45 CASİYE

 • 45:1

  Ha. Mim.

 • 45:2

  Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

 • 45:3

  Uistinu, na nebesima i Zemlji su znaci za vjernike,

 • 45:4

  I u stvaranju vašem i onom šta je rasijao od životinje - znaci su za ljude koji su uvjereni,

 • 45:5

  I variranju noći i dana i šta Allah spusti s neba od opskrbe - pa oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog - i izmjeni vjetrova - znaci su za ljude koji shvataju.

 • 45:6

  To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. Pa u koji će hadis nakon Allaha i ajeta Njegovih vjerovati?

 • 45:7

  Teško svakom lažljivcu, grješniku,

 • 45:8

  Sluša ajete Allahove, uče mu se, zatim ustrajava oholo kao da ih nije čuo. Zato ga obraduj kaznom bolnom!

 • 45:9

  A kad od ajeta Naših sazna nešto, uzme ih ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu!

 • 45:10

  Pred njima je Džehennem, i nimalo im neće koristiti ono što su stekli, niti ono šta su mimo Allaha uzimali zaštitnicima. A imaće oni kaznu strahovitu.

 • 45:11

  Ovo je Uputa. A oni koji ne vjeruju u ajete Gospodara svog, imaće oni bolnu kaznu prljavštine.

 • 45:12

  Allah je Taj koji je za vas potčinio more, da plovilo plovi njime po odredbi Njegovoj, i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

 • 45:13

  I potčinio je za vas šta je u nebesima i šta je na Zemlji; sve je od Njega. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji razmišljaju.

 • 45:14

  Reci onima koji vjeruju, da oproste onima koji se ne nadaju danima Allahovim, da bi ljudima platio za ono šta su zaradili.

 • 45:15

  Ko uradi dobro, pa za dušu je njegovu, a ko uradi zlo, pa protiv nje je; zatim ćete Gospodaru svom biti vraćeni.

 • 45:16

  I zaista smo sinovima Israilovim dali Knjigu i sud i poslanstvo, i opskrbili ih od dobrih stvari, i odlikovali ih nad svjetovima.

 • 45:17

  I dali smo im dokaze jasne o stvari, pa su se razišli jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. Uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta, o onome u čemu su se razilazili.

 • 45:18

  Zatim smo učinili da ti (ideš) Šeriatom po naredbi, zato ga slijedi, i ne slijedi strasti onih koji ne znaju.

 • 45:19

  Uistinu, oni ti neće koristiti protiv Allaha nimalo. A uistinu, zalimi - oni su zaštitnici jedni drugima; a Allah je Zaštitnik bogobojaznih.

 • 45:20

  Ovo su jasni uvidi za ljude, i Uputa i milost za ljude koji su uvjereni.

 • 45:21

  Zar misle oni koji su činili zla djela, da ćemo njih držati kao one koji vjeruju i čine dobra djela - (sa) istim životom njihovim i smrću njihovom? Loše je kako prosuđuju!

 • 45:22

  A stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom, i da se plati svakoj duši za ono šta je zaradila, a neće im se učiniti zulm.

 • 45:23

  Pa vidiš li onog ko je bogom svojim uzeo strast svoju, a zaveo ga je Allah znanjem, i zapečatio sluh njegov i srce njegovo i postavio na vid njegov pokrivku? Pa ko će ga uputiti mimo Allaha? Pa zar se nećete poučiti?

 • 45:24

  I govore: "Ovo je samo naš život dunjalučki; umiremo i živimo, uništava nas jedino vrijeme." A nemaju oni o tome nikakvo znanje, oni samo nagađaju.

 • 45:25

  I kad im se uče ajeti Naši jasni, nemaju argumenta svog, izuzev da kažu: "Dajte nam očeve naše, ako ste istiniti."

 • 45:26

  Reci: "Allah vas oživljava, zatim vas usmrćuje, potom će vas sabrati na Dan kijameta u koji nema sumnje", ali većina ljudi ne zna.

 • 45:27

  A Allahova je vlast nebesa i Zemlje. A na Dan kad nastupi Čas, Tog dana će izgubiti lažljivci.

 • 45:28

  I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svaki ummet će biti pozvan knjizi svojoj: "Danas ćete biti plaćeni za ono šta ste radili.

 • 45:29

  Ovo je Knjiga Naša, govoriće o vama s Istinom. Uistinu, Mi smo prepisali šta ste radili."

 • 45:30

  Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela - pa uvešće ih Gospodar njihov u milost Svoju. To je taj uspjeh očiti.

 • 45:31

  A što se tiče onih koji ne vjeruju: "Ta zar vam ajeti Moji nisu bili učeni? Tad ste se oholili i bili narod prestupnika."

 • 45:32

  I kad se govorilo: "Uistinu! Obećanje Allahovo je Istina i Čas u koji nema sumnje", rekli ste: "Ne znamo šta je Čas i nagađamo jedino pretpostavke i nismo mi uvjereni."

 • 45:33

  I ukazaće im se zla koja su uradili i spopašće ih ono čemu su se izrugivali,

 • 45:34

  I biće rečeno: "Danas vas zaboravljamo, kao što ste zaboravili na susret dana vašeg ovog. A sklonište vaše je vatra i nema za vas nikakvih pomagača."

 • 45:35

  To stoga što ste vi ajete Allahove uzimali ruglu, a zavarao vas je život Dunjaa. Zato se Danas neće izvući iz nje, i neće im se dopustiti da traže naklonost.

 • 45:36

  Pa Allahu neka je hvala, Gospodaru nebesa i Gospodaru Zemlje, Gospodaru svjetova!"

 • 45:37

  A Njegova je veličanstvenost na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

Paylaş
Tweet'le