

 • 37:146

  I dali smo da nad njim izraste žbun tikve;

 • 37:147

  I poslali ga ka stotini hiljada ili više,

 • 37:148

  Pa su vjerovali, te smo im dali uživanje do izvjesnog vremena.

 • 37:149

  Zato ih upitaj: "Jesu li Gospodara tvog kćeri, a njihovi sinovi?"

 • 37:150

  Ili smo stvarali meleke ženskima, a oni svjedoci bili?

 • 37:151

  Besumnje! Uistinu oni zbog laži svoje govore:

 • 37:152

  "Rodio je Allah", a uistinu, oni su lažljivci.

 • 37:153

  Zar je odabrao kćeri nad sinovima?

 • 37:154

  Šta vam je? Kako sudite?

 • 37:155

  Pa zar se nećete poučiti?

 • 37:156

  Ili vi imate dokaz očit?

 • 37:157

  Pa donesite knjigu svoju, ako istinu govorite!

 • 37:158

  I uspostavljaju između Njega i džinna srodstvo, a doista džinni znaju da će oni uistinu biti privedeni -

 • 37:159

  Slavljen neka je Allah od onog šta pripisuju -

 • 37:160

  Izuzev robova Allahovih čistih.

 • 37:161

  Pa uistinu, vi i ono šta obožavate,

 • 37:162

  Niste vi protiv Njega zavodnici,

 • 37:163

  Izuzev onog koji će biti pržen džehimom.

 • 37:164

  A nema od nas nijednog, a da njegovo mjesto nije poznato,

 • 37:165

  I uistinu! Mi, Mi smo poredani,

 • 37:166

  I uistinu, Mi, Mi smo slavitelji.

 • 37:167

  A oni su sigurno govorili:

 • 37:168

  "Da je kod nas Opomena od ranijih,

 • 37:169

  Sigurno bismo bili robovi Allahovi čisti."

 • 37:170

  Pa nisu u njega vjerovali, pa saznaće!

 • 37:171

  A već je prethodila Riječ Naša robovima Našim poslanim.

 • 37:172

  Uistinu, oni - oni će biti pomognuti,

 • 37:173

  I uistinu, vojska Naša - oni će biti pobjednici.

 • 37:174

  Zato se okreni od njih izvjesno vrijeme,

 • 37:175

  I posmatraj ih, pa vidjeće.

 • 37:176

  Pa zar kaznu Našu požuruju?

 • 37:177

  Pa kad se spusti u avliju njihovu, tad će biti zlo jutro upozoravanih.

 • 37:178

  I okreni se od njih izvjesno vrijeme,

 • 37:179

  I posmatraj, pa vidjet će!

 • 37:180

  Slavljen neka je Gospodar tvoj, Gospodar moći, od onog šta pripisuju!

 • 37:181

  I selam izaslanicima,

 • 37:182

  I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

Paylaş
Tweet'le