49 HUCURAT

 • 49:1

  O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegovog, i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 49:2

  O vi koji vjerujete! Ne dižite glasove svoje iznad glasa Vjerovjesnika, i ne vičite na njega u govoru, kao što vi vičete jedan drugom, da ne propadnu djela vaša, a vi ne opazite.

 • 49:3

  Uistinu! Oni koji ublažavaju glasove svoje kod Poslanika Allahovog, to su oni čija je Allah provjerio srca na bogobojaznost. Imaće oni oprost i nagradu veličanstvenu.

 • 49:4

  Uistinu! Oni koji te dozivaju iza soba - većina njih ne shvata.

 • 49:5

  A da su se strpili dok im ne izađeš, sigurno bi bilo bolje za njih. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 49:6

  O vi koji vjerujete! Ako vam grješnik dođe sa viješću - tad provjerite, da ne pogodite narod iz neznanja, pa da ne budete zbog onog što ste učinili, pokajanici.

 • 49:7

  I znajte da je među vama Poslanik Allahov. Ako bi vas slušao u mnogo (čemu) od stvari, pali biste u nevolju, ali, Allah vam je omilio vjerovanje i uljepšao ga u srcima vašim, a omrznuo vam je nevjerovanje i griješenje i neposlušnost. Ti takvi su ispravni,

 • 49:8

  Dobrotom od Allaha i blagodati. A Allah je Znalac, Mudri.

 • 49:9

  A ako se dvije grupe vjernika sukobe, tad međusobno izmirite obje; pa ako jedna od dvije napadne drugu, tad se borite protiv one koja je napala, dok se ne povrati naredbi Allahovoj; pa ako se povrati, tad izmirite međusobno obje jednako i budite pravedni. Uistinu! Allah voli pravedne.

 • 49:10

  Doista su vjernici braća, zato izmirite braću svoju, i bojte se Allaha, da bi vam se smilovalo.

 • 49:11

  O vi koji vjerujete! Neka se ljudi ne rugaju ljudima, možda su bolji od njih, niti žene ženama, možda su bolje od njih. I ne kudite se, niti vrijeđajte nadimcima. Griješenje je loše ime poslije vjerovanja. A ko se ne pokaje - pa ti takvi su zalimi.

 • 49:12

  O vi koji vjerujete! Klonite se mnogo sumnje: uistinu je neka sumnja grijeh. I ne uhodite i ne ogovarajte vi jedni druge! Voli li ijedan od vas da jede meso brata svog mrtvog? Pa - mrzite to! I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.

 • 49:13

  O ljudi! Uistinu, Mi smo vas stvorili od muška i ženska, i učinili vas narodima i plemenima, da biste se upoznavali. Uistinu! Najplemenitiji od vas kod Allaha, je najbogobojazniji između vas. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni.

 • 49:14

  Kažu beduini: "Vjerujemo!" - reci: "Ne vjerujete, ali recite: 'Pokoravamo se', a još nije ušao iman u srca vaša. A ako poslušate Allaha i Poslanika Njegovog, neće vam umanjiti od djela vaših nimalo." Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 49:15

  Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog i poslije ne sumnjaju, i bore se imecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom. Ti takvi su iskreni.

 • 49:16

  Reci: "Zar da Allaha učite o vjeri svojoj? A Allah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji, i Allah je o svakoj stvari Znalac!"

 • 49:17

  Prebacuju ti što su se pokorili. Reci: "Ne prebacujte mi zbog Islama svog. Naprotiv, Allah vas je usrećio što vas je uputio vjerovanju, ako istinu govorite."

 • 49:18

  Uistinu! Allah zna nevidljivo nebesa i Zemlje, i Allah je onog što radite Vidilac.

Paylaş
Tweet'le