46 AHKAF

 • 46:1

  Ha. Mim.

 • 46:2

  Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

 • 46:3

  Stvorili smo nebesa i Zemlju i šta je između njih jedino s Istinom i rokom određenim. A oni koji ne vjeruju u ono čime se opominju - odvraćeni su.

 • 46:4

  Reci: "Jeste li vidjeli šta prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje, ili imaju oni udio u nebesima? Dajte mi Knjigu prije ove ili tračak znanja, ako istinu govorite."

 • 46:5

  A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allaha priziva onog ko mu se neće odazvati do Dana kijameta, a oni su prema zovu njihovom nehajni.

 • 46:6

  A kad se ljudi saberu, biće im neprijatelji, i biće u obožavanje njihovo nevjernici.

 • 46:7

  I kad im se uče ajeti Naši jasni, govore oni koji ne vjeruju za Istinu kad im dođe: "Ovo je sihr očiti!"

 • 46:8

  Ili govore: "Izmišlja ga!" Reci: "Ako sam ga izmislio - pa ne vladate sa mnom zbog Allaha nimalo. On je Najbolji znalac onog šta o njemu govorite. Dovoljan je On svjedok između mene i između vas, a On je Oprosnik, Milosrdni."

 • 46:9

  Reci: "Nisam bio novina od poslanika, i ne znam šta će se sa mnom učiniti, niti sa vama. Slijedim jedino šta mi se objavljuje i ja sam samo opominjač jasni."

 • 46:10

  Reci: "Vidite li: ako je od Allaha, a ne vjerujete u njega, a posvjedočio je svjedok od sinova Israilovih na sličnom njemu pa je vjerovao - a uzoholili ste se?" Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

 • 46:11

  I oni koji ne vjeruju govore o onima koji vjeruju: "Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli." A kako se njime ne upućuju, to će reći: "Ovo je laž stara."

 • 46:12

  I prije njega je Knjiga Musaova bila vodilja i milost, a ova Knjiga je potvrda na jeziku arapskom, da upozori one koji zulm čine, i radosna vijest za dobročinitelje.

 • 46:13

  Uistinu, oni koji kažu: "Gospodar naš je Allah", zatim istraju na pravom putu, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.

 • 46:14

  Takvi će biti stanovnici Dženneta, vječno će biti u njemu: plaća za ono što su radili.

 • 46:15

  A wassijetili smo čovjeku prema roditeljima njegovim: dobro. Nosila ga je majka njegova prisilno i rodila ga prisilno; a nošenje njegovo i odbijanje njegovo od dojenja je trideset mjeseci; dok, kad dostigne zrelost svoju i dostigne četrdeset godina, rekne: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem na blagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim, i da radim dobro s kojim si zadovoljan, i napredak meni u potomstvu mom. Uistinu, ja sam Ti se pokajao i uistinu sam ja od muslimana."

 • 46:16

  To su oni od kojih primamo najbolje šta su radili, a preći ćemo preko zlih djela njihovih, među stanovnicima Dženneta će biti. Obećanje koje im se daje istinito je.

 • 46:17

  A onaj koji roditeljima svojim rekne: "Uff vama oboma! Plašite li me da ću biti izvađen, a već su minule generacije prije mene?" A oni oboje preklinju Allaha: "Teško tebi! Vjeruj! Doista, obećanje Allahovo je Istina." Tad govori: "Ovo su samo priče ranijih."

 • 46:18

  Takvi su oni na kojima se obistinila Riječ u zajednicama već prošlim prije njih, od džinna i ljudi. Uistinu! Oni su gubitnici.

 • 46:19

  I za sve što su radili biće stepeni, i da im ispuni djela njihova, a njima se neće zulm učiniti.

 • 46:20

  A na Dan kad se oni koji nisu vjerovali, izlože na vatru: "Proćerdali ste svoje dobre stvari u životu svom dunjalučkom i uživali u njima. Pa danas ćete biti plaćeni kaznom prezrenom, zbog toga što ste se oholili na Zemlji bez ikakva prava, i što ste griješili."

 • 46:21

  I spomeni brata Adovog, kad je upozoravao narod svoj u pješčanim brdima - a doista su prolazili opominjači prije njega i poslije njega: "Obožavajte samo Allaha; uistinu, ja se plašim nad vama kazne Dana strašnog."

 • 46:22

  Rekoše: "Jesi li nam došao da nas odvratiš od bogova naših? Pa daj nam to čime nam prijetiš, ako si od istinitih!"

 • 46:23

  Reče: "Samo je znanje kod Allaha, a prenosim vam ono s čim sam poslat, ali ja vas vidim ljudima koji ne znaju."

 • 46:24

  Pa pošto ga ugledaše (kao) oblak (koji) napreduje ka dolinama njihovim, rekoše: "Ovo je oblak koji će nam kišu dati." Naprotiv, to je ono šta ste požurivali - vjetar, u njemu kazna bolna,

 • 46:25

  Razara svaku stvar po naredbi Gospodara njegovog! Pa su osvanuli: vidjele su se samo nastambe njihove. Tako plaćamo narod prestupnika.

 • 46:26

  I zaista smo osposobili njih u onom u čemu nismo osposobili vas. I načinili smo im sluh i vidove i srca; pa nije im koristio sluh njihov, niti vidovi njihovi, a ni srca njihova nimalo, kad su nijekali ajete Allahove, i snašlo ih je ono čemu su se ismijavali.

 • 46:27

  I doista smo uništili ono šta je bilo gradova oko vas i izlagali znakove, da bi se oni povratili.

 • 46:28

  Pa što ih nisu pomogli oni koje su mimo Allaha uzimali bogovima kao sredstvo približenja? Naprotiv, iščezli su od njih. A to je bila laž njihova i ono što su izmišljali.

 • 46:29

  I kad ti upravismo skupinu džinna da slušaju Kur'an - pa pošto su mu prisustvovali, rekoše: "Šutite!" - pa pošto je završeno, vratiše se narodu svom (kao) opominjači.

 • 46:30

  Govorili su: "O narode naš! Uistinu, mi smo slušali Knjigu objavljenu poslije Musaa, potvrdu onog ispred nje, upućuje Istini i tariku pravom.

 • 46:31

  O narode naš! Odazovite se pozivaču Allahovom, i vjerujte u njega. Oprostiće vam grijehe vaše i zaštititi vas od kazne bolne."

 • 46:32

  A ko se ne odazove pozivaču Allahovom - pa nije on taj koji će umaći u Zemlji, i neće on mimo Njega imati zaštitnike. Takvi su u zabludi očitoj.

 • 46:33

  Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorio nebesa i Zemlju - a nije se umorio stvaranjem njihovim - kadar da oživi mrtve? Svakako! Uistinu! On nad svakom stvari ima moć.

 • 46:34

  A na Dan kad se oni koji ne vjeruju izlože na vatru: "Zar ovo nije Istina?" - reći će: "Svakako, Gospodara nam našeg." Reći će: "Pa iskusite kaznu za to što niste vjerovali."

 • 46:35

  Zato se strpi, kao što se strpio odlučni između poslanika, i ne požuruj im. Kao da su oni - na Dan kad vide ono čime im se prijetilo - zadržani samo čas dana. Informacija (je to). Pa hoće li biti uništen (iko) osim naroda grješnika?

Paylaş
Tweet'le