40 MÜMİN

 • 40:1

  Ha. Mim.

 • 40:2

  Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Znalca,

 • 40:3

  Oprosnika grijeha i Primaoca pokajanja, Žestokog u kazni, Posjednika darežljivosti. Nema boga osim Njega, Njemu je dolazište.

 • 40:4

  O ajetima Allahovim raspravljaju jedino oni koji ne vjeruju, zato neka te ne zavara njihovo kolebanje na Zemlji.

 • 40:5

  Poricao je prije njih narod Nuhov i stranke poslije njih. Namjeravao je svaki ummet za poslanika njihovog - da ga se dočepaju. I raspravljali su neistinom, da bi njome pobili Istinu, zato sam ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!

 • 40:6

  I tako se obistinila Riječ Gospodara tvog na onima koji nisu vjerovali: da će oni biti stanovnici vatre.

 • 40:7

  Oni koji nose Arš i ko je oko njega, slave sa hvalom Gospodara svog i vjeruju u Njega i traže oprost za one koji vjeruju. "Gospodaru naš! Obuhvatio si svaku stvar milošću i znanjem, pa oprosti onima koji se pokaju i slijede put Tvoj, i sačuvaj ih kazne džehima.

 • 40:8

  Gospodaru naš! I uvedi ih u bašče Adna koje si im obećao, i onog ko čini dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri.

 • 40:9

  I sačuvaj ih zlih djela, a koga sačuvaš zlih djela Tog dana - pa zaista si mu se smilovao. A to je taj uspjeh veličanstven.

 • 40:10

  Uistinu, oni koji ne vjeruju, biće pozvani: "Doista je mržnja Allahova veća od mržnje vaše - duša vaših - kad ste pozivani vjerovanju, pa niste vjerovali."

 • 40:11

  Reći će: "Gospodaru naš! Usmrtio si nas dva puta i oživio nas dva puta, pa smo priznali grijehe naše; pa ima li za izlazak ikakva puta?"

 • 40:12

  "To zbog toga što - kad se prizivao Allah, Jedini On - niste vjerovali, a kad Mu se pridruživalo, vjerovali ste! Pa sud pripada Allahu, Uzvišenom, Velikom."

 • 40:13

  On je Taj koji vam pokazuje znakove Svoje i spušta vam s neba opskrbu. A poučava se samo ko se obrati.

 • 40:14

  Zato prizivajte Allaha, odani Njegovoj vjeri - makar mrzili nevjernici -

 • 40:15

  Posjednik najviših deredža, Vlasnik Arša! Stavlja Duh naredbe Svoje na koga hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta,

 • 40:16

  Dan kad oni izađu, neće biti skriveno Allahu njihovo ništa. Čija je vlast Danas? Allaha Jedinog, Onog koji pokorava!

 • 40:17

  Danas će se platiti svakoj duši šta je zaslužila. Nema zulma Danas! Uistinu! Allah je brz obračunom.

 • 40:18

  I upozori ih Danom približavajućim, kad će srca kod grla biti zaprečena; neće imati zalimi nikakvog prijatelja niti posrednika uslišanog.

 • 40:19

  Zna nevjerne oči i ono šta kriju grudi.

 • 40:20

  I Allah sudi s Istinom, a oni koje prizivaju mimo Njega, ne sude ničim. Uistinu! Allah - On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 40:21

  Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakav je bio kraj onih prije njih? Bili su oni žešći od njih u sili i tragovima na Zemlji, pa ih je dograbio Allah zbog grijeha njihovih, i nije im bilo od Allaha nikakvog zaštitnika.

 • 40:22

  To zato što su im poslanici njihovi dolazili s dokazima jasnim, pa nisu vjerovali. Zato ih je dograbio Allah. Uistinu! On je Silan, Žestok kaznom!

 • 40:23

  I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim i autoritetom očitim,

 • 40:24

  Faraonu i Hamanu i Karunu, pa su rekli: "Vračar, lažov!"

 • 40:25

  Pa pošto im dođe s Istinom od Nas, rekoše: "Ubijajte sinove onih koji s njim vjeruju, a poštedite žene njihove." A spletka nevjernika je samo zabluda.

 • 40:26

  I reče faraon: "Pustite me da ubijem Musaa, a nek pozove Gospodara svog. Uistinu, ja se plašim da ne promijeni vjeru vašu ili da ne prouzrokuje fesad na Zemlji."

 • 40:27

  A Musa reče: "Uistinu, ja tražim zaštitu u Gospodara svog i Gospodara vašeg od svakog oholog (koji) ne vjeruje u Dan obračuna."

 • 40:28

  I čovjek vjernik iz porodice faraonove, (koji) je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar da ubijete čovjeka što kaže: 'Gospodar moj je Allah', a doista vam je došao s dokazima jasnim od Gospodara vašeg? A ako je lažac, pa protiv njega je laž njegova - a ako je iskren, pogodiće vas dio onog čime vam prijeti. Uistinu, Allah ne upućuje onoga ko pretjeruje, ko laže.

 • 40:29

  O narode moj! Vaša je vlast danas, pobjednici ste na Zemlji. Pa ko će nas pomoći protiv sile Allahove, ako nam dođe?" Reče faraon: "Pokazujem vam jedino šta vidim, i samo vas upućujem putu ispravnom."

 • 40:30

  A onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj! Uistinu se ja plašim protiv vas (nečeg) sličnog danu partija (prethodnih),

 • 40:31

  Sličnog stanju naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i onih poslije njih. A ne želi Allah zulm robovima."

 • 40:32

  "I o narode moj! Uistinu, ja se plašim za vas Dana pozivanja,

 • 40:33

  Dana kad ćete se okrenuti, bjegunci ćete biti, nećete vi od Allaha imati nikakvog zaštitnika. A koga zavede Allah - pa nema njemu nikakvog upućivača.

 • 40:34

  I doista vam je Jusuf još prije došao sa dokazima jasnim, pa niste prestali biti u sumnji o onom šta vam je donio - dok, kad je umro, rekli ste: "Neće Allah poslije njega podići poslanika." Tako Allah zabluđuje onog ko je rasipnik, sumnjivac,

 • 40:35

  One koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakva dokaza prispjelog njima. Velika je mržnja kod Allaha (zbog toga) i kod onih koji vjeruju. Tako pečati Allah svako srce oholog, silnika.

 • 40:36

  I reče faraon: "O Hamane! Sagradi mi toranj, da bih ja dosegao sredstva,

 • 40:37

  Sredstva nebeska, pa se uspeo bogu Musaovom - a uistinu, ja ga smatram lašcem." I tako je uljepšano faraonu zlo djela njegovog i odvraćen je od puta, a spletka faraonova (vodi) samo u propast.

 • 40:38

  I reče onaj koji je vjerovao: "O narode moj! Slijedite mene, uputiću vas putu ispravnom.

 • 40:39

  O narode moj! Doista je ovaj život Dunjaa uživanje, a uistinu, Ahiret - on je kuća ostanka.

 • 40:40

  Ko učini zlo, pa biće plaćen samo sličnim njemu, a ko učini dobro, muškarac ili žena, a on bude vjernik - pa takvi će ući u Džennet - biće u njemu opskrbljivani bez ikakvog računa.

 • 40:41

  I o narode moj! [ta mi je? Pozivam vas spasu, a pozivate me vatri.

 • 40:42

  Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i pridružujem Njemu ono o čemu ja nemam znanje, a ja vas pozivam Moćnom, Oprosniku.

 • 40:43

  Nema sumnje da me pozivate onom kome nema pozivanja na Dunjau niti na Ahiretu i da je povratak naš Allahu; i da će prekršitelji - oni biti stanovnici vatre.

 • 40:44

  Pa sjetićete se šta vam govorim, a stvar svoju povjeravam Allahu. Uistinu! Allah je Vidilac robova."

 • 40:45

  Zato ga je Allah sačuvao zala koja su planirali, a ljudstvo faraonovo će pogoditi zla kazna:

 • 40:46

  Vatra - izlagaće se na nju jutrom i navečer; a na Dan kad nastupi Čas: "Uvedite ljudstvo faraonovo najžešćoj kazni."

 • 40:47

  I kad se budu prepirali u vatri, tad će slabi reći onima koji su se oholili: "Uistinu! Mi smo bili vaši sljedbenici, pa jeste li vi ti koji će od nas otkloniti dio vatre?"

 • 40:48

  Oni koji su se oholili će reći: "Uistinu, svi smo mi u njoj. Uistinu, Allah je već presudio među robovima!"

 • 40:49

  I reći će oni koji su u vatri, čuvarima Džehennema: "Zovite Gospodara vašeg da nam olakša dan kazne."

 • 40:50

  Reći će: "A zar vam nisu poslanici vaši dolazili sa dokazima jasnim?" Reći će: "Svakako." Reći će: "Onda dozivajte!" A dowa nevjernika je samo zabluda.

 • 40:51

  Uistinu! Mi pomažemo poslanike Naše i one koji vjeruju u životu Dunjaluka i na Dan kad ustanu svjedoci,

 • 40:52

  Dan kad neće koristiti zalimima opravdanje njihovo, a imaće oni prokletstvo i imaće oni zlu kuću.

 • 40:53

  A doista smo Musau dali Uputu i sinovima Israilovim u naslijeđe dali Knjigu,

 • 40:54

  Uputu i Opomenu za posjednike razuma.

 • 40:55

  Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo je Istina; i traži oprost za grijeh svoj, i slavi sa hvalom Gospodara svog navečer i ujutro.

 • 40:56

  Uistinu, oni koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakvog dokaza njima došlog - u grudima njihovim je jedino ponos kojeg oni neće postići. Zato traži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

 • 40:57

  Sigurno je stvaranje nebesa i Zemlje veće od stvaranja ljudi, ali većina ljudi ne zna.

 • 40:58

  I nije isti slijepac i onaj koji vidi, niti oni koji vjeruju i rade dobra i činitelj zla. Malo što se poučavate!

 • 40:59

  Uistinu, Čas je dolazeći, nema sumnje u to, ali većina ljudi ne vjeruje.

 • 40:60

  A rekao je Gospodar vaš: "Zovite Me, odazvaću vam se." Uistinu! Oni koji se budu oholili prema obožavanju Mom, ući će u Džehennem poniženi.

 • 40:61

  Allah je Taj koji vam je načinio noć da se odmarate u njoj, a dan onim koji daje vidljivost. Uistinu, Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, ali, većina ljudi ne zahvaljuje.

 • 40:62

  To je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svake stvari! Nema boga osim Njega; pa kud se odvraćate?

 • 40:63

  Tako su se odvraćali oni koji su ajete Allahove nijekali.

 • 40:64

  Allah je Taj koji vam je Zemlju učinio staništem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, pa uljepšao likove vaše i opskrbio vas iz dobrih stvari. To je Allah, Gospodar vaš; pa blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

 • 40:65

  On je Živi! Nema boga osim Njega! Zato prizivajte Njega, odani Njegovoj vjeri! Hvala neka je Allahu Gospodaru svjetova!

 • 40:66

  Reci: "Uistinu, meni je zabranjeno da obožavam one koje prizivate mimo Allaha, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara mog, a naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova."

 • 40:67

  On je Taj koji vas je stvorio od prašine, zatim od kapi (sjemena), potom od zakvačka, zatim vas izvodi kao dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu, zatim da budete starci - a od vas je onaj ko bude uzet prije - i da dostignete rok određeni, i da biste vi shvatili.

 • 40:68

  On je Taj koji oživljava i usmrćuje. Pa kad odluči stvar, tad tome samo kaže: "Budi!" - tad biva.

 • 40:69

  Zar ne vidiš one koji raspravljaju o ajetima Allahovim, kako se okreću,

 • 40:70

  Oni koji poriču Knjigu i ono s čim smo slali poslanike Naše - pa saznaće,

 • 40:71

  Kad na vratovima njihovim budu okovi i lanci, biće vučeni,

 • 40:72

  U ključaloj vodi, zatim u vatri prženi.

 • 40:73

  Potom će im se reći: "Gdje je ono što ste pridruživali,

 • 40:74

  Mimo Allaha?" Reći će: "Nestali su od nas; naprotiv, nismo ranije prizivali ništa." Tako Allah zabluđuje nevjernike.

 • 40:75

  To stoga što ste likovali na Zemlji bez prava, i što ste (obijesno) veseli bili.

 • 40:76

  Uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u njemu; pa loše je boravište oholih.

 • 40:77

  Zato se strpi, uistinu je obećanje Allahovo Istina. Pa ako ti pokažemo dio onog šta im obećavamo ili te uzmemo - ta Nama će se vratiti.

 • 40:78

  I doista smo slali poslanike prije tebe. Između njih je onaj o kom smo ti kazivali, i od njih onaj o kom ti nismo kazivali; i nije bilo za poslanika da donese znak, izuzev s dozvolom Allahovom. Pa kad dođe naredba Allahova, sudiće se s Istinom, a izgubiće ondje lažljivci.

 • 40:79

  Allah je Taj koji vam je načinio stoku, da jašete (neke) od njih, i od njih jedete,

 • 40:80

  A imate vi u njoj koristi - i da njome zadovoljite potrebu u grudima vašim, a na njoj i na plovilima se transportujete.

 • 40:81

  I pokazuje vam znakove Svoje. Pa koji od znakova Allahovih poričete?

 • 40:82

  Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onih prije njih. Bili su brojniji od njih i žešći u sili i tragovima u Zemlji, pa im nije koristilo šta su bili stekli.

 • 40:83

  Pa pošto su im poslanici njihovi došli sa dokazima jasnim, likovali su s onim šta je kod njih od znanja, a spopalo ih je ono čemu su se izrugivali.

 • 40:84

  Pa pošto bi vidjeli silu Našu, rekli bi: "Vjerujemo u Allaha - Njega Jedinog, a ne vjerujemo u ono šta smo pridruživali."

 • 40:85

  Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovo pošto bi vidjeli silu Našu. Sunnet je to Allahov koji je doista prošao na robovima Njegovim, a izgubili bi ondje nevjernici!

Paylaş
Tweet'le